Tilslutningsanlæg Aabenraa Nord, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 19. juni 2018

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af tilslutningsanlæg nord for Aabenraa vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 19. JUNI 2018

 

Forretningen begynder kl. 12.30 på Hotel Røde-Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet i relation til de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil den foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne vil finde sted samme dag på Hotel Røde-Kro efter nærmere aftale.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplaner vil fra og med den 22. maj 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aabenraa Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. maj 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk