Tilslutningsanlæg syd for Kolding, besigtigelsesforretningen den 12. januar 2016

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

TILSLUTNINGSANLÆG

SYD FOR KOLDING

(Besigtigelsesforretningen den 12. januar 2016)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 9.30 samledes kommissionen på Restaurant Den Gyldne Hane i Kolding for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af nyt tilslutningsanlæg syd for Kolding.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommis-sionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Frede Nørskov, Billund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte Steen Langhoff.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte afdelingsleder Helle Nielsen, projektleder Niels Kofoed, ingeniør Lene Mikkelsen, landinspektør Villy K. Fink samt projektassistent Karina T. Schultz.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 9. november 2015 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Tilslutningsanlægget etablerer forbindelse mellem Sønderjyske Motorvej, E45, og kommunevejen Ødisvej i Kolding Kommune. Fra Ødisvej er der bl.a. forbindelse til Vonsild og den sydlige del af Kolding by ad kommunevejen Vonsildvej.

 

Projektet er et medfinansieringsprojekt i henhold til finansloven 2014, § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen.

 

I forbindelse med anlæg af tilslutningsanlægget ønsker Kolding Kommune at anlægge en cykelsti langs Ødisvej fra Hoppesvej til Fovsletvej. Finansiering af cykelstien afholdes alene af Kolding Kommune og ligger ud over bevillingen for medfinansieringsprojektet. Cykelsti og medfinansieringsprojekt udbydes samlet. Besigtigelsen omfatter også denne rent kommunale del af projektet.

 

Transportministeren har i brev af 9. november 2015 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til færdselslovens § 100, stk. 1 har Sydøstjyllands Politi ved mail af 6. november 2015 meddelt samtykke til projektet. Samtykke er givet under forudsætning af bl.a.: “At cyklister på cykelstierne i projektet sikres en trafiksikker krydsning på alle 4 rampeben og Hoppesvej, eventuelt ved belysning af krydsningspunkterne og/eller at hastigheden nedskiltes.” Af mailen fremgår endvidere: “Af trafiksikkerhedsmæssige årsager finder politiet det ikke hensigtsmæssigt, at der findes permanent overkørsel til det færdige projektareal, der i sin endelige form forventes at skulle betjene en ikke ubetydelig trafikmængde.”

 

I henhold til vejlovens § 24, stk. 2 har Kolding Kommune ved brev af 6. november 2015 meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Kolding Kommune ved to breve af 5. oktober 2015 givet dispensation til nedlæggelse af to beskyttede vandhuller.

 

Dispensationen er givet på betingelse af:

–   at søerne ikke nedlægges i padders og fugles yngletid, som er i perioden 15/3 til 15/8.

–   at der etableres søer som erstatning for de nedlagte.

–   at placeringen af erstatningssøer sker efter anvisning af Kolding Kommune.

–   at erstatningssøerne etableres minimum 3 måneder før søerne på matr. nr. 91 og 71 Vonsild By, Vonsild nedlægges.

–   at erstatningssøerne med brinker er minimum 1,5 gang større end de opfyldte.

 

I brev af 5. januar 2016 har Naturstyrelsen meddelt Vejdirektoratet tilladelse til at etablere én større erstatningssø (i stedet for to) under de i afgørelsen nærmere anførte vilkår.

 

I henhold til skovlovens § 6, stk. 1 har Naturstyrelsen ved brev af 25. september 2015 givet tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på en del af matr. nr. 44c, 71 og 1bq Vonsild By, Vonsild. Naturstyrelsen har desuden givet tilladelse til anlæg af midlertidige arbejdsområder på matr. nr. 44c, 71 og 1bq Vonsild By, Vonsild.

 

Tilladelsen er givet på betingelse af:

–   at der udlægges erstatningsskov på 0,9 ha. Et erstatningsareal skal forelægges for Naturstyrelsen, Vadehavet til godkendelse senest den 25. januar 2016.

–   at de midlertidige arbejdspladsområder (0,25 ha) genetableres som lysåben natur eller skov.

–   at projektet gennemføres som ansøgt.

 

Der er den 15. september 2015 fremsendt brev til Kolding Kommune med anmodning om udstedelse af udledningstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28. I afgørelse af 8. december 2015 har Kolding Kommune givet tilladelse til udledningen.

 

Der er ultimo november 2015 fremsendt en foreløbig vandsynsprotokol til Kolding Kommune. Der vil blive afholdt vandsynsforretning, og den foreløbige vandsynsprotokol samt referat fra forretningen vil blive fremlagt ved besigtigelsen.

 

Vejdirektoratet har i april 2015 gennem Kolding Kommune fremsendt anmeldelse til Naturstyrelsen i henhold til § 2, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (bkg. nr. 1186 af 6. november 2014) om etablering af tilslutningsanlægget. Naturstyrelsen har ved sin afgørelse af 7. december 2015 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
H05010-1001 Oversigtsplan   1:25.000 A
H05010-33001 Besigtigelsesplan,

Motorvejen og del af Ødisvej

St. 1.350 – 2.920 1:2.000
H05010-43001 Besigtigelsesplan,

Ødisvej

St. 1.120 – 1.520,

St. 3.000 – 3.270

1:2.000
H05010-2003 Længdeprofil

SV tilkørselsrampe

St. 1.300 – 2.115 1:200/

1:2.000

H05010-2004 Længdeprofil

SØ frakørselsrampe

St. 1.650 – 2.224 1:200/

1:2.000

H05010-2005 Længdeprofil

NØ tilkørselsrampe

St. 2.170 – 3.000 1:200/

1:2.000

H05010-2006 Længdeprofil

NV frakørselsrampe

St. 2.082 – 2.660 1:200/

1:2.000

H05010-7001 Normaltværsnit Ramper   1:100
H05010-7002 Normaltværsnit Ødisvej   1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af nyt tilslutningsanlæg 65b ved Vonsild syd for Kolding til Sønderjyske Motorvej, E45. Dette skal aflaste det eksisterende tilslutningsanlæg 65, Kolding Syd.

 

Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg med en rundkørsel ved de vestlige ramper og som forsat kryds ved de østlige ramper.

 

Ødisvej udvides fra et asfaltareal på 6,0 meter til 2 kørespor a 3,25 meter og 2 kantbaner a 0,5 meter. På Ødisvej ved Tværford, Fovsletvej og Hoppeshuse etableres der et midterareal, der kan benyttes til venstresving for køretøjer og til krydsning af Ødisvej i 2 tempi af fodgængere og cyklister. Der etableres en højresvingsbane til den nordøstlige rampe og en venstresvingsbane ved Hoppesvej. Der etableres enkeltrettede cykelstier a 1,5 meter adskilt af en skillerabat a 1,5 meter langs Ødisvej. Skillerabatten indsnævres til 1 meter ved Ødisvej 30 (matr. nr. 122 Vonsild By, Vonsild) og under motorvejsbroen.

 

Der etableres en samkørselsplads med tilslutning til Hoppesvej. Der etableres enkeltrettede cykelstier a 1,5 meter på Hoppesvej fra Ødisvej og til samkørselspladsen. I vestsiden adskilles kørebane og cykelsti af en kantsten og i østsiden af en skillerabat på 1,5 meter.

 

Vejanlægget er beliggende i Kolding Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Hastighedsbegrænsningen på Sønderjyske Motorvej er uændret 130 km/t.

 

Ødisvej er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Ved etablering af projektet ændres hastigheden på Ødisvej til 70 km/t. Det er nødvendigt for at kunne etablere et normaltværprofil, der dels kan komme under den eksisterende bro med et nødvendigt fritrumsprofil, dels kan klare den ændrede trafikbelastning og af trafiksikkerhedshensyn.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejen og motorvejens ramper. Vandsynsforretning vil – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – blive afholdt, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Rampeanlægget udføres med kantopsamling, således at alt overfladevand opsamles i lukkede ledninger og ledes til regnvandsbassin. Ombygget Ødisvej afvandes til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. Overfladevandet ledes til regnvandsbassin.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Adgang til Sønderjyske Motorvej, E45, sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra Ødisvej.

 

Samkørselsplads

Der etableres samkørselsplads ved kommunevejen Hoppesvej, der er en sidevej til Ødisvej.

 

Tværprofil

Tværprofiler for Ødisvej er forhandlet med vejmyndigheden (Kolding Kommune) og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,50 meter for Ødisvej.

 

Den frie højde over cykelstien er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 2,50 meter for cykelstierne på Ødisvej.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejens ramper pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes til 35 meter fra rampernes venstre kørebanekant.

 

Til ovennævnte afstand tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1,5 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

 

De eksisterende byggelinjer langs statsvej 50, Sønderjyske Motorvej, er 50 meter fra vejmidten og ændres ikke på strækninger nord og syd for rampeanlægget. De eksisterende byggelinjer langs Ødisvej er 20 meter fra vejmidten på strækningen mellem Fovsletvej og Hoppesvej og ændres ikke.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Servitutter om fri oversigt, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs motorvejen.

 

Eksisterende adgangsbegrænsning til Ødisvej, tinglyst på ejendomme langs Ødisvej, opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet “Særlige bestemmelser”. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Endvidere kan der eksproprieres til interimsveje, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

 

Faunapassager

Der etableres ikke faunapassager på strækningen.

 

Erstatningsbiotoper

Der etableres én erstatningssø. Placering og udformning sker i samarbejde med Kolding Kommune.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Projektet gennemføres dels som et medfinansieringsprojekt mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune, dels som et projekt finansieret af Kolding Kommune.

 

Vejdirektoratet og Kolding Kommune betaler hver 50 % for:

  • Ramper.
  • Rampekryds.
  • Ombygning af Ødisvej mellem rampekryds, ekskl. cykelstier.
  • Samkørselsplads med stabilgrusbelægning, ekskl. belysning.

 

Kolding Kommune betaler 100 % for:

  • Ombygning af Ødisvej vest for det vestlige rampekryds.
  • Ombygning af Ødisvej øst for det østlige rampekryds.
  • Ombygning af Hoppesvej.
  • Asfaltering af samkørselsplads samt belysning heraf.
  • Cykelstier langs Ødisvej.

 

Hele anlægget projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Vejmyndigheder

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Sønderjyske Motorvej.

Kolding Kommune er vejmyndighed for Ødisvej og Hoppesvej.

 

Fremmede ledninger

Der henvises til afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Bemærkninger

Efter gennemgangen havde de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter lejlighed til at udtale sig.

 

Forretningen fortsatte herefter med en besigtigelse af forholdene i marken. Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Restaurant Den Gyldne Hane, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde om formiddagen.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede indledningsvis oplyst, hvem der har udarbejdet projektet, om projektet har været i høring hos Dansk Cyklistforbund, og hvorvidt der har været udarbejdet flere alternative linjeføringer. Vejdirektoratet oplyste, at projektet er blevet til som et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune, som ikke har udarbejdet egentlige skitser på alternative løsninger, men diskuteret mulighederne. Endvidere oplyste Vejdirektoratet, at projektet ikke har været i høring på nuværende tidspunkt, men vil komme det.

 

Flere lodsejere udtrykte herefter bekymring for trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, når tilslutningsanlægget etableres, og trafikken dermed bliver værre og tungere, end den er i dag. En lodsejer oplyste i den forbindelse, at de offentlige transportmuligheder i området er dårlige, hvorfor børnene primært cykler eller bliver kørt til skole af deres forældre. Lodsejeren påpegede i den sammenhæng, at der med det fremlagte projekt er lagt op til, at børnene skal krydse de tilsluttende veje i rundkørslen, herunder motorvejstil- og frakørsler, hvilket vil skabe en meget trafikfarlig situation, især henset til den tunge trafik, som tilslutningsanlægget vil tiltrække.

 

En anden lodsejer tilsluttede sig synspunktet og anførte, at det er højst usædvanligt, at Vejdirektoratet tillader cyklister og fodgængere at krydse en rampe, der er tilkørsel til motorvejen, idet bilisterne har fokus på motorvejen og dermed ikke vil være opmærksomme på de bløde trafikanter. Cykelstien vil derfor alene give cyklisterne en falsk tryghed, og lodsejeren fremsatte derfor forslag om etablering af en tunnel, så de bløde trafikanter kan undgå den farlige krydsning.

 

Vejdirektoratet oplyste til ovennævnte bemærkninger, at Ødisvej allerede i dag er udpeget som en trafikfarlig skolevej, hvorfor cykelstien er tænkt som et forbedrende tiltag. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at der ikke vil blive etableret fodgængerfelter i rundkørslen, idet dette signalerer en førsteret for cyklisterne til at krydse vejen. Af hensyn til trafikafviklingen vil det derimod være cyklisterne, som skal standse, hvilket vil blive markeret med hajtænder, ligesom rundkørslen vil blive oplyst. Vejdirektoratet henviste i den sammenhæng til, at løsningen er brugt andre steder i landet. Endvidere var Vejdirektoratet enig i, at en tunnel utvivlsomt er den bedste løsning, men set i forhold til antallet af cyklister og den estimerede årsdøgntrafik for området vil den være uforholdsmæssigt omkostningstung. Vejdirektoratet kunne endvidere oplyse, at trafiksikkerhedsrevisorerne har godkendt forslaget med krydsende cyklister i rundkørslen under den forudsætning, at krydsningen trækkes et stykke væk fra selve rundkørslen.

 

Der blev ligeledes stillet forslag om etablering af lyskryds som alternativ til rundkørslen, hvilket dels vil skabe en mere trafiksikker løsning for de bløde trafikanter, dels vil indskrænke projektets arealbehov på matr. nr. 122 Vonsild By, Vonsild. Vejdirektoratet anførte hertil, at rundkørslen er den optimale løsning i forhold til det overordnede ønske om trafikafvikling/aflastning, idet der med et lyskryds er stor risiko for opstuvning ud på motorvejen.

 

En anden lodsejer oplyste, at Vonsild Skole ligger ud ad Hoppesvej og er overbygningsskole for den skole, der ligger 3 km ud ad Ødisvej. Lodsejeren foreslog derfor cykelstien anlagt fra Tværford til Hoppeshuse, som vil være en stor fordel for størstedelen af dem, der skal benytte sig af den, og med en stibro eller tunnel over motorvejen, så den kan forbindes til Hoppesvej. Lodsejeren anførte i den sammenhæng, at han aldrig vil lade sine børn cykle ad den planlagte cykelsti og således vil blive nødt til at køre sine børn til samkørselspladsen, hvorfra de kan cykle til skole. Anlægsmyndigheden anførte heroverfor, at en stibro over motorvejen – om end den kun er til cyklister og gående – dels kræver et større arealindgreb i de tilgrænsende ejendomme, dels er et meget omkostningstungt anlæg, som efter anlægsmyndighedens vurdering ikke står mål med antallet af trafikanter, der skal benytte sig af den. Anlægsmyndigheden kunne ikke oplyse, hvad prisen for et sådant anlæg vil beløbe sig til, men kunne ud fra tidligere erfaringer oplyse, at det vil være en væsentlig fordyrelse af det fremlagte projekt.

 

En lodsejer foreslog herudover samkørselspladsen etableret på den modsatte side af Ødisvej sammen med etablering af en dobbelrettet cykelsti på Ødisvej (højre side), hvorved udkørsel fra samkørselspladsen til Hoppesvej, hvor der færdes mange skolebørn, kan undgås. Vejdirektoratet oplyste hertil, at det ikke er muligt at føre en dobbeltrettet cykelsti under broen, idet passagen herigennem er meget smal og højden forskellig. Der kan derfor ikke flyttes rundt på placeringen af kørebane/cykelsti, da kørebanen skal ligge i midten af hensyn til højden.

 

En anden lodsejer foreslog endvidere tilslutningsanlægget flyttet længere sydpå og påpegede, at dette vil løse både problemer med støj og trafik. Vejdirektoratet svarede hertil, at denne løsning ikke er mulig henset til den bemyndigelse, de har fået fra Transport- og Bygningsministeriet, og hvoraf fremgår, at tilslutningsanlægget skal placeres ved Ødisvej.

 

En lodsejer ønskede herefter oplyst, hvorvidt anlægsmyndigheden overhovedet tager hensyn til de enkelte lodsejeres ejendomme, eller det alene er tekniske hensyn, der er afgørende, når tilslutningsanlægget projekteres. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at der foretages en afvejning af de tekniske løsningsmuligheder sammenholdt med de enkelte ejendomme og økonomiske hensyn. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at ingeniørerne i det konkrete tilfælde har vurderet, om det var muligt at forskyde rundkørslen længere mod øst for at skåne ejendommen matr. nr. 122 Vonsild By, Vonsild, men at denne løsning ikke var teknisk mulig.

 

Derudover spurgte flere lodsejere ind til de trafiktællinger, som har været fremlagt både forud og på forretningen og har dannet grundlag for den fremtidige prognose, idet disse beregninger ikke er enslydende. Anlægsmyndigheden oplyste, at den siden den første beregning har foretaget nye tællinger samt taget en ny beregningsmodel i brug, som er mere forfinet og dermed mere præcis. En lodsejer undrede sig i den sammenhæng over nødvendigheden af anlægget, når nu trafiktællingerne viser et fald i trafikken. Vejdirektoratet anførte hertil, at tilslutningsanlægget etableres med det formål at aflaste de allerede eksisterende anlæg samt ønsket om at udvikle kommunen i den retning. Under henvisning til den megen uvished om trafiktællingerne og den fremtidige prognose oplyste Vejdirektoratet, at de vil offentliggøre tallene på hjemmesiden, hvor man som lodsejer kan gøre sig bekendt med dem.

 

En lodsejer anførte heroverfor, at de oplyste trafiktal i øvrigt ikke har nogen relevans på grund af den planlagte omfartsvej, idet omfartsvejen vil generere meget mere trafik end det, der er beregnet på nuværende tidspunkt. Anlægsmyndigheden og Kolding Kommune oplyste hertil, at der fra politisk side ikke er truffet afgørelse om anlæg af omfartsvejen, men alene er opnået enighed om, at projektet skal vurderes nærmere, ligesom der i denne vurderingsfase vil blive forsøgt planlagt en linjeføring.

 

Der blev herudover spurgt ind til dimensioneringen på det planlagte regnvandsbassin, idet området i forvejen har store problemer med at få afledt overfladevandet. Vejdirektoratet oplyste, at volumen i det nye bassin er 10 gange større end den nuværende kapacitet, hvorfor det er Vejdirektoratets klare forventning, at forholdene bliver forbedret.

 

Anmodninger om totalekspropriation

Flere af de fremmødte lodsejere fremkom på forretningen med anmodning om totalekspropriation. Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens beslutninger

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det fremlagte projekt besluttede ekspropriationskommissionen at godkende det fremlagte forslag med den bemærkning, at Vejdirektoratet skal arbejde videre med tilkørselsforholdene til ejendommene matr. nr. 88a og 122 Vonsild By, Vonsild.

 

Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at anlæg af cykelstien næppe vil forringe forholdene for de bløde trafikanter på kommunevej Ødisvej, der allerede i dag er udpeget som en farlig skolevej.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

KOLDING KOMMUNE

 

Sønderjyske Motorvej

 

St. 1.350 – 2.100 v.s.

Der etableres en tilkørselsrampe mod syd med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,0 meter.

 

St. 1.720 – 2.180 h.s.

Der etableres en frakørselsrampe fra syd med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,0 meter.

 

St. 1.800 – 2.280 h.s.

Landbrugsejendommen matr. nr. 92 m.fl. Vonsild By, Vonsild eksproprieres i sin helhed.

 

St. 2.020 – 2.180 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin. Eksisterende vandløb, Dalby Møllebæk, omlægges i forbindelse med regnvandsbassinets anlæg.

 

St. 2.080 – 2.620 v.s.

Der etableres en frakørselsrampe fra nord med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,0 meter.

 

St. 2.190 – 2.920 h.s.

Der etableres en tilkørselsrampe mod nord med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,0 meter.

 

St. 2.380 – 2.490 v.s.

Ejendommen matr. nr. 72a Vonsild By, Vonsild eksproprieres i sin helhed.

 

Kommunevej Ødisvej

 

St. 1.120 – 1.400 v.s.

Vejarealet sideudvides til bredere profil med 2 kørespor på 3,25 meter og 2 kantbaner på 0,50 meter samt sving/krydsningsareal på 3,50 meter.

 

St. 1.180 – 1.520 og 3.010 – 3.480 v.s.

Der etableres 1,50 meter bred enkeltrettet cykelsti med en skillerabat på 1,50 meter samt en yderrabat på 1,50 meter. Skillerabat og yderrabat indsnævres begge til 1,00 meter ved st. 1.380 – 1.450 og st. 3.100 – 3.160. Cykelstien adskilles med kantsten forbi NØ tilkørselsrampe og Hoppesvej.

 

St. 1.220 – 1.400 h.s.

Vejarealet sideudvides til bredere profil med 2 kørespor på 3,25 meter og 2 kantbaner på 0,50 meter samt sving/krydsningsareal på 3,50 meter.

 

St. 1.220 – 1.520 og 3.010 – 3.420 h.s.

Der etableres 1,50 meter bred enkeltrettet cykelsti med en skillerabat på 1,50 meter samt en yderrabat på 1,50 meter. Skillerabat og yderrabat indsnævres begge til 1,00 meter ved st. 3.100 – 3.150. Cykelstien adskilles med kantsten forbi SØ frakørselsrampe.

 

St. 1.310 h.s.

Eksisterende overkørsel til privat fællesvej til matr. nr. 85, 86b, 90d, 87a og 83a Vonsild By, Vonsild retableres.

 

St. 1.400 – 1.520

Vejarealet sideudvides til bredere profil med 2 kørespor på 3,25 meter og 2 kantbaner på 0,50 meter.

 

St. 1.430 v.s.

Eksisterende overkørsel til matr. nr. 122 Vonsild By, Vonsild nedlægges. Der tillades gående adgang fra Ødisvej til ejendommen.

Der etableres kørende adgang til ejendommen fra Hoppeshuse ad privat fællesvej over matr. nr. 90a og 86a Vonsild By, Vonsild.

 

St. 1.520

Vestlige ramper tilsluttes Ødisvej i en rundkørsel.

 

St. 3.010 – 3.200 v.s.

Vejarealet sideudvides til et kørespor på 3,25 meter og kantbane på 0,50 meter.

 

St. 3.010 – 3.260 h.s.

Vejarealet sideudvides til et kørespor på 3,25 meter og kantbane på 0,50 meter.

 

St. 3.200 v.s.

NØ tilkørselsrampe ved Ødisvej tilsluttes Ødisvej i et T-kryds.

 

St. 3.200 – 3.480 v.s.

Vejarealet sideudvides til bredere profil med 2 kørespor på 3,25 meter og 2 kantbaner på 0,50 meter samt højresvingsbane til NØ tilkørselsrampe og venstresvingsbane til Hoppesvej på 3,25 meter og 3,50 meter samt kantbane på 0,5 meter.

 

St. 3.230

Højspændingsledning (400 kV luftledning) krydser Ødisvej. På grund af krav om frihøjde over sydøstlig frakørselsrampe er det nødvendigt at hæve 2 højspændingsmaster 4 – 5 meter.

 

St. 3.240 h.s.

SØ frakørselsrampe tilsluttes Ødisvej i et T-kryds.

 

St. 3.275 h.s.

Eksisterende overkørsel til matr. nr. 6h, 92 og 123 Vonsild By, Vonsild nedlægges.

 

St. 3.340 h.s.

Eksisterende overkørsel til privat fællesvej til matr. nr. 6h, 16i, 92, 88a, 93c, 94b og 94a Vonsild By, Vonsild retableres.

 

Privat fællesvej, Ødisvej (adgangsvej til matr. nr. 83a og 87a Vonsild By, Vonsild)

 

St. 1.035 – 1.075 (MV st. 1.765 – 1.820 v.s.)

Privat fællesvej med tilslutning til Ødisvej forlægges.

 

Kommunevej Hoppesvej

 

St. 1.010 – 1.050 v.s.

Der etableres 1,50 meter bred enkeltrettet cykelsti og en yderrabat på 1,50 meter. Cykelstien adskilles fra kørebanen med kantsten.

 

St. 1.010 – 1.060 h.s.

Der etableres 1,50 meter bred enkeltrettet cykelsti med en skillerabat på 1,50 meter samt en yderrabat på 1,50 meter.

 

St. 1.010 – 1.080 v.s.

Vejarealet sideudvides til etablering af sekundærhelle med kørespor forbi hellen på 3,5 meter og kantbane på 0,50 meter.

 

St. 1.010 – 1.110 h.s.

Vejarealet sideudvides til etablering af sekundærhelle med kørespor forbi hellen på 3,5 meter og kantbane på 0,50 meter.

 

St. 1.060 v.s.

Der etableres samkørselsplads og overkørsel til samkørselsplads.

 

Kommunevej Hoppeshuse

 

St. 1.000 – 1.260 (MV st. 2.380 – 2.640 v.s.)

Privat fællesvej i forlængelse af kommunevej Hoppeshuse forlægges.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Frede Nørskov

/Mia L. Larsen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen