Rundkørsel ved Ræhr, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. februar 2012.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

RUNDKØRSEL VED RÆHR

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. februar 2012)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 8.00 samledes kommissionen på Montra Hanstholm Hotel, Hanstholm for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en rundkørsel ved Ræhr.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Flemming Iversen, Holstebro og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Allan Nørhave.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Herluf Due Madsen, projektleder Pernelle Daugberg, Grontmij og projektleder Poul Pilgaard.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 1. december 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

En repræsentant for anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Det eksisterende T-kryds, der er beliggende mellem Hanstholm og Thisted på rute 26 og 29, ligger, hvor rute 26 fra Thisted og rute 29 fra Østerild fletter sammen mod Hanstholm mod vest. Projektet omfatter anlæg af en rundkørsel i henhold til bevilling på Finanslovens § 28.21.21.10, rådighedspuljen.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til Færdselslovens § 95 skal Nordjyllands Politi og Thisted Kommune godkende skilte- og afmærkningsplanen for projektet. Projektet er fremsendt til myndighederne den 21. november 2011. Nordjyllands Politi har den 8. december 2011 meddelt godkendelse. Thisted Kommune har den 20. december 2011 meddelt godkendelse.

 

Thisted Kommune skal, jf. Vejlovens § 16, udtale sig om projektet. Dette er sket ved brev af 30. juni 2009.

 

Miljøcenter Århus modtog den 21. oktober 2009 Vejdirektoratets anmeldelse vedr. projektet om anlæg af en rundkørsel ved Ræhr. Anmeldelsen er givet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Miljøcenter Århus har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Denne vurdering er meddelt Vejdirektoratet i brev af 17. februar 2010.

 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 skal Thisted Kommune ansøges om tilladelse til udledning af vejvand. Projektet er fremsendt den 29. november 2011. Tilladelse er givet ved afgørelse af 16. januar 2012.

 

Transportministeriet har den 1. december 2011 givet bemyndigelse til at forelægge sagen for en ekspropriationskommission og til at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr.                Mål             Emne

H481-01-1003         1:4.000        Projektfase – Plan

Ortofotoplan

 

H481-01-33001       1:4.000        Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan

 

H481-01-33002       1:1.000        Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan

 

H481-01-4005         1:500           Projektfase – Plan

 

H481-01-7002         1:50             Projektfase – Normaltværsnit

Rundkørsel og til- og frafarter

 

H481-01-7003         1:50             Projektfase – Normaltværsnit

Overkørselsareal i til- og frafarter og spor til

specialtransporter

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af rundkørsel i krydset Thistedvej / Hjardemålvej / Hanstholmvej. Anlæg af en rundkørsel vurderes at være med til at nedsætte hastigheden samt gøre krydset mere overskueligt.

 

Rundkørslen er projekteret med følgende geometriske mål:

Midterø – diameter 30,00 m

Overkørselsareal 3,10 m

Cirkulationsareal 5,90 m

Kørebanebredde, tilfart 4,00 m

Kørebanebredde, frafart 5,00 m

 

Rundkørslen er projekteret således, at modulvogntog på 25,25 m kan køre igennem rundkørslen ved brug af overkørselsarealet mod midterøen. Det arealbehovskrævende køretøj er specialkøretøj, der, ligesom modulvogntog, kan gennemkøre rundkørslen ved brug af overkørselsarealet mod midterøen. Dimensionsgivende køretøj er sættevognstog, der kan gennemkøre rundkørslen uden brug af overkørselsarealet.

 

Der etableres belysning i rundkørslen samt etableres lys i cirkelstenene omkring midterøen.

 

Der anlægges ikke cykelsti i rundkørslen, men rabatterne forberedes for etablering af cykelsti.

 

Den eksisterende kørebane på Hjardemålvej og Thistedvej nord for rundkørslen opbrydes, og der etableres kørespor anlagt i græsarmeringssten for store vindmølletransporter. Langs dette areal etableres 1 meter bred cykelbane, så det er muligt for cyklister at cykle mellem Ræhr og Kapelhusvej.

 

Projektet omfatter mindre ændringer af vejens linjeføring og længdeprofil på følgende veje:

  • Hovedlandevej 480, Thistedvej st. 0.000 – 0.185
  • Hovedlandevej 480, Hanstholmvej st. 0.000 – 0.170

Eksisterende shunt fjernes

  • Hovedlandevej 481, Hjardemålvej st. 0.000 – 0.110
  • Kommunevej Kapelhusvej st. 0.000 – 0.070

 

Der foreslås følgende ændringer af de bestående adgangsforhold:

 

 

  • Ejendommen matr. nr. 12a m. fl. Ræhr By, Ræhr, Thistedvej nr. 85 vil få adgang fra Kapelhusvej. De 2 nuværende overkørsler til Thistedvej st. 0.030 og st. 0.080 foreslås lukket. Der anlægges en privat vej mellem de 2 eksisterende overkørsler, så der fortsat er adgang til både stuehus og staldbygninger.

For den del af ejendommen, der ligger syd for Thistedvej, vil adgang fremover ske fra eksisterende overkørsel Thistedvej st. 0.185. Eksisterende adgang fra Hanstholmvej st. 0.030 via privat fælles vej foreslås lukket.

 

  • Ejendommen matr. nr. 3z Ræhr By, Ræhr, Kærbakken nr. 21 vil få adgang fra kommunevej Bybakken via privat fælles vej Kærbakken. Eksisterende adgang fra Hanstholmvej st. 0.030 via privat fælles vej foreslås lukket.

 

  • Ejendommen matr. nr. 25a og 25d Ræhr By, Ræhr vil for den del af ejendommen, som ligger vest for Hanstholmvej, få adgang fra eksisterende overkørsel Hanstholmvej st. 0.170. Eksisterende adgang fra Hanstholmvej st. 0.030 via privat fælles vej foreslås lukket. For den øvrige del af ejendommen er adgangsforholdene uforandret.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem i form af grøft.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs H480 og H481 ændres ikke. Dog pålægges der ny byggelinje på matr. nr. 12c, 12d, 12f, 12a, 25a og 25c Ræhr By, Ræhr, der skal sikre færdslens tarv, og at vejen senere kan udvides til en større bredde, jf. Vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjen fastsættes således:

Fra hovedlandevejens midte                                                    20 m

Fra rundkørslens yderste kørebanekant                                    20 m

 

For så vidt angår matr. nr. 12c, 12d, 12f, 12a og 25c Ræhr By, Ræhr fastsættes byggelinjen til 10 meter fra skel mod vej.

 

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. Arbejdsarealer fremgår af plan H481-01-33001.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Thistedvej, Hjardemålvej og Hanstholmvej.

 

Thisted Kommune er vejbestyrelse for Kapelhusvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

Der er udfærdiget ledningsprotokol, som er tiltrådt af de implicerede ledningsejere.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Betalingsrettigheder m.m.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Repræsentanten for ejeren af matr. nr. 3b Ræhr By, Ræhr fremkom med forslag om, at anlægsmyndigheden overtager den private fælles vej Kærbakken og tillægger ejeren et tilsvarende areal af ejendommen under lb. nr. 7, tilhørende anlægsmyndigheden. Som begrundelse anførte repræsentanten problemstilling vedrørende fordeling af udgifter til Kærbakkens vedligehold. Anlægsmyndigheden oplyste, at der ikke er den fornødne hjemmel til, at anlægsmyndigheden kan erhverve den private fælles vej og lade denne overgå til offentlig vej. Anlægsmyndigheden vejledte i den forbindelse om sagsgang vedrørende udgiftsfordeling for private fælles veje samt henviste repræsentanten til Thisted Kommune. Vedrørende ejendommen under lb. nr. 7 oplyste anlægsmyndigheden, at denne forventes udbudt til salg efter anlæg af rundkørslen, hvorefter interesserede kan fremkomme med købstilbud.

 

Repræsentanten fremkom herefter med forslag om at flytte den private fælles vej mod nord, således vejen følger skel mod matr. nr. 3m og 12i ibd. langs matriklernes sydlige side. Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at der i projektet foreslås en istandsættelse af den pågældende private fælles vej og således ikke en flytning begrundet i, at vejen er anlagt i marken, og at den eksisterende vejkasse således kan benyttes i forbindelse med istandsættelsen. Herudover anførte anlægsmyndigheden, at de eksisterende træer nord for det pågældende vejstykke ikke skal fjernes, men vil kunne bevares i et vist omfang.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 12a ibd. fremkom med anmodning om ændring af den foreslåede vejføring over ejendommen fra Kapelhusvej. Ejeren fremkom med anmodning om, at vejen udføres med et blødere sving af hensyn til de tunge transporter, der kører til og fra ejendommen. Anlægsmyndigheden oplyste, at der forefindes el-ledninger i det areal, som vejen ved en ændring vil skulle føres over, hvorfor der formentlig vil skulle ske en omlægning eller sænkning af de eksisterende ledninger. Endvidere påpegede anlægsmyndigheden, at der er en skråning på ejendommen, hvorfor anlæg af vejen besværliggøres ved ejerens forslag.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at den af anlægsmyndigheden foreslåede vejføring tillige fører over nævnte el-kabler, hvorfor en omlægning eller sænkning formentlig vil skulle ske, uanset hvilken vejføring der besluttes.

 

Kommissionens beslutning

Vedrørende den foreslåede ændring af traceet for privat fælles vej Kærbakken har kommissionen truffet afgørelse om ikke at imødekomme forslaget. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at den private fælles vej Kærbakken er udlagt på matrikelkortet samt anlagt i marken, hvorfor der er et eksisterende vejforløb. Kommissionen har på denne baggrund ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for en flytning af vejen som foreslået af ejeren.

 

Vedrørende spørgsmålet om vejforløb på ejendommen matr. nr. 12a ibd. har kommissionen truffet afgørelse om, at den ny privat vej skal anlægges med blød bue, der påbegyndes ca. 10-15 meter efter eksisterende vej på ejendommen, der udgør indkørslen til beboelsen. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på ejendommens brug, hvorefter det findes mest hensigtsmæssigt med en vejføring som besluttet. Kommissionen har videre lagt vægt på, at det, efter det på forretningen oplyste, ikke vil medføre en yderligere ændring eller omlægning af el-ledninger med udgifter til følge at anlægge vejen som besluttet i forhold til det oprindeligt foreslåede projekt.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Thisted Kommune

 

Hovedlandevej 480, Thistedvej

 

St. 0.000

Der etableres en rundkørsel med

Midterø – diameter 30,00 m

Overkørselsareal 3,10 m

Cirkulationsareal 5,90 m

Kørebanebredde, tilfart 4,00 m

Kørebanebredde, frafart 5,00 m

Heller, ca. 5 m brede

 

St. 0.000 – 0.150

Eksisterende hovedlandevej omlægges og tilsluttes rundkørslen.

Hovedlandevejen udføres med en kørebanebredde på 7,5 m samt yderrabat på 6 m. Eksisterende hovedlandevej ændres til overkørbart areal for specialtransporter.

 

St. 0.000 – 0.150 h.v.s.

Privat fælles vej over matr. nr. 3b Ræhr By, Ræhr retableres.

 

St. 0.030 – 0.080 h.h.s.

Der anlægges privat vej. Vejen udføres med en kørebanebredde på 5 m.

 

St. 0.030 h.h.s.

Eksisterende overkørsel nedlægges.

 

St. 0.080 h.h.s.

Eksisterende overkørsel nedlægges.

 

St. 0.185 h.v.s.

Eksisterende markoverkørsel retableres.

 

Hovedlandevej 480, Hanstholmvej

 

St. 0.000 – 0.150

Eksisterende hovedlandevej omlægges og tilsluttes rundkørslen.

Hovedlandevejen udføres med en kørebane på 7,5 m samt 2 yderrabatter på henholdsvis 6 m og 3 m, i alt 16,5 m kronebredde.

 

St. 0.030 h.h.s.

Eksisterende overkørsel til privat fælles vej nedlægges. Overkørslen benyttes som adgang til ejendommen matr. nr. 3z Ræhr By, Ræhr og ejendommen matr. nr. 3m, 12a og 12i Ræhr By, Ræhr samt ejendommen matr. nr. 25a og 25d Ræhr By, Ræhr.

 

For så vidt angår ejendommen matr. nr. 3z Ræhr By, Ræhr gives der adgang fra kommunevej Bybakken via privat fælles vej Kærbakken.

 

For så vidt angår den del af ejendommen matr. nr. 3m, 12a og 12i Ræhr By, Ræhr, som ligger syd for Thistedvej, sker fremtidig adgang via eksisterende overkørsel, Thistedvej st. 0.185.

 

For så vidt angår den del af ejendommen matr. nr. 25a og 25d Ræhr By, Ræhr, som ligger vest for Hanstholmvej, sker fremtidig adgang via eksisterende overkørsel, Hanstholmvej st. 0.170.

 

Hovedlandevej 481, Hjardemålvej

 

St. 0.000 – 0.110

Eksisterende hovedlandevej omlægges og tilsluttes rundkørslen.

Hovedlandevejen udføres med en kørebane på 7,5 m samt 2 yderrabatter på henholdsvis 6 m og 3 m, i alt 16,5 m kronebredde.

 

Kommunevej, Kapelhusvej

 

St. 0.000 – 0.070

Eksisterende kommunevej omlægges og tilsluttes rundkørslen.

Der ændres ikke på kommunevejens bredde.

 

St. 0.065 k.v.s.

Eksisterende overkørsel til matr. nr. 12a Ræhr By, Ræhr omlægges.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-17 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 28. februar 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af rundkørslens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter ibrugtagning af rundkørslen kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                                     Niels Wind-Friis

Flemming Iversen                     Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes

Anders Westergaard