Sirenemast i Visse, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 16. marts 2015

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på opsættelse af ny mobilmast i Visse by vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 16. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 11.00 på ejendommen Vissevej 110, 9210 Aalborg SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1 og 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse.

 

Arealfortegnelsen med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 16. februar 2015 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. februar 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk