Udbetalinger

Udbetaling af erstatning forestås af kommissarius. Det gælder også, hvor afgørelsen er truffet af taksationskommissionen efter klage. Kommissarius skal påse, at udbetaling sker til rette vedkommende – og det er ikke uden videre ejeren, men kan også være panthavere eller andre med rettigheder over ejendommen.

For at erstatningen kan udbetales, skal der derfor sendes forskellige attester og erklæringer til

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

Hvilke papirer, der skal sendes, afhænger af, om ekspropriationen omfatter en hel ejendom eller en del af en ejendom.

 

EKSPROPRIATION AF EN HEL EJENDOM

Der skal til kommissarius indsendes

– tingbogsattest

– fuldmagt til en bank eller sparekasse til at modtage erstatningen

– erklæring fra pengeinstituttet om at ville indestå for indfrielse af såvel tinglyst pantegæld som gæld i ejendommen, der skal respekteres uden tinglysning (fx vej- og kloakgæld). Pengeinstituttet skal også indestå for betaling af skatter og afgifter vedrørende ejendommen indtil den fastsatte skæringsdag.

– oplysning om pengeinstituttets kontonummer

Ekspropriationen skal fremgå af tingbogsattesten. Derfor bør attesten ikke trækkes før ca. 4-5 uger efter ekspropriationsdagen. Tingbogsattesten kan enten trækkes gratis med digital signatur/NemID på www.tinglysning.dk eller bestilles mod gebyr hos Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.

Såfremt spørgsmålet om erstatningens størrelse ønskes prøvet af taksationskommissionen vil der efter anmodning kunne udbetales et a conto beløb af erstatningen. Beløberts størrelse afgøres af Kommissarius, og udbetalingen forudsætter samme udbetalingsdokumentation som nævnt ovenfor.

Når taksationskommissionen har behandlet sagen vil erstatningen kunne udbetales i sin helhed i overenstemmelse med taksationskommissionens afgørelse. Det gælder også, selv om der bliver anlagt retssag. Erstatningen udbetales af kommissarius.

Ved alle henvendelser til kommissariatet bedes ejendommens lb. nr. oplyst. Dette nr. står i arealfortegnelsen.

 

EKSPROPRIATION AF EN DEL AF EN EJENDOM

Der skal til kommissarius indsendes

– tingbogsattest

– skriftligt samtykke til erstatningens udbetaling fra panthaverne i ejendommen eller erklæring om, hvilket beløb af erstatningen panthaverne ønsker afskrevet på pantegælden.

– Ønskes erstatningen udbetalt til andre end ejeren (fx bank, advokat, konsulent), skal der medsendes fuldmagt, som giver den pågældende ret til at modtage erstatningen.

Ekspropriationen skal fremgå af tingbogsattesten. Derfor bør attesten ikke trækkes før ca. 4-5 uger efter ekspropriationsdagen. Tingbogsattesten kan enten trækkes gratis med digital signatur/NemID på www.tinglysning.dk eller bestilles mod gebyr hos Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.Såfremt spørgsmålet om erstatningens størrelse ønskes prøvet af taksationskommissionen vil der efter anmodning kunne udbetales et a conto beløb af erstatningen. Beløberts størrelse afgøres af Kommissarius, og udbetalingen forudsætter samme udbetalingsdokumentation som nævnt ovenfor.

Når taksationskommissionen har behandlet sagen vil erstatningen kunne udbetales i sin helhed i overenstemmelse med taksationskommissionens afgørelse. Det gælder også, selv om der bliver anlagt retssag. Erstatningen udbetales af kommissarius.

Ved alle henvendelser til kommissariatet bedes ejendommens lb. nr. oplyst. Dette nr. står i arealfortegnelsen.

TLF. 86 52 16 55.
DANSKE BANK 0216 4069052800 . CVR-NR. 12 75 89 28.

E-MAIL: post@kommissarius.dk