Stikrydsning ved Frederikshavnsvej, Skagen, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 9. april 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

STIKRYDSNING VED FREDERIKSHAVNSVEJ,

SKAGEN

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 9. april 2014)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 9. april 2014 kl. 11.00 samledes kommissionen ud for indkørslen til Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelstikrydsning ved krydset mellem Flagbakkevej og hovedlandevej Frederikshavnsvej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Ruth Kristensen, Skive og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Frederikshavn Kommune mødte Morten Mendrup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Kenneth Holme Poulsen, projektleder Niels Arend Koefoed, teknisk assistent Henriette Gregersen og Claus Wingender (Niras).

 

Et par af de af anlægget berørte lodsejere og en anden interesseret var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. januar 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Landinspektør Kenneth Holme Poulsen, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Projektet omfatter etablering af en krydsning for cyklister af hovedlandevej 438 Frederikshavn – Skagen. Projektet skal forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter, der skal krydse hovedlandevejen.

 

Projektet er finansieret via finanslovens § 28.21.21.10 “Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø 2013” (rådighedspuljen).

 

Transportministeren har i brev af 21. januar 2014 givet kommissarius bemyndigelse til at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Myndighedsgodkendelser

Nordjyllands Politi har i henhold til færdselslovens § 95, stk. 3, i brev af 10. januar 2014 givet samtykke til projektet samt godkendt ændret skiltning langs strækningen. Endvidere har Nordjyllands Politi den 7. marts 2014 meddelt samtykke til trafikafviklingsplanerne i forbindelse med etableringen af projektet samt godkendelse til etablering af en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Frederikshavnsvej og Flagbakkevej under arbejdets udførelse.

 

I brev af 10. januar 2014 har Frederikshavn Kommune meddelt følgende:

 

–    at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (hedeareal) i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

 

–   at det vurderes, at der ikke skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i relation til påvirkning af vandløb.

 

–   at det vurderes, at projektet ikke påvirker den økologiske funktionalitet negativt for bilag IV-arter.

 

–   at der ikke kræves tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af overfladevand. Dog stilles der krav om lempelig brug af vejsalt (kloridpåvirkning).

 

–   at projektet godkendes.

 

–   at klagefrist i relation til kommunens afgørelse udløber den 10. februar 2014. (Der er ikke indkommet klager i forhold til afgørelsen).

 

Frederikshavn Kommune har i mail af 16. januar 2014 meddelt, at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen).

 

Tegningsliste

Tegn. nr.              Emne                     Stationering               Mål

H438-04-33001    Ekspropriation –     Km 37.000 – 37.200   1:1.000

Oversigtsplan

H438-04-7001      Tværsnit                                                  1:50; 1:20

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

 

Projektet omfatter etablering af stikrydsning ved krydset hovedlandevejen og Flagbakkevej, Skagen. Dette skal sikre, at de bløde trafikanter, der kommer ad Flagbakkevej og skal krydse Frederikshavnsvej, kan gøre dette på en sikker måde.

 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs Flagbakkevej, og der etableres en krydsningshelle på hovedlandevejen. Der opsættes variable hastighedstavler på hovedlandevejen, som detekterer trafikanterne, der kommer fra Flagbakkevej.

 

Vejanlægget er beliggende i Frederikshavn Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Som en del af projektet ændres hastighedsbegrænsningen ved hjælp af variable tavler til 70 km/t, når der er bilister eller cyklister, som skal krydse hovedlandevejen fra Flagbakkevej. Hastighedsbegrænsningen er fortsat 80 km/t på hovedlandevejen, når der ikke er krydsende trafik fra Flagbakkevej.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

På østlig side af hovedlandevej 438 Frederikshavn – Skagen på strækningen nord for Flagbakkevej ligger der eksisterende byggelinje på 25 meter fra vejmidten, og byggelinjen ændres ikke.

 

Der tinglyses ikke nye byggelinjer.

 

Fri oversigt

Eksisterende servitutter om oversigt opretholdes.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal på matr. nr. 293q Skagen Markjorder, som anvendes til arbejdsplads for entreprenøren.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen.

Frederikshavn Kommune er vejbestyrelse for kommunevej Flagbakkevej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til placeringen af vejskilt på matr. nr. 293q Skagen Markjorder og herunder til oversigtsforholdene. Det blev af anlægsmyndigheden oplyst, at skiltet hæves, således oversigtsforholdene for cyklister og gående samt for kørende trafik fra matr. nr. 293q Skagen Markjorder ikke påvirkes negativt af skiltningen det pågældende sted.

 

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

 

Hovedlandevejen H438, Frederikshavn – Skagen km 37.000 – 37.200

 

Km 37.035 h.s.

Der etableres en variabel hastighedstavle.

 

Km 37.105 h.s.

Eksisterende helle ombygges.

 

Km 37.128 – 37.140 h.s.

Der etableres en 2,5 meter bred krydsningshelle.

 

Km 37.130 – 37.165 h.s.

Kørebanen sideudvides.

 

Km 37.185 v.s.

Der etableres en variabel hastighedstavle.

 

Kommunevej, Flagbakkevej (vest), st. 0.000 – 0.070

Der etableres en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti med en minimum 2,0 meter bred græsrabat mellem kørebanen og cykelstien. På ydersiden af cykelstien etableres der yderrabat på 1,0 meter samt en nedsivningsgrøft, der tilsluttes eksisterende grøfteprofil.

 

St. 0.013 v.s.

Cykelsti tilsluttes Flagbakkevej.

 

St. 0.020 v.s.

Overkørsel til matr. nr. 300t Skagen Markjorder retableres.

 

St. 0.070 v.s.

Cykelsti tilsluttes hovedlandevejen.

 

Kommunevej, Flagbakkevej (øst), st. 0.080 – 0.133

Der etableres en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti med en minimum 2,0 meter bred græsrabat mellem kørebanen og cykelstien. På ydersiden af cykelstien etableres der yderrabat på 1,0 meter samt en nedsivningsgrøft, der tilsluttes eksisterende grøfteprofil.

 

St. 0.080 v.s.

Cykelsti tilsluttes hovedlandevejen.

 

St. 0.127 v.s.

Cykelsti tilsluttes Flagbakkevej.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-6 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 9. april 2014, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2016. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Ruth Kristensen               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard