Tilslutningsanlæg Aabenraa Nord, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 19. juni 2018

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

TILSLUTNINGSANLÆG

AABENRAA NORD

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 19. juni 2018)

  1. hæfte

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 12.30 samledes kommissionen på Hotel Røde-Kro, Vestergade 2, Rødekro for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af et nyt tilslutningsanlæg nord for Aabenraa samt anlæg af shunt ved eksisterende tilslutningsanlæg Aabenraa N.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Karsten Cordtz, Fredericia og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Aabenraa Kommune mødte Brian Marcussen.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Annette Jørgensen, landinspektør Villy K. Fink og ingeniør Lasse Sjørup. For Aabenraa Kommune mødte ingeniør Henrik Hasting.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 11. oktober 2017 bemyndiget Vejdirektoratet til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Vejdirektoratet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Projektet omfatter etablering af nordvendte ramper på E45, Sønderjyske Motorvej, ved Bodumvej samt etablering af shunt på E45 ved TSA 70 Aabenraa N (Løgumklostervej).

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i brev af 11. oktober 2017 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, til afholdelse af nødvendige besigtigelses- og ekspropriationsforretninger.

Myndighedsgodkendelser

Strækningen ligger i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune har ved brev af 9. marts 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, til at oprense og udvide et regnvandsbassin beliggende på motorvejens areal ved TSA 70 (Løgumklostervej). Dispensationen og tilladelsen er givet på nærmere angivne vilkår.

Aabenraa Kommune har ved brev af 12. marts 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjer) til at anlægge den nordvestlige rampe ved Bodumvej. Dispensationen er givet på nærmere angivne vilkår, herunder at der skal etableres erstatningsnatur med mindst dobbelt størrelse af det engareal, der inddrages, det vil sige mindst 884 m2.

Aabenraa Kommune har ved mail af 12. april 2018 oplyst, at der ikke er klaget over de ovennævnte dispensationer og tilladelser.

I henhold til færdselslovens § 100, stk. 1 har Syd- og Sønderjyllands Politi ved mail af 30. januar 2018 meddelt samtykke til projektet. Politiet har samtidig i henhold til færdselslovens § 92 meddelt samtykke til hastighedsnedsættelse til 70 km/t på Bodumvej/Rødekrovej Vest mellem den nye rundkørsel vest for motorvejen og den eksisterende rundkørsel i Rise-Hjarup.

I henhold til vejlovens § 24, stk. 2 har Aabenraa Kommune ved mail af 20. og 21. februar 2018 udtalt sig om projektet. Der er taget hensyn til kommunens bemærkninger i projektet.

I henhold til ekspropriationsproceslovens § 13, stk. 2 har Landbrugsstyrelsen ved brev af 27. marts 2018 meddelt, at man ikke har bemærkninger til projektet.

I henhold til skovlovens § 6 har Miljøstyrelsen ved brev af 18. april 2018 meddelt tilladelse til, at fredskovspligten ophæves på ca. 0,35 ha af matr. nr. 429 Rise-Hjarup, Rise til at anlægge shunt ved TSA 70 (Løgumklostervej).

Miljøstyrelsen har ved mail af 13. juni 2018 oplyst, at der ikke er klaget over ovennævnte tilladelse.

I henhold til vejlovens § 17a har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved brev af 4. april 2018 meddelt, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering og dermed ikke er VVM-pligtigt, og at der ikke er krav om en administrativ tilladelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 17 og § 28 har Aabenraa Kommune ved brev af 15. maj 2018 meddelt tilladelse til udledning af vejvand fra motorvej E45 ved Rødekro.

Aabenraa Kommune har ved mail af 14. juni 2018 oplyst, at der ikke er klaget over ovennævnte tilladelse.

I henhold til vandløbslovens § 64, stk. 2 og ekspropriationsproceslovens § 13 har Vejdirektoratet ved brev af 15. februar 2018 anmodet Aabenraa Kommune om godkendelse af afvandingsprojektet (vandsynsprotokol). Ved mail af 1. juni 2018 har Aabenraa Kommune godkendt afvandingsprojektet.

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne     Stationering Mål Rev.
H05019 – 1007

H05019 – 33001T

Oversigtsplan

Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan

 

St. 29.780 – 30.530

1:25.000

1:2.000

-A
H05019 – 33002 Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

St. 31.690 – 33.250

 

1:2.000
H05019 – 5008 Længdeprofil –

ramper ved Bodumvej

St. 32.083 – 32.700 1:100/1:1.000
H05019 – 5009 Længdeprofil – shunt

ved Løgumklostervej

St 0.953 – 1.320 1:100/1:1.000
H05019 – 7004 Normaltværsnit

Bodumvej/Rødekrovej Vest

  1:100
H05019 – 7005 Normaltværsnit

Shunt ved SØ frakørselsrampe

  1:100
H05019 – 7006 Normaltværsnit

Enkeltsporet rampe

  1:100
H05019 – 7007 Normaltværsnit

Rundkørsel

  1:100

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter etablering af nordvendte ramper til Sønderjyske Motorvej ved Bodumvej, en shunt i det østlige rampekryds ved TSA 70 Aabenraa N for trafik fra motorvejen fra syd mod Aabenraa samt en samkørselsplads ved Rødekrovej Vest. (Når der i denne beskrivelse og i materialet i øvrigt nævnes ”Bodumvej” omfatter denne benævnelse hele den berørte kommunevejsstrækning, der krydser motorvejen ved de nye ramper, og som omfatter del af Bodumvej og del af Rødekrovej Vest).

Vejanlægget er beliggende i Aabenraa Kommune.

Der har i en årrække været problemer med trafikafviklingen ved frakørsel 70, Aabenraa N, på Sønderjyske Motorvej. Vejdirektoratet har tidligere set på flere forskellige projektforslag til forbedring af trafikafviklingen i rampekrydsene. Blandt andet er der gennemført et afmærkningsprojekt, der har forbedret trafikafviklingen på ramperne fra motorvejen, således at risikoen for tilbagestuvninger til motorvejen mindskes. Alligevel er der ofte tilbagestuvning til motorvejen, og efter åbning af Sønderborgmotorvejen er det nu som oftest ved frakørselsrampen fra syd, at problemerne er størst.

Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet har i samarbejde set på flere forskellige kombinationsforslag, hvor der bl.a. blev set på, hvor meget nye ramper ved Bodumvej kunne aflaste Aabenraa N-anlægget. Beregninger viste, at et samlet projekt med nordvendte ramper ved Bodumvej kombineret med en shunt i det østlige rampekryds i Aabenraa N-anlægget for trafikken fra syd mod Aabenraa kunne håndtere trafikafviklingen.

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 130 km/t på motorvejen, 80 km/t på Bodumvej og 80 km/t på Løgumklostervej.

Ved etablering af de nordvendte ramper ved TSA Bodumvej ændres den nuværende hastighed til 70 km/t på Bodumvej.

Afvanding

Afvanding for TSA Bodumvej sker til et nyt regnvandsbassin, der etableres. Afvanding for TSA 70 Aabenraa N sker til et eksisterende regnvandsbassin, der ombygges.

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

Tilslutninger

Bodumvej tilsluttes den Sønderjyske Motorvej i et nordvendt 2-plans tilslutningsanlæg med ensrettede ramper.

Sideanlæg

Der etableres samkørselsplads ved Bodumvej.

Tværprofil

TSA Bodumvej

Ramperne udføres med en kronebredde på 10,00 meter fordelt på følgende elementer:

  1 kørespor på 3,50 meter
  1 kantbane på 0,50 meter
  1 nødspor på 3,00 meter
  2 yderrabatter a 1,50 meter, inkl. 0,50 meter kantopsamling i den lave side

Bodumvej udføres med en kronebredde på 17,60 meter fordelt på følgende elementer:

  2 kørespor a 3,50 meter
  1 svingspor på 3,60 meter
  2 kantlinjer a 0,50 meter
  2 cykelstier a 1,50 meter
  2 yderrabatter a 0,50 meter
  2 autoværnstillæg a 1,00 meter

Rundkørslen på Bodumvej er fordelt på følgende elementer:

  1 midterø med diameter på 12,50 meter
  1 overkørbart areal på 3,20 meter
  1 cirkulationsareal på 6,20 meter
  1 skillerabat af varierende bredde (0,00 meter på sydsiden)
  1 enkeltrettet cykelsti på 1,5 meter
  1 yderrabat på 0,5 meter
  1 autoværnstillæg på 1,00 meter

TSA 70 Aabenraa N

Shunt udføres med en kronebredde på 10,50 meter fordelt på følgende elementer:

  1 kørespor på 4,00 meter
  1 kantlinje på 0,50 meter
  1 kantlinje på 1,00 meter
  1 yderrabat på 1,50 meter
  1 yderrabat på 2,00 meter
  2 autoværnstillæg a 0,75 meter

Dobbeltrettet cykelsti udføres med en kronebredde på 5,00 meter fordelt på følgende elementer:

  1 kørebane på 3,00 meter
  2 yderrabatter a 1,00 meter

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejmyndigheder og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over stien er i overensstemmelse med ministeriets vejregler.

Byggelinjer

Arealerne langs nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40.

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra rampernes og shuntens venstre kørebanekant 35 meter
Fra rundkørslens yderste kørebanekant 20 meter

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

De eksisterende byggelinjer langs statsvej 50, Sønderjyske Motorvej, er 50 meter fra vejmidten og ændres ikke på strækninger, der ikke berøres af byggelinjer ved rampeanlæggene.

Servitutter om byggelinjer, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på berørte ejendomme langs kommuneveje opretholdes.

Adgange

Nedlæggelse, retablering og etablering af adgange er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Adgange, der ikke er nævnt, berøres ikke.

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

Erstatningsbiotop

Der skal udpeges en erstatningslokalitet til erstatning for inddraget engareal. Placering m.v. sker i samarbejde med Aabenraa Kommune.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt sammen med Aabenraa Kommune.

Det samlede budget udgør 44,8 mio. kr. ekskl. moms. Der er afsat 22,4 mio. kr. fra statens side, og det er aftalt, at Aabenraa Kommunes udgifter udgør de resterende anlægsudgifter, baseret på en udgiftsfordeling på 50 % til begge parter.

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Sønderjyske Motorvej.

Aabenraa Kommune er vejmyndighed for Bodumvej, Rødekrovej Vest og Løgumklostervej.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

Ledningsprotokol blev forevist.

Særlige bestemmelser

Aabenraa Kommune

E45 Sønderjyske Motorvej st. 32.100 – 33.100 TSA ved Bodumvej.

Der etableres enkeltsporet til- og frakørselsramper.

  Nordvestlig frakørselsrampe
   
  St. 32.100 – 32.565 v.s.
  Der etableres en 4,00 meter bred rampe med et 3,00 meter bredt nødspor samt 2 yderrabatter a 1,50 meter.
   
  St. 32.120 – 32.220 v.s.

Den eksisterende private grusvej forlægges til en ny 5,00 meter bred grusvej.

   
  St. 32.130 – 32.250 v.s.
  Den eksisterende private jordvold fjernes.
   
  St. 32.250 – 32.400 v.s.
  Den eksisterende private jordvold retableres.
   
  St. 33.000 v.s.
  Der etableres et nyt 1.730 m2 stort regnvandsbassin.
   
  Nordøstlig tilkørselsrampe
   
  St. 32.180 – 32.805 h.s.
  Der etableres en 4,00 meter bred rampe med et 3,00 meter bredt nødspor samt 2 yderrabatter a 1,50 meter.
   
  Kommunevejen Bodumvej
   
  St. 0.365 v.s.
  Eksisterende adgang (overkørsel) til landbrugsejendom med fiskesø på matr. nr. 1166 Brunde, Rise og til ubebygget areal på matr. nr. 1197 smst. retableres.
   
  St. 0.370 – 0.510 v.s.
  Der etableres en ny rundkørsel med en 12,50 meter midterø med et overkørbart areal på yderligere 3,20 meter samt et cirkulationsareal på 6,20 meter. Der etableres en 1,50 meter bred enkeltrettet cykelsti samt en skillerabat med variabel bredde mod cirkulationsområdet.
   
  St. 0.370 – 0.510 h.s.
  Der etableres en ny rundkørsel med en 12,50 meter midterø med et overkørbart areal på yderligere 3,20 meter samt et cirkulationsareal på 6,20 meter. Der etableres en 1,50 meter bred enkeltrettet cykelsti uden skillerabat.
   
  St. 0.453 v.s.
  Nordvestlig frakørselsrampe tilsluttes i rundkørsel.
   
  St. 0.510 – 0.580 v.s.
  Eksisterende belægning langs kørebanen afmærkes som cykelsti.
   
  St. 0.510 – 0.580 h.s.
  Eksisterende belægning langs kørebanen afmærkes som cykelsti.
   
  St. 0.580 – 0.730 v.s.
  Eksisterende Bodumvej udvides med et nyt 3,60 meter bredt svingspor, 2 kørebaner a 4,00 meter (inkl. 0,5 meter kantlinje), enkelrettet 1,50 meter bred cykelsti samt 1,50 meter bred yderrabat (inkl. autoværnstillæg).
   
  St. 0.580 – 0.730 h.s.
  Eksisterende Bodumvej udvides med et nyt 3,60 meter bredt svingspor, 2 kørebaner a 4,00 meter (inkl. 0,5 meter kantlinje), enkelrettet 1,50 meter bred cykelsti samt 1,50 meter bred yderrabat (inkl. autoværnstillæg).
   
  St. 0.675 v.s.
  Nordøstlig tilkørselsrampe tilsluttes i et T-kryds.
   
  St. 0.730 – 0.810 v.s.
  Eksisterende Bodumvej udvides til 2 kørebaner a 4,00 meter (inkl. 0,5 meter kantlinje), 1,50 meter bred cykelsti samt 1,50 meter bred yderrabat (inkl. autoværnstillæg).
   
  St. 0.730 – 0.810 h.s.
  Eksisterende Bodumvej udvides til 2 kørebaner a 4,00 meter (inkl. 0,5 meter kantlinje) samt 1,50 meter bred cykelsti samt 1,50 meter bred yderrabat (inkl. autoværnstillæg).
   
  St. 0.765 h.s.
  Der etableres adgang til ny samkørselsplads, der anlægges med 38 p-pladser for personbiler.
   
  St. 0.860 v.s.
  Eksisterende adgang (markoverkørsel) til landbrugsejendom på matr. nr. 340 Rise-Hjarup, Rise retableres.
   
  St. 0.960 v.s.
  Eksisterende adgang (markoverkørsel) til landbrugsejendom på matr. nr. 340 Rise-Hjarup, Rise retableres.

E45 Sønderjyske Motorvej st. 30.100 – 30.400 h.s. (TSA 70, Aabenraa N)

Der etableres shunt.

  Sydøstlig shunt
   
  St. 1.000 – 1.360
  Der etableres en 5,50 meter (inkl. kantlinjer) bred shunt med en yderrabat i vejens højre side på 2,00 meter og i vejens venstre side på 1,50 meter samt 2 autoværnstillæg a 0,75 meter.
   
  St. 1.030 – 1.160
  Eksisterende regnvandsbassin flyttes længere mod sydøst og udgør i alt 6.180 m2.
   
  St. 1.220
  Eksisterende dobbeltrettet cykelsti føres under den nye shunt via en ny etableret tunnel. Den dobbeltrettede cykelsti bliver 3,00 meter bred med to yderrabatter a 1,00 meter.

Besigtigelse

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer ønskede oplyst, hvorledes det fremtidige støjbillede vil være omkring de nye nordvendte ramper, som etableres. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der på dette sted vil være mindre støj efter anlæggets etablering, og at der de øvrige steder vil ske en mindre forøgelse af støjniveauet i forhold til i dag på ca. 1 – 3 dB.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der anlægges støjskærmende foranstaltninger ved det nye tilslutningsanlæg, eller om der laves en hastighedsbegrænsning på Bodumvej/Rødekrovej Vest. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at støjskærmende foranstaltninger ikke er indeholdt i projektet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at der sker en hastighedsnedsættelse til 70 km/t på Bodumvej/Rødekrovej Vest mellem den nye rundkørsel vest for motorvejen og den eksisterende rundkørsel i Rise-Hjarup.

En lodsejer ønskede oplyst, hvornår det samlede projekt forventes at stå færdigt. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at shunten forventes endeligt etableret i marts 2019, og at det nye tilslutningsanlæg forventes at stå færdigt i juni 2019.

En lodsejer ønskede oplyst, hvornår midlertidigt eksproprierede arealer forventes tilbageleveret til de enkelte lodsejere. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at midlertidigt eksproprierede arealer som udgangspunkt tilbageleveres, når anlægsarbejdet forventes færdiggjort, hvilket vil sige i juni 2019.

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplaner.

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne.

Rentefoden er 0,00 % p.a.

Eksproprierede arealer afgives pr. 13. august 2018, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2020. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

Reglerne for opgørelser af erstatninger er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen.

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Holger Hedegaard

Karsten Cordtz               Carl Otto Mastrup

/Frederik Jacobi Grøn

Udskriftens rigtighed bekræftes.​​​​​

​Frederik Jacobi Grøn