Tilslutningsanlæg Vejen Øst, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 5. februar 2019

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

TILSLUTNINGSANLÆG

VEJEN ØST

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 5. februar 2019)

  1. hæfte

Tirsdag den 5. februar 2019 samledes kommissionen på Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, Vejen for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af vestvendte ramper ved tilslutningsanlæg Vejen Øst.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Søren Green, Kibæk, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentanter for Vejen Kommune mødte ingeniør Anders Hørkjær Pedersen og afdelingschef Peter Hansen.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte afdelingsleder Hanne Øster, projektleder Dorthe Hvid, ingeniør Thomas Alex Jensen, entrepriseleder Ole Holmskov og landinspektør Villy K. Fink.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 15. maj 2018 bemyndiget Vejdirektoratet til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Vejdirektoratet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Tilslutningsanlægget udgør en del af E20 Esbjergmotorvejen, og der etableres forbindelse til og fra vest ad motorvejen til kommunevej nr. 2722, Gestenvej.

Projektet er et medfinansieringsprojekt i henhold til Finansloven 2017, § 28.21.30.27.

Transportministeren har i brev af 15. maj 2018 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, til afholdelse af nødvendige besigtigelses- og ekspropriationsforretninger.

Myndighedsgodkendelser

Strækningen ligger i Vejen Kommune.

Vejen Kommune har ved brev af 23. oktober 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 til at udvide et eksisterende regnvandsbassin beliggende på vejareal ved motorvejens venstre/nordlige side, st. 42.400. Dispensationen er givet på nærmere angivne vilkår, herunder at udvidelsen skal foregå i perioden 1. september – 1. april af hensyn til ynglende padder.

I henhold til færdselslovens § 100, stk. 1 har Syd- og Sønderjyllands Politi ved mail af 29. oktober 2018 meddelt samtykke til projektet.

I henhold til vejlovens § 24 har Vejen Kommune ved brev af 21. november 2018 meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet.

I henhold til statsekspropriationslovens § 13, stk. 2 har Landbrugsstyrelsen ved brev af 8. november 2018 meddelt, at man ikke har bemærkninger til projektet.

I henhold til skovlovens § 38, jf. § 11, har Miljøstyrelsen ved brev af 13. september 2018 meddelt tilladelse til midlertidig benyttelse af et areal med fredskovspligt i forbindelse med udvidelse af regnvandsbassin. Arealet, ca. 1.590 m2, er en del af matr. nr. 8 Revsing By, Gesten. Der stilles ikke vilkår om erstatningsskov, men der er stillet vilkår om, at arealet efter endt brug skal retableres til samme tilstand som før arbejdet, og at arbejdsarealet skal benyttes under størst mulig hensyn til den ikke berørte skov.

Det berørte areal af matr. nr. 8 Revsing By, Gesten er tillige omfattet af deklaration om værnskov, tinglyst 14. august 2002. Vejdirektoratet er påtaleberettiget. Vejdirektoratets myndighedsafdeling har ved mail af 8. november 2018 meddelt tilladelse til midlertidig benyttelse af arealet.

I henhold til planlovens § 35, stk. 1 har Vejen Kommune ved brev af 7. november 2018 meddelt tilladelse til midlertidig anvendelse af ca. 1,5 ha af matr. nr. 10 Revsing By, Gesten til arbejdsplads (parkering, oplagsplads og mandskabsfaciliteter) i forbindelse med vejprojektet.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28 har Vejen Kommune ved brev af 2. november 2018 meddelt, at man ikke har bemærkninger til Vejdirektoratets projekt for udledning af vejvand, idet projektet holder sig inden for eksisterende udledningstilladelse.

I henhold til vandløbslovens § 64, stk. 2 og statsekspropriationslovens § 13 har Vejen Kommune ved brev af 2. november 2018 meddelt, at man ikke har bemærkninger til projektet (vandsynsprotokol). Projektet omfatter flytning af grøft, registreret som vandløb, langs eksisterende nordøstlige frakørselsrampe.

I henhold til aftale mellem Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har Vejdirektoratet foretaget en vurdering af, om projektet skal anmeldes til VVM-screening. Vejdirektoratet har ikke anmeldt projektet til VVM-screening, da de miljømæssige effekter er begrænsede.

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
H05208-1003 Oversigtsplan   1:25.000
H05208-33001 Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan St. 42.320 – 44.080 1:2.000
H05208-33001o Ekspropriation – Plan St. 42.320 – 44.080 1:2.000
H05208-4001 Projekt til anlæg – Plan St. 43.000 – 44.100 1:1.000
H05208-5002 Projekt til anlæg – Længdeprofil

NØ frakørselsrampe

St. 43.855 – 44.100 1:100/1:1.000
H05208-5003 Projekt til anlæg – Længdeprofil

NV tilkørselsrampe

St. 43.043 – 43.819 1:100/1:1.000
H05208-5004 Projekt til anlæg – Længdeprofil

SV frakørselsrampe

St. 43.585 – 44.225 1:100/1:1.000
H05208-15001 Projekt til anlæg – Længdeprofil

Dobbeltrettet fællessti

Privat fællesvej ved Gestenvej

St. 0.945 – 1.110

 

 

St. 1.025 – 1.180

1:100/1:1.000
H05208-7003 Projekt til anlæg –

Normaltværsnit

Enkeltsporet rampe

  1:100
H05208-7005 Projekt til anlæg –

Normaltværsnit

Rundkørsel

  1:100
H05208-17001 Projekt til anlæg –

Normaltværsnit

Privat fællesvej

Gestenvej

  1:100

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter etablering af nye ramper og ændring af eksisterende tilslutningsanlæg, TSA 67, på E20 Esbjergmotorvejen, og der etableres dermed direkte forbindelse til og fra vest ad motorvejen til kommunevejen Gestenvej. Dette skal sikre en direkte forbindelse til det østlige område af Vejen by for vestgående trafik.

Tilslutningsanlægget udføres som ruderanlæg nord for motorvejen, fra st. 43.040 – 44.060, tilsluttet i ny rundkørsel på Gestenvej, og som sløjferampe for den SV rampe, fra st. 43.585 – 44.225, tilsluttet i eksisterende rundkørsel.

Ny NV rampe medfører, at eksisterende privat fællesvej skal forlægges fra st. 1.025 – 1.180.

Der anlægges ny rundkørsel på Gestenvej, og eksisterende dobbeltrettet fællessti føres med bag om rundkørsel, fra st. 0.945 – 1.085, og krydser NV rampe i niveau.

Vejanlægget er beliggende i Vejen Kommune.

Dimensioneringshastighed

På ramperne er hastighedsbegrænsningen uændret 130 km/t.

Gestenvej er beliggende i åbent land, hvor hastigheden er begrænset til 60 km/t.

Afvanding

Intern afvanding sker til eksisterende afvandingssystem. Eksisterende regnvandsbassin, st. 42.400, vest for tilslutningsanlægget udvides på vejareal.

Omlagte veje, rundkørsel og ramper afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

Tilslutninger

Esbjergmotorvejen E20 tilsluttes kommunevej Gestenvej i et fuldt tilslutningsanlæg ved TSA 67 Vejen Øst. I dag fremstår det som et halvt tilslutningsanlæg.

Sideanlæg

Der etableres ikke sideanlæg.

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med Vejen Kommune og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over motorvejen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 meter for motorvejen.

Byggelinjer

Arealerne langs nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40.

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra rampernes venstre kørebanekant 35 meter
Fra kommunevejens midte 25 meter
Fra rundkørslens yderste kørebanekant 35 meter

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1,5 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

Servitutter om byggelinjer, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på berørte ejendomme langs kommunevejen Gestenvej opretholdes.

Adgange

Nedlæggelse, retablering og etablering af adgange er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Adgange, der ikke er nævnt, berøres ikke.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

Endvidere eksproprieres til arbejdsplads.

Vildthegn

Der opsættes/retableres vildthegn på følgende strækninger:

  • NV rampe: st. 43.030 – 43.820 (slutter ved overkørsel til privat fællesvej)
  • NØ rampe: st. 43.860 – 44.060
  •     SV rampe: st. 43.585 – 43.830
  • Gestenvej h.s.: st. 0.700 – 0.890

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt mellem Vejdirektoratet og Vejen Kommune.

Vejdirektoratet og Vejen Kommune betaler hver 50 %.

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for motorvej E20, ramper og rundkørsler.

Vejen Kommune er vejbestyrelse for Gestenvej og for dobbeltrettet fællessti.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

Særlige bestemmelser

Vejen Kommune

Esbjerg motorvejen st. 42.400 – 44.220

St. 42.400 v.s.

Eksisterende regnvandsbassin oprenses og udvides.

St. 43.040 – 43.820 v.s.

Tilkørselsrampe NV etableres med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

St. 43.585 – 44.220 h.s.

Frakørselsrampe SV etableres med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

St. 43.860 – 44.060 v.s.

Frakørselsrampe NØ forlægges med kørespor på 3,50 meter, kantbane på 0,50 meter, nødspor inkl. indre kantbane på 3,00 meter og yderrabat i begge sider på 1,50 meter. I alt en kronebredde på 10,00 meter.

Kommunevej Gestenvej st. 0.945 – 1.090

  St. 0.945 – 0.980

Kommunevejen ombygges, anlægges med kørespor på 2 x 3,50 meter og forsynes med primærhelle.

 

St. 1.000

Der etableres en rundkørsel med en midterø-diameter på 30,00 meter, et 3,10 meter bredt overkørselsareal, et 5,90 meter bredt cirkulationsareal, en asfaltkile på 0,50 meter samt 1,50 meter bred yderrabat.

 

St. 1.020 – 1.080

Kommunevejen ombygges, anlægges med kørespor på 2 x 3,50 meter og forsynes med primærhelle.

 

St. 1.090 v.s.

Adgang (overkørsel) til privat fællesvej retableres.

 

Privat fællesvej st. 1.025 – 1.180

Privat fællesvej til matr. nr. 4o, 4c og 3c Revsing By, Gesten forlægges og anlægges med kørespor på 4,00 meter og yderrabat i begge sider på 0,75 meter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Kørespor anlægges med asfaltbelægning.

Dobbeltrettet fællessti st. 0.945 – 1.110

Dobbeltrettet fællessti forlægges og anlægges med kørespor på 3,00 meter og yderrabat på henholdsvis 0,75 meter og 0,50 meter. I alt en kronebredde på 4,25 meter.

Besigtigelse

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer ønskede oplyst, om der fjernes beplantning i forbindelse med etablering af rundkørsel på kommunevej Gestenvej. Dette bekræftede anlægsmyndighedens repræsentanter, som oplyste, at der efterfølgende sås græs på arealerne.

En lodsejer bemærkede, at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind og ud af den private fællesvej nord for den nye rundkørsel, som etableres på kommunevej Gestenvej. Lodsejeren udtrykte i den forbindelse bekymring over, at det med den forøgede trafik som følge af anlægget fremover vil være endnu sværere at komme ind og ud af den private fællesvej. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at den forøgede trafik formentlig vil gøre det sværere at komme ud fra den private fællesvej, men at anlægget forventeligt ikke vil betyde større forsinkelser. En kommunal repræsentant bemærkede i forlængelse heraf, at der er afsat penge i de kommunale budgetter til etablering af en rundkørsel ved Præstevænget i Vejen, som har til formål at aflaste trafikken yderligere.

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplaner.

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne.

Rentefoden er 0,00 % p.a.

Eksproprierede arealer afgives pr. 5. februar 2019, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2021. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Juel                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Søren Green

/Frederik Jacobi Grøn

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn