Rundkørsel ved Kolding V, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 14. august 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

RUNDKØRSEL VED KOLDING V

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 14. august 2012)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 14. august 2012 kl. 9.30 samledes kommissionen på samkørselspladsen, kommunevej Birkedam, ved frakørsel 64, Kolding Vest for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af ombygning af eksisterende rundkørsel i tilslutningsanlægget til E45 ved frakørsel 64, Kolding Vest.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Jens Ole Juhler, Fredericia og Peter M. Bojsen, Rødding, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte Henning Dalmer og Hans Peter Therkelsen.

 

Den ledende landinspektør, Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Lotte Fyhn, landinspektør Sanne Attermann, projektleder Anette Jørgensen samt tilsynsleder Morten Friis. Sammen med anlægsmyndigheden mødte ingeniør Bent Jørgensen fra COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 11. maj 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anette Jørgensen, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Rundkørslen udgør en del af tilslutningsanlægget ved til- og frakørsel 64 til E20/E45 ved Kolding Vest, Ny Esbjergvej. Projektet er en ombygning af eksisterende rundkørsel ved Kolding Vest i henhold til finanslovens § 28.21.21.30 Transportpuljeprojekter.

 

Transportministeren har i brev af 11. maj 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Naturstyrelsen Odense har i skrivelse af 8. juni 2012 afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Kolding Kommune er hørt i henhold til vejloven i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. Kolding Kommune har den 3. juli 2012 meddelt, at der ikke er bemærkninger i henhold til vejloven.

 

Kolding Kommune har givet udledningstilladelse den 18. juni 2012. Der er ingen indsigelser mod tilladelsen.

 

Sydøstjyllands Politi har den 27. juni 2012 godkendt projektet.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål
H50-08-1002 Projektfase – Oversigtsplan Km 227.700 1:25.000
H50-08-3002 Kombineret besigtigelse og ekspropriation Km 227.700 1:1.000
H50-08-4002 Projektfase – Plan Km 227.700 1:1.000

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter ombygning af eksisterende rundkørsel i tilslutningsanlægget ved Kolding Vest. Ombygningen består i, at den nuværende rundkørsel ombygges til en 2-sporet rundkørsel med væsentlig større midterø samt anlæggelse af nye shunter mellem eksisterende veje og rampeanlæg.

 

Projektet skal forbedre kapaciteten i rundkørslen.

 

Den eksisterende cykelsti mellem Birkedam i nord og Stålvej i syd forlægges med 2 nye stitunneller gennem rundkørslen.

 

Vejanlægget er beliggende i Kolding Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i tættere bebygget område, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Dog med undtagelse af Ny Esbjergvej, der vest for rundkørslen har en hastighedsbegrænsning på 60 km/t, mens hastighedsbegrænsningen øst for rundkørslen er 80 km/t.

 

Ved ombygningen af rundkørslen ændres hastighedsbegrænsningerne ikke.

 

Afvanding

Der etableres rørledninger til eksisterende regnvandsbassin nord for rundkørslen.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

Eksisterende servitut om byggelinjer påtegnes med de ændrede byggelinjer for denne rundkørsel, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes 20 m fra rundkørslens yderste kørebanekant.

 

Til afstanden skal tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Eksisterende tinglyste byggelinjer langs de til rundkørslen tilstødende veje ændres ikke.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet nedenfor under punktet særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal mv.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot mv. og har en varierende bredde på op til 10 m.

 

Endvidere eksproprieres til interimsveje, terrænregulering og arbejdsplads ved ejendomme i varierende bredde.

 

Vildthegn

Der genopsættes ikke vildthegn på frakørselsrampe E20/E45 i km 227.700 – 227.900 samt på tilkørselsrampe mod nord til E45 i km 82.800 – 82.960. Tinglyste servitutter herom aflyses.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for frakørselsrampe E20/E45, Ny Esbjergvej vest, tilkørselsrampe E45.

 

Kolding Kommune er vejbestyrelse for Birkedam inkl. samkørselsplads, Stålvej, Ny Esbjergvej øst og den ombyggede rundkørsel.

 

Rundkørslen overdrages til Vejdirektoratet i forbindelse med ombygningen.

 

Fremmede ledninger

Der henvises til nedenstående under punktet særlige bestemmelser.

 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

 

Kommissionen talte med de fremmødte lodsejere, hvor de havde lejlighed til at udtale sig, og besigtigede herefter forholdene i marken.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Enkelte lodsejere spurgte til byggelinjerne og disses betydning for ejendommenes udnyttelse. Anlægsmyndigheden forklarede hertil, hvad der skal forstås ved byggelinjer og forklarede efter spørgsmål fra en lodsejer, at der kan ansøges om anlæggelse af f.eks. en intern vej inden for byggelinjen.

 

En enkelt lodsejer udtrykte ønske om etablering af en støjmur under henvisning til, at vejen ud for ejendommen kom tættere på denne. Kommissionen drøftede anmodningen, men fandt ikke det fornødne grundlag for at imødekomme denne.

 

Lodsejerne var interesserede i, om rundkørslen lukkes, mens anlægsarbejdet står på. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at cykelstien vil blive lukket i en periode. Afkørslen fra Sydmotorvejen vil muligvis blive lukket i et par uger. Vejdirektoratet oplyste i øvrigt, at lukninger af veje/cykelstier vil blive annonceret i samarbejde med Kolding Kommune.

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

KOLDING KOMMUNE

 

Hovedlandevej H52.01, Esbjergmotorvejen

Km 227.740 – 227.900

Hovedlandevejen ombygges, og skillehelle tilpasses ny rundkørsel.

 

Kommunevejen, Ny Esbjergvej

Km 0.0 – 0.1

Kommunevejen tilstødende hovedlandevej, til- og frakørselsramper til E45 og øvrige kommuneveje ombygges med midterheller og en to-sporet rundkørsel med en midterø-diameter på 110,00 m og et 9,00 m bredt cirkulationsareal samt 2,00 m brede yderrabatter.

 

Km 0.05 – 0.1

Der etableres skillehelle.

 

Km 0.02

Der etableres stitunnel under vejen og gennem kommende rundkørsel.

 

Kommunevejen, Birkedam

Km 0.62 v.s.

Der etableres tilslutning til 3,00 m bred dobbeltrettet cykelsti.

 

Km 0.68 – 0.75 h.s.

Der etableres ny adgang til samkørselsplads via ny vej.

Overkørsel retableres.

 

Km 0.78 h.s.

Overkørsel til samkørselsplads nedlægges.

 

Km 0.7 – 0.82 h.s.

Der etableres vejudvidelse til shunt og ekstra kørespor.

 

Km 0.83

Højspændingsledning krydser Birkedam og ny rundkørsel.

 

Kommunevejen, Stålvej

Km 0.35 h.s.

Der etableres tilslutning til 3,00 m bred dobbeltrettet cykelsti.

 

Km 0.36 – 0.49 h.s.

Der etableres vejudvidelse til 2 ekstra kørespor.

 

Km 0.34 – 0.44 v.s.

Der etableres shunt tilslutning fra frakørsel E20/E45.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-10 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 14. august 2012.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af rundkørslens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter rundkørslens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Holger Hedegaard

Jens Ole Juhler               Peter Mygind Bojsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anne Cathrine Worning Jensen