Støjskærm ved Bramdrupdam, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. februar 2018

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

STØJSKÆRM VED BRAMDRUPDAM

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. februar 2018)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 9.00 samledes kommissionen i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, Kolding for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af støjskærm ved Bramdrupdam.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Karsten Cordtz, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte trafikplanlægger Steen Langhoff.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Sonja Petersen, afdelingsleder Hanne Øster, ingeniør Jakob Fryd, ingeniør Thomas Alex Jensen og landinspektør Villy K. Fink.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 18. august 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Sonja Petersen, Jakob Fryd og Villy K. Fink, Vejdirektoratet, redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Vejstrækningen ved Bramdrupdam, fra Egtvedvej til ca. 550 meter øst for Vejlevej, udgør en del af statsvej 50, Frøslev – Kolding (Sønderjyske Motorvej).

 

Projektet omfatter anlæg af støjskærm i henhold til trafikaftalen af 26. august 2016 (finansloven 2017, § 28.21.30.25).

 

Projektet er et medfinansieringsprojekt.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i brev af 18. august 2017 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, til afholdelse af kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretninger.

 

Myndighedsgodkendelser

Strækningen ligger i Kolding Kommune.

 

I henhold til skovloven har Miljøstyrelsen ved mail af 23. november 2017 oplyst, at matr. nr. 1cy og 21c Rådvad By, Harte samt matr. nr. 51b og 12fu Bramdrup By, Nr. Bramdrup (løbenumrene 3, 4, 5 og 15) ikke er fredskovpligtige, og at der ikke er behov for dispensation i henhold til skovloven.

 

I henhold til museumslovens § 29j, stk. 2 har Kolding Kommune ved brev af 22. november 2017 meddelt dispensation til at sløjfe de nordvestligste ca. 6 meter af et jorddige beskyttet efter museumslovens § 29a i skellet mellem matr. nr. 8d og 23bæ Bramdrup By, Nr. Bramdrup (løbenumrene 6 og 7).

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 har Kolding Kommune ved brev af 22. november 2017 meddelt dispensation til at lægge køreplader ud på et overdrev, der er tilstandsbeskyttet efter samme lovs § 3, stk. 2 på matr. nr. 23bæ Bramdrup By, Nr. Bramdrup (løbenummer 6). Dispensationen er meddelt på nærmere angivne vilkår, herunder: ”Ud for overdrevet langs med motorvejen skal støjskærmen opbygges med en delvis transparent overflade, så der kan trænge lys fra nordvestsiden af støjskærmen ind på naturarealerne på modsatte side af skærmen.

 

I henhold til vejlovens § 24, stk. 2 har Kolding Kommune ved brev af 19. december 2017 meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet.

 

Vejdirektoratet har ved mail af 7. november 2017 til Kolding Kommune ansøgt om godkendelse af projektet for etablering af støjskærm i henhold til planloven for så vidt angår ejendommen matr. nr. 12fu Bramdrup By, Nr. Bramdrup. Kolding Kommunes planafdeling har den 12. december 2017 telefonisk oplyst, at sagen har været i nabohøring, at der ikke er indkommet bemærkninger i høringsperioden, og at Kolding Kommune agter inden længe at meddele tilladelse i henhold til planlovens § 35 og at meddele dispensation fra lokalplan 0729-21, idet denne lokalplan ikke direkte giver mulighed for etablering af støjskærm. Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen er af Kolding Kommune givet ved brev af 20. december 2017.

 

Vejdirektoratet har ved mail af 7. december 2017 anmodet Sydøstjyllands Politi om godkendelse af projektet i henhold til færdselslovens § 95 og om samtykke til projektet i henhold til færdselslovens § 100, stk. 1. Sydøstjyllands Politi har godkendt projektet i henhold til ovennævnte bestemmelser i færdselsloven ved mail af 30. december 2017.

 

Det vurderes med baggrund i VVM-rapport fra 2011 vedrørende udbygning af motorvejen mellem Kolding og Fredericia, at nærværende projekt ikke er screeningspligtigt. På den bagrund er projektet ikke anmeldt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål

Rev.

H05020 – 1001

H05020 – 33001

 

 

Oversigtsplan

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan –

Oversigtsplan

Km 83.700 – 86.000

Km 83.680 – 86.000

1:25.000

1:2.000

H05020 – 3006 Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 83.680 – 84.240 1:500

H05020 – 3007 Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 84.180 – 84.750 1:500

H05020 – 3008 Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 84.700 – 85.260 1:500

H05020 – 3009 Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 85.340 – 86.000 1:500

 

H05020 – 7001

 

Normaltværsnit

 

Km 83.700 – 86.000

 

1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af støjskærm ved højre (sydøstlige) side af motorvej H050 Frøslev – Kolding, ved Bramdrupdam, Kolding, km 83.680 til km 86.000. Dette skal sikre færre støjgener for motorvejens naboer.

 

Støjskærmen er beliggende i Kolding Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Hastighedsbegrænsningen på Sønderjyske Motorvej er uændret 110 km/t ved den berørte strækning.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem.

 

Tværprofil

På strækninger, hvor motorvejen ligger i afgravning, placeres støjskærmen på toppen af vejskråningen, langs vejskellet. På strækninger, hvor motorvejen ligger i påfyldning, placeres støjskærmen på vejskråningen, ca. 1,2 meter bag autoværn ved nødsporet.

 

Generelle bestemmelser

 

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm følgende steder:

Km 83.817 til km 85.083, motorvejens og SV frakørselsrampe ved Vejlevejs højre side ved Bramdrupdam.

Km 85.398 til km 85.940, SØ tilkørselsrampe ved Vejlevejs og motorvejens højre side ved Bramdrupdam.

 

Der etableres en 6 meter høj støjskærm, bortset fra strækningen fra km 85.398 – 85.610, hvor støjskærmen etableres i 4 meters højde, da en højere skærm ikke giver en bedre støjdæmpning på dette sted.

 

Støjskærmen udføres som lydabsorberende skærm med trælameller på for- og bagside. Trælamellerne, der ikke har nogen støjdæmpende effekt, undlades på bagsiden (nabosiden) på steder, hvor der ikke er udsyn til skærmen på grund af beplantning.

 

Enkelte steder kan skærmen udføres med transparente elementer. På strækningen ud for overdrev på løbenummer 6, km 84.415 – 84.545, hvor der – jf. afsnit om myndighedsgodkendelser foran – er stillet vilkår om delvis transparens, udføres skærmen med transparente elementer efter et særligt mønster.

 

Tilgrænsende ejendomme pålægges servitut om færdselsret til støjskærm og forbud mod beplantning.

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs H050 Frøslev – Kolding er 50 meter fra vejmidte/ramper og ændres ikke.

 

Til ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

I anledning af planerne for udbygning af E45/E20 mellem Kolding og Fredericia har Vejdirektoratet den 30. oktober 2013 kundgjort byggelinjer langs motorvejen til sikring af et senere vejanlæg (udvidelse af motorvej med ekstra spor). Disse byggelinjer, der er pålagt i henhold til den dagældende vejlovs § 35, er 60 meter fra motorvejens midte, henholdsvis 50 meter fra ramperne.

 

Disse byggelinjer ændres ikke.

 

Servitut til sikring af støjskærm

Der kan pålægges servitut til sikring af støjskærme. Servitut om støjskærm medfører begrænsninger for udgravning i umiddelbar nærhed af støjskærmen og begrænsninger med hensyn til beplantning i umiddelbar nærhed af støjskærmen.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang til ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærm.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsarealer langs støjskærmen. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 5 meter. Desuden eksproprieres midlertidigt arealer for anstillingsplads med skurvogne, materialedepot m.v.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af støjskærmen påhviler vejmyndigheden for statsvej 50 Frøslev – Kolding.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Støjskærmen betales af Vejdirektoratet og Kolding Kommune og projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Vejmyndighed

Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvej 50 Frøslev – Kolding.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Ved flytning af ledninger, hvor ledningen ikke kan forblive i vejmatrikel, skal ledningsejer selv indgå aftaler med lodsejer om placering og sikring af ledningen.

 

 

Kommissionen talte med de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig, og besigtigede herefter forholdene i marken.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorfor støjskærmen ikke bygges højere ved boldbanerne.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at man ikke får nok ud af at bygge en højere støjskærm på dette sted. I stedet må der ses på asfaltbelægning eller andre støjdæmpende foranstaltninger. På dette sted er der dog allerede lagt støjdæmpende asfalt.

 

En enkelt lodsejer udtrykte bekymring for, om støjskærmen vil kunne vælte, når den placeres på en skråning.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der gøres meget ud af at finde en teknisk løsning, der kan sikre, at støjskærmen ikke vil vælte. Det blev endvidere oplyst, at jo højere støjskærmen er, jo dybere et fundament vil der være. Den endelige udformning vil være op til entreprenøren.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt støjen, dyr m.v. kan komme under støjskærmen.

 

Dette blev af anlægsmyndigheden afvist, idet der ikke er hul under skærmen.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt der vil være afskærmet mod motorvejen, mens der bygges.

 

Hertil blev det af repræsentanterne fra Vejdirektoratet oplyst, at vildthegnet vil blive fjernet, og at der ikke vil være afskærmet, mens arbejdet pågår. Der er i øvrigt tale om en forholdsvis kort anlægsfase. Ud for boldbanerne vil der dog blive sat en form for afskærmning op, således at børnene holdes adskilt fra motorvejen.

 

Flere lodsejere efterspurgte en tidsplan for projektet.

 

Repræsentanterne for anlægsmyndigheden oplyste hertil, at entreprisen er udbudt, og at man afventer dagens forretning, før der underskrives kontrakt. Det forventes, at der er opstart af anlægsarbejdet i april 2018, og at projektet er færdigt i slutningen af 2018. Det blev endvidere oplyst, at det vil være op til entreprenøren, hvor på strækningen der startes.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt Troldhedestien lukkes i anlægsfasen.

 

Hertil oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at Troldhedestien vil blive lukket meget kortvarigt, mens støjskærmen etableres over stien.

 

En af de fremmødte lodsejere ønskede oplyst, om der er mulighed for, at støjskærmen bliver transparent andre steder end der, hvor det er et myndighedskrav.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det er bedst, hvis der ikke er for mange transparente felter, da de ikke absorberer støjen på samme måde. Dog oplyste repræsentanterne, at anlægsmyndigheden er villig til at se på muligheden for transparente felter på de ejendomme, hvor skærmen er ud for haver.

 

Den ledende landinspektør ønskede oplyst, hvilken forskel der er, alt efter om der etableres en 4 eller 6 meter høj støjskærm.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der har været mange overvejelser og beregninger i forbindelse med projektet. Anlægsmyndighedens opgave har været at dæmpe støjen mest muligt inden for den økonomiske ramme. Det blev endvidere oplyst, at støjskærmen ville dæmpe støjen væsentligt mindre ved en 4 meter høj støjskærm. Det er vurderet, at cirka dobbelt så mange får forbedret støjbilledet på deres ejendom ved etablering af en 6 meter høj støjskærm frem for en 4 meter høj støjskærm. Endelig blev det oplyst, at der er en merudgift på ca. 2,5 millioner kr. ved at etablere en støjskærm på 6 meter frem for en 4 meter høj støjskærm.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen godkendte efter en indgående drøftelse af projektet og de fremkomne bemærkninger det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt.

 

Herefter fastsatte kommissionen følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

KOLDING KOMMUNE

 

Motorvej H50 Frøslev – Kolding (km 83.817 – 85.940)

 

Km 83.817 – 85.083 h.s.

Der etableres en 6,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm.

 

Km 85.398 – 85.610 h.s.

Der etableres en 4,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm.

 

Km 85.610 – 85.940 h.s.

Der etableres en 6,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm.

 

**********

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1 – 15 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. april 2018, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2020. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Karsten Cordtz

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen