Rundkørsel ved Termestrup, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 23. april 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af rundkørsel ved det forsatte kryds på hovedlandevej nr. 414, Randersvej – Auningvej – Rosenholmvej, sydøst for Termestrup vil der efter reglerne i stats-ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 23. APRIL 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 på gårdspladsen ved ejendommen Randersvej 50, Mørke og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3 og 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven-dige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 26. marts 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Syddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 19. marts 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk