Opgradering Hobro – Aalborg, besigtigelsesforretningen den 17. og 18. september 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

OPGRADERING HOBRO – AALBORG

(Besigtigelsesforretningen den 17. og 18. september 2013)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 17. september 2013 kl. 8.00, kl. 9.30 samt kl. 11.00 samledes kommis-sionen på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende offentlig overkørsel nr. 453 i Skørping i anledning af opgradering af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Rebild Kommune mødte Dorte Munch Nielsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Preben Jørgensen. Som rådgiver for anlægsmyndigheden mødte fra COWI Morten Lundsgaard, Jens Ole Romdahl, Martin Schou, Magnus Christensen og Henrik Vognsberg.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Banedanmark ønsker at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t. Dette sker som et led i den planlagte timemodel, hvor målet er at reducere rejsetiden mellem København og Aalborg til 3 timer.

 

Dette indebærer bl.a., at alle krydsninger i niveau mellem jernbanen og veje skal fjernes af sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Nærværende besigtigelsesbog omhandler de arealer og rettighedserhvervelser, der er nødvendige for etableringen af tre erstatningsanlæg og ombygning af Skørping som følge af nedlæggelsen af tre offentlige overkørsler på jernbanestrækningen Hobro – Aalborg, henholdsvis overkørsel nr. 453 (km 221.958) – Himmerlandsvej i Skørping, nr. 476 (km 234.076) – Mjels Brovej i Ellidshøj og nr. 491 (km 239.361) – Dall Møllevej i Svenstrup. Banestrækningen er stationeret fra Hobro mod Aalborg.

 

Banedanmark ønsker at nedlægge disse overkørsler og i stedet etablere erstatningsanlæg, der krydser jernbanen, som enten bro eller tunnel.

 

I Skørping erstattes perronovergangene på Skørping Station med en perronbro mellem perronerne i den nordlige del af stationen, og der etableres en gangtunnel syd for stationen – i det nuværende vejtracé for den eksisterende offentlige overkørsel nr. 453. De eksisterende perroner afkortes.

 

I Svenstrup etableres to elevatortårne i tilknytning til den eksisterende gangbro, således at kørestolsbrugere og folk med barnevogne m.fl. kan krydse banen og komme fra den ene perron til den anden uden at skulle benytte erstatningsanlægget.

 

I Ellidshøj etableres der, som en del af projektet, belysning i en eksisterende gangtunnel i den nordlige del af Ellidshøj – ca. 300 m nord for den nuværende overkørsel. Det sker på baggrund af ønsker fra borgerne i Ellidshøj, som herved får forbedret gangforbindelsen som en supplerende krydsningsmulighed.

 

Lovgrundlag

Erstatningsanlæggene anlægges med lovhjemmel i anlægsloven “Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg” (Lov nr. 498 af 22. maj 2013). Anlægsloven bemyndiger transportministeren til at ekspropriere de arealer og rettigheder, der er nødvendige for etablering af erstatningsanlæggene.

 

Planlægningsmæssigt grundlag

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse.

 

Naboinformation og orienteringsmøder

I forbindelse med projektet har Banedanmark afholdt to høringer – første i forbindelse med idéfasen (foråret 2010) og senest i tilknytning til høringsperioden i VVM-processen (januar – marts 2012), hvor der blev afholdt tre borgermøder, ét i henholdsvis Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. I forbindelse med høringsperioden kom der 24 høringssvar, bl.a. om alternative linjeføringer og mindre justeringer. Disse er taget med i overvejelserne til løsningsforslagene.

 

Ejerne af matr. nr. 1bt, 10bv, 10ae og 10aø Teglgård, Skørping var forud for offentliggørelsen af VVM-redegørelsen til orienteringsmøde (januar 2012) vedrørende totalekspropriation af deres ejendom.

 

Vejanlæg

Vejanlæggene er projekteret efter danske vejregelforslag og dertilhørende bekendtgørelser om bl.a. skiltning, afmærkning og oversigt.

Beskyttede naturtyper, skov og arter

Registrerede naturlokaliteter, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, påvirkes af de foranstaltninger, der gennemføres i forbindelse med dette projekt. Der gennemføres en række afværgeforanstaltninger for at afværge disse påvirkninger.

I henhold til anlægsloven varetages beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår anvendelse af arealer, der er nødvendige i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler og etablering af erstatningsanlæg, samt ved ombygning af Skørping Station, alene af transportministeren.

 

Støj og vibrationer

Anlægsarbejderne kan ikke gennemføres uden, at der vil være støj og vibrationsgener som følge af arbejderne, disse vil dog blive søgt reduceret. For nogle boliger vil der være støjgener over den almindelige anvendte grænse på 70 dB i dagtimerne og 40 dB i aften- og nattetimerne.

 

Kun få boliger i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup vil opleve vibrationer over grænsen for vibrationskomfort. Anlægget forventes ikke at give anledning til vibrationer af en styrke, der kan medføre bygningsskader.

 

Visuelle forhold

Generelt vil områderne, hvor der etableres erstatningsanlæg, ændre karakter omkring selve erstatningsanlæggene.

 

Grundvand

Inden igangsætningen af anlægsarbejderne gennemføres hydrogeologiske forundersøgelser. Desuden vil der under anlægsarbejdet blive etableret enkelte moniteringsboringer til overvågning af vandstanden i det primære og sekundære grundvand.

 

Jordforurening

Der er kendte forekomster af forurenet jord indenfor anlægsområderne. Eventuelt forureningsomfang og -type vil blive afklaret gennem forureningsundersøgelser ved alle tre erstatningsveje i god tid, inden anlægsarbejdet igangsættes. Selve anlægsarbejdet sker først efter miljømyndighedernes tilladelse og i henhold til deres krav om oprensning m.m.

 

Myndighedsgodkendelser

Nedlæggelse af de offentlige overkørsler nr. 453, 476 og 491 på jernbanestrækningen Hobro – Aalborg forudsætter en række tilladelser og dispensationer fra love. Ved besigtigelsesforretningen (september 2013) vil der foreligge de nødvendige tilladelser og dispensationer, som er krævet ved besigtigelsen.

 

Der foreligger allerede nu følgende konklusioner af myndighedsbehandlinger:

 

–    I brev af 18. juni 2013 har Transportministeriet bemyndiget Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at nedsætte en ekspropriationskommission til behandling af nedlæggelse af overkørsler på strækningen Hobro – Aalborg.

 

–    I brev af 31. maj 2013 har NaturErhvervstyrelsen (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2. Det fremgår af skrivelsen, at Natur­Erhvervstyrelsen ikke har bemærkninger til det fremsendte projektforslag.

 

–    Herudover vil en række tilladelser indenfor de berørte lovområder blive søgt. Alle de nødvendige tilladelser/dispensationer forventes at foreligge ved ekspropriationen. Såfremt projektet ændrer sig, vil de nødvendige tilladelser blive søgt.

Brugs- og lejeaftaler

Det endelige omfang af brugs- og lejeaftaler klarlægges inden ekspropriationsforretningen.

 

Areal- og rettighedserhvervelserne

I forbindelse med etableringen af de tre erstatningsanlæg samt ombygningen af Skørping Station forventes der at skulle erhverves permanent areal og rettigheder fra 50 ejendomme, henholdsvis 34 i Skørping, 6 i Ellidshøj og 10 i Svenstrup.

 

Det endelige omfang af lodsejere, der berøres af midlertidig arealafståelse, kendes endnu ikke, jf. afsnit vedr. arbejdsarealer og arbejdsveje.

 

Lodsejere

Lodsejerlisten omfatter de lodsejere, der ejer arealer, der forventes berørt af ekspropriationer og lignende til realisering af erstatningsanlæggene samt ombygningen af Skørping Station, som den er beskrevet i denne besigtigelsesbog.

 

Forlods overtagelser

Der forventes ikke at være behov for forlods ejendomsovertagelser i projektet.

 

Afskårne arealer / restarealer

Arealer, der ved ekspropriationen bliver afskåret fra den oprindelige ejendom, så de ikke på rimelig vis kan udnyttes af den hidtidige ejer, vil blive medeksproprieret.

 

For arealer, der gennemskæres af erstatningsvejen, vil der blive forsøgt gennemført magelæg/handler mellem de berørte lodsejere.

 

Der forventes ikke gennemført egentlige jordfordelinger i Ellidshøj og Svenstrup.

 

Det er endnu ikke afklaret, hvad der sker med restarealerne af Banedanmarks arealer efter etableringen af erstatningsanlægget.

 

Nye vejadgange

Der eksproprieres vejudlæg til de nye adgangsveje til afskårne eng- og mosearealer i det omfang, det er nødvendigt. På besigtigelsesplanerne er der angivet forslag til nye adgangsveje og berigtigelse af eksisterende adgange. Det endelig behov for nye vejanlæg til afskårne arealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen. Adgangsvejene udlægges matrikulært som private fællesveje på matrikelkortet.

 

Servitutter

Det endelige behov for at pålægge servitutter (f.eks. vedr. ledninger eller oversigt) på ejendommene vil blive fastlagt i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Ledningsarbejder

Ledninger i eksisterende vej- og banearealer omlægges i henhold til udarbejdede ledningsprotokoller. Gæsteprincippet i vejlovens § 106 er gældende for ledninger i vejareal.

 

Ledninger, der ligger på gæstevilkår i baneareal, flyttes i henhold til de vilkår, der gælder for ledningens etablering.

 

I private arealer omlægges ledninger for ledningsejerens regning, med mindre der gælder andre vilkår, f.eks. ved at ledningsejeren har betalt erstatning til grundejeren ved ledningens etablering i det pågældende areal.

 

Ved ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Ledningsprotokol vil blive fremlagt til ekspropriationsforretningen.

 

Arbejdsarealer og arbejdsveje

Som udgangspunkt eksproprieres en ca. 7 m bræmme på begge sider af erstatningsvejenes tracé til midlertidige arbejdsarealer til brug i anlæggelsesperioden. Den endelige bredde fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

I nærheden af beboelsesejendomme vil arbejdsarealet blive reduceret i det omfang, det er muligt.

 

Derudover vil der være behov for arealer til arbejdsveje og arbejdspladser, herunder deponi af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af arbejds- og arbejdspladsarealerne fastlægges op til ekspropriationsforretningen.

 

Ekspropriationer

Ekspropriationerne vil, i henhold til anlægslovens § 2, ske efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven – lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008).

 

De midlertidige eksproprierede arealer tilbageleveres i retableret stand. Tabt beplantning, hegn m.v. erstattes efter sædvanlig erstatningspraksis.

 

Eksisterende privatretlige servitutter, der er i konflikt med projektet, eksproprieres. Dette afklares i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

De ekspropriative indgreb er beskrevet under de enkelte projektforslag.

 

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som anlægsprojektet berører, planlægger Banedanmark at etablere et antal erstatningsbiotoper, enten ved nyetablering eller ved pleje af eksisterende naturområder.

 

For hver enkelt erstatningsbiotop søger Banedanmark at indgå frivillige aftaler om etablering af erstatningsbiotopen med den pågældende lodsejer og den berørte kommune.

 

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om etablering af erstatningsbiotoper, anmodes ekspropriationskommissionen om at ekspropriere retten til dette.

 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut med kommunen som påtaleberettiget.

 

Igangsætning af anlægsarbejder

Det forventes, at anlægsarbejderne til erstatningsanlæggene påbegyndes primo 2014 og forventes klar til brug i 2015. Hastigheden forventes dog først at kunne opgraderes efter, der er gennemført en opgradering af banen fra Hobro til Aalborg. Opgradering af banen forventes gennemført i forbindelse med sporfornyelsesprojekt på strækningen i 2018.

 

Det er en tidsmæssig binding for projektet, at alt sporrelateret arbejde i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne er afsluttet primo 2015, således at signalprogrammet kan påbegynde installation og efterfølgende test på strækningen.

 

Projektering

Projektering af alle konstruktioner i relation til erstatningsanlæggene samt gangtunnel, perronbro og afkortning af perroner på Skørping Station forestås af Banedanmark.

 

Økonomi

Anlægsomkostningerne til erstatningsanlæggene, herunder også perronbroen og afkortningen af eksisterende perroner på Skørping Station afholdes af Banedanmark.

 

Vedrørende gangtunnelen i Skørping henvises til afsnittet omhandlende medfinansiering under projektforslaget for Skørping.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Ver. Plan Målforhold
TO-24-221958-13-001 2.0 Oversigtskort 1:200.000
TB-24-221958-13-001 2.0 Besigtigelsesplan Skørping 1:1.000
TB-24-234076-13-001 2.0 Besigtigelsesplan Ellidshøj 1:1.500
TB-24-239361-13-001 2.0 Besigtigelsesplan Svenstrup 1:1.500

 

 

Kommissionen har behandlet det fremlagte projekt under forbehold af,

 

–    at der meddeles endelig udledningstilladelse fra henholdsvis Rebild Kommune og Aalborg Kommune.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde og besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende offentlig overkørsel nr. 453:

 

 

Offentlig overkørsel nr. 453 (Skørping) – km 221.958

Rebild Kommune (Himmerlandsvej/Jyllandsgade)

TB-24-221958-13-001 Besigtigelsesplan Skørping

Nuværende forhold

Overkørslen er beliggende i jernbanens km 221.958 og er en offentlig overkørsel sikret med bomanlæg.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejene Himmerlandsvej og Jyllandsgade og er et knudepunkt i Skørping, da den er placeret tæt på Skørping bymidte. Hovedparten af Skørping by er beliggende øst for overkørslen, mens Rebild by og den større kommunevej Hobrovej samt Nordjyske Motorvej er beliggende vest for overkørslen. Overkørslen anvendes af både mindre og større køretøjer.

 

I Skørping er der i 1920’erne udarbejdet et forslag til, hvorledes der kan anlægges en niveaufri krydsning (tunnel/sporbærende bro) syd for den eksisterende overkørsel. Denne løsning har været indarbejdet i kommuneplanen i mange år.

 

Mosskovvej

Den vestlige del af den private fællesvej – Mosskovvej – er i dag anlagt som grusvej i ca. 3,5 m – 4,5 m bredde. Vejen er optaget på matrikelkortet og udlagt i 8,5 m bredde over matr. nr. 4h, 4f, 4g og 4m Teglgård, Skørping og vestlig del af matr. nr. 1bp ibd. Mod nord er vejen i forbindelse med anlæggelsen af rundkørslen forlagt lidt mod vest og vedrører dermed matr. nr. 1hz ibd. De matrikulære forhold vedrørende denne justering er endnu uafklaret.

 

På den sydlige del af matr. nr. 1bp og 1øæ ibd. er vejen anlagt som grusvej i ca. 3 m bredde, mens der på matr. nr. 1øø og 1aaa ibd. kun er anlagt privat fællessti – trampet grussti.

 

Vejen er på matrikelkortet udlagt i 4 m bredde over disse ejendomme. Den sydlige del udgøres tillige af matr. nr. 1aaq ibd., der er et 4 m bredt vejareal; i alt 8 m bredde.

 

Jf. lokalplan nr. 4.2.5, vedtaget november 2003, er der på baggrund af forudgående kontakt til Banedanmark reserveret areal til udvidelse af den eksisterende vej- og stiforbindelse, da en forventet omlægning af baneoverkørslen i Skørping formodes at ville berøre området. Vejen udlægges i den forbindelse i dens nuværende bredde og beliggenhed, dog minimum 8 m bredde.

 

Vejudlægget på matr. nr. 10ea og 10lc ibd. er af varierende bredde. Vejen over disse ejendomme er i dag anlagt som en ca. 4 m bred asfaltvej. Adgangen til ejendommene, der benytter denne vej, sker via Sdr. Banevej.

 

Sdr. Banevej

Vejen er registreret som ikke udskilt kommunevej.

 

Sdr. Banevej er i dag anlagt med asfalt i ca. 5 m bredde på den nordlige del, mens den på den sydlige del (fra T-krydset ved Hyldalsvej) er asfaltbelagt i ca. 4 m bredde.

 

Den nordlige del af vejen fungerer i dag også som adgangsvej for de 10 ejendomme på Hyldalsvej.

 

Hyldalsvej

Vejen er registreret som ikke udskilt kommunevej.

 

Hyldalsvej er i dag anlagt med asfalt i 4-5 m bredde. Adgangen til/fra Hyldalsvej sker i dag fra syd via den nordlige del af Sdr. Banevej.

 

I den nordlige ende af Hyldalsvej er der i dag adgang for gående og cyklende til Himmerlandsvej via en ca. 1 m bred grussti. På en kort strækning mod Himmerlandsvej er stien asfalteret, og der er opsat bomme.

 

Møldrupvej

Møldrupvej er registreret som udskilt kommunevej. Vejen er i dag anlagt som en asfalteret tosporet vej med fortov i begge sider.

 

Fra Banedanmarks areal (matr. nr. 24a Teglgård, Skørping) og til Jyllandsgade er vejen placeret helt mod øst på det udskilte vejareal. På vejens vestside ligger der flere erhvervsvirksomheder, hvoraf enkelte af dem i dag benytter den vestlige del af det udskilte vejareal som en del af deres ejendom.

 

Der er tinglyst bestemmelse om, at overkørsel til Møldrupvej i den nordlige ende af matr. nr. 10na ibd. kan nedlægges uden erstatning ved vejregulering.

 

Skørping Station

Adgang til perronerne sker i dag via interne perronovergange i niveau.

 

Projektforslag

Eksisterende offentlig overkørsel nr. 453 ved Himmerlandsvej/Jyllandsgade nedlægges, og bomanlæg fjernes.

 

Erstatningsanlægget består af en ny vej ca. 200 m syd for Himmerlandsvej og Jyllandsgade. Mod vest tilsluttes den nye vej rundkørslen ved Buderupholmvej/Himmer­landsvej, mens den mod øst tilsluttes Møldrupvej i et nyt T-kryds. Møldrupvej sideudvides for at skabe plads til en ny venstresvingsbane. Anlægget på Møldrupvej fastholdes i samme niveau som i dag. Der etableres cykelstier og fortove på den nye vej.

 

Der etableres en bro til at føre banen over den nye vej.

 

Ejendommene syd for den nye vej får adgang til det offentlige vejnet via kommunevejene Mosskovvej og Sdr. Banevej.

 

Ejendommene beliggende på Mosskovvej og den nordlige del af Sdr. Banevej (nord for erstatningsvejen) bibeholder deres nuværende vejadgang.

 

For vejbetjening af boliger på Hyldalsvej etableres der adgang til det offentlige vejnet via den nordlige ende af Hyldalsvej, som forlænges mod nord til Himmerlandsvej.

 

Endvidere nedlægges de interne perronovergange over sporene på stationen. De tre perroner bevares, men afkortes i sydenden, da de her er for smalle i forhold til dagens krav. Der etableres en ny offentlig gangtunnel i banens km 221.963 ved Himmerlandsvej/Jyllandsgade (ved nuværende overkørsel) og en perronbro med elevatorer til perronerne – i den nordlige del af stationen. Endvidere opsættes der hegn i bagkanten af perronerne for spor 2 og 3 samt på begge sider af stationen, så det ikke er muligt at krydse sporene i niveau.

 

Udformningen af gangtunnelen og perronbroen er forhandlet mellem Rebild Kommune og Banedanmark.

 

Gangtunnelen placeres delvist i eksisterende vejareal på henholdsvis Himmerlandsvej og Jyllandsgade.

 

Ny offentlig vej og offentlig vejtunnel – km 221.777

Den nye erstatningsvej har en udstrækning på 420 m fra rundkørslen ved Himmerlandsvej/Buderupholmvej til Møldrupvej og er dimensioneret for 50 km/t.

 

Vejen anlægges med 2 kørespor a 3,5 m. Der etableres 2,2 m cykelsti, 1,5 m fortov og 1,0 m rabat/banket; i alt en kronebredde på 16,4 m. Alle elementer afvander til rendestensbrønde, som er placeret ved kørebanernes kantsten. Vejen påkræver oversigtsarealer ved krydset mod Møldrupvej for at opnå tilstrækkelig oversigt. Disse kan holdes indenfor eksisterende vejudlæg. Der etableres belysning på strækningen svarende til vejens klassificering.

 

Erstatningsvejen føres under banen i en ny offentlig tunnel i banens km 221.777.

 

Den sporbærende bro har en bredde på ca. 18,5 m og en længde på ca. 17,5 m. Frihøjden under broen er min. 4,63 m inkl. tillæg for senere slidlag, konstruktionstolerance og sne. Højden fra kørebane til skinneoverkant er ca. 6,7 m.

 

Der eksproprieres permanent areal til erstatningsvejen fra matr. nr. 24a (banen) 4h, 4k, 1br, 10mr, 10ms, 10dn og 10ne Teglgård, Skørping. Ejendommene matr. nr. 1bt og 10bv ibd., eksproprieres i deres helhed.

 

Beboelsesejendommen på matr. nr. 1bt ibd. beliggende umiddelbart nord for den nye vej eksproprieres i sin helhed. Vejen placeres uden for ejendommen, men der inddrages ca. 1/3 af ejendommen til skråningsanlæg, herunder beboelseshuset. Beboelseshuset nedrives, og restarealet fra ejendommen søges afhændet, eventuelt til de tilgrænsende ejendomme.

 

Beboelsesejendommen på matr. nr. 10bv ibd. eksproprieres i sin helhed på grund af arealbehov til den nye erstatningsvej samt vendeplads, og bygningen nedrives.

 

Vejarealerne over matr. nr. 24a (banen), 1bt og 10dn ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Den nye erstatningsvej udskilles i matriklen som offentligt vejareal.

 

Mosskovvej

Vejen anlægges med 5,5 m kantstensafgrænset kørebane. Derforuden anlægges 1,5 m fortov i henholdsvis øst- og nordside og 1,0 m rabat i henholdsvis vest- og sydsiden. Vejen asfalteres, og der sættes rendestensbrønde, som tilsluttes eksisterende afvandingssystem. På nord-syd gående Mosskovvej flyttes belysningen til ny placering på vestsiden. På øst-vest gående Mosskovvej anlægges ny belysning i sydsiden.

 

Grundet terrænforhold på den sydlige del af Mosskovvej (mod Sdr. Banevej) kan denne vej ikke anlægges i terræn, og derved kommer der mindre terrænreguleringer langs vejen. Vejen skal reguleres ± 0,65 m i højden.

 

På matr. nr. 1øø, 1aaa og 1acs ibd. laves der terrænregulering, mens der ud for matr. nr. 1sk ibd. opstilles en plantestensmur på en strækning på 35 m. Muren får en varierende højde og bliver maksimalt 0,75 m høj. Muren placeres på vejareal.

 

Den anlagte vejbredde på matr. nr. 10ea og 10lc ibd. bibeholdes.

 

Vejudlægget på matr. nr. 4h ibd. er ikke medtaget i lokalplan 4.2.5, men forløbet på ejendommen er blevet ændret i forbindelse med den nye tilslutning til rundkørslen, efter dialog mellem ejerne af ejendommen og Rebild Kommune. Dette vejforløb fastholdes.

 

Den nye vej på Mosskovvej anlægges indenfor eksisterende vejudlæg. Vejen omklassificeres fra privat fællesvej til offentlig vej og udskilles i matriklen fra ejendommene til offentligt vejareal.

 

Dette betyder, at matr. nr. 1hz, 4f, 4h, 4g, 4m, 1bp, 1øæ, 1øø, 1aaa, 1aaq og 10lc ibd. skal afstå areal permanent. Matr. nr. 10ea ibd. eksproprieres i sin helhed.

 

Den resterende del af eksisterende vejudlæg på matr. nr. 4h, 4f og 4g ibd. nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Sdr. Banevej

Sdr. Banevej gennemskæres af erstatningsvejen. Ejendommene på den nordlige del af Sdr. Banevej (nord for erstatningsvejen) bibeholder deres nuværende vejadgang, mens ejendommene på den sydlige del af Sdr. Banevej (syd for erstatningsvejen) fremover skal have adgang via Mosskovvej.

 

Nord for erstatningsvejen etableres der vendeplads, mens der syd for erstatningsvejen etableres vendeplads og trappe, der giver adgang til den nye vej.

 

Der laves mindre vejtilpasninger på den del af vejen, som skal tilsluttes den opgraderede Mosskovvej.

 

Sdr. Banevejs nuværende stand bibeholdes, herunder kørebanebredde.

 

Vendepladsen på den nordlige del af Sdr. Banevej anlægges på matr. nr. 24a ibd. Arealet eksproprieres og udskilles i matriklen som offentligt vejareal sammen med den nordlige del af Sdr. Banevej.

 

På den sydlige del af Sdr. Banevej anlægges trappen til erstatningsvejen på del af Sdr. Banevej, mens vendepladsen anlægges på matr. nr. 10dn, 10ch og 10ne ibd. Arealerne eksproprieres og udskilles i matriklen som offentligt vejareal, sammen med vejarealet matr. nr. 17 ibd.

 

Hyldalsvej

Erstatningsvejen betyder, at adgangen til Hyldalsvej sydfra afbrydes, og som konsekvens heraf forlænges Hyldalsvej mod nord ad eksisterende sti til Himmerlandsvej.

 

Vejen anlægges med 5,5 m kantstensafgrænset kørebane samt 1,0 m rabat i hver side; i alt 7,5 m bredde. Der etableres belysning på strækningen svarende til vejens klassificering.

 

Der etableres vendeplads på den sydlige del af Hyldalsvej mod erstatningsvejen.

 

Den nye adgangsvej til Hyldalsvej betyder, at to beboelsesejendomme total-eksproprieres, og bygningerne nedrives.

 

På matr. nr. 10as og 10ae ibd. nedrives beboelseshuset, mens der på matr. nr. 10as ibd. også skal nedrives en træcarport. Restarealerne søges afhændet til naboejendommene eller tillagt vejen. En del af matr. nr. 24d ibd. skal også benyttes til den nye adgangsvej til Hyldalsvej. Ejendommen totaleksproprieres i forbindelse med etablering af vendeplads på Himmerlandsvej.

 

Vendepladsen i den sydlige del af Hyldalsvej etableres på matr. nr. 10ms og 10bv ibd., hvorfor der eksproprieres areal fra disse ejendomme.

 

Hyldalsvej, herunder den nye adgangsvej, matr. nr. 18 ibd. samt vendepladsen udskilles i matriklen som offentligt vejareal.

 

Himmerlandsvej og Jyllandsgade

På Himmerlandsvej vil der mod den nuværende overkørsel blive anlagt en ny vendefacilitet for mindre køretøjer. Eksisterende vejarealer samt den nye adgang til Hyldalsvej benyttes af større køretøjer, når disse skal vende.

 

Der opføres en offentlig gangtunnel ved Himmerlandsvej med to trapper og to elevatorer. Trappeløb udføres i forlængelse af gangtunnelen og med samme bredde som gangtunnelen. Konstruktionerne udformes i beton. Gangtunnelen har en indvendig bredde på ca. 5 m og en højde på min. 2,56 m. Længden på gangtunnelen er ca. 24,5 m, hertil kommer trapperne som har en udstrækning på ca. 9,5 m i hver ende. Vejarealerne tættest på banen på henholdsvis Himmerlandsvej og Jyllandsgade vil delvist blive anvendt til gangtunnel.

 

Etableringen af vendeplads på Himmerlandsvej vest for den nuværende overkørsel betyder, at matr. nr. 24d ibd. eksproprieres i sin helhed, og at beboelseshuset nedrives.

 

Placeringen af gangtunnelen betyder, at beboelseshuset på matr. nr. 10aø Teglgård, Skørping skal nedrives, og ejendommen totaleksproprieres.

 

Gangtunnelens areal henlægges under banen.

 

I forbindelse med at den eksisterende overkørsel nedlægges, nedlægges en del af vejudlægget over banen på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Møldrupvej

Møldrupvej ombygges i eksisterende tracé og dimensioneres for 50 km/t. Møldrupvej breddeudvides over en strækning for at tilgodese etablering af separat venstresvingsbane, fra Møldrupvej til den nye erstatningsvej. Endvidere udvides vejen for at få plads til cykelstier og fortove i begge sider, fra den nye erstatningsvejs tilslutning og til Jyllandsgade.

 

Alle kørespor anlægges med en bredde på 3,5 meter, cykelsti og fortov er henholdsvis 1,8 m og 1,5 m. Der anlægges rabat på 0,5 til 1,0 meter mod vejskel. Vejens kronebredde varierer.

 

Der kommer mindre tilpasninger (regulering af kantsten og fortov) i krydsområdet ved Jyllandsgade/Møldrupvej. Disse tilpasninger foretages kun indenfor eksisterende vejskel.

 

Syd for den nye erstatningsvejs tilslutning betyder ombygningen, at der på den vestlige side skal eksproprieres en arealstribe på ca. 100 m fra matr. nr. 10kv ibd. til vejudvidelse. Arealet udskilles som offentligt vejareal.

 

På østsiden af Møldrupvej eksproprieres areal fra matr. nr. 10it, 10b, 10eq og 10na ibd. til vejudvidelse. På matr. nr. 10eq ibd. bliver det nødvendigt at lave ny adgang fra Sverrighusvej, da eksisterende trappe til Møldrupvej ikke kan bevares grundet vejanlægget. Arealerne udskilles matrikulært som offentligt vejareal.

 

Fra erstatningsvejen og mod nord betyder den nye cykelsti i østsiden af Møldrupvej, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 10na, 10la, 10ml og 10fb ibd. For matr. nr. 10na ibd. betyder det, at adgangen til Møldrupvej lukkes. Ejendommen har i dag også matrikulær adgang via Torvegyden og Sverrighusvej.

 

På vestsiden af Møldrupvej anlægges cykelstien indenfor det eksisterende matrikulære vejareal.

 

Perronbro

Der opføres en perronbro – på den nordlige del af stationen – som giver adgang til perronerne. Broen forsynes med tre trappeløb henholdsvis elevatorer til sikring af adgang til perronerne for spor 2 og 3. Elevatorerne kræver, at der etableres en teknikhytte på ca. 2 m x 3 m. Bro, trappeløb og elevatortårne udføres i stål. Frihøjden under broen er min. 5,85 m ekskl. tillæg og tolerancer over sporniveau. Den endelige udformning vil først blive fastlagt i detailfasen.

 

I forbindelse med etableringen af perronbro inkl. elevatorer samt teknikhytte eksproprieres en del af matr. nr. 24e Teglgård, Skørping til baneareal.

 

Beskyttet naturtyper, skov og arter

I Skørping vil erstatningsvejen påvirke naturområderne syd for Himmerlandsvej, og ca. 5.000 m2 af fredskov, en tilgroet mose og 2 vandhuller vil helt eller delvist blive inddraget på matr. nr. 24a (banen) og 1br ibd. I dele af dette område vokser den fredede kongebregne ligeledes.

 

For at afværge disse påvirkninger etableres 2 nye vandhuller i nærområdet. Rebild Kommune har påtaget sig opgaven med at komme med forslag til Banedanmark om nye placeringer af vandhullerne. Der foreligger endnu ikke en endelig aftale med kommunen om placering af disse vandhuller. Endvidere etableres der erstatningsskov. Kongebregnerne indenfor anlægsområdet flyttes. Der foreligger endnu ikke aftale med Naturstyrelsen om, hvor kongebregnerne skal flyttes til. Rebild Kommune har påtaget sig opgaven med at komme med forslag til modtagelokaliteter for kongebregnen. Erstatningsskoven etableres som led i Naturstyrelsens pulje til etablering af fredskov, det vil sige, Naturstyrelsen finder areal samt forestår etablering af ny fredskov.

 

Støj og vibrationer

I Skørping kan det forventes, at 15-30 boliger under anlægsarbejderne til tider vil opleve støjgener over de almindelige anvendte støjgrænser, især under spunsramning. I driftsfasen betyder flytning af vejtrafikken fra den nuværende overkørsel til erstatningsvejen, at 5-6 boliger fremover får støjen sydfra, hvor de typisk har deres opholdsarealer.

 

Kun få boliger i Skørping vil opleve vibrationer over grænsen for vibrationskomfort. Anlægget forventes ikke at give anledning til vibrationer af en styrke, der kan medføre bygningsskader.

 

Visuelle forhold

I Skørping etableres vejanlægget som en underføring gennem et område, der i dag er beplantet med et mindre skovparti. Lokalt vil det være en markant ændring for boligområdet vest for jernbanen og syd for Himmerlandsvej. De første 160 m fra rundkørslen placeres vejen på en dæmning, op til 5 m over terræn.

 

Grundvand

I Skørping vil en del af erstatningsvejen være beliggende under grundvandsspejlet. Ved etablering af vejen og eventuel udskiftning af blødbundsmateriale skal grundvandet midlertidigt sænkes indenfor spunsvæggene. Der foretages ikke permanent grundvandssænkning af hensyn til ejendommene i området. Da grundvandssænkningen kan påvirke nærliggende ejendomme, og der er forurenede og potentielt forurenede grunde i området, anvendes anlægsmetoder, der minimerer eventuelle konsekvenser for omgivelserne.

 

Brugs- og lejeaftaler

I Skørping er Banedanmarks areal øst for banen udlejet til en bilforhandler. Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel til hver den 1. i måneden, og lejer rydder selv arealet, jf. lejeaftalen. Lejemålet opsiges privatretligt af Banedanmark.

 

Forventet anlægstakt

Anlægsarbejdet for erstatningsanlægget forventes opstartet foråret 2014.

 

Erstatningsvejen forventes at kunne tages i brug i efteråret/vinteren 2014.

 

Etablering af nye adgangsveje for ejendommene på henholdsvis Hyldalsvej og sydlige del af Sdr. Banevej forudsættes etableret, inden arbejdet med vejtunnelen påbegyndes, og den nuværende adgangsvej lukkes.

 

Ombygningen af Skørping Station inkl. gangtunnelen i Himmerlandsvej/Jyllandsgade og perronbroen på Skørping Station forudsættes etableret efter ibrugtagning af erstatningsvejen i Skørping, for at det igennem hele anlægsperioden vil være muligt at krydse banen i Skørping. Ombygningen af Skørping Station forventes opstartet efteråret/vinteren 2014 og pågår frem til foråret 2015.

 

Medfinansiering

Anlæg af gangtunnelen under sporet langs Himmerlandsvej/Jyllandsgade bekostes af Banedanmark med medfinansiering fra Rebild Kommune.

 

Vedligeholdelse

Banedanmark vedligeholder sporbærende bro og eventuel banedæmning i tilslutning til broen.

 

Vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og grusning i glat føre af erstatningsvejen, inkl. stianlæg med tilhørende skråninger, herunder også belægning og belysning under den sporbærende bro, foretages og bekostes af vejmyndigheden, det vil sige for tiden Rebild Kommune.

 

Banedanmark forestår og bekoster anlæg af pumpestationen med tilhørende ledningsanlæg til afvanding af vejanlæg. Pumpestationen overdrages som en del af vejanlægget til vejmyndigheden, det vil sige for tiden Rebild Kommune, der foretager og bekoster den fremtidige drift, tilsyn og vedligeholdelse af pumpestation med tilhørende ledningsanlæg.

 

Drift og vedligeholdelse af perronbroen foretages og bekostes af Banedanmark.

 

Drift- og vedligeholdelsesudgifter til elevatorer i tilknytning til gangtunnelen afholdes af Banedanmark, mens øvrige drift- og vedligeholdelsesudgifter til tunnelanlægget afholdes af vejmyndigheden.

 

Bemærkninger til forslaget

 

Sætningsskader og revnedannelser i forbindelse med grundvandssænkning og nedramning af spuns

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål og bekymringer vedrørende risikoen for sætningsskader som følge af grundvandssænkninger i forbindelse med anlæg af erstatningsvejen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der kun vil ske sænkning af grundvandet indenfor vejarealet skærmet af med spuns, hvorfor grundvandssænkningen ikke vil påvirke grundvandsniveauet udenfor vejens tracé.

 

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymringer for revnedannelser i forbindelse med nedramning af spuns, idet jorden i området er præget af at være gammel mosebund.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at jordbunden vil blive undersøgt forud for anlægsarbejdets igangsætning, ligesom der vil ske fotoregistrering af de ejendomme, der efter en konkret vurdering vil kunne blive påvirket i forbindelse med spunsramningen.

 

Støjgener fra vejanlægget

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til støj fra vejanlægget, herunder ved indkørsel til tunnelen under banen, samt eventuelle afværgeforanstaltninger. Flere lodsejere mener desuden, at den nye vej vil indbyde til høj hastighed.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det er vurderet, at støjgenerne fra vejen ikke vil blive af et sådant omfang, at det er nødvendigt med egentlige afværgeforanstaltninger, eksempelvis i form af støjskærme eller støjreducerende asfalt. Anlægsmyndigheden oplyste, at vejen vil ligge i byzone og henviste til, at hastighedsbegrænsning skal overholdes.

 

Støjgener samt øvrige nærhedsgener fra banen ved hastighedsforøgelse

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til forøget støj og forøget vindtryk fra togene på banen i forbindelse med, at hastigheden på togene på sigt skal forøges.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at spørgsmålene vil blive behandlet, når hastigheden på banen øges.

 

Arbejdsarealer

Flere af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til placeringen af arbejdsarealerne i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter oplyst, at dette forhold vil være afklaret i forbindelse med ekspropriationsforretningen, idet anlægsmyndigheden i videst muligt omfang vil søge at reducere arbejdsarealer ud for beboelsesejendommene.

 

En række af beboerne på Sdr. Banevej udtrykte bekymring i forhold til en eventuel anvendelse af Sdr. Banevej som arbejdsvej for tunge maskiner i forbindelse med anlæg af erstatningsvejen. En af de fremmødte beboere fremkom med forslag om, at anlægsmyndigheden anvender et areal af matr. nr. 1bu Teglgård, Skørping som arbejdsvej i anlægsfasen i stedet for Sdr. Banevej.

 

Kommissionen henviste anlægsmyndigheden til at indgå i en dialog med kommunen vedrørende forholdene om arbejdsveje til brug for etablering af anlægget.

 

Forslag om gangbro over erstatningsvejen

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at der etableres en gangbro over erstatningsvejen, således det er muligt lettere at komme fra ejendommene nord for erstatningsvejen til skovarealerne syd og vest for erstatningsvejen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at det ikke er tænkt ind i projektet med en gangbro som foreslået, idet det af anlægsmyndigheden er vurderet, at der med det fremlagte forslag er den fornødne adgang til skoven.

 

Sdr. Banevej

En lodsejer fremkom med spørgsmål til Sdr. Banevej og herunder, om denne udvides ved udmunding i kommunevej Himmerlandsvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at Sdr. Banevej følger vejskel og således ikke skal udvides.

 

En lodsejer fremkom med spørgsmål til afskærmning mellem Sdr. Banevej og erstatningsvejen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der vil blive etableret en afskærmning således, at passage fra den nordlige del af Sdr. Banevej til erstatningsvejen ikke bliver muligt, men at en endelig løsning ikke er valgt endnu.

 

Forslag til ny vejføring, Sdr. Banevej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at Sdr. Banevej syd for erstatningsvejen forlænges og føres mod vest og tilsluttes erstatningsvejen med en overkørsel overfor eksisterende Sdr. Banevej på den nordlige side af erstatningsvejen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering er bedst med så få overkørsler som muligt, hvorfor en vejføring som foreslået ikke er overvejet af anlægsmyndigheden.

 

Møldrupvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med en bekymring for trafikale problemer for trafikanterne, der kommer ad erstatningsvejen frem til Møldrupvej, idet trafikken fra erstatningsvejen skal holde tilbage for trafikken på Møldrupvej. Videre udtrykte lodsejeren bekymring for, at der vil opstå trafikale problemer ved krydset Møldrupvej og Jyllandsgade. Lodsejeren fremkom i den forbindelse med spørgsmål vedrørende en rundkørsel ved erstatningsvejen og Møldrupvej for at afhjælpe eventuelle trafikale problemer.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at løsningen med et T-kryds ved erstatningsvejen og Møldrupvej er angivet i anlægsloven og derfor valgt af anlægsmyndigheden. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste videre, at projektet er vurderet af vejmyndighederne og fundet tilstrækkeligt, idet der er taget hensyn til trafikstrømmene på Møldrupvej, hvilket blev bekræftet af den kommunale repræsentant. Løsningen med at etablere en rundkørsel har ikke oprindeligt været overvejet begrundet i hensynet til at minimere arealindgrebene. Endelig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at trafikken ad Møldrupvej vil være prioriteret forstået på den måde, at trafikken mod nord ad Møldrupvej vil få forkørselsret mod øst af Jyllandsgade, idet trafikken, der kommer fra vest ad Jyllandsgade, får vigepligt i forhold til trafikken ad Møldrupvej.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B051 fremkom med forslag om, at der på ejendommen etableres en støttemur ud mod Møldrupvej således, at en terrænregulering på ejendommen kan undgås.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der vil blive etableret en plantestensmur det pågældende sted.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B031 fremkom med anmodning om, at overkørslen til Møldrupvej fra ejendommen opretholdes, alternativt at der etableres en trappe til matr. nr. 10na ibd. i forbindelse med helleanlægget på Møldrupvej, således gående vil kunne komme fra ejendommen matr. nr. 10mh ibd. på vestsiden af Møldrupvej til matr. nr. 10na på den østlige side af Møldrupvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at overkørslen ønskes nedlagt af hensyn til trafiksikkerheden på Møldrupvej, idet der ønskes så få overkørsler til Møldrupvej som muligt.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B049 fremkom med anmodning om, at eksisterende overkørsel fra Møldrupvej til arealet opretholdes af hensyn til arealets fremtidige anvendelse. Kommunen har tillige udtrykt ønske om, at overkørslen til arealet bevares af hensyn til områdets fremtidige anvendelse til detailhandel og tæt/lav bebyggelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at anlægsmyndigheden henset til den kommunale planlægning kan tiltræde, at overkørslen bevares.

 

Repræsentanten for ejeren af ejendommen under nummer B030 fremkom med anmodning om, at trappen fra ejendommen til Møldrupvej retableres, idet repræsentanten anførte, at ejendommen i dag har adresse til Møldrupvej, hvilket ønskes bevaret, ligesom det blev anført, at ejendommens indretning vil skulle ændres, såfremt trappen ikke retableres.

 

Hyldalsvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål om etablering af en trappe på nordsiden af erstatningsvejen ved Hyldalsvej, bl.a. som adgangsvej til rekreativt område.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der ikke vil blive etableret en trappe som foreslået, idet der er risiko for, at gående, der kommer syd for erstatningsvejen ad trappen ved Sdr. Banevej, vil krydse erstatningsvejen for at benytte en eventuel trappe på nordsiden, med fare for trafiksikkerheden til følge. Gående vil skulle via trappen fra sydsiden af erstatningsvejen og mod øst til Møldrupvej, hvorefter erstatningsvejen vil kunne passeres.

 

Mosskovvej

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at Mosskovvej i den nord-syd gående linje forlægges ca. 8 meter mod vest, således at Mosskovvej på den angivne linje for fremtiden er beliggende på matr. nr. 1hz ibd., tilhørende kommunen, og således at den eksisterende private fællesvej på den nord-syd gående linje nedlægges og tillægges ejendommene på Mosskovvej.

 

Det blev af de fremmødte anført, at Mosskovvej, for at kunne holde til den fremtidige brug, vil skulle anlægges på ny med en ny vejkasse i forbindelse med asfalteringen, hvorfor anlægsmyndigheden ligeså godt kan anlægge vejen på arealet tilhørende kommunen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at der er taget udgangspunkt i, at der i dag er udlagt et areal til vej, og at en forlægning af vejen som foreslået vil medføre en arealafståelse på 8 m i bredden i vejens længde på et areal, der ikke ellers berøres af anlægget; et areal, hvor der er plantet skov, og som niveaumæssigt ligger under eksisterende terræn i forhold til ejendommene på Mosskovvej.

 

En række af beboerne på Mosskovvej fremkom med bekymringer i forhold til en omklassificering af Mosskovvej fra privat fællesvej til offentlig vej i forbindelse med asfalteringen, idet beboerne er bekymrede for, at kommunen på sigt omklassificerer vejen til privat fællesvej, hvorefter beboerne er forpligtede til at afholde udgifterne til asfaltvejens vedligeholdelse.

 

Det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter bemærket, at spørgsmålet om en eventuel fremtidig omklassificering er et kommunalt anliggende og således ikke omfattet af anlægsprojektet.

 

En række af beboerne på Mosskovvej fremkom med spørgsmål til det foreslåede anlæg af fortov på Mosskovvejs østlige side for så vidt angår den nord-syd gående linje, idet de fremmødte fremkom med forslag om, at fortovet etableres på den vestlige side af Mosskovvej. Som begrundelse blev anført hensynet til at etablere en sikker skolevej, idet et fortov på den vestlige side vil sikre en god sammenhæng med eksisterende stisystem til hallen og derfra til skolen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at løsningen med etablering af et fortov på Mosskovvej er valgt efter dialog med kommunen for at sikre de bløde trafikanter i forhold til at komme til eksisterende stisystem ad en sikker vej, ligesom placeringen af fortov i den østlige side er valgt for at sikre nærheden til de eksisterende beboelser på Mosskovvej.

 

De fremmødte beboere på Mosskovvej fremkom videre med forslag om flytning af ledninger fra eksisterende Mosskovvej til den foreslåede forlagte Mosskovvej. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der forud for ekspropriationsforretningerne vil blive afholdt møder med ledningsejere berørt af anlægget, hvorefter der vil blive udfærdiget en ledningsprotokol.

 

Ejerne af ejendommen under nummer B005 og B007 fremkom med anmodning om, at en del af eventuel overskydende jord fra anlægsprojektet anvendes til opfyldning på matr. nr. 4h og 4k ibd.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at anlægsmyndigheden er indstillet på en jordpåfyldning som foreslået for på denne måde at begrænse skråningsanlægget på ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden fremkom med forslag om, at Mosskovvej forlægges således mod vest, at beplantning tilhørende beboelsesejendommene på Mosskovvej i den nord-syd gående linje samt belysningen friholdes af vejanlægget. Det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter anslået, at Mosskovvej vil skulle forlægges mellem 0-1 m på strækningen efter de konkrete forhold.

 

Vedrørende etablering af forsinkelsesbassin

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til etablering af forsinkelsesbassin, herunder hvor stor en del af skoven der skal ryddes samt tilstanden af området efter etableringen af bassinet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at Rebild Vand er i gang med udarbejdelse af et projekt vedrørende et oversvømmelsesareal, og at anlægsmyndigheden er i dialog med Rebild Vand herom.

 

Gener i forbindelse med parkering udenfor afmærkede parkeringspladser

En række af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for gener ved ulovlige parkeringer fra trafikanter, der skal med toget, og som ikke benytter de anviste parkeringspladser, men de omkringliggende veje.

 

Kommunens repræsentant oplyste, at såfremt der måtte opstå problemer med ulovlige parkeringer, vil kommunen efter henvendelse herom se på sagen.

 

Vedrørende tankstationen Møldrupvej

Ejeren af ejendommen under nummer B026 udtrykte bekymringer for driften af tankstationen i anlægsfasen. Lodsejeren blev henvist til dialog med anlægsmyndigheden i anlægsfasen for at mindske eventuelle gener mest muligt.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 453 og herunder fjernelse af bomanlæg samt anlæg af et erstatningsanlæg som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

Gangbro over erstatningsvejen

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om ikke at imødekomme anmodningen. Kommissionen har ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for at etablere en gangbro, idet der med projektet er skabt den fornødne vejadgang, blandt andet til skovarealerne syd for erstatningsvejen.

 

Ny vejføring, Sdr. Banevej

Efter en drøftelse af sagen har kommissionen truffet afgørelse om, at der ikke skal skabes en vejføring som foreslået, idet kommissionen har lagt afgørende vægt på trafiksikkerheden på erstatningsvejen. Endvidere har kommissionen ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for etablering af en vej som foreslået.

 

Mosskovvej

Vedrørende det fremkomne forslag om forlægning af eksisterende Mosskovvej til matr. nr. 1hz ibd. har kommissionen efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om, at Mosskovvej ikke forlægges. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der i forvejen er udlagt og anlagt vej det pågældende sted, ligesom kommissionen har lagt vægt på karakteren af arealet matr. nr. 1hz ibd. samt terrænforholdene.

 

Vedrørende det fremkomne forslag om forlægning af Mosskovvej begrundet i ønsket fra anlægsmyndigheden om at friholde beplantning og belysning langs ejendommene på Mosskovvej i den nord-syd gående linje har kommissionen truffet afgørelse om, at Mosskovvej forlægges som foreslået under henvisning til de af anlægsmyndigheden angivne grunde.

 

Vedrørende spørgsmålet om etablering af fortov langs Mosskovvej har kommissionen truffet afgørelse om at fremme det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at placering af fortovet er sket efter dialog mellem anlægsmyndigheden og kommunen.

 

Møldrupvej

Vedrørende overkørsel til matr. nr. 10na ibd. fra Møldrupvej har kommissionen truffet afgørelse om, at overkørslen lukkes som foreslået. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der af hensyn til trafiksikkerheden ønskes så få overkørsler som muligt til Møldrupvej. Kommissionen har videre truffet afgørelse om, at der ikke skal etableres en trappe, idet kommissionen ikke finder, at der er det fornødne grundlag for at pålægge projektet at etablere en trappe til ejendommen.

 

Vedrørende overkørsel til matr. nr. 10la ibd. har kommissionen truffet afgørelse om, at overkørslen skal retableres. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at kommunen som led i den kommunale planlægning ønsker, at der retableres en overkørsel af hensyn til udviklingsmulighederne i området. Kommissionen har videre lagt vægt på, at anlægsmyndigheden er indstillet på, at overkørslen retableres.

 

Vedrørende matr. nr. 10eq ibd. skal kommissionen henvise anlægsmyndigheden til at arbejde på en løsning, således der om muligt kan retableres en trappeadgang til Møldrupvej for ejendommen, og ellers anvise en alternativ adgang til ejendommen via Sverrighusvej.

 

Vedrørende totalekspropriation

Kommissionen har truffet afgørelse om at ekspropriere de ejendomme i sin helhed, som anlægsmyndigheden har indstillet. De private lodsejere vil modtage selvstændigt brev herom. Kommissionen skal bemærke, at ekspropriationen vil ske til nedrivning.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Onsdag den 18. september 2013 kl. 8.30 fortsatte forretningen på Motel Europa, Hobrovej 890, Svenstrup, hvor kommissionen samledes for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende offentlig overkørsel nr. 476 i Ellidshøj i anledning af opgradering af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 10.00, hvor kommissionen samledes på Motel Europa, Hobrovej 890, Svenstrup for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende offentlig overkørsel nr. 491 i Svenstrup i anledning af opgradering af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Aalborg Kommune var repræsenteret ved Charlotte Zeth Andersen. Endvidere mødte for Aalborg Kommune Mette Halgaard under forretningen angående Ellidshøj, mens Henning Dyhr mødte under forretningen angående Svenstrup.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere og disses rådgivere, der havde lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere, rådgivere og anlægsmyndighedens repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Motel Europa, Hobrovej 890, Svenstrup, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde og besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Offentlig overkørsel nr. 476 (Ellidshøj) – km 234.076

Aalborg Kommune (Mjels Brovej)

TB-24-234076-13-001 Besigtigelsesplan Ellidshøj

Nuværende forhold

Overkørslen er beliggende i jernbanens km 234.076 og er en offentlig overkørsel sikret med bomanlæg.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejen Mjels Brovej. Overkørslen anvendes af både mindre og større køretøjer, hvilket skyldes, at Ellidshøj by samt den større kommunevej Hobrovej og Nordjyske Motorvej er beliggende vest for overkørslen, mens idrætsanlæg og kridtgrav er beliggende øst for overkørslen.

 

Arealet mellem banen og Ellidshøjvej er udlagt til let erhverv, jf. kommuneplanrammerne – 7.4.H1 Ellidshøjvej, men anvendes i dag til landbrug, eller ligger ubenyttet hen. Det ubenyttede areal er opfyldsareal.

 

Arealerne øst for banen er primært engarealer, som anvendes til græsning. Arealerne mellem banen og Mjels Brovej er omfattet af en § 3 beskyttelse.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 10a ibd. anvender i dag overkørslen som adgang til ejendommens lodder matr. nr. 10al og 10ao ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 10a ibd.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a ibd. anvender i dag eksisterende overføring over banen, ca. 600 m syd for overkørsel nr. 476, som adgangsvej til ejendommens lod matr. nr. 10aø ibd.

 

Projektforslag

Eksisterende offentlig overkørsel nr. 476 ved Mjels Brovej nedlægges, og bomanlægget fjernes.

 

Erstatningsanlægget i Ellidshøj består af en forlægning af Mjels Brovej ca. 300 m mod syd, som føres på en offentlig bro over banen. Erstatningsvejen tilsluttes mod vest Ellidshøjvej og mod øst Mjels Brovej – begge i eksisterende niveau.

 

Endvidere anlægges der en vendeplads vest for banen. Vendepladsen ønskes placeret nord for Mjels Brovej (på baneareal) af hensyn til bevaringen af det store træ på sydsiden.

 

Som en del af projektet etableres der også belysning i en eksisterende gangtunnel i den nordlige del af Ellidshøj – ca. 300 m nord for den nuværende overkørsel.

 

Ny offentlig vej og offentlig vejbro – km 233.755

Vejen dimensioneres for 50 km/t, dog nedskiltes der til 30 km/t vest for banen grundet vejens tracé. Vejen anlægges tosporet med bred kantbane i begge sider. Køresporsbredden er 3,0 m, og kantbanen er 1,0 m bred. Yderst anlægges 1,0 m rabat samt 1,0 m til autoværnstillæg, hvorefter der terrænreguleres med anlæg 1:2. Den samlede kronebredde vil således være 12,0 m. Der vil nogle steder være et behov for breddeudvidelse, således at tunge køretøjer kan passere hinanden. Hvor der monteres autoværn, afvandes der til grøfter, ellers afvandes der til trug af hensyn til trafiksikkerhed. Der etableres belysning på strækningen svarende til vejens klassificering.

 

Erstatningsvejen føres over banen på en offentlig bro i banens km 233.755.

 

Den vejbærende bro har en bredde på ca. 11,0 m og en længde på ca. 14,5 m. Frihøjden under broen er min. 6,05 m inkl. overhøjdetillæg og vedligeholdelsestolerancer.

 

Højden fra skinneoverkant til kørebane er ca. 7,2 m.

 

Mjels Brovej forlægges som følge af anlæggelsen af erstatningsvejen og tilsluttes erstatningsvejen i et T-kryds. Eksisterende kørebanebredder, rabatter m.v. bibeholdes på Mjels Brovej. En vejstrækning på ca. 50 m afrømmes, således at arealet kan anvendes til regnvandsbassin. Arealet forbliver vejareal.

 

På matr. nr. 1az ibd. eksproprieres der et trekantet areal i den nordlige ende og et mindre afskåret areal, som tillægges erstatningsanlægget. På matr. nr. 1au ibd. eksproprieres knap halvdelen af arealet.

 

På den nordlige del af matr. nr. 1aø ibd. medeksproprieres et afskåret areal på ca. 0,1 ha, mens matr. nr. 10al ibd. gennemskæres, således at der vil blive to arealer på ca. 1,4 ha henholdsvis nord og syd for erstatningsvejen.

 

På matr. nr. 1ay ibd. eksproprieres den nordlige del til erstatningsvejen.

 

På matr. nr. 10ao ibd. eksproprieres areal til regnvandsbassin.

 

I forbindelse med at den eksisterende overkørsel nedlægges, nedlægges en del af vejudlægget over banen på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Den nye erstatningsvej, regnvandsbassin samt vendepladsen udskilles i matriklen som offentligt vejareal.

 

Nye adgangsforhold

I forbindelse med etableringen af erstatningsvejen afskæres matr. nr. 1aø Ellidshøj By, Ellidshøj fra sin nuværende matrikulære adgang til offentlig vej (Mjels Brovej). Den matrikulære vejadgang over matr. nr. 10al ibd. nedlægges, og arealet overgår til ejerens frie råden. Der sikres ny vejadgang til arealet via eksisterende privat fællesvej mod syd over matr. nr. 10ak, 10an, 1v, 1x, 20az og 20bz ibd. Den private fællesvej berigtiges på matrikelkortet.

 

Den fremtidige adgang fra bygningerne på matr. nr. 10a ibd. til lodderne matr. nr. 10al og 10ao ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ellidshøjvej, ny offentlig vej, over offentlig bro, videre ad ny offentlig vej til kommunevejen Mjels Brovej. Herefter benyttes eksisterende adgang til matr. nr. 10ao og nordlig del af matr. nr. 10al ibd., mens der etableres ny adgangsvej til den sydlige del af matr. nr. 10al ibd. fra den nye erstatningsvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 10ao og 10al ibd. vil fremover være ca. 600 m.

 

Der etableres ligeledes ny adgangsvej til matr. nr. 1ay ibd. fra den nye erstatningsvej.

 

De anviste overkørsler fra erstatningsvejen er vejledende. Den enkelte markoverkørsels placering aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes. Dog skal gældende vejregler overholdes, og vejmyndigheden høres.

 

Beskyttet naturtyper, skov og arter – Ellidshøj

Erstatningsanlægget i Ellidshøj vil medføre, at § 3 beskyttede områder inddrages helt eller delvist. Det drejer sig om engområder og et moseområde samt et mindre vandløb. Desuden vil erstatningsanlægget virke som en barriere.

 

På banearealet berøres et læbælte med status af fredskov.

 

For at afværge disse påvirkninger forbedres naturtilstanden ved at indgå aftaler om pleje af tilstødende eksisterende naturarealer. Barrierevirkningen reduceres ved, at der etableres en faunapassage for mindre dyr i tilknytning til vandløbet. Der foreligger endnu ikke aftaler med kommunen eller lodsejere om placering eller pleje af disse områder. Disse forhold vil være klarlagt inden ekspropriationsforretningen. Erstatningsskoven etableres som led i Naturstyrelsens pulje til etablering af fredskov, det vil sige, Naturstyrelsen finder areal samt forestår etablering af ny fredskov.

 

Støj og vibrationer

I Ellidshøj forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støj- og vibrationsgener, dog vil det ikke helt kunne undgås, at grænserne for støj periodevis vil blive overskredet.

 

Kun få boliger i Ellidshøj vil opleve vibrationer over grænsen for vibrationskomfort. Anlægget forventes ikke at give anledning til vibrationer af en styrke, der kan medføre bygningsskader.

 

Visuelle forhold

I Ellidshøj etableres vejanlægget som bro over banen og rampeanlæg i åbne områder, og de vil derfor blive markante visuelle elementer i landskabet. Der vil være risiko for lys- og indbliksgener.

 

Brugs- og lejeaftaler

I Ellidshøj er Banedanmarks areal vest for banen, og nord for Mjels Brovej, udlejet til nuværende ejer af matr. nr. 10a Ellidshøj By, Ellidshøj. Lejemålet eller dele deraf opsiges som følge af, at der skal anlægges vendeplads på en del af arealet. Lejemålet eller dele deraf opsiges privatretligt af Banedanmark.

 

Matr. nr. 10az ibd. ejes af Aalborg Kommune, men er forpagtet ud. Forpagtningen kan opsiges med et halvt års varsel til ophør den 1. marts eller 1. september.

 

Vedligeholdelse

Banedanmark vedligeholder brokonstruktionen inkl. membran og eventuel beskyttelsesbeton samt broautoværn og eventuel rækværk.

 

Vejmyndigheden, det vil sige for tiden Aalborg Kommune, vedligeholder belægningen over membran/beskyttelsesbeton, herunder drænasfalt, eventuelt bærelag og slidlag. Vejmyndigheden vedligeholder endvidere vejafvandingen samt autoværn uden for broen.

 

Vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og grusning i glat føre af erstatningsvejen, inkl. stianlæg med tilhørende skråninger, herunder også belægning og belysning, foretages og bekostes af vejmyndigheden, det vil sige for tiden Aalborg Kommune.

 

Bemærkninger til forslaget

 

Alternativ tilslutning af den nye offentlige vej til Ellidshøjvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at erstatningsvejen tilsluttes Ellidshøjvej således, at erstatningsvejen forlænges og føres direkte over i Ellidshøjvej, hvorefter den trafik, der kommer ad Ellidshøjvej fra nord mod syd, får vigepligt i forhold til trafikken på erstatningsvejen. Som begrundelse blev anført forurening og støj fra de biler, der skal stoppe, og som skal i gang igen i T-krydset, hvilket for en del af trafikkens vedkommende vil kunne forhindres med den foreslåede løsning.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at kommunen er hørt i forhold til det fremlagte forslag, og at det er vurderet, at den valgte løsning er fornøden til den trafik, der vil komme på vejen.

 

Kommunens repræsentant oplyste, at kommunen tidligere har set på en løsning som foreslået af lodsejeren, men at kommunen ikke har fundet, at den foreslåede løsning er sikker for de bløde trafikanter i forhold til krydsningen af Ellidshøjvej for at komme ad erstatningsvejen til idrætsanlæggene øst for banen.

 

Nærhedsgener og eventuel afhjælpning

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymringer om støj fra vejanlægget.

 

Det blev i den forbindelse anført, at lastbilerne til og fra kalkværket øst for banen vil generere meget støj ved at skulle køre op over broen og ved nedbremsningen igen på den anden side.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det er vurderet, at støjen fra det foreslåede vejanlæg ikke vil blive forøget i forhold til det nuværende niveau.

 

En lodsejer bemærkede i forlængelse heraf, at støjen fra trafikken på Ellidshøjvej i dag er jævn, og at støjen i fremtiden vil ændre karakter ved, at trafikken skal stoppe og sætte i gang ved T-krydset.

 

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymringer i forhold til lysgener fra kørende trafik ad den nye offentlige vej over broen fra øst mod vest. Bekymringerne angår især lysgener fra den tunge trafik, herunder lysgener fra rotorblink på eksempelvis landbrugskøretøjer.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der vil blive etableret et autoværn på vejen vest for banen, som vil kunne tage noget af lysgenerne, men at det ikke kan udelukkes, at der vil blive nogle gener.

 

I forlængelse heraf fremkom en af de fremmødte lodsejere med forslag om, at der etableres en beplantning på vejen i svinget umiddelbart vest for banen for på denne måde at begrænse lysgenerne.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der ikke er tænkt beplantning ind i projektet det pågældende sted, men at forslaget er noteret af anlægsmyndigheden.

 

Afvanding

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål om afvanding i forhold til erstatningsvejen øst for banen, idet der er lavtliggende engarealer på begge sider af vejdæmningen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at vejvandet vil blive ledt i et regnvandsbassin.

 

Afståelse af arealer

Ejeren af ejendommen under nummer B102 fremkom med ønske om afståelse af hele matr. nr. 1au Ellidshøj By, Ellidshøj begrundet i restarealets størrelse efter indgrebet og de heraf afledte begrænsede fremtidige anvendelsesmuligheder for arealet.

 

Cykelsti/fortov over broen

Kommissionen fremkom med spørgsmål til cykelsti/fortov på erstatningsvejen og herunder baggrunden for det fremlagte forslag.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at udgangspunktet for anlægsmyndigheden har været at etablere forhold for de bløde trafikanter svarende til forholdene i den eksisterende offentlige overkørsel nr. 476.

 

Adspurgt blev det oplyst af den kommunale repræsentant, der må forventes en del bløde trafikanter på erstatningsvejen, idet skolen i Ellidshøj samt størstedelen af Ellidshøj by er beliggende på den vestlige side af banen, og at et idrætsanlæg er beliggende på den østlige side af banen.

 

Anmodning om totalekspropriation

Kommissionen modtog i forbindelse med besigtigelsen flere anmodninger om totalekspropriation.

 

Sagerne er behandlet af kommissionen, og de pågældende lodsejere vil få besked særskilt om kommissionens afgørelse.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 476 og herunder fjernelse af bomanlæg samt anlæg af et erstatningsanlæg som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

Alternativ tilslutning af den nye offentlige vej til Ellidshøjvej

Kommissionen har efter en drøftelse af den foreslåede alternative vejføring truffet afgørelse om, at denne afvises. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at den af anlægsmyndigheden foreslåede løsning er tilstrækkelig til den forventede trafik, ligesom kommissionen har lagt vægt på, at det er vurderet af vejmyndigheden, at en overføring af erstatningsvejen i Ellidshøjvej vil medføre en usikker krydsning for de bløde trafikanter ved krydsning af Ellidshøjvej ved erstatningsvejen.

 

Afståelse af arealer

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen vedrørende ejendommen under nummer B102 truffet afgørelse om, at ejendommen skal eksproprieres i sin helhed. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på indgrebet på ejendommen og de fremtidige anvendelsesmuligheder for restejendommen, idet ejendommen er udlagt til erhverv.

 

Cykelsti/fortov over broen

Kommissionen har efter en indgående drøftelse af sagen truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden frem til ekspropriationsforretningen skal arbejde med en løsning til sikring af de bløde trafikanter, der skal benytte erstatningsvejen henset til det af kommunens repræsentant oplyste om omfang og karakter af fremtidig trafik af bløde trafikanter over den nye vej. Kommissionen har ikke fundet, at det fremlagte forslag fra anlægsmyndigheden i fornødent omfang sikrer de bløde trafikanter.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 491 (Svenstrup) – km 239.361

Aalborg Kommune (Dall Møllevej)

TB-24-239361-13-001 Besigtigelsesplan Svenstrup

Nuværende forhold

Overkørslen er beliggende i jernbanens km 239.361 og er en offentlig overkørsel sikret med bomanlæg.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejen Dall Møllevej. Overkørslen anvendes primært af biler og større køretøjer. Overkørslen forbinder Svenstrup by på vestsiden med Dall Villaby og Ferslev samt de ejendomme, der er beliggende på Dall Møllevej og Svenstrup Banevej på østsiden.

 

Dall Møllevej fremstår i dag som en tosporet vej med kantstribe til adskillelse af kørebane og cykelsti.

 

Det berørte areal vest for banen fremstår i dag som et tæt bevokset areal, mens arealerne øst for banen er eng- og mosearealer, som anvendes til græsning.

 

Projektforslag

Eksisterende offentlig overkørsel nr. 491 ved Dall Møllevej nedlægges, og bomanlæg fjernes.

 

Erstatningsanlægget i Svenstrup består af en forlægning af Dall Møllevej ca. 300 m mod syd, som føres på en bro over såvel banen som Svenstrup Banevej og tilsluttes mod vest i kanaliseret T-kryds til Hobrovej. Linjeføringen udnytter her hele længden i det ubebyggede område mellem Hobrovej og banen til at få vejen tilbage i niveau med Hobrovej.

 

Endvidere anlægges der en vendeplads øst for banen ved den nuværende overkørsel.

 

På stationen suppleres den eksisterende gangbro, der forbinder de to perroner, med to elevatortårne, således at kørestolsbrugere og folk med bl.a. barnevogne kan krydse banen og komme fra den ene perron til den anden.

 

Ny offentlig vej og offentlig vejbro – km 239.083

Erstatningsvejens tracé føres over jernbanen på en bro. Mellem Hobrovej og brostedet udformes vejgeometrien som en S-kurve for at opnå en tilstrækkelig lang strækning, således at den påkrævede frihøjde på 5,85 m + tillæg og tolerancer og maksimale vertikale gradienter overholdes.

 

Den ca. 100 m lange rampe vest for banen (langs Hobrovej) etableres med lodrette spunsvægge i begge sider. Ved overgangen fra rampen til broen, hvor højden af rampen er størst, er højden ca. 4,4 m fra terræn til overside af vejen.

 

Øst for banen udføres en dæmning med skråninger op til den nye bro.

 

Erstatningsvejen anlægges tosporet med kantstensbegrænset fællessti i begge sider fra Hobrovej og frem til og med overføringen af banen. Øst for overføringen anlægges fællesstierne i niveau med kørebanen. Køresporsbredden er 3,5 m, mens bredden på fællesstien på 2,2 m sikrer, at de bløde trafikanter vil kunne færdes trygt langs vejen. Yderst anlægges 1,0 m rabat samt 0,5 m til autoværnstillæg, hvorefter der terrænreguleres med anlæg 1:2. Den samlede kronebredde vil således være 14,4 m. Vejen anlægges på spunset konstruktion vest for banen. Der etableres belysning på strækningen svarende til vejens klassificering.

 

Den kantstensbegrænsede fællessti øger den trafikale sikkerhed for bløde trafikanter på den del af strækningen, hvor der er behov for det (i S-kurven), mens fællesstien i niveau med kørebanen på den resterende del svarer til forholdene i dag, hvor sti og kørebane er adskilt af en hvid kantstribe og vurderes at være tilstrækkelig. Hvor der monteres autoværn, afvandes der til grøfter, ellers afvandes der til trug af hensyn til trafiksikkerhed.

 

Udover ovennævnte kronebredde vil der være en varierende bredde til sideanlæg omfattende skråningsanlæg, grøfter, trug, vejalen m.v. Ligeledes vil der i S-kurven være et behov for breddeudvidelse af hensyn til de tunge køretøjer.

 

En vejstrækning på ca. 50 m afrømmes, således at arealet kan anvendes til regnvandsbassin. Arealet forbliver vejareal.

 

Erstatningsvejen føres over banen på en offentlig bro i banens km 239.083.

 

Broen har en bredde på ca. 13,3 m inkl. kantbjælke og en samlet brolængde på ca. 110 m. Frihøjden under broen er min. 6,1 m inkl. overhøjdetillæg og vedligeholdelsestolerance. Højden fra skinneoverkant til kørebane er ca. 7,7 m.

 

Der etableres lys- og indbliksskærm på den nye erstatningsvej vest for banen af hensyn til de beboere på vestsiden af Hobrovej, der kan blive berørt af disse gener. Udformning, herunder højde og stækning for skærmen, er endnu ikke fastlagt. Dette vil være afklaret til ekspropriationsforretningen.

 

Vest for banen eksproprieres areal fra to matrikelnumre til erstatningsvejen henholdsvis matr. nr. 44a og 44b Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. To mindre arealer medeksproprieres som afskåret areal, da der efterfølgende ikke vil være vejadgang til disse. Det afskårne areal på matr. nr. 44a ibd. henlægges under matr. nr. 44b ibd., mens arealet på matr. nr. 44b ibd. henlægges under matr. nr. 44a ibd.

 

I forbindelse med etablering af kanaliseringsanlæg på Hobrovej eksproprieres areal fra matr. nr. 2ey og 10ae ibd.

 

Øst for banen, på den sydlige del af matr. nr. 19d ibd., eksproprieres et hjørne, hvorpå der er et kreaturskur.

 

Matr. nr. 8q ibd. gennemskæres af erstatningsvejen, således at de tilbageværende arealer er på 0,26 og 0,49 ha henholdsvis øst og vest for denne.

 

Den nordlige del af matr. nr. 19d ibd. gennemskæres af erstatningsvejen, således at arealet vest for denne er på 0,45 ha. På arealet mod vest ligger en nedlagt gård, mens arealet mod øst er eng- og mosearealer.

 

Matr. nr. 3o ibd. gennemskæres af erstatningsvejen, således at de tilbageværende arealer er på 1,62 og 0,48 ha henholdsvis øst og vest for denne.

 

Matr. nr. 11af ibd. gennemskæres af erstatningsvejen, således at de tilbageværende arealer er på 0,52 og 0,30 ha henholdsvis øst og vest for denne.

 

De afskårne arealer samt areal til den nye private fællesvej af matr. nr. 11af ibd. henlægges under ejendommen matr. nr. 3o ibd. m.fl. grundet de fysiske forhold i marken.

 

Nord for den eksisterende Dall Møllevej eksproprieres del af matr. nr. 2dn ibd. til regnvandsbassin. Eksisterende vejadgang til matr. nr. 2dn og 2cb ibd. til Dall Møllevej opretholdes.

 

Der etableres vejadgang til nyt regnvandsbassin på matr. nr. 2dn ibd. Vejadgangen udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af det vestlige elevatortårn betyder, at der skal eksproprieres et mindre flisebelagt areal fra ejendommen matr. nr. 43b Sdr. Svenstrup By, Svenstrup for at skaffe nødvendig adgang til og omkring elevatortårnet.

 

Elevatorerne kræver, at der etableres en teknikhytte på ca. 2 m x 3 m. Teknikhytten placeres på matr. nr. 44a ibd. (banen), umiddelbart øst for skellet mod matr. nr. 43b ibd.

 

I forbindelse med at den eksisterende overkørsel nedlægges, nedlægges en del af vejudlægget over banen på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Den nye erstatningsvej, kanaliseringsanlægget, regnvandsbassin samt vendepladsen udskilles i matriklen som offentligt vejareal.

 

Nye adgangsforhold

I forbindelse med etableringen af erstatningsvejen afskæres den matrikulære og faktiske vejadgang til den østlige del af matr. nr. 8q og 19d Sdr. Svenstrup By, Svenstrup samt til matr. nr. 30l og 29e ibd. Den nuværende matrikulære vejadgang over matr. nr. 8q nedlægges på matrikelkortet. Vejarealerne over matr. nr. 8q og 19d ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Langs østsiden af erstatningsvejen eksproprieres areal til ny privat fællesvej til arealerne umiddelbart øst for denne, over matr. nr. 11af, 3o, 19d og 8q ibd. Den nye private fællesvej tilsluttes den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 8q ibd.

 

Den fremtidige adgang til matr. nr. 11af, 3o, 19d, 8q, 29e og 30l ibd. henvises til at foregå ad ny offentlig vej, over offentlig bro og videre ad ny offentlig vej. Herefter anvendes eksisterende kommunevej Dall Møllevej samt privat fællesvej Svenstrup Banevej som adgangsvej til den vestlige del af matr. nr. 11af, 3o, 19d og 8q ibd., mens den nye private fællesvej, der er tilsluttet den nye erstatningsvej, anvendes som adgangsvej til matr. nr. 29e og 30l ibd. samt østlig del af matr. nr. 3o, 8q og 19d ibd.

 

Den private fællesvej berigtiges på matrikelkortet.

 

Den østlige del af matr. nr. 11af ibd. bibeholder eksisterende adgang fra kommunevejen Dall Møllevej.

 

På banearealet berigtiges eksisterende sti fra Svenstrup Banevej til Dall Møllevej, mens en del af eksisterende stiudlæg på matrikelkortet nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Beskyttet naturtyper, skov og arter

Erstatningsvejen medfører, at § 3 beskyttede enge og moser øst for Svenstrup og jernbanen helt eller delvist vil blive inddraget.

 

For at afværge disse påvirkninger forbedres naturtilstanden ved at indgå aftaler om pleje af tilstødende engarealer. Der foreligger endnu ikke aftaler med kommunen eller lodsejere om placering eller pleje af disse engområder. Disse forhold vil være klarlagt inden ekspropriationsforretningen.

 

Støj og vibrationer

I Svenstrup vil der være behov for spunsramning. Dette forventes at give midlertidige gener for 15-20 boliger.

 

Kun få boliger i Svenstrup vil opleve vibrationer over grænsen for vibrationskomfort. Anlægget forventes ikke at give anledning til vibrationer af en styrke, der kan medføre bygningsskader.

 

Visuelle forhold

I Svenstrup etableres vejanlægget som bro over banen og rampeanlæg i åbne områder, og de vil derfor blive markante visuelle elementer i landskabet. Særligt i Svenstrup er der risiko for lys- og indbliksgener. I projektet indgår der derfor etablering af lys- og indbliksskærme på bro-/rampeanlægget på strækningen vest for banen for at mindske disse gener. Dæmningen øst for banen bliver maksimalt 10,5 m over terræn.

 

Vedligeholdelse

Banedanmark vedligeholder brokonstruktionen inkl. membran og eventuel beskyttelsesbeton samt broautoværn og eventuel rækværk.

 

Vejmyndigheden, det vil sige for tiden Aalborg Kommune, vedligeholder belægningen over membran/beskyttelsesbeton, herunder drænasfalt, eventuelt bærelag og slidlag. Vejmyndigheden vedligeholder endvidere vejafvandingen samt autoværn uden for broen.

 

Vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og grusning i glat føre af erstatningsvejen, inkl. stianlæg med tilhørende skråninger, herunder også belægning og belysning, foretages og bekostes af vejmyndigheden, det vil sige for tiden Aalborg Kommune.

 

Bemærkninger til forslaget

 

Tunnelløsning

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med protester i forhold til det fremlagte forslag, idet de fremmødte stiller sig uforstående overfor, at der ikke kan bevilges 17 mio. kr. ekstra til projektet, således at der kan etableres en tunnel i stedet for en bro som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

En repræsentant for en del af de fremmødte lodsejere oplyste, at han tidligere har forelagt transportministeren et projekt med etablering af en tunnel nord for byen; et projekt, der vil medføre en besparelse på ca. 10 mio. kr. i forhold til anlægsudgifterne for det forelagte projekt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte, at det fremlagte projekt er angivet i anlægsloven vedtaget af folketinget efter en omfattende høring samt behandling af de forskellige indkomne forslag.

 

Kommissarius vejledte i den forbindelse om kommissionens kompetencer i forhold til det fremlagte anlægsprojekt.

 

Nærhedsgener

En række af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymringer for lysgener fra trafikanterne på erstatningsvejen i forhold til ejendommene beliggende vest for banen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der vil blive etableret en egentlig lys- og indbliksskærm på broen, således generne minimeres. Udfærdigelsen af lys- og indbliksskærmen vil ske efter dialog med kommunen.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymring om, at det som følge af anlægsprojektet vil blive umuligt at sælge ejendommene liggende ud til Hobrovej, ligesom den fremlagte broløsning vil komme til at skæmme hele byen samt naturen i området. Flere af de fremmødte lodsejere fremkom i den forbindelse med spørgsmål vedrørende erstatning for nærhedsgener.

 

Kommissarius vejledte om praksis samt om reglerne på området, herunder § 21 i statsekspropriationsprocesloven, hvorefter en lodsejer, der ønsker at kræve erstatning for ejendomsforringelse som følge af et anlægs nærhed, inden for 1 år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen.

 

Anmodning om totalekspropriation

Kommissionen modtog i forbindelse med besigtigelsen en anmodning om totalekspropriation.

 

Sagen er behandlet af kommissionen, og den pågældende lodsejer vil få besked særskilt om kommissionens afgørelse.

 

Delafståelse af arealer

Ejeren af ejendommen under nummer B207 fremkom med anmodning om afståelse af den del af matr. nr. 8q Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, der er beliggende øst for erstatningsvejen. Som begrundelse anførte lodsejeren, at arealet gennemskæres, og at arealet øst for erstatningsvejen vil være ubrugeligt. Videre anførte lodsejeren, at såfremt arealet afstås, skal der ikke etableres en vej til matriklen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i forlængelse heraf, at den nye private fællesvej vil skulle etableres under alle omstændigheder, idet vejen skal anvendes som arbejdsvej i anlægsfasen.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B210 fremkom med anmodning om, at matr. nr. 11af ibd. afstås i sin helhed. Som begrundelse anførte lodsejeren, at arealet gennemskæres. Adspurgt oplyste lodsejeren, at arealet er lejet ud, og at det anvendes til græsning.

 

Kreaturtunnel

Ejeren af ejendommen under nummer B205 fremkom med anmodning om, at der etableres en kreaturtunnel under rampeanlægget for at sikre passage for kreaturerne til staldbygningen på matr. nr. 19d ibd.

 

Repræsentanten for ejeren af ejendommen under nummer B202 anmodede om, at matr. nr. 44b ibd. afstås i sin helhed begrundet i indgrebet på ejendommen samt størrelsen og placeringen af de tilbageværende arealer.

 

Ejendommen under nummer B217

Repræsentanten for ejeren af ejendommen under nummer B217 fremkom med anmodning om, at der ikke afstås et areal i den østlige side af ejendommen ud til Hobrovej. Som begrundelse anførte repræsentanten, at det areal, der foreslås afstået, er af central betydning for ejendommen, idet arealet sikrer indblik til facaden på bygningen og hermed de butikker, der er beliggende på ejendommen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det er nødvendigt at ekspropriere arealet til brug for etablering af kanaliseringsanlægget på Hobrovej. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede i den forbindelse, at indblik til facaden på ejendommen ikke efter anlægsmyndighedens opfattelse vil blive formindsket ved, at Hobrovej forlægges det pågældende sted mod vest, ligesom anlægsmyndigheden bemærkede, at trafikhastigheden som følge af helleanlægget vil blive mindre, hvorfor indblik til ejendommen må forventes forbedret.

 

Svenstrup Banevej

Et par af de fremmødte lodsejere anførte, at erstatningsvejen øst for banen vil gøre ejendommene på Svenstrup Banevej usælgelige, idet ejendommenes herlighedsværdi vil forsvinde som følge af vejanlægget, idet udsigten fra ejendommene spoleres, ligesom ejendommene vil komme til at ligge isoleret, idet de bliver omgivet af veje samt banen. Lodsejerne udtrykte videre bekymring for støj fra især de tunge køretøjer, som skal benytte erstatningsvejen. Videre udtrykte lodsejerne bekymring for, om tunge køretøjer vil kunne passere broen i vinterperioden, idet eneste andet alternativ for den tunge trafik er gennem Dall, hvor skolen ligger, med fare for skolebørnene til følge.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at erstatningsvejen overholder gældende vejregler, hvorfor den tunge trafik skulle kunne køre via erstatningsvejen; også i vinterperioden, idet det af anlægsmyndighedens repræsentanter blev bemærket, at det er kommunens ansvar at sikre saltning og snerydning af erstatningsvejen i vinterperioden.

 

Lodsejerne udtrykte endvidere bekymring for rystelser og heraf følgende sætningsskader som følge af spunsramningen i forbindelse med anlæg af erstatningsvejen.

 

Endelig udtrykte lodsejerne bekymring for, at Svenstrup Banevej i fremtiden vil blive anvendt som parkeringsareal for personer, der skal med toget, ligesom en af de fremmødte lodsejere i dag oplever store gener fra togpassagerer, der blandt andet går på skråningerne på stationens østlige side ud mod ejendommene under nummer B219 og B220.

 

Ledninger

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til spildevandsledning, idet denne ikke er angivet på tegningsmaterialet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at anlægsmyndigheden er i dialog med ledningsejeren.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om nedlæggelse af offentlig overkørsel nr. 491 og herunder fjernelse af bomanlæg samt anlæg af et erstatningsanlæg som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

Delafståelse af arealer

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om, at der ikke skal ske afståelse af den del af matr. nr. 8q ibd., der for fremtiden kommer til at ligge øst for erstatningsvejen. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på restarealets størrelse, arealets anvendelsesmuligheder samt adgangsforholdene til arealet.

 

Kommissionen har videre truffet afgørelse om, at der ikke skal ske afståelse af matr. nr. 11af ibd. i sin helhed. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på indretningen og brugen af matr. nr. 11af ibd. sammenholdt med indgrebet på arealet, idet delafståelsen således ikke ændrer i den måde, som arealet anvendes på i dag.

 

Kommissionen skal bemærke, at det angivne areal, der foreslås medeksproprieret, markeret med blå skravering på besigtigelsesplanen, ikke umiddelbart er fornødent til projektet, ligesom arealets karakter og karakteren af restarealet ikke umiddelbart tilsiger en afståelse.

 

Kommissionen har endelig truffet afgørelse om, at matr. nr. 44b ibd. eksproprieres i sin helhed, idet kommissionen har lagt afgørende vægt på indgrebet på arealet, restarealernes størrelse samt mulighederne for at anvende restarealerne i fremtiden.

 

Kreaturtunnel

Kommissionen har efter en drøftelse af anmodningen truffet afgørelse om, at der ikke skal etableres en kreaturtunnel som foreslået. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på udgifterne forbundet med etablering af en tunnel, ligesom kommissionen har lagt vægt på, at kreaturerne af anden vej vil kunne komme til staldbygningen.

 

Ejendommen under nummer B217

Kommissionen har efter en drøftelse af sagen truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at foretage en ændring af projektet som foreslået af ejeren af ejendommen. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at det er nødvendigt for afviklingen af trafikken på Hobrovej samt for trafiksikkerheden, at kanaliseringsanlægget udføres som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt, idet henvises til det i indledningen nævnte forbehold. Kommissionen skal henstille til, at anlægsmyndigheden frem til ekspropriationsforretningen arbejder med et forslag til jordfordeling.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard