Rundkørsel ved Egeskov, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. januar 2011, 1. hæfte.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

RUNDKØRSEL VED EGESKOV

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. januar 2011)

1. hæfte

 

Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 samledes kommissionen på Hovedlandevej nr. 528 ved kommunevejene Egeskovvej og Egeskov Skovvej, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af rundkørslen ved Egeskov.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, samt Hans L. Hansen, Tønder og Erwin Andresen, Aabenraa, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Fredericia Kommune mødte Rikke Klostergaard.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Kresten Lysholt Andersen og landinspektør Peter Bak Christensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 19. november 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Peter Bak Christensen, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Hovedlandevej 528 udgør en del af rute 28 der løber fra Fredericia til Vejle. Krydset er i dag et 4-benet kryds bestående af rute 28 samt kommunevejene Egeskovvej og Egeskov Skovvej.

 

Projektet er beliggende i Fredericia Kommune.

 

Krydset er udmeldt som en sortplet, idet der over en 4-årig periode er registreret et personskadeuheld med 2 alvorlig kvæstede og 4 materielskadeuheld.

 

De fleste uheld har været vigepligtsuheld. Uheldene er sket primært med trafikanter fra Egeskovvej. Der er mange, der kører for stærkt på landevejen, hvilket kan medføre, at trafikanterne fra sidevejene fejlvurderer hastigheden på landevejen.

 

Myndighedsgodkendelser

Projektet har været forelagt følgende myndigheder:

 

Fredericia Kommune, Sydøstjyllands Politi samt Museerne i Fredericia.

 

Eventuelle kommentarer fra myndighederne er indarbejdet i

projektmaterialet.

 

 

Tegningsoversigt

 

 

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
H528-01-1001 0 1:25.000 Oversigtsplan  
H528-01-3005 0 1:500 Ekspropriationsplan Km. 19.134
H528-01-4000 0 1:500 Situationsplan Km. 19.134
H528-01-4100

H528-01-4101

0

0

1:500

1:500

Oprydningsplan

Belægningsplan

Km. 19.134

Km. 19.134

H528-01-4105 0 1:500 Beplantningsplan Km. 19.134
H528-01-6001 A 1:500 Afmærknings- og skilteplan Km. 19.134
H528-01-7001 0 1:50 Normaltværsnit i rundkørsel Km. 19.134
H528-01-7002 0 1:50 Normaltværsnit i helle Km. 19.134
H528-01-36001 0 1:500 Belysningsplan Km. 19.134

 

Projektbeskrivelse

Beskrivelse af anlægselementerne

Krydset ombygges til en rundkørsel. Der bliver færre kørebaner, så trafikanter, der kommer fra sidevejene, får nemmere ved at overskue trafikken på landevejen.

 

Rundkørslen får en hastighedsnedsættende effekt og vil samtidig danne en naturlig afslutning på motortrafikvejen nord for.

 

Rundkørslen udføres med midterø på 30 m i diameter og med

cykelstier. Cykelstierne etableres ca. 20 meter ned af kommunevejene Egeskovvej og Egeskov Skovvej samt tilsluttes eksisterende cykelsti på hovedlandevejen i retning mod Fredericia.

 

På motortrafikvejen mod nord må der ikke køre cyklister.

 

Rundkørslens midterø vil have en højde på ca. 2,0 m over kørebanen.

 

 

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t på Egeskovvej, Egeskov Skovvej og hovedlandevejen mod Fredericia.

 

Hovedlandevejen i retning mod Vejle har en hastighedsbegrænsning på 90 km/t.

 

Hastighedsbegrænsningerne ændres ikke, men rundkørslen vil have en hastighedsdæmpende effekt.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende grøfter. Hvor der anlægges cykelstier rørlægges grøfterne.

 

Vejvandet og drænafvandingen fra markarealer holdes adskilt.

 

Beplantning

Der etableres beplantning i rundkørslen. Beplantningen udføres med almindelig stilkeg.

 

Den overordnede intention med beplantningen er at tilføre lokaliteten et varieret og smukt udtryk samt medvirke til trafikantens opmærksomhed, mildne terræntilpasningerne samt skabe læ.

 

Belysning

Der udføres belysning af rundkørslen med 8,0m belysningsmaster. Rundt langs midterøen sættes specialkantsten med lys eller refleks i hver tredje.

 

Tværprofil

Tværprofilet er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

Overkørsler

De eksisterende markoverkørsler på kommunevejen Egeskovvej som ligger inden for krydsområdet bibeholdes på deres omtrentlige

placering.

 

Materialer

Der udføres kantafgrænsninger i hvidt beton, kørebanearealerne udføres i sort asfalt, overkørselsarealerne og hellespidserne udføres i asfalt med afvigende farve.

 

Generelle bestemmelser

Byggelinjer

De eksisterende parallelbyggelinjer på 20 m fra centerlinien på hovedlandevej 528 og skråbyggelinier på 40 x 210 m ændres ikke.

 

Oversigtsservitutter

Eksisterende oversigtsservitut i krydsets nordvestlige hjørne ophæves.

 

Ledningsservitutter

Eksisterende ledningsservitut beliggende i krydsets sydvestlige hjørne ophæves og overgår til vejarealet i det område der eksproprieres.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal og har en bredde på 5 m.

 

Der eksproprieres midlertidig et areal til etablering af arbejdsplads (skurvogne, materialedepot mv.) i rundkørslens nordvestlige hjørne.

 

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 528.

 

Fredericia Kommune er vejbestyrelse for kommunevejene Egeskovvej og Egeskov Skovvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokol blev fremlagt på forretningen.

 

Betalingsrettigheder mm.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Lodsejerne havde ingen bemærkninger.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

FREDERICIA KOMMUNE

Hovedlandevej 528, Vindinge – Gårslev – Fredericia Km 19,134

 

Rundkørsel ved Egeskov

Der etableres en rundkørsel med en midterødiameter på 30,0 m, et 3,0 m bredt overkørselsareal, et 7,5 m bredt cirkulationsareal, en skillerabat i varierende bredde og 2,0 m brede yderrabatter.

 

Langs yderrabatterne etableres beplantningsområder i varierende bredder.

 

Den eksisterende markoverkørsel fra kommunevejen Egeskovvej til matr. nr. 6g Egeskov, Fredericia Jorder retableres.

 

Den eksisterende markoverkørsel fra kommunevejen Egeskovvej til matr. nr. 7ø Egeskov, Fredericia Jorder nedlægges.

 

Der etableres en ny markoverkørsel fra kommunevejen Egeskovvej til matr. nr. 7ø Egeskov, Fredericia Jorder i st. 0,16.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-3 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 18. januar 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om á conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selvom den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……………………………..

 

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

 

Ole Riber Kjær                                      Niels Wind-Friis

 

Hans L. Hansen                          Erwin Andresen

 

/Rune Gregersen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Rune Gregersen