Støjskærm ved Bramdrupdam, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 20. februar 2018

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af støjskærm ved Bramdrupdam vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR 2018

Forretningen begynder kl. 9.00 i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et indledende møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil herefter, i fornødent omfang, foretage en besigtigelse i marken.

 

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 23. januar 2018 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 15. januar 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk