Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg, besigtigelsesforretningen den 27. august 2019

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

SPOROMBYGNING OG HASTIGHEDSOPGRADERING

HOBRO – AALBORG

(Besigtigelsesforretningen den 27. august 2019)

  1. hæfte

Tirsdag den 27. august 2019 kl. 9.30 samledes kommissionen på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af sporombygning og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.

Forretningen fortsatte kl. 14.30 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg i samme anledning.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Knud Møller Jensen, Samsø og Preben Jensen, Odder, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentanter for Rebild Kommune mødte Dorte Munk Nielsen og Asger Rahbæk Hansen. Begge repræsentanter fratrådte inden kommissionens votering.

Som repræsentant for Mariagerfjord Kommune mødte Jens Røndbjerg Jeppesen. Jens Røndbjerg Jeppesen fratrådte inden kommissionens votering.

Som repræsentant for Aalborg Kommune mødte Christian Birch Smith.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektchef Hanne Egeris Svendsen, byggeleder Steffen Beier Madsen, projekteringsleder for arealerhvervelse Kenneth H. Poulsen samt landinspektør Peter Bartholomæussen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 11. juni 2019 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven.

På baggrund af møde den 14. juni 2017 med forligskredsen bag aftalen om bedre og billigere transport er Banedanmark bedt om at igangsætte detailprojekteringen af en hastighedsopgradering op til 200 km/t på dele af strækningen Hobro – Aalborg koordineret med en planlagt, presserende sporfornyelse på samme strækning.

Overordnet omhandler projektet ”Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg” bl.a. følgende elementer på den ca. 50 km lange dobbeltsporede jernbane (ikke udtømmende):

Generel hastighedsopgradering fra 120 km/t op til hastighedsintervaller mellem 150 km/t og 200 km/t på ca. 47 km af den samlede strækning.
Sportekniske arbejder såsom skinne- og svelleudveksling, ballastrensning, ny sporkasse, udveksling og nedlæggelse af sporskifter m.m.
Udvidelse af dæmninger som følge af sporflytninger og planumsudvidelser.
Forlængelse af stenkister/rørunderføringer ved dæmningsudvidelser.
Forstærkning af jernbanens underbygning for resonans.
Broarbejder grundet hastighedsopgradering.
Faunapassage i Rold Skov.
Nedlæggelse af 1 privat underføring.

Økonomiske forhold

Det finansielle grundlag for hastighedsopgraderingen er fastlagt i ”Aftaler om finansloven 2018” fra december 2017 og for sporombygningen i ”Banedanmarks rammeaftale for fornyelsesprojekter”.

Forudsætninger

Banedanmark har i 2012 udarbejdet en VVM-undersøgelse for hastighedsopgradering fra 120 km/t til 160 km/t på strækningen. Dette projekt inkluderede nedlæggelse af overkørslerne i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj, og processen inkluderede offentlig høring og borgermøder. Nedlæggelse af disse overkørsler er gennemført.

Efterfølgende er der foretaget undersøgelser af en hastighedsopgradering op til 200 km/t på strækningen, som er udmøntet i en supplerende VVM-undersøgelse. Der har været høring for den supplerende VVM-redegørelse i perioden 19. maj 2015 til 30. juni 2015. De indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra juli 2015.

I 2017 er det besluttet at opgradere dele af strækningen Hobro – Skørping op til 200 km/t og dele af strækningen Skørping – Aalborg op til 180 km/t. På baggrund heraf er der i juni 2018 udarbejdet en programfaserapport med henblik på den endelige bevilling.

Myndighedsgodkendelser

Ved anlægsarbejder på strækningen i forbindelse med sporombygning og hastighedsopgradering vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer m.v., jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående.

Projektet har i detailprojekteringsfasen indledningsvist afklaret, at omfang af behov for permanent arealerhvervelse er reduceret væsentligt sammenlignet med forudsætningerne for de gennemførte VVM-redegørelser, mens behov for midlertidig arealerhvervelse er større på baggrund af behov for arbejdsarealer til sporombygning og -fornyelse.

På baggrund af arkivalsk kontrol ønsker Nordjyllands Historiske Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser på udvalgte lokaliteter langs strækningen. Banedanmark har endnu ikke fået tilbagemelding på hvilke konkrete arealer, det drejer sig om.

Modtagne myndighedstilladelser

VVM

Der er i 2012 gennemført VVM for opgradering af hastigheden på strækningen til 160 km/t – med en supplerende VVM i 2015 til 200 km/t. Projektændringer i forhold til VVM indebærer, at behov for permanente arealerhvervelser relateret til hastighedsopgradering er reduceret væsentligt – herunder de miljømæssige påvirkninger i tilknytning til permanente arealerhvervelser. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen ansøges om en samlet VVM-screening af både hastighedsopgraderingens projektændringer samt projektets behov for midlertidige arealerhvervelser forud for ekspropriationsforretningen.

Landzonetilladelser

Mariagerfjord Kommune har den 4. februar 2019 afgjort, at der, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 9, ikke skal søges landzonetilladelse til permanente arealudlæg (jernbanedæmninger), da der er tale om offentlige trafikanlæg. Arealer, der anvendes som arbejdsarealer i forbindelse med etablering af anlæg som veje, jernbanebroer m.v., vil kræve landzonetilladelse, medmindre der er tale om kortvarige ophold på under 6 uger. Banedanmark sørger for, at der i nødvendigt omfang foreligger landzonetilladelser vedrørende arbejdsarealer inden ekspropriationsforretningerne.

Rebild Kommune og Aalborg Kommune har henholdsvis den 4. marts 2019 og den 7. februar 2019 truffet tilsvarende afgørelser.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Mariagerfjord Kommune har den 15. marts 2019 meddelt dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 til inddragelse af beskyttede naturarealer på matr. nr. 575a, 575b, 170f og 168 Hobro Markjorder, matr. nr. 24a Kirketerp By, Hørby, matr. nr. 18ah Hørby By, Hørby samt matr. nr. 1bh Vejrholt, St. Arden. Der er stillet følgende vilkår:

At arbejdet udføres som beskrevet i ansøgningerne af 28. februar 2019.
At Mariagerfjord Kommune inddrages i forbindelse med detailprojekteringen, og at kommunens anvisninger følges, så de afledte skader på beskyttet natur reduceres mest muligt.
At Mariagerfjord Kommune deltager på en besigtigelse og gennemgang af projektet med ansvarlig entreprenør forud for igangsætning af anlægsarbejdet.
At skader på beskyttet natur så vidt muligt søges undgået, og at arealerne retableres bedst muligt efter endt arbejde.
At der efter endt projekt iværksættes kompenserende naturpleje og/eller udlægges erstatningsnatur i forholdet 1:2 som minimum på et areal, der svarer til det naturareal, der inddrages permanent.
At det præcise omfang af kompenserede pleje og/eller udlæg af erstatningsnatur fastlægges på en besigtigelse sammen med Mariagerfjord Kommune senest 6 måneder efter endt anlægsarbejde.

Projektets behov for permanent arealerhvervelse omfatter ikke arealer, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 i henholdsvis Rebild Kommune og Aalborg Kommune.

Vandløb

Forud for ekspropriation udarbejdes der vandsynsprotokol. Med henblik på dette er der indledt drøftelser med vandløbsmyndighederne om påvirkning af vandløb og grøfter ved projektets arbejder med ombygning eller etablering af permanente anlæg under forbehold for ekspropriationskommissionens og kommunernes endelige godkendelse.

Arbejder med permanente anlæg, som påvirker vandløb og grøfter, omfatter primært forlængelser og fornyelser af en række bygværker (vandløbsunderføringer og stenkister) med risiko for nedfald af materialer til vandløb og grøft. Principperne for disse anlægsarbejder er generelt etablering af spuns til midlertidig opstemning af vand, som pumpes uden om arbejdsområdet. Opstemning vil generelt have en varighed af ca. 1 uge.

Arbejder med permanente anlæg i relation til vandløb vedrører følgende positioner (km) på strækningen:

Mariagerfjord Kommune

201+890 – Udskiftning af stenkiste.

204+440 Rørlagt vandløb – Eksisterende stenkiste forlænges i vest (1,5 meter).

206+850 – Stenkiste strømpefores.

208+340 – Stenkiste nedlægges.

212+040 – Stenkiste forlænges.

213+900 – Stenkiste nedlægges.

Rebild Kommune

223+620 – Stenkiste strømpefores.

226+808 Lindenborg Å (bro nr. 21135)

Ballastsikring ved broender og justering af rækværk med risiko for nedfald af materiale til vandløb.

226+430 Lindenborg Å (bro nr. 21136)

Ballastsikring ved broender og justering af rækværk med risiko for nedfald af materiale til vandløb.

229+257 Støvring Å (Bro nr. 21140.01)

Reparation af underside af bro med risiko for nedfald af materiale til vandløb.

230+400 – Stenkiste forlænges.

233+280 – Rækværker på kantbjælke og fløjvægge ved stenkiste udskiftes.

Aalborg Kommune

234+100 – Stenkiste nedlægges.

239+500 Svenstrup Å/Guldbækken

Omisolering og reparation af underside af brodæk med risiko for nedfald af materiale til vandløb.

241+570 – Etablering af kantbjælkeforhøjelse ved stenkiste.

Tegningsoversigt

Tegningsnummer Tegningsnavn Målforhold
LAF_24_199000_001 Oversigtskort nr. 1 1:25.000
LAF_24_223000_001 Oversigtskort nr. 2 1:25.000
LAF_24_198600_001 Besigtigelsesplan Km 198.600 – 199.800 1:2.000
LAF_24_199800_001 Besigtigelsesplan Km 199.800 – 201.300 1:1.000
LAF_24_201300_001 Besigtigelsesplan Km 201.300 – 203.900 1:2.000
LAF_24_203900_001 Besigtigelsesplan Km 203.900 – 205.250 1:1.000
LAF_24_205250_001 Besigtigelsesplan Km 205.250 – 207.700 1:2.000
LAF_24_207700_001 Besigtigelsesplan Km 207.700 – 210.100 1:2.000
LAF_24_210100_001 Besigtigelsesplan Km 210.100 – 212.500 1:2.000
LAF_24_212500_001 Besigtigelsesplan Km 212.500 – 213.900 1:1.000
LAF_24_213900_001 Besigtigelsesplan Km 213.900 – 216.300 1:2.000
LAF_24_216300_001 Besigtigelsesplan Km 216.300 – 218.800 1:2.000
LAF_24_218800_001 Besigtigelsesplan Km 218.800 – 221.000 1:2.000
LAF_24_221000_001 Besigtigelsesplan Km 221.000 – 223.500 1:2.000
LAF_24_223500_001 Besigtigelsesplan Km 223.500 – 225.900 1:2.000
LAF_24_225900_001 Besigtigelsesplan Km 225.900 – 228.700 1:2.000
LAF_24_228700_001 Besigtigelsesplan Km 228.700 – 231.100 1:2.000
LAF_24_231000_001 Besigtigelsesplan Km 231.000 – 233.400 1:2.000
LAF_24_233400_001 Besigtigelsesplan Km 233.400 – 235.800 1:2.000
LAF_24_234600_001 Besigtigelsesplan underføring nr. 21155 1:4.000
LAF_24_235800_001 Besigtigelsesplan Km 235.800 – 236.900 1:1.000
LAF_24_236900_001 Besigtigelsesplan Km 236.900 – 239.400 1:2.000
LAF_24_239400_001 Besigtigelsesplan Km 239.400 – 240.700 1:1.000
LAF_24_240700_001 Besigtigelsesplan Km 240.700 – 242.000 1:1.000
LAF_24_242000_001 Besigtigelsesplan Km 242.000 – 243.300 1:1.000
LAF_24_243300_001 Besigtigelsesplan Km 243.300 – 245.800 1:2.000
LAF_24_245800_001 Besigtigelsesplan Km 245.800 – 248.100 1:2.000
LAF_24_248000_001 Besigtigelsesplan Km 248.000 – 250.600 1:2.000

 

   

Projektbeskrivelse

I det følgende en overordnet projektbeskrivelse af ”Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg” med fokus på følgende arbejder:

Sporombygning
Hastighedsopgradering
Sporsænkning
Nedlæggelse af underføring

Sporombygning

Sporombygningen omfatter bl.a. udveksling af skinner og sveller, ny sporkasse og ballastrensning. I nedenstående tabel vises de samlede sporarbejder som følge af sporombygningen for både højre og venstre spor.

Sporarbejder grundet sporfornyelse
Udveksling af skinner 2,3 km
Udveksling af sveller 7,0 km
Udveksling af skinner og sveller 57,5 km
Ny sporkasse 15,2 km
Ballastrensning 65,0 km
Dæmnings- og planumsarbejder 2,7 km
Sporskifter udskiftes/fjernes 5 stk.

Figur 1. Sporarbejder grundet sporombygning (programfaseniveau).

Hastighedsopgradering

Hastighedsopgraderingen omfatter bl.a. ny sporkasse, sideflytning af spor og forstærkning af dæmninger/underbygning. I nedenstående tabel ses de samlede sporarbejder som følge af hastighedsopgraderingen for både højre og venstre spor.

 

Sporarbejder grundet hastighedsopgradering
Udveksling af skinner 6,6 km
Udveksling af sveller 14,2 km
Ny sporkasse 21,4 km
Sideflytning af spor < 20 cm 1) 5,4 km
Sideflytning af spor > 20 cm 1) 3,2 km
Resonansarbejder 1,8 km
Forstærkning af underbygning 4,8 km

Figur 2. Sporarbejder grundet hastighedsopgradering (programfaseniveau).

1)  Der skelnes mellem størrelserne af sideflytning af spor, idet sideflytninger over 20 cm kræver ny sporkasse.

Sporsænkning

I forbindelse med de forberedende arbejder til ”Elektrificering Aarhus – Lindholm” er der identificeret tre vejoverføringer, hvor det er nødvendigt at sænke sporene for at opnå tilstrækkeligt fritrumsprofil under broerne til, at disse kan passeres med det kommende køreledningsanlæg på strækningen. Areal- og rettighedserhvervelsen til disse arbejder håndteres af forberedende arbejder til ”Elektrificering Aarhus – Lindholm” i henhold til lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen.

Bro nr. 21110 – Ulstrupvej

På strækningen ved overføringen af den offentlige vej Ulstrupvej i Mariagerfjord Kommune opgraderes hastigheden til 150 km/t. Det venstre spor sænkes op til 82 cm. Der udføres ikke sporsænkning i højre spor.

Bro nr. 21180 – Over Kæret

På strækningen ved overføringen af den offentlige vej Over Kæret i Aalborg Kommune opgraderes hastigheden til 180 km/t. Det venstre spor sænkes op til 66 cm, og det højre spor sænkes op til 47 cm.

Bro nr. 21198 – Vesterbro

Ved overføringen af den offentlige vej skal der foretages sporsænkning grundet fritrumsprofilet. Samtidig udføres ny brokonstruktion grundet dets generelle tilstand. Hastigheden vil efter sporsænkningen være uændret. Broen udskiftes i et særskilt projekt. Det venstre spor sænkes op til 90 cm, og det højre spor sænkes op til 83 cm.

Ovenstående sporsænkninger er nødvendiggjort af forberedende arbejder til ”Elektrificering Aarhus – Lindholm”, som håndterer areal- og rettighedserhvervelsen. Selve anlægsarbejderne varetages af nærværende projekt ”Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg”.

Nedlæggelse af underføring

I forbindelse med sporombygning og hastighedsopgraderingen ønsker Banedanmark at nedlægge en eksisterende underføring af jernbanen (med private rettigheder tilknyttet), bro nr. 21155 i km 236+365, hvorefter det ikke vil være muligt at passere under jernbanen. Det er vurderet som følge af den generelle samfundsudvikling og omlægning af landbrugsproduktionerne i særdeleshed, at det samfundsmæssige behov for denne underføring er reduceret væsentligt, og den fremtidige drift og vedligehold af bygværket ikke står i rimeligt forhold til den samfundsmæssige nytteværdi.

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Sporarbejder i forbindelse med sporombygning og hastighedsopgradering vil som udgangspunkt påvirke Banedanmarks egne arealer, hvorfor den permanente arealerhvervelse til dette projekt vil være begrænset til enkelte dæmnings- og skråningsudvidelser.

Den permanente arealerhvervelse er begrænset til lokaliteter, hvor hastighedsopgraderingen afstedkommer dæmningsarbejder, der ikke kan udføres inden for Banedanmarks egne arealer.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage midlertidige ekspropriationer af arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Det være sig bl.a. sporarbejdspladser med skurbyer og mellemdeponi af spormaterialer såsom skinner, sveller, ballast, underballast, råjord m.m. Endvidere kan der eksproprieres midlertidigt til adgangsveje, interimsveje, forlægninger af vandløb, omlægning af stenkister, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger m.m.

Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidigt eksproprierede arealer blive retableret til deres oprindelige formål og stand, hvorefter de leveres tilbage til de pågældende lodsejere i ryddet stand, eventuelt grubbet og muldpålagt.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Der er afholdt indledende ledningsejermøder, og underskrevne ledningsprotokoller kan fremvises på ekspropriationsforretningerne.

Støj og vibrationer i driftsfasen

Den øgede hastighed vil medføre, at flere boliger vil blive belastet af støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for togstøj. De støjbelastede boliger ligger fordelt langs hele strækningen, men primært i byerne Arden, Skørping, Ellidshøj og Aalborg. Støjbelastede boliger vil alle få tilbud om tilskud til facadeisolering forud for ibrugtagning af hastighedsopgraderingen i 2024.

Vibrationsundersøgelsen er afgrænset til mærkbare vibrationer i boliger – komfortvibrationer. Beregning af vibrationer er forbundet med stor usikkerhed. Lokale geologiske forhold og den enkelte bygnings konstruktion vil i høj grad påvirke resultatet. For at en bolig bliver betragtet som komfortbelastet af vibrationer, skal vibrationspåvirkningen på bygningen beregnes til at overstige den vejledende grænseværdi på 75 dB.

Det er i forbindelse med projektets VVM-redegørelse for hastighedsopgradering op til 200 km/t fastslået, at hastighedsopgraderingen for persontog ikke får betydning for komfortbelastende vibrationer.

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre de samlede anlægsarbejder for sporombygning, hastighedsopgradering, sporsænkning og nedlæggelse af underføring fra år 2020 til 2021.

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

Vejtrafikken

I forbindelse med udførelse af anlægsarbejderne kan der være perioder med trafikrestriktioner, såsom indsnævring af vejbane, prioriteret kørsel eller lysregulering.

For følgende veje vil der ske en længerevarende spærring i forbindelse med anlægsarbejderne:

Stitunnel under jernbanen ved Møldrupvej
Bækkedalsvej
Ellidshøjvej

Der tages kontakt til de respektive vejmyndigheder for at afklare de nærmere omstændigheder for spærringerne. Alle omkørsler vil være skiltet, og lukning vil være varslet på forhånd.

Støj

Der kan forekomme støjpåvirkning af omkringliggende ejendomme under anlægsarbejderne. For at forberede naboer på eventuelle støjgener informerer Banedanmark løbende om anlægsarbejdet.

Projektets anlægsarbejder anmeldes til kommunerne: Mariagerfjord, Rebild og Aalborg forud for udførelse, når tidsplan herfor er fastlagt, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23.06.2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Vibrationer

Under anlægsfasen kan der enkelte steder, hvor arbejdet sker tæt på nabobygninger, forekomme kraftige vibrationer med risiko for bygningsskader.

Banedanmark iværksætter i tilfælde af risiko for kraftige vibrationer løbende overvågning af de mest udsatte bygninger, mens anlægsarbejdet pågår. Anlægsarbejdet tilrettelægges i øvrigt, så generne minimeres i videst muligt omfang.

Tekniske bestemmelser

Privat underføring nr. 21155, km 236+365.

Nuværende forhold

Underføring nr. 21155 forbinder 2 private fællesveje over matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj på jernbanens østlige side og matr. nr. 2ai ibd. på jernbanens vestlige side. Vejen gennem underføringen er den primære adgangsvej til landbrugsejendommen B108’s areal matr. nr. 2ai ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2a ibd. Ejendommen B108 har et samlet areal på 128,24 ha, hvoraf de 52 ha er beliggende på jernbanens østlige side.

Vejen gennem underføringen er endvidere den matrikulære vejadgang til 2 englodder på jernbanens østlige side, B109 med matr. nr. 2g ibd. og B110 med matr. nr. 2i ibd. Disse englodder har tillige vejret over matr. nr. 2a, 2ai ibd. (B108), 3b ibd. (B112) og 1m ibd. (B113) med adgang til den offentlige vej Bonderupvej.

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen

B108: Matr. nr. 2a, 2ai, 2al og 2n Bonderup Gde., Ellidshøj

B109: Matr. nr. 2g ibd.

B110: Matr. nr. 2i ibd.

Eksisterende rettigheder til underføringen

Ved anlæggelsen af 2. sporet fra Randers til Aalborg blev det den 12. april 1939 besluttet, at niveauoverkørslerne benævnt nr. 480, 481 og 482 skulle nedlægges, og i stedet skulle færdslen fra disse henvises til en ny niveauoverkørsel benævnt nr. 483 i jernbanens anlægsstationering ca. 377,6 – jf. forhandlingsprotokollens 29. hæfte.

På et efterfølgende møde den 6. september 1939 i samme anledning blev der af gårdejer Lars Toft Winther stillet forslag om etablering af en underføring (bro nr. 21155) for gående og kreaturer. Dette fremgår af forhandlingsprotokollens 37. hæfte,

Kommissarius fremlagde Skrivelse af 13. April d. A., hvori Ejeren af Matr.-nr. 2a og 2n af Bonderupgaarde, Gaardejer Lars Toft Winther, anholder om, at Spørgsmaalet om Ordning af Færdselsforholdene for hans Ejendom, der foruden Overkørsel Nr. 480 tillige benytter Overkørsel Nr. 481, der begge er bestemt nedlagt, maa blive taget op til fornyet Overvejelse, idet han derhos fremsætter Ønske om, at der foruden den ved Besigtigelsesforretningen den 12. April d. A. i Anledning af Nedlæggelsen af Overkørsel Nr. 481 og 482 bestemte nye Overkørsel i Stat. Ca. 377,6 tillige maa blive anlagt Syd for Gaarden i Stat. Ca. 376 en 3 m bred, 2 m høj Underføring for gaaende og Kreaturtræk.

Kommissionen besluttede herefter, … at kunne indgaa paa, at der paa samme Sted, som Gangtunnelen var ønsket anbragt, anlægges en 4,5 m bred, 3,25 m høj Underføring for Matr.-nr. 2a ibd. og for de til Overkørsel nr. 482 færdselsberettigede Parcelejere, paa Vilkaar at Ejeren af Matr.-nr. 2a ibd., Gaardejer Toft Winther forpligter sig til i December Termin d. A. til Statsbanernes Kassererkontor i København at indbetale et kontant Beløb af 5,000 Kr. som Tilskud dertil samt opretholder sit allerede med Hensyn til Gangtunnelen i ovennævnte Skrivelse af 13. April d. A. givne Tilbud om at give Afkald paa al Erstatning saavel for Arealafgivelse til 2det Sporet og de ved Underføringsanlægget nødvendiggjorte Vejanlæg paa Ejendommen som for samtlige Ulemper i Anledning af dette Anlæg og Nedlæggelse af Overkørsel Nr. 480 og 481.

Gårdejer Lars Toft Winther tiltrådte kommissionens forslag om en underføring, hvorefter kommissionen vedtog ordningen vedrørende underføringen,

Kommissionen vedtog herefter den ovenfor beskrevne Ordning, Til Underføringsanlægget med tilhørende Vejforbindelser paa Banens begge Sider erholder følgende Ejendomme Færdselsret: Matr.-nr. 1e, 2a og 2n og 2p. ibd., 1c, 2f, 1b, 2c, 2d, 2e og 2l, 2k, 2i, 2h samt 2g ibd.

På baggrund af ovenstående kan det ses, at de vejberettigede til vejunderføringen (bro nr. 21155) var de daværende matr. nr.: 1e, 2a, 2n, 2p, 1c, 2f, 1b, 2c, 2d, 2e, 2l, 2k, 2i, 2h og 2g Bonderupgaarde.

Siden tildeling af vejrettighederne til underføringen er der sket en række stedfundne matrikulære forandringer.

I dag udgør det daværende areal af matr. nr. 2a og 2n ibd. på jernbanens vestlige side en del af følgende arealer:

– Matr. nr. 2n Bonderup Gde., Ellidshøj på 12,4 ha.

– Matr. nr. 2al Bonderup Gde., Ellidshøj på 2,6 ha.

– Matr. nr. 2ai Bonderup Gde., Ellidshøj på 36,0 ha.

I dag udgør det daværende areal af matr. nr. 2a og 2n ibd. på jernbanens østlige side en del af følgende arealer:

– Del af matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj på ca. 12,3 ha.

– Del af matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj på ca. 1,4 ha.

I dag udgør det daværende areal af matr. nr. 1e, 2p, 1c, 2f, 1b, 2c, 2d, 2e, 2l, 2k, 2i, 2h og 2g ibd. på jernbanens østlige side en del af følgende arealer:

– Matr. nr. 2g Bonderup Gde., Ellidshøj på 1,8 ha.

– Matr. nr. 2i Bonderup Gde., Ellidshøj på 1,0 ha.

– Del af matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj på ca. 4,7 ha.

– Del af matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj på ca. 27,2 ha.

Med udgangspunkt i ovenstående er vurderingen, at de nuværende matrikelnumre, som har vejret til underføringen er matrikelnumrene 2n, 2al, 2ai, 2a, 2i og 2g Bonderup Gde., Ellidshøj.

Der består således alene vejret til underføring nr. 21155 for følgende arealer:

12,4 ha af matr. nr. 2n Bonderup Gde., Ellidshøj
2,6 ha af matr. nr. 2al ibd.
36,0 ha af matr. nr. 2ai ibd.
45,6 ha af matr. nr. 2a ibd.
1,8 ha af matr. nr. 2g ibd.
1,0 ha af matr. nr. 2i ibd.

Matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj har vejret ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1a ibd. til offentlig vej Bonderupvej, hvorfor der således efter nedlæggelse af underføring nr. 21155 fortsat er adgang til offentlig vej for ejendom på den østlige side af jernbanen.

Ændrede adgangsforhold

B108

Nedlæggelse af underføring nr. 21155 medfører ændret vejadgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2n Bonderup Gde., Ellidshøj (12,4 ha), 2al ibd. (2,6 ha) og 2ai ibd. (36,0 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2a ibd. henvises til at foregå ad privat fællesvej på matr. nr. 1a ibd. til kommunevejen Bonderupvej, under jernbanen ved underføring nr. 21157 af kommunevejen Bonderupvej, ad privat fællesvej henover matr. nr. 1m og 3b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Ejendommen har i dag vejret til benyttelse af disse private fællesveje.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2ai, 2al og 2n ibd. er i dag 700 meter og vil fremover være 1.000 meter.

B109

Nedlæggelse af underføring nr. 21155 medfører ændret adgang fra offentlig vej til matr. nr. 2g Bonderup Gde., Ellidshøj (1,8 ha). Fremtidig vejadgang henvises til at foregå fra kommunevejen Bonderupvej, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1a og 2a ibd. frem til underføring nr. 21155 og derefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2g ibd. er i dag 4.450 meter og vil fremover være 4.250 meter.

B110

Nedlæggelse af underføring nr. 21155 medfører ændret vejadgang fra offentlig vej til matr. nr. 2i Bonderup Gde., Ellidshøj (1,0 ha). Fremtidig vejadgang henvises til at foregå fra kommunevejen Bonderupvej, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1a og 2a ibd. frem til underføring nr. 21155 og derefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2i ibd. er i dag 3.250 meter og vil fremover være 3.350 meter.

***************

Projektets indflydelse på ejendommene langs jernbanen blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen valgte i forbindelse med forretningen at besigtige enkelte forhold i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En fremmødt lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der vil køre tung trafik til og fra de midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejdet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til ovenstående, at der i forbindelse med anlægsarbejdet vil køre tung trafik til og fra de midlertidige arbejdsarealer, heriblandt sættevogne.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorfor det ikke fremgår af de fremsendte plantegninger hvilke ekspropriative indgreb, der vil ske på de enkelte ejendomme. Anlægsmyndighedens repræsentanter forklarede hertil, at arealbehovet for og placeringen af de midlertidige arbejdsarealer endnu ikke ligger fast, hvorfor disse ikke er indeholdt i nærværende besigtigelsesforretning. Det blev bemærket hertil, at de præcise ekspropriative indgreb vil være klarlagt ved en eventuel senere ekspropriationsforretning.

En lodsejer udtrykte bekymring for den højere hastighed, som togene på jernbanen fremadrettet vil få, i forhold til det vildt, som vil krydse jernbanen. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede til dette, at hegning langs jernbanen ikke er en del af det fremlagte projekt. Det blev endvidere bemærket, at der er foretaget en vurdering vedrørende ovenstående i forbindelse med VVM-redegørelsen.

En lodsejer ønskede i forbindelse med ovenstående spørgsmål oplyst, hvorvidt pågældende VVM-redegørelse er offentlig tilgængelig. Anlægsmyndighedens repræsentanter vejledte om, at VVM-redegørelsen blandt andet er tilgængelig på projektets egen hjemmeside.

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den støj, som opstår i forbindelse med anlægsarbejdet. Der blev hertil fremsat spørgsmål om, hvorvidt der vil blive arbejdet i nattetimerne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste generelt, at de vil arbejde koncentreret på de enkelte strækninger, hvorefter de hurtigst muligt vil flytte arbejdet videre langs jernbanen. I den forbindelse vil der som udgangspunkt blive arbejdet i døgndrift. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede endvidere, at tidspunktet for anlægsarbejdet vil blive adviseret i lokale aviser, ligesom de pågældende lodsejere vil modtage et særskilt brev med orientering om anlægsarbejdet.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der i henhold til dette projekt fjernes beplantning langs jernbanen. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at der som udgangspunkt ikke fjernes beplantning som del af dette projekt, medmindre der er beplantning mellem jernbanen og det midlertidige arbejdsareal, som står i vejen for arbejdets udførelse.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående og besluttede at godkende det af Banedanmark fremlagte projekt.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Særlige tekniske bestemmelser

Km 199+062 – 250+081

Der udføres sporombygning i begge spor.

Km 199+720 – 207+000

Der udføres punktvis hastighedsopgradering i henholdsvis højre og venstre spor.

Km 204+380 – 204+460 bvs.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 1c Ulstrup By, Valsgård til skråningsudvidelse grundet udvidelse af planumsbredde. Arealet henlægges under jernbanen.

Km 207+430 – 215+100

Der udføres hastighedsopgradering i begge spor.

Km 212+020 – 212+030 bhs.

Der eksproprieres privat fællesvejsareal, ifølge matrikelkortet, fra matr. nr. 1b Hvarre By, Vebbestrup og matr. nr. 1ci Vejrholt, St. Arden grundet sideudvidelse af eksisterende vandløbsunderføring. Arealet henlægges under jernbanen uden vejnotering. Der er ingen passage over vandløb.

Km 213+720 – 213+900 bhs.

Der eksproprieres privat fællesvejsareal fra matr. nr. 1bh Vejrholt, St. Arden og matr. nr. 1bl ibd. grundet dæmningsudvidelse. Arealerne henlægges under jernbanen uden vejnotering.

Eksisterende privat fællesvej i marken forlægges inden for eksisterende vejudlæg over en afstand på ca. 130 meter. Den kommunale sti ”Mosestien” tilpasses den forlagte private fællesvej.

Km 215+700 – 219+800

Der udføres punktvis hastighedsopgradering i henholdsvis højre og venstre spor.

Km 221+600 – 237+000

Der udføres punktvis hastighedsopgradering i henholdsvis højre og venstre spor.

Km 236+250 – 236+600 bhs.

Vejudlæg på matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til udlæg og anlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj. Arealet anvendes i dag som intern befæstet vej og privat fællesvej i marken.

Der sikres vejret for matr. nr. 2g og 2i Bonderup Gde., Ellidshøj henover matr. nr. 2a og 1a ibd. På matr. nr. 2a ibd. anvendes eksisterende privat vej, der opklassificeres som privat fællesvej, og der sikres vejret ad den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 1a ibd. til kommunevejen Bonderupvej. Der ændres ikke på opbygning, bredde m.m. af de eksisterende veje.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 2a Bonderup Gde., Ellidshøj grundet skråningsudvidelse og sideflytning af privat fællesvej. Areal til skråningsudvidelse henlægges under jernbanen, mens den forlagte private fællesvej forbliver under ejendommen.

Km 236+350 – 236+470 bvs.

Vejudlæg på matr. nr. 2ai Bonderup Gde., Ellidshøj slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

Km 236+365

Underføring nr. 21155 nedlægges, og jernbanedæmningen retableres. Vejudlægget på matr. nr. 6 Bonderup Gde., Ellidshøj (jernbanen) slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden. Alle eksisterende rettigheder til underføring nr. 21155 bortfalder.

Km 237+200 – 245+100

Der udføres punktvis hastighedsopgradering i henholdsvis højre og venstre spor.

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Knud Møller Jensen               Preben Jensen

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard