Rundkørsel ved Termestrup, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 23. april 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

RUNDKØRSEL VED TERMESTRUP

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 23. april 2014)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Randersvej 50, Mørke for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af rundkørsel ved Termestrup.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Syddjurs Kommune mødte David Jarkilde og Lars Bonde.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Peter Lund Hansen, landinspektør Birgitte Sandgaard Christensen, ingeniør Tina Guldberg, tilsynsleder Hans Jørgen Ladekarl samt projektassistent Henriette Gregersen.

 

De berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 21. januar 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Vejstrækningen af hovedlandevej nr. 414, Drastrup – Følle, km 23.845 – 24.155 udgør en del af rute 21, der bl.a. forløber fra Ebeltoft til Randers. Projektet er et anlæg af rundkørsel i henhold til finanslovens § 28.21.21.10 Anlæg, sikkerhed og miljø.

 

Transportministeren har i brev af 21. januar 2014 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Syddjurs Kommune har i mail af 17. januar 2014 udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16. Kommunens bemærkninger er indarbejdet i projektet.

 

Politiet har i mail af 22. januar 2014 meddelt samtykke til projektet i henhold til færdselslovens § 100 samt godkendt afmærkningsplanen.

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 har Syddjurs Kommune i mail af 10. januar 2014 anvist, hvor der kan gives udledningstilladelse til udledning af vejvand. Udledningstilladelse af 19. marts 2014 er efterfølgende modtaget.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering
H414-05-33001 Ekspropriation, oversigtsplan Km 23.845 – 24.155
H414-05-7002 Normaltværsnit, rundkørsel  

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter ombygning af det forsatte kryds på hovedlandevej nr. 414, Randersvej ved sidevejene Auningvej og Rosenholmvej mellem Termestrup og Mørke til en rundkørsel, idet krydset er udpeget som en sort plet.

 

Rundkørslen vil forbedre synligheden af krydset. Rundkørslen vil desuden medvirke til, at sidevejene får et mindre kurvet forløb frem mod krydsningen, og den vil desuden forbedre forholdene for den store andel af tværgående trafik.

 

Det er kommunens ønske at skabe en mere sikker krydsningsmulighed for svage trafikanter. Desuden vil rundkørslen fungere som en byport til Termestrup i den østlige del af byen.

 

Vejanlægget er beliggende i Syddjurs Kommune.

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Ved etablering af rundkørslen ændres hastighedsbegrænsningen til 70 km/t fra Termestrup by frem til rundkørslen.

Afvanding

Rundkørslen afvandes til nedløbsbrønde, og de tilsluttede veje afvandes til grøfter i påfyldning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

Tværprofil

Der anvendes to forskellige tværprofiler på strækningen:

Km 23.845 – 23.930

Normaltværprofil for enkeltrettede stier langs hovedlandevejen (1,50 meter skillerabat, 2,00 meter cykelsti, 1,00 meter yderrabat og anlæg 2 skråning i varierende bredde).

 

Km 23.930 – 24.155

Rundkørsel med tilslutning af stier og veje (30,0 meter midterø, 2,5 meter overkørselsareal, 7,0 meter cirkulationsareal min. 1,0 meter skillerabat, 2,0 meter enkeltrettet cykelsti og 1,0 meter yderrabat).

 

Tværprofiler er forhandlet med den respektive vejbe­styrelse og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

Generelle bestemmelser

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer, tinglyst den 23. januar 1939 med påtegning den 24. marts 1945, langs hovedlandevej nr. 414, Randersvej er 17,5 meter fra vejmidten og ændres ikke.

 

Arealerne langs den nyanlagte rundkørsel pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vej-lovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes til 20 meter fra rundkørslens yderste kørebanekant.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

Fri oversigt

Servitut om fri oversigt, tinglyst den 29. november 1979, aflyses.

 

Adgangsbegrænsning

Den eksisterende adgangsbegrænsning, der er tinglyst den 22. marts 1962 på strækningen, opretholdes.

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendommen matr. nr. 2ac Termestrup By, Hvilsager til regnvandsbassinet i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af dette. Færdselsretten pålægges fra eksisterende markoverkørsel i km 23.905 i vejens venstre side i 5,00 meters bredde langs skel og frem til bassinet.

 

Der pålægges desuden servitut om adgang over matr. nr. 5a Termestrup By, Hvilsager i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af rørledning.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har en bredde på 5,00 meter. Langs det nye regnvandsbassin er bredden af det midlertidige arbejdsareal øget til 10,00 meter.

 

Endvidere eksproprieres der ret til ledningsarbejder i 2 x 5,00 meters bredde i forbindelse med udledning af vejvand til sideløb til Termestrup Grøft, der udløber i Skørring Å.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej nr. 414, Drastrup – Følle, også benævnt Randersvej.

 

Syddjurs Kommune er vejbestyrelse for kommunevej nr. 700528, også benævnt Auningvej og Rosenholmvej.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Vejdirektoratet fremlagde ledningsprotokol ved besigtigelsesforretningen, hvoraf fremgår, at en enkelt ledningsejer endnu ikke har underskrevet protokollen. Denne ledningsprotokol vil blive fremsendt efterfølgende.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer udtrykte utilfredshed over, at der skal etableres en afvandingsledning med brønde over hans mark og var forundret over, at det eksisterende afvandingssystem ikke har kapacitet til at modtage vand fra rundkørslen, idet den nye rundkørsel næppe kan generere mere vejvand end de tidligere kryds. Vejdirektoratet oplyste hertil, at Syddjurs Kommune, som er myndighed på forholdet vedrørende udledning af regnvand fra anlægget, har stillet det fremlagte løsningsforslag som en betingelse for sin godkendelse.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

SYDDJURS KOMMUNE

Hovedlandevej nr. 414, Randersvej, km 23.845 – 24.155

 

Hovedlandevejen og de to tilstødende kommuneveje ombygges med midterheller og en et-sporet rundkørsel. Der etableres 2,00 meter brede enkeltrettede cykelstier med skillerabatter fra Termestrup by og gennem rundkørslen.

 

Km 23.905 v.s.

Eksisterende markoverkørsel til matr. nr. 2ac Termestrup By, Hvilsager, ombygges og retableres.

 

Km 23.990 – 24.015

Hovedlandevejen ombygges og forsynes med en helle med en maksimal bredde på 5,0 meter og en længde på 21,70 meter.

 

Km 24.015 – 24.065

Der etableres en et-sporet rundkørsel med en midterø-diameter på 30,00 meter, overkørselsareal på 2,50 meter og et 7,00 meter bredt cirkulationsareal, min. 1,00 meter brede yderrabatter, 2,00 meter brede enkeltrettede cykelstier samt min. 1,00 meter brede yderrabatter.

 

Km 24.065 – 24.155

Hovedlandevejen ombygges og forsynes med en helle med en maksimal bredde på 5,0 meter og en længde på 21,70 meter.

 

Km 24.123 v.s.

Eksisterende overkørsel for landbrugsejendom til matr. nr. 2a Termestrup By, Hvils­ager ombygges og udvides med ca. 6 meter i bredden.

 

Km 24.155 v.s.

Eksisterende overgang til landbrugsejendom nedlægges.

Kommunevej, Rosenholmvej

 

Km 25.920 – 25.980

Tilslutning til hovedlandevej nr. 414, Randersvej etableres i rundkørslen. Vejtilslutningen flyttes ca. 20 meter mod nordvest. Der etableres midterhelle med en maksimal bredde på 5,0 meter og en længde på 21,70 meter. Der etableres enkeltrettede cykelstier, som krydser kommunevejen i niveau ca. 15 meter før rundkørslen.

 

Kommunevej, Auningvej

Vejtilslutning til hovedlandevej nr. 414, Randersvej etableres i rundkørslen. Vejtilslutningen flyttes ca. 20 meter mod sydøst. Der etableres midterhelle med en maksimal bredde på 5,0 meter og en længde på 21,70 meter. Der etableres enkeltrettede cykelstier, som krydser i niveau ca. 15 meter før rundkørslen.

 

Eksisterende markoverkørsler til matr. nr. 2a og 2ac Termestrup By, Hvilsager, nedlægges.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-4 opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse. Ved afleveringen af aflagte vejarealer er vejbelægningen fjernet, såfremt ikke andet aftales.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2016. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1 i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Mia L. Larsen