Stikrydsning ved Frederikshavnsvej, Skagen, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 9. april 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelstikrydsning ved krydset mellem Flagbakkevej og hovedlandevej Frederikshavnsvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 9. APRIL 2014

Forretningen begynder kl. 11.00 ved indkørslen til Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven­dige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 12. marts 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Frederikshavn Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 5. marts 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk