Sikring af overgang nr. 14 på Skagensbanen, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. juni 2012.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

PÅ SKAGENSBANEN

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. juni 2012)

24. hæfte

 

 

Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.30 samledes kommissionen ud for bygningerne på Lerbæk Fiskepark, Skagensvej 164, Frederikshavn for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af sikring af overgang nr. 14 på Skagensbanen.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå samt Kaj Wisti Lassen, Farsø og Jytte Holm, Horsens, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Frederikshavn Kommune mødte Rikke Bruus.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Nordjyske Jernbaner A/S, mødte direktør Peter Hvilshøj, teknisk chef Morten Muff Jensen, landinspektør Lars Birk Jensen og konsulent, ingeniør Carl Dixen Pedersen.

 

Den af anlægget berørte lodsejer og bruger var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 2. maj 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

En repræsentant for anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Sikringsform af driftsovergang nr. 14

Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 4. juni 2012

Forslag til supplerende tekniske bestemmelser

 

Forudsætninger

Nordjyske Jernbaner A/S (anlægsmyndighed) har ansvaret for de fornødne sikkerhedsforanstaltninger i driftsovergange, som alene opretholdes for drift af land- og skovbrug etc., men hvor den “almindelige færdsel” ikke har adgang. Det er banen, der afholder udgifterne til de fornødne sikkerhedsforanstaltninger i den type overkørsel/overgang.

 

Ekspropriationskommissionen vedrørende mindre jernbaneanlæg i Jylland har tidligere afholdt følgende forretninger:

 

Besigtigelsesforretning den 2. oktober 2002, se hæfte 5.

Ekspropriationsforretning den 12. februar 2003, se hæfte 8.

Besigtigelsesforretning den 30. marts 2005, se hæfte 18.

 

Ekspropriationskommissionen har ved brev af 5. juli 2011 meddelt:

 

“Med henblik på at få skabt klarhed over overgangens brug og det heraf afledte behov for eventuel etablering af et signalanlæg har kommissionen vurderet, at det er fornødent at afholde en forretning, hvor disse forhold kan belyses nærmere. Forretningen vil blive afholdt som en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning, hvor anlægsmyndigheden skal redegøre for sagen og for det foreslåede indgreb på berørte ejendomme”.

 

Frederikshavn Kommune

Lerbæk/Apholmområdet

 

Driftsovergang (tidligere driftsoverkørsel) nr. 14 – Banens km 4.26.

 

Eksisterende forhold

Ved besigtigelsesforretningen den 2. oktober 2002 blev det besluttet, at overkørsel nr. 14 skulle lukkes, idet kommissionen bemærkede, at de driftsmæssige gener for rideskolen og salget af fiskekort ikke kunne begrunde, at overkørslen skulle opretholdes. Adgang til det afskårne areal, matr. nr. 1fq Lerbæk Hgd., Elling øst for banen blev henvist til at foregå ad statsvejen, Skagensvej, kommunevejene Apholmenvej og Kærbækvej og privat fællesvej Lerbækvej, og herfra videre ad en ny 5,00 m bred privat fællesvej langs jernbanen.

 

Det afskårne areal, matr. nr. 1fr ibd. øst for banen, henlå allerede i 2002 uden vejadgang ifølge matrikelkortet. Matr. nr. 1fr er tilgrænsende matr. nr. 1fq, men der er ikke mulighed for passage af Elling Å på strækningen. Adgang til matr. nr. 1fq sker via offentlig overkørsel nr. 19 ved Strandby og privat fællesvej over matr. nr. 21t, 21d og 21c Elling By, Elling. Vejen over matr. nr. 21c ibd. er ikke optaget på matrikelkortet, men vejen findes i marken.

 

Ved ekspropriationsforretningen den 12. februar 2003 ændrede ekspropriationskommissionen sin beslutning og vedtog, at overkørsel nr. 14 skulle opretholdes for gående færdsel, herunder trækken med heste, idet det blev bestemt, at overgangen skulle sikres med lys- og lydsignal (“rødmandsanlæg”).

 

Spørgsmålet om overgangens nedlæggelse blev igen forelagt ekspropriationskommissionen ved en besigtigelsesforretning den 30. marts 2005. Der var i mellemtiden etableret hestefolde ved Lerbæk Hovedgård, og anlægsmyndighedens opfattelse var, at behovet for at krydse banen med heste dermed var overflødiggjort. Ekspropriationskommissionen besluttede dog igen, at overgangen skulle opretholdes og sikres med lys og lydsignal.

 

Der har efterfølgende været en række drøftelser mellem Lerbæk Hovedgård A/S og anlægsmyndigheden, uden at der er opnået enighed om overgangens brug og dermed sikringsform.

 

Mellem Lerbæk Hovedgård A/S og Sportsrideklubben Lerbæk er der indgået en Allonge til Erhvervslejekontrakt om, at sportsrideklubben har ret til sommergræsning i perioden 1. maj – 1. september på et nærmere aftalt område øst for banen for de af sportsrideklubbens tilknyttede heste.

 

Sportsrideklubben har oplyst behov for 2 hold heste a maksimum 20 stk. kommer på sommergræsning.

 

Nordjyske Jernbaner A/S har den 27. juni 2011 meddelt sportsrideklubben, at der er etableret et aflåst led på hver side af banen, hvortil banen alene har nøgle. Når sportsrideklubben har behov for at krydse banen med et hold heste, stiller banen en banevagt til rådighed, som har det sikkerhedsmæssige ansvar ved krydsning af overgangen med heste.

 

Sportsrideklubben har ikke siden etableringen af de aflåste led henvendt sig til banen med anmodning om at krydse banen med heste.

 

Ved denne løsning bliver der ikke mulighed for gående krydsning af banen i forbindelse med kommercielt lystfiskeri mellem “put and take”-søerne vest for banen og Elling Å øst for banen.

 

En signalsikring med overgangsanlæg (lys og lyd) og sluseanlæg er udgiftsmæssig i størrelsesordenen ca. 850.000 kr. og årlige driftsudgifter på ca. 30-35.000 kr.

 

Anlægsmyndigheden finder ikke, at disse udgifter til signalsikring står i et rimeligt forhold til de forholdsmæssige få, der vil krydse banen.

 

Anlægsmyndighedens forslag

Tegning nr. 1, dateret 28.11.2011, revideret 16.04.2012, målforhold 1:4000.

 

Overgang nr. 14 sikres med aflåst led på hver side af banen.

 

Ekspropriation

Matr. nr. 1fq Lerbæk Hgd., Elling

Frederikshavn Kommune

Region Nordjylland

 

Ejer:                           Lerbæk Hovedgård A/S

Fynsvej 9

5500 Middelfart

 

Bruger:                        Sportsrideklubben Lerbæk

Skagensvej 195B

9900 Frederikshavn

 

Ejendommens adresse: Skagensvej 195 A-B-F

Elling

9900 Frederikshavn

 

På matr. nr. 1fq Lerbæk Hgd., Elling tinglyses følgende deklaration:

Overgang nr. 14 lukkes. Leddene på begge sider af banen aflåses, og nøglen til leddene opbevares af Nordjyske Jernbaner A/S.

 

Ejeren gives ret til at kunne benytte overgangen til at drive 2 hold heste a 20 stk. frem og tilbage i perioden 1. maj – 1. september. Før hver krydsning af banen skal ejeren rette henvendelse til Nordjyske Jernbaner A/S, som stiller en banevagt til rådighed. Banevagten sørger for åbning af leddene og har det sikkerhedsmæssige ansvar ved ejerens krydsning af banen med heste.

 

Påtaleberettiget er ejeren af matr. nr. 1fq og Nordjyske Jernbaner A/S hver for sig.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor den fremmødte lodsejer, brugeren og disses repræsentant havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Advokaten nedlagde påstand om, at kommissionens beslutning af 30. marts 2005 (forhandlingsprotokollens 18. hæfte) fastholdes, således overgang nr. 14 sikres med et lyd- og lyssignal (“rødmandsanlæg”). Subsidiært nedlagde advokaten påstand om erstatning.

 

Til støtte for den principale påstand henviste advokaten til, at ejeren i en årrække har afventet sikringen af overgangen, og at det forhold, at sikringen ikke er sket endnu, beror på anlægsmyndighedens forhold. Advokaten anførte i den forbindelse, at ejeren tidligere har rettet henvendelse til ombudsmanden med henblik på at få konstateret anlægsmyndighedens pligt til at etablere sikringsanlægget som besluttet af ekspropriationskommissionen. Vedrørende brugen af overgangen understregede ejeren, at overgangen har en stor betydning i forhold til forpligtelserne til lejeren, Lerbæk Rideskole, samt i forhold til driften af rideskolen og i forhold til udlejningen af Lerbæk Fiskepark. Således er det af stor værdi for rideskolen, at hestene kan sættes på græs, og at adgangsforholdene til arealet øst for banen er sådanne, at det også praktisk kan lade sig gøre. Rengøring af båse skal ske, når hestene er på græs for at forhindre spredning af sygdomme blandt hestene, hvilket understreger vigtigheden af adgangen til arealet. Videre anføres det, at det ikke har været muligt for ejeren at leje fiskeparken ud, idet der henstår usikkerhed vedrørende overgangen og brugen af denne. Ejeren oplyste uddybende, at Lerbæk Fiskepark ud over søerne ejer fiskeretten til en del af Elling Å. Således er det meget attraktivt at sælge fiskekort med adgang dels til søerne og dels til Elling Å. Dette forudsætter dog, at lystfiskerne kan passere banen og komme til Elling Å.

 

Videre anførte advokaten, at en del af arealet tilhørende ejeren i kommuneplanen er udlagt til fremtidigt boligområde og sommerhusområde. Således er det af stor betydning for værdien af det fremtidige beboelses- og sommerhusområde, at der sikres en let adgang over banen mod øst til Kattegat. Sikres overgangen således ikke som tidligere besluttet eller besværliggøres adgangen over banen, vil dette medføre et tab, der skal erstattes.

 

Vedrørende det af anlægsmyndigheden fremkomne forslag om at tinglyse en deklaration, hvorefter overgangen sikres med aflåst bom, og således en banevagt kan tilkaldes ved passage af banen, oplyste advokaten, at denne løsning ikke er praktisk anvendelig. Brugeren oplyste supplerende i den forbindelse, at rideklubben i perioden maj til september anvender arealet øst for banen til græsning. Således skal 10-15 heste passere banen dagligt morgen og aften i græsningsperioden. Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at banen ikke vil kunne have en banevagt stående til rådighed i det omfang, som brugeren skitserer.

 

Advokaten anførte endeligt, at anlægsmyndighedens forhaling af sagen samt det fremkomne forslag om deklaration er begrundet i anlægsmyndighedens ønske om at spare penge på sikringen af overgangen, og at det således er dette økonomiske incitament, der har afholdt anlægsmyndigheden fra at udføre den af ekspropriationskommissionen tidligere trufne beslutning.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det af anlægsmyndigheden fremkomne forslag er motiveret af, at anlægsmyndigheden ikke på noget tidspunkt har konstateret heste på arealet øst for banen. Anlægsmyndigheden oplyste videre, at overgangen i juni 2011 blev sikret med aflåste bomme, således ejeren/brugeren ville kunne tage kontakt til banen og rekvirere en banevagt i forbindelse med oplåsning af bomme og passage af banen. Anlægsmyndigheden oplyste, at banen til dato ikke er blevet kontaktet vedrørende passage af banen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste videre, at projekterne vedrørende sikring og nedlæggelse af overkørsler på privatbanerne pr. 1. januar 2012 er henlagt under Banedanmark, imod tidligere Vejdirektoratet. Det forhold, at Banedanmark er ansvarlig i forhold til banen, medfører muligvis, at sikringsanlægget vil koste 2 millioner kr. i forhold til 800.000 kr., som et “rødmandsanlæg” ville have kostet at anlægge, grundet skærpet sikkerhedskrav hos Banedanmark.

 

Vedrørende brugen af overgangen understregede anlægsmyndigheden, at overgangen er privat. En eventuel anden brug af området i fremtiden, eksempelvis til beboelse eller sommerhusområde, bør ikke få indflydelse på overgangens udformning i dag.

 

Anlægsmyndigheden understregede, at ejeren/brugeren har anden adgang til arealet via Skagensvej og offentlig overkørsel nr. 19.

 

Advokaten replicerede herefter og anførte blandt andet, at det forhold, at ejeren/brugeren ikke har rettet henvendelse til anlægsmyndigheden vedrørende oplåsning af bomme som led i passage af banen skyldes, at ordningen er meget upraktisk. Det kan således ikke tages til indtægt for, at man fra ejerens side ikke ønsker at benytte overgangen. Anlægsmyndighedens slutning findes af advokaten at være cirkulær, idet anlægsmyndigheden har gjort overgangen praktisk umulig at benytte for derefter at konstatere, der ikke er et behov for at sikre overkørslen som tidligere besluttet.

 

Vedrørende spørgsmålet om overgangen til Banedanmark med øgede udgifter til følge anførte advokaten, at det er sagen uvedkommende. Det vil således være uanstændigt, såfremt dette forhold skulle komme ejeren til skade, idet miseren skyldes, at anlægsmyndigheden ikke har gennemført kommissionens beslutning tidligere. Resultatet må således være, at anlægsmyndigheden skal etablere et sikringsanlæg, der opfylder gældende regler, ligesom anlægsmyndigheden skulle have etableret et anlæg i 2005, der opfyldte de gældende regler på daværende tidspunkt.

 

Kommissionens afgørelse

Efter en gennemgang af sagen samt drøftelse af det fremlagte traf kommissionen afgørelse om, at anlægsmyndighedens forslag ikke kan imødekommes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at anlægsmyndigheden ikke er fremkommet med sådanne nye oplysninger, der kan begrunde en ændring af den af kommissionen den 30. marts 2005 trufne beslutning. Kommissionen skal bemærke, at det forhold, at der er gået en årrække, siden ekspropriationsbeslutningen blev truffet uden en realisering af denne beslutning, ikke i sig selv udgør en sådan ændring, at dette kan begrunde en ændring som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

Ejeren tilkendes xxxx kr. for udgifter til sagkyndig bistand.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                             Leif Hansen

Jytte Holm                       Kaj Wisti Lassen

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard