Opsætning af mobilmast i Visse by, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 16. marts 2015

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NY MOBILMAST I VISSE BY

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 16. marts 2015)

1. hæfte

 

 

Mandag den 16. marts 2015 kl. 11.00 samledes kommissionen på ejendommen Vissevej 110, Aalborg SØ for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropria­tionsforretning i anledning af opsætning af ny mobilmast i Visse by.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Aalborg Kommune mødte Ole Wulf.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, TT-Netværket, mødte senior regulatory advisor Søren Johansen, Telenor, planner Morten Skorstensgaard, Telenor, og coordinator Vera Christensen, Telenor.

 

De af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 24. september 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Morten Skorstensgaard gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Ekspropriationsredegørelse

Lokation: Visse

Lb. nr. 1 og 2

 

De danske teleoperatører (TT-Netværket (Telia og Telenor), TDC og Hi3G) har gennem flere år søgt efter en position til opstilling af en ny mobilmast i Visse by.

 

Der har været ansøgt på mange forskellige placeringer i og omkring Visse by, uden at det har været muligt at opnå en byggetilladelse.

 

Teleoperatørerne er blevet opsagt på deres nuværende placering, eks. højspændingsmast, nord for Visse by, da højspændingsmasten skal nedlægges. Derfor har Telenor, på vegne af TT-Netværket, i henhold til mastelovens § 15, anmodet om tilladelser til at iværksætte en ekspropriation af et areal til en ny mast ved Visse Vandværk, matr. nr. 3eø Visse By, Nøvling, Vissevej 110, 9210 Aalborg SØ.

 

Erhvervsstyrelsen har den 24. juni 2014 givet tilladelse til at iværksætte ekspropriation på fast ejendom, idet ekspropriation sker til radio kommunikations formål. Transportministeriet har den 24. september 2014 godkendt tilladelsen.

 

Sendestationen opføres på matr. nr. 3eø Visse By, Nøvling, Aalborg Kommune. På ejendommen er der placeret en eks. 15 meter beredskabsmast. Den eks. mast har ikke den fornødne højde og kapacitet for opsætning af teleoperatørernes kommunikationsudstyr. Det ønskes derfor, at der opstilles en ny 24 meter gittermast på ejendommen. Beredskabsstyrelsens sirene skal flyttes over på den nye mast, således at den samlede højde for masten bliver 27 meter.

 

Den nye mast opføres indenfor et 8 x 7 meter stort delareal af matr. nr. 3eø Visse By, Nøvling, jf. ekspropriationsplanen. Inden for anlægsarealet anlægges den nye gittermast og teknikhus, jf. vedlagte planskitse.

 

Aalborg Kommune har den 19. december 2014 givet landzonetilladelse til

– Udstykning af arealet.

– Opsætning af den nye mast med tilhørende udstyr samt opsætning af teknikkabiner.

 

Klagefristen er udløbet den 19. januar 2015, uden at der er indkommet nogen bemærkninger.

 

Aalborg Kommune har færdigbehandlet byggesagen og er klar til at udstede byggetilladelse, så snart der er grønt lys for ekspropriationen.

 

Ejer af det eksproprierede areal bliver TT-Netværket P/S.

 

Det nærmere omfang af ekspropriationen fremgår af vedlagte 2 arealfortegnelser, ekspropriationsplanen samt servitutbestemmelser.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene på ejendommen, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Der fremkom ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1 og 2 opførte ejendomme. Ekspropriationerne er gennemført med forbehold for, at Aalborg Kommune meddeler den fornødne byggetilladelse. Endvidere er ekspropriationerne gennemført med forbehold for klagesag fremsendt til Natur- og Miljøklagenævnet den 24. februar 2015, idet klagen er tillagt opsættende virkning i forhold til meddelt landzonetilladelse af 19. december 2014. Det bemærkes, at klagesagen er modtaget af Aalborg Kommune den 23. februar 2015, samt at klagefrist i forhold til meddelt landzonetilladelse udløb den 16. januar 2015.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2017. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets etablering kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard