Sunds omfartsvej Linjebesigtigelse

 UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

SUNDS OMFARTSVEJ

(Linjebesigtigelsesforretningen den 3. og 4. juni 2009)

1. hæfte

           Onsdag den 3. juni 2009 kl. 19.30 samledes kommissionen på Søgården i Sunds for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en omfartsvej ved Sunds.

Til stede var kommissionens formand, kommissarius Mette Plejdrup Nielsen. Endvidere mødte som kommissionsmedlemmer tidl. gårdejer Agnes Tellerup, Horsens, og distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, der af kommissarius er udtaget fra Transportministeriets liste over regeringsvalgte medlemmer, samt Flemming Iversen, Holstebro, og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen.

Som repræsentant for Herning Kommune mødte ingeniør Jørgen Marstrand.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, var mødt.

Protokollen førtes af fuldmægtig. cand. jur. Helle Johansen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Afdelingsleder Svend Kold Johansen, projektleder John Kjærsgaard, landinspektør Jens Elander Rasmussen og projektingeniør Tina Lauritsen.

For Jordfordelingssektionen mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 21. april 2009 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Projektleder John Kjærsgaard redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Anlægget udføres i henhold til Folketingets aftale om trafik 2007 på hvilken baggrund projektet er optaget på finansloven 2007 samt ekstrabevilling ved Aktstykke 100 af 10. februar 2009, jf. nedenfor.

 

 

BaggrundU:

Lige siden den første regionplan i 1980 har der været reserveret areal til en omfartsvej ved Sunds. Arealreservationen til en vestlig omfartsvej om Sunds har været foretaget siden vedtagelsen af den gældende Regionplan 2001. Før den tid indeholdt tidligere regionplaner arealreservation til en østlig og nordlig omfartsvej. Baggrunden for vedtagelse af den vestlige omfartsvej var en forventning om en stigende trafik på rute 34 (hovedlandevejen mellem Herning og Skive) bl.a. som følge af en forventning om, at trafik fra Skiveområdet og nordvest herfor fremover og i større omfang vil benytte rute 34 i kombination med rute 18, når rute 18 blev udbygget som motorvej fra Herning og mod syd. En forlægning nord og øst om Sunds vil give en væsentlig omvejskørsel for denne trafik. Det er derfor besluttet, at omfartsvejen skal føres vest om Sunds.

 

Transportministeriet har ved skrivelse af 12. marts 2007 henvist projektet til behandling af ekspropriationskommissionen, jf. § 12 i Lov om Fremgangsmåden ved Ekspropriation. Vejdirektoratet har anmodet Transportministeriet d. 2. april om bekræftelse af, at forretningen gennemføres på dette grundlag.

 

Myndighedsgodkendelser

VVM-tilladelse til igangsætning.

Der foreligger en tilladelse i henhold til Bekendtgørelse 1006 af 20. okt. 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse), hvis bestemmelser om VVM-tilladelse var gældende på det tidspunkt, tilladelsen blev givet.

 

Tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20, større anlæg i det åbne land.

Der er den 6. juni 2007 ansøgt Skov- og Naturstyrelsen om den fornødne tilladelse. Der er den 7. september 2007 modtaget tilladelse i henhold til §20 i naturbeskyttelsesloven.

 

Forhold til Naturbeskyttelsesloven

Omfartsvejen passerer Sunds Nørreå. Hele ådalen er udlagt som naturområde i den gældende regionplan, og dele af dette område er endvidere beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som henholdsvis fersk eng/mose og fersk eng.

Vejanlægget udgør en barriere for vildt og smådyr ved Sunds Nørreå, og der etableres derfor faunapassage for at sikre dyrenes fremkommelighed.

Den endelige placering og udformning af faunapassagen vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen og fremlagt ved detailbesigtigelsesforretningen.

 

Tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 skal gives af Herning Kommune på et senere tidspunkt.

Tegningsoversigt

 

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
42910-1001 1:25.000 Oversigtsplan 0.000 – 5.340
42910-3001 1:10.000 Oversigtsplan, ejendomsforhold 0.000 – 5.340
Projekttegninger:
42910-1002 1:10.000 Plan 0.000 – 5.340
42910-2002 1:1.000/1:10.000 Længdeprofil 0.000 – 5.340
42910-7001 1:100 Normaltværsnit

 

Projektbeskrivelse

 

Generelt

 

Sunds Omfartsvej har sit udgangspunkt syd for Sunds, hvor omfartsvejen starter ved skæringen med hovedlandevej 439, Sundsvej. Vejen udføres som tosporet i en bue

vest om Sunds frem til hovedlandevej 429, Skivevej.

 

Omfartsvejen tilsluttes hovedlandevej 439, Sundsvej i en rundkørsel. Undervejs på strækningen krydses Alhedestien, Hollingholtvej, Kølbækvej, Linåvej, Sunds Nørreå samt Røjenvej inden omfartsvejen tilsluttes direkte til hovedlandevej 429, Skivevej. Ved tilslutning af Røjenvej etableres en rundkørsel. Omfartsvejen afsluttes i en forlægning af  Skivevej. Skivevej nedlægges mellem Røjenvej og omfartsvejens tilslutning. Nørremarksvej tilsluttes forlagt Skivevej.

 

Desuden forelægges det for kommissionen, at  kommunevej Hjejlevej tilsluttes.

 

Omfartsvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st. 0,000 ved tilslutningen til hovedlandevej 439, Sundsvej.

 

Vejanlægget er beliggende i Herning Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Omfartsvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 80 km/t. Der er i pro­jektet generelt kun benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved denne hastighed, dog med nedenstående undtagelse.

 

Mindste horisontalradius er 900 m (opfylder ikke vejreglerne, min. radius = 1.170 m).

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 25.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 30.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 5 ‰.

 

For ombygning og forlægning af øvrige kommuneveje anvendes dimensioneringshastigheder fra 50 – 80 km/t.

 

Afvanding

Vejafvanding udføres som grøfteafvanding med opsamlingsbassiner og udløb til recipienter.

 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under omfartsvejen. Vandsynsforretninger vil – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – blive afholdt i forbindelse med vejens detailprojek­tering, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved detailbesigtigelsesforretningen.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke busstoppesteder, rastepladser eller vigepladser på strækningen.

 

Tværprofil

Omfartsvejens kronebredde er 13,00 m, opdelt i 2 kørebaner à 4,00 m samt 2 yderrabatter à 2,50 m.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med Herning Kommune inden en kommende detailbesigtigelsesforretning. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsesforretningen.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Alle aflagte vejstrækninger opbrydes, og terrænet bringes i en form og til­stand, som hænger sammen med de omliggende arealer.

 

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler fastsat til 4,50 m.

 

Byggelinjepålæg

Der pålægges arealerne langs omfartsvejen servitut om byggelinjer i en afstand fra vejens midtlinje på 25 m i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om offentlige veje § 34.

 

Til denne afstand tillægges højde- og passagetillæg.

 

Der pålægges ikke byggelinjer langs kommuneveje

 

Servitut om byggelinjer pålægges dels af hensyn til vejens eventuelle udvidelse, dels af hensyn til at kunne tilgodese færdslens tarv.

 

Oversigtsarealer

Det kan af hensyn til oversigt ved overhaling blive nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt langs omfartsvejen.

 

 

Øvrige forhold

 

Arbejdsareal

Til arbejdsareal, materialedepot m.v. eksproprieres midlertidigt et indtil 10 m bredt areal langs de nye vejarealer.

 

Endvidere eksproprieres endeligt eller midlertidig arealer til interimsveje, regnvandsbassiner, arkæologiske undersøgelser, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder m.v.

 

Udgiftsfordeling

Vejdirektoratet projekterer og udfører Hjejlevejs kommende forlængelse og tilslutning til omfartsvejen. Herning Kommune betaler udgifterne forbundet hermed.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

Herefter afsluttede mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

 

Torsdag den 4. juni 2009 kl. 8.30 forsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet og kommunalt udnævnte og udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Vejdirektoratet, Jordfordelingssektionen og Herning Kommune var repræsenteret som i går.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lang række lodsejere fremsatte forslag om at Hollingholtvej bevares åben med tilslutning til omfartsvejen på begge sider af omfartsvejen, evt. med etablering af en bro over omfartsvejen. Det blev særligt fremført, at der er mange virksomheder i området og at området naturligt hører til Sunds, hvilken tilknytning afskæres ved lukning af Hollingvej.

Vejdirektoratet anførte hertil, at en lukning af Hollingholtvej er ønskeligt, da man vil lede trafikken væk fra Hollingholt og Gullestrup ud på det omliggende overordnede vejnet. Hollingholtvej anvendes i dg som en smutvej til Herning, hvilket vejen ikke er dimensioneret til.

Kommissionen drøftede spørgsmålet indgående. I den forbindelse fremsatte Herning Kommunes repræsentant forslag om, at Hollingholtvej tilsluttes omfartsvejen på den vestlige side med mulighed for højresving fra Hollingholtvej til omfartsvejen, mens etablering af stibro for bløde trafikanter fastholdes. Derved ledes trafikanter fra Hollingholtvej syd ad omfartsvejen til rundkørsel ved Sundsvej.

Efter en indgående drøftelse at dette forslag besluttede kommissionen at anmode Vejdirektoratet om at udarbejde projektforslag for Hollingholtvejs tilslutning til omfartsvejens vestlige side med højresvingsbane til forelæggelse for kommissionen ved detailbesigtigelsesforretningen.

En borger fremsatte forslag om at fremkommeligheden i rundkørslen på Sundsvej sikres. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der eventuelt kan etableres en shunt, således at trafikken kan glide hurtigere frem.

Kommissionen anmodede Vejdirektoratet om at arbejde med et projektforslag for etablering af en shunt i rundkørslen på Sundsvej mellem Sundsvej og omfartsvejen til forelæggelse for kommissionen ved en senere forretning.

En række borgere stillede forslag om, at stioverføring af Kølbækvej flyttes til stioverføring af Linåvej. I den forbindelse blev det endvidere anført, at stioverføringen ved Kølbækvej er meget stejl på grund af hensynet til den ved overføringen værende beboelse.

Kommissionen drøftede spørgsmålet om Kølbækvej indgående og besluttede, at der skal etableres en stioverføring af Kølbækvej som foreslået af Vejdirektoratet, men dog med normalfald. Det betyder samtidig, at ejendommen på stedet berøres væsentligt. Kommissionen besluttede derfor, at ejendommen matr. nr. 6g og 6by m.fl. Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres i sin helhed.

Nogle borgere fremsatte forslag om etablering af rundkørsel ved Linåvej, og at Linåvej holdes åben begge sider af omfartsvejen. Vejdirektoratet anførte hertil, at man netop ønsker, at der ikke skal være gennemgående trafik i Sunds via Linåvej.

Kommissionen drøftede dette forslag indgående og fandt, at Linåvej bør lukkes som foreslået af Vejdirektoratet særligt henset til, at der etableres stiforbindelse fra Linåvej til stioverførsel ved Kølbækvej samt, at Herning Kommune etablerer vejforbindelse for bybebyggelsen i Sunds til omfartsvejen via Skalmejevej og Hjejlevej.

For så vidt angår Herning Kommunes projekt vedrørende Hjejlevej samt forlængelse af Skalmejevej til Linåvej og Hjejlevej henstillede kommissionen til Herning Kommune, at disse anlægsprojekter fremmes mest muligt til åbning samtidig med omfartsvejen.

Andre borgere fremsatte forslag om, at der etableres et antal vigepladser langs omfartsvejen til brug for landbrugskøretøjer. Vejdirektoratet oplyste hertil, at vigepladser ofte udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem, da det forstyrrer fremdriften af trafikken på vejen. Omvendt kan konkret placerede vigepladser hindre mange farlige overhalinger.

Kommissionen drøftede forslaget og besluttede at anmode Vejdirektoratet om til detailbesigtigelsen at udarbejde projektforslag til etablering af vigepladser nord og syd for rundkørslen ved Røjenvej.

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelse

Herning Kommune

Omfartsvejen (st. 0.000 – 5.340)

St. 0.000

Omfartsvejen tilsluttes hovedlandevej 439, Sundsvej i rundkørsel. Diameter, med en midterø på 30 m, overkørselsareal på 2 m. Sundsvej reguleres og tilsluttes rundkørslen. Vejdirektoratet udarbejder forslag inkl. shunt for trafikken fra omfartsvejen mod syd til forelæggelse for kommissionen ved en senere forretning.

 

St. 0.420

Kommunal cykelrute 21, Alhedestien, (regional rute i det nationale cykelstinet) føres over omfartsvejen.

 

St. 1.130

Kommunevej Hollingholtvej afbrydes. Der etableres stiforbindelse over omfartsvejen, og der etableres højresvingsbane til omfartsvejen fra Hollingholtvej i sydgående retning. Den nærmere projektudformning forelægges kommissionen ved en senere forretning.

 

 

St. 2.310, v.h.s.

Der forberedes en tilslutning af kommunevejen Hjejlevej. Ved tilslutningen til omfartsvejen etableres kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane. Der etableres sekundærhelle ved tilslutning af Hjejlevejs forlængelse.

 

St. 2.760

Kommunevej Kølbækvej afbrydes. Der etableres stiforbindelse over omfartsvejen med normalfald. Ejendommen matr. nr. 6g og 6by m.fl. Sunds Præstegård, Sunds eksproprieres i sin helhed. Bygningerne nedrives eventuelt.

 

 

St. 2.760 – 3.450, v.v.s

Der etableres stiforbindelse mellem kommunevej Kølbækvej og kommunevej Linåvej.

 

St. 3.450, v.h.s.

Kommunevej Linåvej afbrydes.

 

St. 3.450, v.v.s.

Kommunevej Linåvej tilsluttes omfartsvejen. Der etableres kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane. Der etableres sekundærhelle på Linåvej.

 

St. 4.100

Der etableres faunapassage for krydsning med det offentlige vandløb Sunds Nørreå.

 

St. 4.400, v.b.s.

Privat fællesvej  afbrydes.

 

St. 4.730

Kommunevej Røjenvej tilsluttes omfartvejen i en rundkørsel med en midterø-diameter på 30 m. Der etableres vigepladser såvel nord som syd for rundkørslen.

 

St. 4.730, v.h.s.

Kommunevej Røjenvej fra nord afsluttes ved rundkørslen. Skivevej føres videre i delvist nyt tracé. Kommunevej Nørremarksvej tilsluttes forlagt Skivevej i T-kryds.

 

St. 5.340

Omfartsvejen føres videre i hovedlandevej 429, Skivevej.

 

 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved vejanlægget.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen                                                                          Agnes Tellerup

Flemming Iversen                                Bent Braüner

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen