Strækningsoptimering Langå – Struer, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 11. oktober 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

STRÆKNINGSOPTIMERING

LANGÅ – STRUER

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 11. oktober 2012)

2. hæfte

 

 

Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 8.30 samledes kommissionen i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus, Præstevejen 20, Rønbjerg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af strækningsoptimering af banestrækningen Langå – Struer.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Skive Kommune mødte teamleder Allan Baggesgaard fra Teknisk Forvaltning.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Annette Legart, landinspektør Carsten Jørgensen, ingeniør Sanne Fyrstenberg, ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og landinspektør Terese Fuglsang, LIFA.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 10. maj 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Med den politiske aftale om en “Grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 er det besluttet at opgradere strækningen Struer – Langå med henblik på at forkorte rejsetiden med 4-5 minutter.

 

På den baggrund har Trafikstyrelsen og Banedanmark vurderet mulige forbedringer af køreplanen kombineret med mindre infrastrukturforbedringer, herunder blandt andet lukning af overkørsel ved Vejlgårdvej (nr. 111a) og opgradering af overkørsel ved Præstevejen (nr. 112) i Rønbjerg, Skive Kommune. Dette er samordnet med Banedanmarks fornyelsesaktiviteter og overkørselsprojekt.

 

Det udarbejdede oplæg til køreplan gør Viborg til et centralt trafikknudepunkt, da tog fra Langå og Struer vil krydse samtidigt i Viborg. Derudover er der indlagt et halvtimetog, som har endestation for passagerer i Viborg.

 

Med køreplansoplægget opnås samme togbetjening som i dag; dog med markante rejsetidsgevinster for timetoget på 18 minutter mellem Struer og Aarhus og 9 minutter i modsat retning. Halvtimetoget får en rejsetidsgevinst på 5 minutter mellem Viborg og Aarhus. Til gengæld får halvtimetoget et ubetydeligt rejsetidstab på ca. ½ minut mellem Aarhus og Viborg. Halvtimetoget kører i dagtimerne på hverdage.

 

Halvtimesystemet vil i forbindelse med forsinkelser kunne erstatte timesystemets forsinkede tog både mod Aarhus og Struer.

 

Oplægget har været drøftet og fremlagt for Arriva, som ser frem til forbedringerne.

 

Tidsplanen for gennemførelsen af forbedringerne følger Banedanmarks planlagte fornyelsesaktiviteter på strækningen i 2012, da køreplansoplægget ikke vil kunne realiseres alene. Cirka halvdelen af tidsgevinsten kommer fra opgraderingen og den anden halvdel fra Banedanmarks fornyelse af jernbanen.

 

Nedlæggelsen af offentlig niveau overkørsel nr. 111a km 77.986, herefter ovk. 111a, og opgradering af offentlig niveau overkørsel nr. 112 km 78.247, herefter ovk. 112, til automatisk ½ bomanlæg over fuld vej afventer nærværende besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, som berøres af nedlæggelsen af ovk. 111a og opgraderingen af ovk. 112.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                    Plan                                                      Målforhold

SA-32-077986-06-12    Besigtigelses- og ekspropriationsplan

ovk. 111a og 112                                     1:2000

SA-32-078247-06-12    Detailskitse ovk. 112                                  1:500

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Skive Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Skive mod Struer.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Skive Kommune:

Offentlig niveau overkørsel nr. 111a                            km 77.986

Offentlig niveau overkørsel nr. 112                              km 78.247

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Offentlig overkørsel nr. 111a – km 77.986

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-32-077986-06-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med automatisk helbomanlæg.

 

Den eksisterende vej gennem overkørslen, kommunevejen Vejlgårdvej, er asfalteret.

 

Ovk. 111a benyttes i dag af trafik til og fra området nord for banen til Rønbjerg by. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen tillige som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 1

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Ø. Lidegård, Estvad m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 19e og 20f Kisum By, Estvad på i alt 0,5 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a Ø. Lidegård, Estvad er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 80,8 ha.

 

Nr. 4

Landbrugsejendommen matr. nr. 1e Rønbjerg By, Rønbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 27a og 27b Estvadgård, Estvad på i alt 1,1 ha beliggende på banens sydlige side. Lodderne benyttes som eng. Bygningerne på matr. nr. 1e Rønbjerg By, Rønbjerg er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 86,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Stationsvej og Præstevejen, gennem ovk. 112, videre ad kommunevejene Rakkervej og Vejlgårdvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Vejareal over matr. nr. 59a Rønbjerg By, Rønbjerg (banen) nedlægges.

 

Nr. 1

Adgangen til matr. nr. 19e og 20f Kisum By, Estvad henvises til at foregå ad kommunevejene Kisumvej, Stationsvej og Præstevejen, gennem ovk. 112, videre ad kommunevejene Rakkervej og Vejlgårdvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1.050 m.

 

Nr. 4

Adgangen til matr. nr. 27a og 27b Estvadgård, Estvad henvises til at foregå ad kommunevejene Vejlgårdvej, Rakkervej gennem ovk. 112 og kommunevejen Præstevejen, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 400 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under ovk. 112.

 

Kommissionens beslutning

Se under ovk. 112.

 

Offentlig overkørsel nr. 112 – km 78.247

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-32-077986-06-12

Detailskitse ovk. 112 nr. SA-32-078247-06-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Den eksisterende vej gennem overkørslen, kommunevejen Præstevejen, er asfalteret.

 

Ovk. 112 sikkerhedsforbedres til automatisk ½ bomanlæg over fuld vej, og de ejendomme, som hidtil har benyttet ovk. 112, vil fortsat have adgang gennem den.

 

I forbindelse med sikkerhedsforbedringen af ovk. 112 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme, der forventes direkte berørt af anlægsarbejdet, der beskrives.

 

De beskrevne ejendomme er nummereret:

 

Nr. 9

Beboelsesejendommen matr. nr. 2ax Rønbjerg By, Rønbjerg m.fl. på 1.678 m2 beliggende på banens nordlige side.

 

Nr. 10

Beboelsesejendommen matr. nr. 2p Rønbjerg By, Rønbjerg m.fl. på 1.725 m2 beliggende på banens nordlige side.

 

Nr. 11

Beboelsesejendommen matr. nr. 2i Rønbjerg By, Rønbjerg på 1.191 m2 beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 12

Beboelsesejendommen matr. nr. 57 Rønbjerg By, Rønbjerg på 2.505 m2 beliggende på banens sydlige side.

 

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk ½ bomanlæg over fuld vej.

 

Vejudlægget ved ovk. 112 over banearealet optages på matrikelkortet som privat fællesvej.

 

De tilstødende ejendommes adgang til Præstevejen ændres ikke.

 

På den nordlige side af banen udvides kommunevejen Præstevejen til en bredde på ca. 7,0 m med en asfaltbefæstet kørebane på 6,00 m. Det resterende areal udgør rabat i en udstrækning af 25 m fra stoplinjen. I rabatarealet på den nordlige side af vejen anlægges et nyt fortov, som sammenbygges med det eksisterende og fortsættes helt op til overkørslen.

 

På den sydlige side af banen udvides kommunevejen Præstevejen til en bredde på ca. 7,0 m med en asfaltbefæstet kørebane på 6,00 m. Det resterende areal udgør rabat i en udstrækning af 25 m fra stoplinjen. I rabatarealet på den sydlige side af vejen anlægges et nyt fortov, som sammenbygges med det eksisterende og fortsættes helt op til overkørslen.

 

Udvidelsen af kommunevejen Præstevejen medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 2p, 2am, 2i og 57 Rønbjerg By, Rønbjerg.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev af de fremmødte lodsejere anført, at der ved Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 111a ikke er taget det fornødne hensyn til borgerne i byen og byens sociale liv. Det blev anført, at borgerne i Rønbjerg ønsker at opretholde begge overkørsler – overkørsel nr. 111a og 112. Såfremt en af dem skal lukkes, er det borgernes ønske, at det bliver overkørsel nr. 112, og at overkørsel nr. 111a bevares. Det blev anført, at såfremt Banedanmarks forslag tiltrædes af kommissionen vil bylivet uddø, og skolen samt den lokale købmand vil lukke. Det blev i den forbindelse anført, at kommunevej Rakkervej ikke er egnet til sikker skolevej, og at der derfor bør ske en opgradering og forbedring af vejen med cykelsti, fortov og gadebelysning.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at det er en generel politisk beslutning, at jernbanen Langå – Struer skal være mere attraktiv med en kortere rejsetid. Dette mål kan bl.a. opnås ved at nedlægge overkørsel nr. 111a. Hvis overkørsel nr. 111a bevares, vil der ikke være den samme mulighed for at nedbringe rejsetiden.

 

Der blev af de fremmødte lodsejere anført, at de efter tidligere borgermøder med bl.a. kommunal deltagelse har fået opfattelsen af, at borgerne i Rønbjerg selv kan bestemme om, og i givet fald hvilken overkørsel, der skal nedlægges.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det er beklageligt, hvis det har været opfattelsen blandt byens borgere. Banedanmark lytter naturligvis til borgernes synspunkter, men det er i sidste ende Banedanmark, der bestemmer hvilket forslag, der fremlægges for kommissionen, og det er herefter op til kommissionen at vurdere, om det fremlagte forslag skal fremmes eller ændres. Banedanmarks repræsentanter henviste i den forbindelse til møder med Skive Kommune og kommunens beslutning om at pege på overkørsel nr. 111a som den overkørsel, der skal lukkes.

 

Skive Kommunes repræsentant oplyste, at Teknisk Udvalg har peget på nedlæggelse af overkørsel nr. 111a. Begrundelsen herfor er, at den tunge trafik derved kommer ud af byen. Kommunen er klar over, at vejnettet i området, der herefter skal anvendes som skolevej, bør sikkerhedsforbedres. Kommunens repræsentant oplyste videre, at det i øjeblikket vurderes, hvorledes der i budgettet kan skabes mulighed for forbedring af vejnettet, men at kommunen har modtaget 50.000 kr. fra Banedanmark netop til forbedring af kommunevejene i Rønbjerg.

 

Der blev af en række lodsejere stillet forslag om, at der etableres en gangtunnel eller en gangbro ved eksisterende overkørsel nr. 111a af hensyn til de bløde trafikanter, der ellers forventes at krydse banen alligevel.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er en del af dette projekt at etablere gangtunnel eller gangbro ved overkørsel nr. 111a. Banedanmarks repræsentanter oplyste videre, at ved nedlæggelse af en overkørsel vil asfalteret vej op til overkørslen afgraves, der etableres hegn, og eventuelle grøfter graves igennem.

 

Der blev herefter fremvist videooptagelser fra et borgermøde med deltagelse af repræsentanter fra Banedanmark, hvor der blev redegjort for mulighederne for nedlæggelse af overkørslerne i Rønbjerg.

 

Kommissionens beslutning

Efter en grundig drøftelse af det fremlagte projekt i lyset af såvel de af lodsejerne anførte bemærkninger som det på forretningen besigtigede besluttede kommissionen, at det af Banedanmark fremlagte forslag tiltrædes, og overkørsel nr. 111a nedlægges.

 

Kommissionen har ved sin beslutning taget udgangspunkt i, at en af overkørslerne, ovk. nr. 111a og 112, skal nedlægges for at opnå nedbringelse af rejsetiden.

 

Kommissionen har ved sin beslutning lagt særlig vægt på, at der ved nedlæggelse af overkørsel nr. 111a opnås den størst mulige tidsmæssige besparelse på køreplanen, samt at tung trafik, herunder landbrugstrafik, ledes uden om Rønbjerg by. Kommissionen har endvidere tillagt det vægt, at der af Banedanmark er bevilget et beløb til Skive Kommune til sikkerhedsforbedring af det kommunale vejnet i Rønbjerg omkring overkørsel nr. 112.

 

Kommissionen drøftede indgående spørgsmålet om etablering af gangtunnel eller gangbro ved eksisterende overkørsel nr. 111a. Kommissionen finder i den forbindelse ikke, at der er grundlag for at pålægge projektet denne fordyrende økonomiske omkostning henset til den forventede anvendelse af sådanne foranstaltninger.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-16 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,0 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 11. oktober 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2015. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejerne indenfor et år efter vejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Kaj Wisti Lassen

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen