Tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting), besigtigelsesforretningen den 28. juni 2016

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

TILSLUTNINGSANLÆG VED HORSENS

(HATTING)

(Besigtigelsesforretningen den 28. juni 2016)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 9.00 samledes kommissionen på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, Horsens for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting) for så vidt angår ejendommene beliggende øst for Stationsvej, Horsens.

 

Samme dag kl. 10.30 samledes kommissionen på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, Horsens for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting) for så vidt angår ejendommene beliggende vest for Stationsvej, Horsens.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Frede Nørskov, Billund og Karsten Cordtz, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentanter for Horsens Kommune mødte projektleder Henriette Munkedal og afdelingschef i teknik og miljø Allan Hansen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Peter Sveistrup, teknisk projektleder Tina Lauridsen, landinspektør Per Roed, afdelingsleder Helle Nielsen og projektassistent Birgitte Honar.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til breve af 18. marts 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Tilslutningsanlægget samt forbindelsesvejen etablerer forbindelse mellem Østjyske Motorvej, E45 og Hattingvej i Horsens Kommune. Fra Hattingvej er der bl.a. forbindelse til Horsens midtby og havn.

 

Projektet er et medfinansieringsprojekt i henhold til finansloven 2014, § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen.

 

Transportministeren har i brev af 18. marts 2016 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Horsens Kommune givet dispensation til sløjfning af beskyttet mergelgrav på matr. nr. 4a Hatting By, Hatting. Dispensation er givet i brev af 9. marts 2016.

 

I henhold til planlovens § 35 har Horsens Kommune givet tilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 5t Hatting By, Hatting som erstatning for sløjfning af mergelgrav. Tilladelse er givet i brev af 9. marts 2016.

 

I henhold til museumslovens § 29 j, stk. 2, har Horsens Kommune givet dispensation til gennembrud af dige. Dispensationen er givet i brev af 4. april 2016.

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 2, stk. 8, har Horsens Kommune givet 2 udledningstilladelser den 15. marts 2016.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 har Horsens Kommune den 14. april 2016 givet dispensation til anlæggelse af nordøstlig tilkørselsrampe inden for å-beskyttelseslinjen ved Bygholm Å.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Horsens Kommune den 8. marts 2016 givet dispensation til udvidelse af regnvandsbassin.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Horsens Kommune den 29. april 2016 givet dispensation til sløjfning af moseareal samt planlovstilladelse til erstatningsnatur.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Horsens Kommune den 29. april 2016 givet dispensation til sløjfning af engareal samt planlovstilladelse til erstatningsnatur.

 

Ansøgning om tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på matr. nr. 34a, 71a og 71c Hatting By, Hatting, jf. skovlovens § 6, stk. 1, er fremsendt til Naturstyrelsen den 15. marts 2016. Tilladelse er givet i brev af 3. juni 2016.

 

Anmodning om udtalelse i henhold til statsekspropriationslovens § 13, stk. 2, er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 18. april 2016. Udtalelsen er givet i brev af 17. maj 2016.

 

Ansøgning om tilladelse til udledning af vejvand, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28, er fremsendt til Horsens Kommune den 3. marts 2016. Tilladelser er givet i breve af 15. marts, 14. april og 18. april 2016.

 

Medio maj 2016 fremsendtes en foreløbig vandsynsprotokol til Horsens Kommune. Der er afholdt vandsynsforretning, og den foreløbige vandsynsprotokol blev fremlagt ved besigtigelsen.

 

Den 18. marts 2016 fremsendtes vandsynsprotokol for den nye forbindelsesvej til Horsens Kommune. Der er afholdt vandsynsforretning den 13. april 2016. Den foreløbige vandsynsprotokol blev fremlagt ved besigtigelsen.

 

I mail af 27. april 2016 har Horsens Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24, stk. 2.

 

Sydøstjyllands Politi har i mail af 25. april 2016 meddelt, at de ikke har kommentarer til projektet.

 

Vejdirektoratet og Horsens Kommune har medio april 2016 fremsendt anmeldelse til Naturstyrelsen i henhold til § 2, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (bkg. nr. 1186 af 6. november 2014) om etablering af tilslutningsanlægget og forbindelsesveje. Naturstyrelsen har den 21. april 2016 udsendt afgørelse om ikke-VVM-pligt til 14 dages høring ved lodsejere. Naturstyrelsen har oplyst, at der vil blive truffet afgørelse om projektet medio maj 2016. Afgørelsen er truffet i brev af 17. maj 2016. Ved klagefristens udløb var der indkommet en klage. Klager ønsker en nærmere undersøgelse af støjpåvirkningen, samt om projektet påvirker diverse naturområder.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.

 

H06026-1011 Oversigtsplan   1:25.000
 

H06026-33001

 

Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

 

Km 81.800 – 83.200

 

1:4.000

 

 

H06026-43001

 

 

Oversigtsplan,

Ejendomsforhold,

Ny forbindelsesvej st. 1.000 – 3.080

   

1:4.000

 

         
H06026-1009 Plan, Ny forbindelsesvej   1:4.000
 

H06026-2010

 

Længdeprofil, Ramper og

Ny forbindelsesvej mellem rundkørsler

   

1:400/1:4.000

 

 

H06026-15002

 

H06026-15003

 

 

 

H06026-7002

 

H06026-7003

 

H06026-17003

 

 

 

 

H06026-17004

 

 

 

H06026-17005

 

 

 

H06026-17006

 

 

 

 

Længdeprofil, Ny forbindelsesvej

 

Længdeprofil, Forlagt Hattingvej Syd, Forlagt Stationsvej,

Dobbeltrettet cykelsti ved Stationsvej

 

Normaltværsnit, enkeltsporet rampe

 

Normaltværsnit, Rundkørsel

 

Normaltværsnit,

Ny forbindelsesvej mellem rundkørsler, Privat fællesvej ved Stampemøllevej og Forlagt Nørrehåbstien

 

Normaltværsnit,

Ny forbindelsesvej st. 1.060 – 1.280, Ny forbindelsesvej st. 1.280 – 1.620

 

Normaltværsnit,

Ny forbindelsesvej st. 1.620 – 2.280, Ny forbindelsesvej st. 2.280 – 3.080

 

Normaltværsnit,

Forlagt Hattingvej Syd,

Forlagt Stationsvej,

Dobbeltrettet sti ved Stationsvej

   

1:200/1:2.000

 

1:200/1:2.000

 

 

 

1:100

 

1:100

 

1:100

 

 

 

 

1:50

 

 

 

1:50

 

 

 

1:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Hatting inkl. 2 km forbindelsesvej. Dette skal sikre en forbedret og mere direkte trafikal forbindelse mellem motorvejen og Horsens – herunder Horsens midtby og havn – og aflaste de eksisterende tilslutningsanlæg – primært frakørsel 56 Horsens Vest og frakørsel 57 Horsens Syd.

 

Tilslutningsanlægget anlægges som et ruderanlæg med rundkørsler ved rampetilslutningerne.

 

Der anlægges 2 km forbindelsesvej fra eksisterende Hattingvej til motorvejen. Ved st. 1.360 etableres kombineret sti- og faunapassage under forbindelsesvejen. Stien tilsluttes eksisterende Stationsvej nord og syd for forbindelsesvejen. I st. 1.390 tilsluttes Stationsvej fra nord i prioriteret T-kryds. Ved st. 2.550 tilsluttes Hattingvej syd i prioriteret T-kryds. Forbindelsesvejen tilsluttes i st. 3.090 eksisterende Hatting-vej øst.

 

Vejanlægget er beliggende i Horsens Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

På motorvejen er hastighedsbegrænsningen uændret 130 km/t.

 

Ny forbindelsesvej er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejen og motorvejens ramper. Vandsynsforretning er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved eks-propriationsforretningen.

 

Rampeanlægget udføres med kantopsamling, således at alt overfladevand opsamles i lukkede ledninger og ledes til regnvandsbassiner. Overført Hattingvej afvandes til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. Overfladevandet ledes til regnvandsbassin.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Adgang til Østjyske Motorvej, E45, sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra ny forbindelsesvej.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke sideanlæg.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet ”Særlige bestemmelser”.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over motorvejen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til 4,63 meter.

 

Stitunnelen under forbindelsesvejen etableres med en frihøjde på 3,0 meter, i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejens ramper samt forbindelsesvejen pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes til 35 meter fra rampernes venstre kørebanekant. På kommunens veje er byggelinjen fastsat til 25 meter.

 

De eksisterende byggelinjer langs statsvej 60, Østjyske Motorvej, er 50 meter fra vejmidten, og disse ændres ikke på strækningen nord og syd for rampeanlægget.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1,5 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Servitutter om byggelinjer, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs ny forbindelsesvej fra st. 1.000 til st. 2.500.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet ”Særlige bestemmelser”.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Endvidere kan der eksproprieres til arbejdspladser, interimsveje, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

 

Faunapassager

Der etableres faunapassage sammen med stitunnel.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Horsens Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Eksisterende hegn langs motorvejen flyttes ud til nyt skel langs ramperne.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt mellem Vejdirektoratet og Horsens Kommune.

 

Vejdirektoratet og Horsens Kommune betaler hver 50 % for:

  • Bro over motorvejen
  • Ramper
  • Rampekryds i form af rundkørsler
  • Ny forbindelsesvej mellem de 2 rundkørsler

 

Øvrige veje og stier projekteres, anlægges og betales af Horsens Kommune.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for motorvej E45, ramper, rundkørsler og vejstrækningen imellem rundkørslerne.

 

Horsens Kommune er vejbestyrelse for øvrige veje og stier.

 

Fremmede ledninger

Der henvises til afsnittet ”Særlige bestemmelser”.

 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet.

 

Jordfordeling

Der arbejdes frem mod ekspropriationsforretningen med mulighederne for jordfordeling.

 

Bemærkninger

Efter gennemgangen havde de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter lejlighed til at udtale sig.

 

Forretningen fortsatte herefter med en besigtigelse af forholdene i marken. Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder om formiddagen.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Flere lodsejere fremkom med ønske om et signalreguleret kryds ved den nye forbindelsesvej og forlagt Hattingvej Syd. Herudover fremsatte Naturstyrelsen ønske om et firbenet kryds, således at der bliver adgang fra den nye forbindelsesvej til matr. nr. 1bb Bygholm Hgd., Hatting.

 

Herudover fremkom flere lodsejere med ønske om, at også personbiler skal kunne køre ad Stationsvej under den nye forbindelsesvej.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for fremtidig støj. Enkelte lodsejere ønskede i den forbindelse at få oplyst, om der vil blive foretaget foranstaltninger for at dæmpe støjen på Rugballevej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at støjberegninger viser en forøgelse på 1-2 dB på enkelte ejendomme. Herudover blev det oplyst, at den nye forbindelsesvej vil blive anlagt med støjdæmpende asfalt, hvilket der er taget højde for i forannævnte støjberegninger, samt at der overvejes terrænregulering ved jordoverskud på strækningen. Kommunens repræsentanter oplyste i øvrigt, at man forventer en uændret årsdøgntrafik på Rugballevej efter etableringen af den nye forbindelsesvej.

 

Enkelte lodsejere ønskede at få oplyst højdekote på de nye rundkørsler.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at den vestlige rundkørsel vil være ca. 3,5 meter over terræn, mens den østlige rundkørsel vil være ca. 4 meter over terræn.

 

Enkelte lodsejere spurgte til muligheden for et femte ben i rundkørslen til Hatting.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er hensigtsmæssigt for trafikafviklingen med 5-benede rundkørsler, hvorfor sådanne rundkørsler ikke længere bliver etableret.

 

Anmodninger om totalekspropriation

Flere af de fremmødte lodsejere fremkom på forretningen med anmodning om totalekspropriation. Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens beslutninger

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det fremlagte projekt besluttede ekspropriationskommissionen at godkende det fremlagte forslag med den bemærkning, at afskåret areal af matr. nr. 1bb og 1bq Bygholm Hgd., Hatting eksproprieres.

 

Vejdirektoratet anmodede ved besigtigelsesforretningen om mulighed for at undersøge nærmere vedrørende adgangsvejen til matr. nr. 4b Hatting By, Hatting, herunder de tekniske udfordringer, som er forbundet hermed samt det økonomiske aspekt ved etableringen af adgangsvejen. Efter besigtigelsesforretningen fremkom Vejdirektoratet således med supplerende oplysninger vedrørende den fremtidige adgangsvej til matr. nr. 4b Hatting By, Hatting, hvorefter kommissionen besluttede at ekspropriere ejendommen i sin helhed med påstående bygninger.

 

Frem mod ekspropriationsforretningen bedes anlægsmyndigheden undersøge muligheder for jordfordeling.

 

Herudover bedes anlægsmyndigheden ved ekspropriationsforretningen anvise adgangsvej til matr. nr. 1bq Bygholm Hgd., Hatting.

 

Kommissionens godkendelse af projektet sker med forbehold for, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke når frem til, at projektet er VVM-pligtigt.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HORSENS KOMMUNE

 

Østjyske Motorvej km 81.780 – 83.300

 

Km 81.780 v.s.

Eksisterende regnvandsbassin oprenses og udvides.

 

Km 81.800 – 82.410 v.s.

Tilkørselsrampe SV etableres med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

 

Km 81.900 – 82.410 h.s.

Frakørselsrampe SØ etableres med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

 

Km 81.950 – 82.090

Hele ejendommen matr. nr. 4b Hatting By, Hatting eksproprieres med påstående bygninger, der nedrives.

 

Km 82.045 – 82.610 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 4a, 4g og 4h Hatting By, Hatting eksproprieres med påstående bygninger.

 

Km 82.300 – 82.410 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 7000af Hatting By, Hatting, del af kommunevej Stationsvej, nedlægges og afrømmes.

 

Km 82.350 – 82.480 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 32a Hatting By, Hatting eksproprieres med påstående bygninger, der nedrives.

 

Km 82.410

Ny forbindelsesvej mellem rundkørsler føres over motorvejen.

 

Km 82.410 – 82.960 v.s.

Frakørselsrampe NV etableres med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

 

Km 82.410 – 83.200 h.s.

Tilkørselsrampe NØ etableres med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

 

Km 82.430 – 82.610 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 32g Hatting By, Hatting eksproprieres med påstående bygninger.

 

Km 82.490 – 83.200 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 33h og 33v Hatting By, Hatting eksproprieres med påstående bygninger, der nedrives.

 

Ny forbindelsesvej mellem rundkørsler

St. 0.820 – 1.060

Vejen udføres med 7,00 meter asfalteret kørebane, 2 kantbaner a 0,50 meter samt 2 x 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 0.820

Der etableres en rundkørsel med en midterø-diameter på 30,00 meter, et 3,10 meter bredt overkørselsareal, et 5,90 meter bredt cirkulationsareal, en asfaltkile på 0,50 meter samt 1,50 meter bred yderrabat.

 

St. 1.000

Der etableres en rundkørsel med en midterø-diameter på 30,00 meter, et 3,10 meter bredt overkørselsareal, et 5,90 meter bredt cirkulationsareal, en asfaltkile på 0,50 meter samt 1,50 meter bred yderrabat.

 

Ny forbindelsesvej

St. 1.060 – 3.090

Vejen udføres med 7,00 meter asfalteret kørebane, 2 kantbaner a 0,50 meter og 2 gange 2,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 12,00 meter.

 

St. 1.090 v.s.

Privat fællesvej til matr. nr. 32g Hatting By, Hatting nedlægges.

 

St. 1.360 h.s.

Kommunevej Stationsvej føres under ny forbindelsesvej i kombineret stitunnel og faunapassage.

 

Stationsvej

Stationsvej ændres til sti fra Rugballevejs tilslutning til Stationsvej. Der etableres 3,00 meter asfalteret dobbeltrettet cykelsti med 2 yderrabatter a 0,50 meter. Herudover etableres en 5 meter bred faunapassage.

Sti føres under ny forbindelsesvej, hvor der etableres kombineret sti og faunapassage. Nord for ny forbindelsesvej fortsætter den dobbeltrettede sti i forlagt kommunevej Stationsvej, som asfalteres.

 

Ny forbindelsesvej fortsat

St. 1.390 v.s.

Forlagt Stationsvej tilsluttes ny forbindelsesvej i prioriteret T-kryds.

Vejen udføres med 6 meter asfalteret kørebane og to gange 1,5 meter yderrabatter.

 

Privat fællesvej ved Stationsvej

Ny tilslutning for privat fællesvej til matr. nr. 32g Hatting By, Hatting, med 5 meter kørebane i grus og to gange 1 meter yderrabatter.

 

Ny forbindelsesvej fortsat

St. 1.620 v.s.

Eksisterende skovvej afbrydes.

 

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet om afbrydelse af skovvejene. Det er aftalt, at der efter etablering af forbindelsesvejen ses på de faktiske forhold og etableres evt. ringforbindelser.

Aftalen er vedlagt.

 

St. 1.620 h.s.

Eksisterende skovvej afbrydes.

Efter aftale med Naturstyrelsen bibeholdes skovvejen til efterfølgende skovdrift.

 

St. 1.770 – 1.890 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 35s Hatting By, Hatting eksproprieres.

 

St. 1.800

Eksisterende højspændingsledning krydser ny forbindelsesvej.

 

St. 1.865 – 2.025 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 35p Hatting By, Hatting eksproprieres.

 

St. 1.950 v.s.

Regnvandsbassin etableres.

 

 

 

St. 2.000 – 2.150 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5i Hatting By, Hatting eksproprieres.

 

St. 2.120 – 2.280 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 35q Hatting By, Hatting eksproprieres.

 

St. 2.450 h.s.

Eksisterende skovvej afbrydes.

 

St. 2.450 v.s.

Eksisterende skovvej afbrydes.

Der etableres nyt parkeringsareal, som tilsluttes ny forbindelsesvej. Fra parkeringsarealet etableres ny skovvej med 4 meter bred kørebane i grus som tilslutning til eksisterende skovvej.

Efter aftale med Naturstyrelsen planlægges det efter etableringen af ny forbindelsesvej.

 

St. 2.500 – 2.990 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 7000b Bygholm Hgd., Hatting, del af kommu-nevej Hattingvej, nedlægges og afrømmes.

 

St. 2.530 – 2.655 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1bb Bygholm Hgd., Hatting eksproprieres.

 

St. 2.550 h.s.

Kommunevej Hattingvej forlænges og tilsluttes ny forbindelsesvej i kryds som forlagt Hattingvej Syd. Vejen udføres med 7,00 meter asfalteret kørebane, 2 kantbaner a 0,50 meter og 2 gange 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter. Ny forbindelsesvej videreføres som forlagt Hattingvej Øst.

 

St. 0.040

Eksisterende gasledning krydser forlagt Hattingvej Syd.

 

 

Ny forbindelsesvej fortsat

St. 2.650 – 2.900 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1bq Bygholm Hgd., Hatting eksproprieres.

 

St. 2.700 – 2.870

Eksisterende gasledning krydser forlagt Hattingvej Øst.

 

St. 2.740 h.s.

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

Østjyske Motorvej fortsat

Km 82.500 v.s.

Stampemøllevej

Privat fællesvej til matr. nr. 4b Hatting By, Hatting nedlægges.

 

Privat fællesvej til matr. nr. 32a Hatting By, Hatting nedlægges.

 

Kommunal sti, Nørrehåbstien, flyttes mod vest og tilsluttes Stampemøllevej. Stien etableres som 2,50 meter bred sti med yderrabatter på 2 gange 0,75 meter.

 

Eksisterende gasledning krydser kommunevej Stampemøllevej.

 

Østjyske Motorvej fortsat

Km 82.900

Eksisterende vandløb Ø 500 forlænges på begge sider af motorvejen.

 

Km 83.020 v.s.

Regnvandsbassin etableres.

 

Km 83.090 h.s.

Eksisterende stitunnel for Nørrehåbstien forlænges på østsiden.

 

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Wind-Friis

Frede Nørskov               Karsten Cordtz

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen