Sunds omfartsvej, detailbesigtigelsesforretningen torsdag den 25. februar 2010, 4. hæfte

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

SUNDS OMFARTSVEJ

(Detailbesigtigelsesforretningen den 25. februar 2010)

4. hæfte

 

 

Torsdag den 25. februar 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på Restaurant Søgården for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Sunds Omfartsvej.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Flemming Iversen, Holstebro og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Herning Kommune mødte vejchef Tommy Jonasen, projektleder Kim Grarup og kommunalbestyrelsesmedlem Godske Godskesen.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kristian Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Afdelingsleder Svend Kold Johansen, projektleder John Kjærsgaard, landinspektør Jens Elander Rasmussen, ingeniør Tina L. Lauritzen, kort- og landmålingsstekniker Helle Nedergaard Johansen og teknisk assistent Ulla Hjorth.

For Jordfordelingssektionen: Landinspektør Aksel Agger Sørensen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

 

Etape 42910, Sunds Omfartsvej udgør en del af hovedlandevej 429, der forløber fra Sunds til Hagebro. Strækningen udføres i henhold til Folketingets aftale om trafik 2007 samt ekstrabevilling ved Aktstykke 100 af 10. februar 2009.

 

Sunds omfartsvej er behandlet ved linjebesigtigelsen den 3. – 4. juni 2009, og der henvises til forhandlingsprotokollens 1. hæfte, side 2 – 5.

 

Hjejlevej og Skalmejevej er ikke tidligere behandlet på en forretning. De omtalte veje medtages her iht. anmodning fra Herning Kommune den 29. april 2009 og 17. december 2009 samt brev fra Transportministeriet modtaget den 20. maj 2009 og 12. februar 2010.

 

Hjejlevej forlænges fra st. 0.280 til omfartsvejen. Skalmejevej forlænges fra Linåvej st. 0.510 og igen fra st. 0.670 og frem til Hjejlevejs forlængelse. På den mellemliggende del af Skalmejevej udvides vejen, og der etableres dobbeltrettet cykel- og gangsti i venstre side.

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet projektændringer, således som det nærmere fremgår af “Projektbeskrivelsen”.

 

 

Herning Kommune har givet tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 17 den 4. december 2009.

Der er givet tilladelse vedrørende faunapassager m.v. fra By- og Landskabsstyrelsen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20 den 9. december 2009.

 

Herning Kommune har afholdt borgermøde og foretaget VVM-screening af projektet vedrørende anlægget af Hjejlevej og Skalmejevejs forlængelse. Projektet findes ikke omfattet af VVM-pligt og offentliggørelse af denne afgørelse er sket. Klagefristen er udløbet den 13. november 2009, og der er ikke indkommet klager.

 

Projektet forudsætter dog også tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på en del af den planlagte Hjejlevej i henhold til skovloven. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse hertil ved brev af 22. januar 2010.

 

Herning kommune, udvalget for teknik og miljø, har på møde den 25. august 2009 principielt vedtaget linjeføringen for Hjejlevej og Skalmejevej og bevilget de fornødne midler til, at Vejdirektoratet i samarbejde med kommunen udarbejder detailprojekt og forestår arealerhvervelse og anlæg.

 

Herning Kommune har tillige udtalt sig om det ændrede projekt for så vidt angår Sunds Omfartsvej og indarbejdelsen af projekter til Skalmejevejs og Hjejlevejs forlængelse samt overføring af trafikken på Hollingholtvej på bro over omfartsvejen, jf. vejlovens § 16.

 

Udkast til vandsynsprotokol er sendt til Herning Kommune.

 

Udledningstilladelse er modtaget fra Herning Kommune den 22. december 2009 og 15. januar 2010.

 

 

Tegn. nr. Rev. Mål Emne   Stationering
  1:30.000 Oversigtsplan  
42910-3009 1:4000 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

st. 0.000 – 2.600
42910-3010 1:4000 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

st. 2.050 – 5.340
Projektmappen:        
42910-1006 1:4000 Plan st. 0.000 – 3.000
42910-1007 1:4000 Plan st. 3.000 – 5.340
         
         
42910-2006 1:400/

1:4000

Længdeprofil st. 0.000 – 3.000
42910-2007 1:400/

1:4000

Længdeprofil st. 3.000 – 5.340
42910-12001 1:400/

1:4000

Længdeprofil

Alhedestien,

Hollingholtvej,

Kølbækvej,

Langsgående sti, forlagt Skivevej og Røjenvej

 

 

42910-12002 1:400/
1:4000
Længdeprofil Hjejlevej og

Skalmejevej

 

 

 

 

42910-7002 1:100 Normaltværsnit

Sunds omfartsvej

 
42910-17001 1:100 Normaltværsnit Sundsvej syd, Sundsvej nord, Alhedestien,

Kølbækvej,

Langsgående sti og Hollingholtvej

 
42910-17002 1:100 Normaltværsnit

Adgangsvej til P-plads ved Sunds Idrætsforening,

Linåvej, Nørremarkvej, forlagt Skivevej og

Røjenvej

 
42910-17003 1:100 Normaltværsnit

Hjejlevej og

Skalmejevej

 
42910-17004 1:100 Normaltværsnit

Rundkørsel syd og Rundkørsel nord

 

 

 

Strækningen

Linjeføringen for selve Sunds omfartsvej er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne. Der er følgende ændringer og tilføjelser på det øvrige vejnet:

 

I forbindelse med nedlæggelse af markoverkørsler ved Sundsvej etableres ny adgangsvej på østsiden af Alhedestien til landbrugsarealer på matr. nr. 4e, 11a og 11b Hollingholt By, Sunds.

 

Rundkørslen ved Sundsvej er ændret fra en 1-sporet til en 2-sporet rundkørsel. Der etableres shuntspor fra omfartsvejen mod syd ad Sundsvej. Sundsvej bliver – både nord og syd for rundkørslen – udvidet, så der kommer 2-sporede til- og frafarter. Alle ændringerne er resultat af trafikberegninger for den fremtidige trafik i området.

 

Hollingholtvej ændres fra en stioverføring til en vejoverføring.

 

Hjejlevejs tilslutning til omfartsvejen er flyttet fra st. 2.310 til st. 2.420 h.s.

 

Hjejlevejs og Skalmejevejs forlængelse er tilføjet projektet.

 

Der etableres faunapassage ved Kærgård Bæk samt Tværmosebækken.

 

Ved Sunds idrætsforening på Kølbækvej etableres adgangsvej samt parkeringsplads.

 

Før og efter rundkørslen ved Røjenvej etableres vigepladser for landbrugskøretøjer.

 

I forbindelse med lukning af del af Skivevej 41 – 45 etableres ny adgangsvej til landbrugsejendom på matr. nr. 2a Sønderos By, Sunds.

 

Støjvold st. 5.080 til st. 5.200 v.s. sideflyttes.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under omfartsvejen. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Omfartsvejen udføres med grøfter og trug, så overfladevandet ledes via disse til regnvandsbassiner eller udvidede grøfter og videre til vandløb. Kommuneveje afvandes til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger, grøfter og trug beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 0,8. Ved afstrømning fra ubefæstede arealer sættes afløbskoefficienten til 0,1.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Hjejlevejs tilslutning til omfartsvejen er flyttet fra st. 2.310 til 2.420 h.s.

 

Sideanlæg

Der etableres vigepladser for langsomt kørende trafik st. 4.600 – st. 4.800 i forbindelse med rundkørslen ved Røjenvej.

 

Der etableres ikke rastepladser eller samkørselspladser på strækningen.

 

Tværprofil

Tværprofilet for omfartsvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofiler for veje og stier, som ombygges eller forlægges er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af “Særlige bestemmelser”.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Støjvold i st. 5.080 – st. 5.200 v.s. sideflyttes.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Byggelinjer ved rundkørslerne ved henholdsvis Sundsvej (st. 0.000)

og Røjenvej (st. 4.720) fastsættes til 20 m. fra yderste kørebanekant.

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs omfartsvejen, st. 0.000 – 5.340.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner og faunapassager.

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Langs Hjejlevej og Skalmejevej eksproprieres der midlertidigt som anført i forhandlingsprotokollens 1. hæfte, side 5.

 

Faunapassager

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer vildtets mulighed for passage af omfartsvejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapassager må ikke anvendes som overkørsel eller overgang for mennesker eller maskiner, herunder til landbrugsdrift. Dette gælder dog ikke, hvor faunapassagen er sammenfaldende med kommunevej, privat fællesvej eller offentlig sti.

 

Placering og udformning fremgår af “Særlige bestemmelser”.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af “Særlige bestemmelser”.

 

Vildthegn

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

 

Vedligeholdelse

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne præciseres følgende:

 

Efter endt anlæg afleveres Hjejlevej og Skalmejevej til Herning Kommune som vejbestyrelse, jf. forhandlingsprotokollen 1. hæfte side 5.

 

 

Udgiftsfordeling

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende tilføjelse:

 

Alle udgifter forbundet med projektering, arealerhvervelse og anlæg af Skalmejevejs forlængelse og Hjejlevej udføres af Vejdirektoratet, men afholdes af Herning kommune.

 

Vejbestyrelsesforhold

For så vidt angår Sunds Omfartsvej er Vejdirektoratet vejbestyrelse og for alle øvrige kommuneveje er Herning Kommune vejbestyrelse.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af Ekspropriationskommissionen.

 

 

Jordfordeling

For den omhandlede omfartsvej er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af Ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. januar 2011.

 

Betalingsrettigheder mm.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke eksproprieres.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til projektet.

Kommissionen kørte strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

Lodsejerne og deres repræsentanter fik herved lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Restaurant Søgården, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En række borgere stillede spørgsmål til, hvorvidt der etableres cykelsti på forskellige strækninger. En grundejerforeningsformand spurgte i den forbindelse, hvornår der anlægges en cykelsti ved Linåvej fra Skalmejevej. Herning Kommune oplyste, at de bløde trafikanter som udgangspunkt bør benytte sig af det eksisterende og veludbyggede stisystem for området og supplerede i øvrigt med, at der arbejdes på at etablere sikre overgange. Herning Kommune kunne endvidere oplyse, at det konkrete kommunale projekt, grundejerforeningsformanden henviste til, var opgivet af kommunen under hensyntagen til det kommende og eksisterende cykelstisystem og dermed ikke en del af det forestående projekt.

En anden borger bemærkede, at der ikke er planlagt cykelsti på Hjejlevej, selvom cyklisterne på denne strækning ikke har mulighed for at benytte det eksisterende stisystem. Herning Kommune oplyste i den forbindelse, at der etableres en cykelsti på Teglgårdsvej og supplerede med, at der på sydsiden af den eksisterende Hjejlevej er planer om anlæg af en cykelsti. Det er dog uvist, hvornår cykelstien i givet fald etableres.

En repræsentant for pensionistforeningen i Sunds ønskede oplyst, hvorvidt der etableres en gangbro ved Troldeskoven, idet han bemærkede, at det er livsfarligt at krydse vejen. Herning Kommune oplyste hertil, at de har overvejet, hvorvidt der skulle etableres en vejbro. Henset til omkostningerne ved anlæg af en gangbro i forhold til trafikken og den lave hastighed, som bilerne bør have i området, har man imidlertid vurderet, at en gangbro ikke er nødvendig. Pt. foregår der dog drøftelser i kommunen om, hvorvidt der skal foretages en forskydning af vejen samt helleanlæg med støttepunkt og evt. lysregulering til sikring af de bløde trafikanter. Drøftelserne er dog endnu ikke afsluttet.

En repræsentant for Sunds Idrætsforening fremsatte endvidere forslag om en tunnel under den planlagte cykelsti til fodgængere, der skal passere stien fra klubhuset og til de nord for liggende boldbaner. Han oplyste i den forbindelse, at der forventes ca. 400 krydsninger af cykelstien om dagen og ønskede en forklaring på, hvorfor Vejdirektoratet tidligere har oplyst, at en tunnel ikke er mulig. Til støtte for sit forslag oplyste repræsentanten, at han er bekymret for fremtidige uheld mellem fodgængere og cyklister og bemærkede samtidig, at medlemmerne af klubben med al sandsynlighed vil benytte den korteste vej til boldbanerne og dermed ikke benytte det kryds med lysregulering, som vil blive etableret ved krydset Kølbækvej/ Teglgårdsvej. Repræsentanten ønskede endvidere det økonomiske aspekt ved en tunnel belyst og bemærkede hertil, at idrætsforeningen vil være indstillet på at betale en del af udgifterne, dersom projektet kan realiseres. Endelig ønskede repræsentanten oplyst, hvorvidt der bliver opsat afskærmning ved boldbanerne og ud mod omfartsvejen. Vejdirektoratet oplyste, at de ikke havde overvejet dette sidstnævnte forhold nærmere, men kommunen kunne supplere med, at der er planer om plantning af træer og muligvis også opsætning af et hegn. Herning Kommune oplyste endvidere, at der vil blive udført lignende tiltag langs Skalmejevej. Vejdirektoratet kunne vedrørende tunnelforslaget oplyse, at ønsket om en tunnel var meget omfattende i økonomisk henseende set i forhold til de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, der vil gøre sig gældende for overgangen, hvorfor de ikke anså dette for en realistisk løsning.

Ekspropriationskommissionen drøftede herefter det stillede forslag om tunnel indgående. Vejdirektoratet kunne i den forbindelse oplyse, at en tunnel kan skabe problemer med grundvandet, idet grundvandet – efter tidligere undersøgelser i området – står meget højt. Vejdirektoratet påpegede derfor, at selvom selve tunnelen ikke skal graves ned i jorden, vil trykket fra grundvandet kræve en vis dimensionering af tunnelrøret og dermed let kunne komme i problemer med grundvandet. Dette vil medføre en betydelig fordyrelse af projektet, som i øvrigt blev anslået til mellem 600.000 kr. og 1.000.000 kr. Endvidere henstillede Vejdirektoratet til, at der skulle være proportionalitet mellem udgifterne til et ønsket anlæg og de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der ellers vil være ved passage af den kommende sti. Vejdirektoratet henviste i den forbindelse til, at der i dag er tale om en vej, der benyttes af biler, men som ved anlæg af omfartsvejen alene vil kunne benyttes som en sti for cyklister og fodgængere. Flere alternative forslag blev herefter diskuteret af kommissionen, hvorefter det blev besluttet at lade Vejdirektoratet – i samråd med både idrætsforening og kommune – undersøge muligheden for anlæg af en rampe over skråningerne, og således at også gangbesværede vil kunne benytte sig af overgangen til de nord for liggende boldbaner.

En borger tilføjede herefter, at det var hans fornemmelse, at Vejdirektoratet nærmere tilbød trafiksikringer (helleanlæg, vejchikaner, bom ved cykelsti etc.) frem for gennemarbejdede trafiksikre løsninger. Vejdirektoratet bemærkede dertil, at trafiksikkerheden er vurderet og analyseret meget nøje ved hver eneste krydsning på det pågældende projekt.

En borger stillede spørgsmål til, om Vejdirektoratet har planlagt støjvolde noget sted på omfartsvejen. Vejdirektoratet oplyste, at der efter deres beregninger ikke er nogen boliger, der bliver støjbelastet ud over tålegrænsen, hvorfor der ikke er planlagt støjvolde i projektet. En borger påpegede imidlertid, at omfartsvejen vil komme meget tæt på Søengen, som endnu er et ubebygget område, men hvor der er planlagt opførelse af nye boliger. Vejdirektoratet bemærkede i den sammenhæng, at omfartsvejen har været planlagt før lokalplanen for et nyt boligområde, hvorfor eventuelle købere af grundene må forvente omfartsvejen og dermed også eventuelle gener derfra. Vejdirektoratet henviste i øvrigt til Herning Kommune, som herefter er rette beslutningstagere af, hvorvidt der skal opføres yderligere foranstaltninger i området. En borger bemærkede dog, at omfartsvejen kommer særligt tæt på hans ejendom ved Røjenvej, og ønskede derfor afhjælpende foranstaltninger til dæmpning af lys- og støjgener fra rundkørsel. Vejdirektoratet kunne oplyse, at der ikke etableres støjdæmpning ud for enkeltejendomme. Borgeren blev oplyst om dennes mulighed for at få prøvet eventuelle nærhedsgener, herunder støj- og lysgener, i op til ét år efter anlæggets færdiggørelse.

En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening udtrykte endvidere bekymring for, hvad der bliver af faunapassagen ved Sunds Nørreå, når anlægsarbejdet påbegyndes og ønskede i den forbindelse oplyst, hvorvidt der er en begrænsning på det arbejdsareal, som Vejdirektoratet kan benytte. Vejdirektoratet kunne i den forbindelse oplyse, at der ved anlægsarbejderne naturligvis vil blive taget mest muligt hensyn til vildtet, så indgrebet bliver så skånsomt som muligt. Vejdirektoratet understregede, at faunapassagen har meget stor prioritet og oplyste, at en biolog ansat i Vejdirektoratet tager sig af problemstillingen. Kommissarius bemærkede endvidere, at der ved ekspropriationsforretningerne bliver taget stilling til størrelsen af det konkrete arbejdsareal, som anlægsmyndigheden har ret til at benytte sig af på de enkelte ejendomme.

En borger stillede desuden spørgsmål til linjeføringen af Sunds Omfartsvej, idet han havde bemærket, at byen de seneste 40 år har udvidet sig mod vest. Som en naturlig konsekvens deraf påpegede han derfor, at omfartsvejen burde rykkes mod øst. Kommissarius bemærkede hertil, at linjeføringen er endeligt fastlagt ved linjebesigtigelsen.

En borger ønskede tillige oplyst, hvor trafikken skal ledes hen, når broarbejdet ved Hollingholtvej påbegyndes. Vejdirektoratet oplyste, at der endnu ikke er taget konkret stilling til spørgsmålet, men at der formentlig vil blive etableret en midlertidig vej. Vedrørende Hjejlevej ønskede en anden borger oplyst, hvorvidt der etableres en venstresvingsbane på det sted, hvor vejen tilsluttes omfartsvejen. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn er dette dog ikke en mulighed, kunne Vejdirektoratet oplyse.

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de fremkomne bemærkninger, og godkendte projektet med følgende bemærkning:

I forbindelse med etablering af cykelsti ved Sunds Idrætsforening etableres der adgang ad rampe til de nord for liggende boldbaner efter nærmere aftale med

Sunds Idrætsforening og Herning Kommune.

Med henvisning til det fremlagte jordfordelingsforslag for strækningen bemærkede kommissionen følgende:

Jordfordelingsforslaget godkendes, dog således at der ikke sker ekspropriation af den del af matr. nr. 1b og 1sf Sunds Præstegård, Sunds samt matr. nr. 11s og 3e Linå By, Sunds, beliggende vest for den kommende omfartsvej. Matr. nr. 11s Linå By, Sunds har uændret adgang til kommunevej Kølbækvej. Ekspropriationskommissionen pålægger desuden jordfordelingsplanlæggeren at undersøge konsekvenserne fra st. 0,2 til st. 1,45 for de berørte lodsejere i forbindelse med, at Hollingholtvej føres over omfartsvejen som en vejbro.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HERNING KOMMUNE

 

Omfartsvejen (st. 0.000 – 5.340)

 

St. 0.000

Omfartsvejen tilsluttes en ny 3-benet, 2-sporet rundkørsel ved Sundsvej. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 60,00 m, 9,00 m cirkulationsareal og 2.00 m yderrabat. Der etableres shunt-spor fra omfartsvejen mod syd ad Sundsvej. Shuntsporet udføres med 4,00 m kørespor. Tilsluttede veje etableres med midterhelle på 15,00 m’s længde og en bredde på 4,50 m.

 

Sundsvej mod syd

 

St. 0.040

Sundsvej mod syd tilsluttes ny rundkørsel.

 

St. 0.040 – 0.240

Sundsvej i sydlig retning udvides til 2 spor i hver retning. Vejen udføres med 4 spor a 3,25 m, 2 kantbaner a 0,50 m samt 1,50 m yderrabatter, kronebredde i alt 17,00 m.

 

St. 0.080 b.s

Markoverkørsler nedlægges.

 

 

Sundsvej mod nord

 

St. 0.040

Sundsvej i nordlig retning tilsluttes ny rundkørsel.

 

St. 0.040 – 0.200

Sundsvej i nordlig retning udvides til 2 spor i hver retning. Vejen udføres med 4 spor a 3,25 m, 2 kantbaner a 0,50 m samt 1,50 m yderrabatter. Kronebredde i alt 17,00 m.

 

Omfartsvejen fortsat

 

St. 0.010 – 0.350 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1u Torup By, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.030 – 0.360 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1u Torup By, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.350 – 0.400 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1eg Torup By, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.360 – 0.420 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1eg Torup By, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.380 – 0.810 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4b Holingholt By, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.390 – 0.440 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1fi Torup By, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.420

Alhedestien føres over omfartsvejen på stibro.

 

Alhedestien

St. 0.000 – 0.340

Stien udføres med en asfalteret kørebane på 3,00 m og 2 yderrabatter a 0,75 m, bredde i alt 4,50 m.

 

Der etableres og udlægges ny privat fællesvej til landbrugsarealer, matr. nr. 4e, 11a og 11b Hollingholt By, Sunds, langs østsiden af eksisterende Alhedestien fra Nytoftevej til eksisterende markoverkørsler ved ovennævnte matrikler. Vejen udføres med 4,00 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m. Bredde i alt 5,50 m.

 

Omfartsvejen fortsat

 

St. 0.430 – 0.840 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10d Holingholt By, Sunds eksproprieres eventuelt.

 

St. 0.440 – 0.510 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5cz Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 0.500 – 0.840 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3ho Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres eventuelt.

 

St. 0.820 – 1.090 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 9b Holingholt By, Sunds eksproprieres.

 

St. 1.060 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 1.080- 1.130 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10c Holingholt By, Sunds eksproprieres.

 

St. 1.130

Hollingholtvej føres over omfartsvejen på vejbro.

 

Hollingholtvej

St. 0.000 – 0.620

Vejen udføres med 6,00 m kørebane og 2 yderrabatter a 1,50 m, kronebredde i alt 9,00 m.

 

 

Omfartsvejen fortsat

 

St. 1.440 – 1.710 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4a Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres

 

St. 1.670 – 2.220 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8b Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 1.720

Markvej afbrydes.

 

St. 1.720 – 2.270 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8b Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.010 – 2.390 h.s.

Matr. nr. 13a Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.040 – 2.580 h.s.

Tre afskårne arealer af matr. nr. 4ev Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.310 – 2.320 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 13d Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.270 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 2.340 – 2.500 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8a Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.360

Der etableres faunapassage for Kærgård Bæk med 0,50 m banketter og minimum 0,4 m’s frihøjde. Faunapassagen etableres primært af hensyn til padder og mindre pattedyr.

 

 

St. 2.410 – 2.650 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6e Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.420 h.s.

Hjejlevej tilsluttes omfartsvejen.

 

Hjejlevej

 

St. 0.280 – 1.150

Vejen er en fortsættelse af nuværende Hjejlevej. Vejen udføres med 8,00 m kørebane og 2 yderrabatter a 1,50 m kronebredde i

alt 11,00 m. Ved tilslutningen til omfartsvejen etableres sekundærhelle af 15,00 m’s længde og med en bredde på 3,00 m.

 

St. 0.860 h.s.

Skalmejevej tilsluttes Hjejlevej. Der etableres venstresvingskanalisering.

 

Skalmejevej

St. 0.000 – 0.870

Vejen er en fortsættelse/ udvidelse af nuværende Skalmejevej. Vejen udføres med 7,00 m kørebane og 2 yderrabatter a 1,50 m. kronebredde i alt 10,00 m.

 

St. 0.000

Skalmejevej tilsluttes Linåvej. Vestlig ende af Linåvej tilsluttes Skalmejevej som ny overkørsel.

 

St. 0.290

Der etableres 5,00 m lang og 2,00 m bred midterhelle.

 

St. 0.440 – 0.490

Der etableres 50,00 m. lang og 2,00 m bred midterhelle og venstresvingskanalisering.

 

St. 0.520 v.s.

Der etableres indkørsel til matr. nr. 1nz Sunds Præstegård, Sunds, Skalmejeskolen.

 

St. 0.540

Der etableres 5,00 m lang og 2,00 m bred midterhelle.

 

St. 0.600 v.s.

Der etableres overkørsel til blind boligvej, del af nuværende Skalmejevej.

 

St. 0.660

Der etableres vej-/ stikrydsning med Kølbækvej/ Teglgårdvej med signalregulering. Teglgårdvej på strækningen mellem Hjejlevejstien/ Teglgårdstien og Skalmejevej nedklassificeres til offentlig sti.

 

Adgangsvej på matr. nr. 8a Sunds Præstegård, Sunds til matr. nr. 8bb smst., Sunds Idrætsforening.

Der anlægges ny adgangsvej, der udføres med en as-

falteret kørebanebredde på 4,00 m.

Langs adgangsvejens sydside etableres parkeringsplads til Sunds Idrætsforening med plads til minimum 35 biler. Tilsluttes mod syd til eksisterende privat fællesvej.

 

St. 0.870

Skalmejevej tilsluttes Hjejlevej. Der etableres 15,00 m lang og 3,00 m bred sekundærhelle.

 

Omfartsvejen fortsat.

 

St. 2.420 – 2.480

Der etableres venstresvingskanalisering.

 

St. 2.540 – 2.690 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6e Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.580 – 2.760 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6f Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.610 – 2.740 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6f Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 2.730 – 2.930 b.s.

Hele ejendommen matr. nr. 6di, 6g og 6by Sunds Præstegård, Sunds er eksproprieret. Bygningerne nedrives.

 

St. 2.760

Kølbækvej føres over omfartsvejen på stibro.

 

Kølbækvej

St. 0.000 – 0.580

Kølbækvej nedklassificeres til sti med en asfalteret kørebanebredde på 3,00 m samt yderrabatter på 0,75 m., kronebredde i alt 4,50 m.

Der etableres adgang ad rampe til de nord for liggende boldbaner efter nærmere aftale med Sunds Idrætsforening og Herning Kommune.

 

Omfartsvejen fortsat.

 

St. 2.760 -3.440 v.s.

Der etableres langsgående sti mellem Linåvej og Kølbækvej og udføres med en asfalteret bredde på 3,00 m samt yderrabatter på 0,75 m, krone-bredde i alt 4,50 m.

 

St. 2.900 – 3.020 h.s.

Del af afskåret areal af matr. nr. 1b Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 3.080 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 3.120

Der etableres faunapassage ved Tværmosebækken. Faunapassagen udføres som et faunarør med minimum-diameter på 0,50 m. Etableres for at sikre padders og mindre pattedyrs færdsel langs bækken.

St. 3.125

Tværmosebækken føres under omfartsvejen.

 

St. 3.160 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 3.450 v.s.

Linåvej tilsluttes omfartsvejen. Der etableres venstresvingskanalisering.

 

Linåvej

St. 0.000 – 0.090

Vejen udføres med en asfalteret bredde på 5,00 m samt yderrabatter på 1,50 m, kronebredde i alt 8,00 m. Ved tilslutningen til omfartsvejen etableres 15,00 m lang og 3,00 m bred sekundær       helle.

 

Omfartsvejen fortsat

 

St. 3.450 h.s.

Linåvej afbrydes og afrømmes.

 

St. 3.460 – 3.620 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1k Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 3.590 – 3.700 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2r Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 3.650 – 3.910 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2s Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 3.846 – 3.920 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1e Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres.

 

St. 3.860

Eksisterende sø opfyldes delvist, og der etableres erstatningssø i vådområde vest for omfartsvejen efter nærmere aftale med ejer.

 

St. 3.930 – 3.980 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2a Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

St. 4.030 – 4.090 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6l Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

St. 4.070 – 4.300 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6l Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

St. 4.080 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 4.100

Der etableres faunapassage for Sunds Nørreå. Passagen etableres i forbindelse med broen over åen med banketter på 1,00 m’s bredde. Frihøjden vil blive ca. 1,5 m. Faunapassagen etableres for at sikre pattedyrs og padders færdsel langs vandløbet.

 

St. 4.100 – 4.240 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 6l Sønderos By, Sunds eksproprieres.

St. 4.120 – 4.300 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3q Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

St. 4.140 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 4.400 b.s.

Kommunevej afbrydes. Vejen tjener som adgangsvej til Kommunevej Skivevej 41 – 45. Resterende del af vejen nedklassificeres til privat fællesvej. Ny privat fællesvej anlægges over matr. nr. 2a Sønderos By, Sunds med adgang til kommunevej Røjenvej.

 

St. 4.620 – 4.700 v.s.

Der etableres en vigeplads.

 

St. 4.720

Der etableres rundkørsel. Rundkørslen udføres med midterø-diameter på 30,00 m, 3,00 m overkørselsareal. 6,00 m cirkulationsareal og 2,00 m yderrabat.  Omfartsvejen tilsluttes rundkørslen

Røjenvej

St. 0.040

Kommunevej Røjenvej tilsluttes rundkørslen.

 

St. 0.040 – 0.100

Vejen udføres med 7,00 m asfalteret kørebane og 1,50 m yderrabatter, kronebredde i alt 10,00 m.

 

St. 0.280

Der etableres adgang til ny privat fællesvej, der også tjener som adgangsvej til landbrugsejendom på Kommunevej Skivevej 45, matr. nr. 2a, Sønderos By, Sunds.

 

Forlagt Skivevej

 

St. 0.000

Forlægning af Skivevej tilsluttes nuværende Kommunevej Skivevej.

 

St. 0.000 – 0.450

Vejen udføres med 7,00 m asfalteret kørebane og 1,50 m yderrabatter, kronebredde i alt 10,00 m.

 

St. 0.120 -0.140

Afskåret areal af matr. nr. 4o Sønderos By, Sunds, eksproprieres.

 

St. 0.450

Forlagt Skivevej tilsluttes rundkørslen

 

Nørremarkvej

 

St. 0.000 – 0.070

Vejen udføres med en asfalteret kørebanebredde på 5,00 m samt yderrabatter på 1,50 m, kronebredde i alt 8,00 m. Vejen forlænges og tilsluttes forlagt Skivevej.

 

Omfartsvejen fortsat

 

St. 4.740 – 4.820 h.s.

Der etableres en vigeplads.

 

St. 4.900 – 5.090 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3b Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

St. 4.940 – 5.040 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4p Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

St. 5.080 – 5.210 v.s.

Eksisterende støjvold sideflyttes.

 

St. 5.140 h.s.

Eksist. Skivevej nedlægges og afrømmes, ca. 700 m mod syd.

 

St. 5.340

Omfartsvejen føres videre i eksisterende hldv. 429, Skivevej.

 

St. 5.390 – 5.560 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3r Sønderos By, Sunds eksproprieres.

 

           Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                           Leif Hansen

Flemming Iversen                          Bent Braüner

/Mia L. Larsen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Mia L. Larsen