Udbygning af banestrækningen Vamdrup – Vojens, ekspropriationsforretning den 22. november 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Kærager 2, Jegerup, Vojens og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på ejendommen Tovskovvej 6, Sommersted og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på ejendommen Østergade 8, Vamdrup og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger den rekvirerede ejendom, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede ejendomme er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 25. oktober 2012 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og på Teknik og Miljøs kontor i Vojens i Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. oktober 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk