Tilslutningsanlæg Vejen Øst, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 5. februar 2019

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på etablering af vestvendte ramper ved tilslutningsanlæg Vejen Øst vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR 2019

Forretningen begynder kl. 9.00 på Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet i relation til de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil den foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne vil finde sted samme dag på Sportshotel Vejen efter nærmere aftale.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 8. januar 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejen Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. december 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk