Udbygning af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 10. og 11. oktober 2017

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

UDBYGNING AF E45

SKANDERBORG SYD – AARHUS SYD

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 10. og 11. oktober 2017)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 9.45 samledes kommissionen hos Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, Skanderborg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Albert Vinther Krogh, Thyborøn og Karsten Cordtz, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Skanderborg Kommune mødte Jens Peter Sørensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Robin Højen Madsen, fagprojektleder Gitte Schou Vesterboe, fagprojektleder Herluf Due Madsen, landinspektør Birgitte Sandgaard Christensen, områdechef Erik Stoklund Larsen, teknisk konsulent Anette Henriksen, ingeniør Kåre Abrahamsen og ingeniør Hanne Breinholm.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 8. juni 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Projektet omfatter udbygning af eksisterende Østjyske Motorvej, som er en del af Europavej 45, med et spor i hver retning fra en firesporet til en sekssporet motorvej. Hele strækningen er ca. 14,4 km lang.

 

De nye spor etableres i den 12 meter brede midterrabat på strækningen mellem Nybro ved Skanderborg Syd til forbindelsesanlægget Aarhus Syd. Dermed kan motorvejen udbygges indad i stedet for ude i siden af vejen. Nødsporene vil derfor blive opretholdt som nødspor, men forstærkes i forbindelse med udbygningen.

 

Udbygningen vil medføre behov for ombygning af afvandingssystemet og udvidelse af eksisterende bassiner. Derudover vil der være behov for 4 nye bassiner.

 

Med indgåelse af finansloven for 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der i efteråret 2016 afsat 524 mio. kr. til projektet.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i brev af 8. juni 2017 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. ekspropriationsproceslovens § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Strækningen er beliggende i Skanderborg Kommune.

 

Projektets gennemførelse forudsætter, at anlægsmyndigheden indhenter de nødvendige tilladelser og dispensationer fra andre offentlige myndigheder. Disse er anført i nedenstående:

 

I mail af 23. maj 2017 har Vejdirektoratet fremsendt projektet til Sydøstjyllands Politi med anmodning om politiets samtykke i henhold til færdselslovens § 100.

 

I mail af 9. juni 2017 har politiet fremsendt henholdsvis samtykke til projektet i sin helhed efter færdselslovens § 100 og samtykke til Vejdirektoratets afmærkningsplan.

 

I brev af 22. maj 2017 har Vejdirektoratet anmodet Skanderborg Kommune om at udtale sig om projektet, jf. vejlovens § 24, stk. 2.

 

I brev af 30. juni 2017 har kommunen meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet.

 

I mail af 15. maj 2017 har Vejdirektoratet ansøgt Skanderborg Kommune om dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3 beskyttet natur samt §§ 16 og 17 bygge- og beskyttelseslinjer) til oprensning af regnvandsbassiner og planlovstilladelse til udvidelse og nyetablering af regnvandsbassiner.

 

I mail af 7. juni 2017 har Skanderborg Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassinerne 17, 12, 8, 6A og 5A.

 

I første mail af 7. juli 2017 har Skanderborg Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til at oprense og udvide regnvandsbassinerne 1, 2, 4, 5B og 6B. I samme mail er der ligeledes meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til de samme fem bassiner.

 

I anden mail af 7. juli 2017 har Skanderborg Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til yderligere at oprense og udvide regnvandsbassinerne 7, 9, 10, 11 og 13. I samme mail er der også meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til disse bassiner.

 

I tredje mail af 7. juli 2017 har Skanderborg Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til endvidere at oprense og udvide regnvandsbassinerne 14, 15, 16, 18 og 19. I samme mail er der også meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til disse bassiner.

 

I mail af 16. juni 2017 har Miljøstyrelsen vurderet, at der for den konkrete projektløsning ikke stilles krav om en § 20-godkendelse i henhold til naturbeskyttelsesloven.

 

Skanderborg Kommune har i mail af 23. juni 2017 oplyst, at kommunen har vurderet, at Vejdirektoratet ikke skal ansøge om dispensation for skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 i forbindelse med udvidelsen af E45 og de tilhørende udvidelser samt nyetableringer af regnvandsbassiner.

 

Med henvisning til Vejdirektoratets ansøgning af 15. maj 2017 som nævnt ovenfor har Skanderborg Kommune i mail af 5. juli 2017 dispenseret fra søbeskyttelseslinjen ved bassin 1, 2 og 4.

 

I brev af 13. juni 2017 har Vejdirektoratet ansøgt om udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28. Skanderborg Kommune har meddelt udledningstilladelser til bassinerne 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6B, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 og 19 i brev af 7. juli 2017 og til bassin 15 i brev af 10. juli 2017.

 

I mail af 6. juni 2017 har Miljøstyrelsen oplyst, at der ikke kræves dispensation fra skovlovens § 6.

 

I mail af 30. maj 2017 har Vejdirektoratet fremsendt VVM-anmeldelse af projektet til Naturstyrelsen. I mail af 1. juni 2017 er der fremsendt supplerende oplysninger.

 

Naturstyrelsen har på baggrund heraf vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er VVM-pligt. Naturstyrelsens afgørelse er meddelt den 14. august 2017.

 

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
6080-33001 Oversigtsplan St. 51.115 – 65.385

1:10.000

6080-33002 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 51.115 – 52.480

1:2.000

6080-33003 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 53.165 – 55.448

1:2.000

6080-33004 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 57.897 – 59.529

1:2.000

6080-33005 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 60.019 – 61.775

1:2.000

6080-33006 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 62.049 – 63.177

1:2.000

6080-33007 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 63.711 – 65.385

1:2.000

 

6080-7002 Normaltværsnit, med kantopsamling og uden kantopsamling St. 51.000 – 64.730

1:100

6080-7003 Normaltværsnit, motorvej med stabling og kantopsamling St. 57.300 – 58.900

1:100

6080-7004 Normaltværsnit, motorvej ved passage af bro ved Ryvej  

1:100

     

 
6080-17001 Normaltværsnit, grusvej St. 59.000 m.h.s.

1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Motorvejen mellem Skanderborg og Aarhus er en del af Europavej 45. Motorvejen indgår i det transeuropæiske vejnet, idet den skaber forbindelse mellem Norge/Sverige samt Central- og Sydeuropa.

 

Motorvejen forbinder desuden Aarhus og trekantsområdet, som begge er landsdelscentre og vigtige godstransportknudepunkter.

 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 14,4 km udbygning af den eksisterende Østjyske Motorvej på strækningen fra Nybro syd for tilslutningsanlæg Skanderborg Syd til syd for forbindelsesanlægget motorvejskryds Aarhus Syd.

 

Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i driftskilometreringen km 153/000. Den anvendte projektstationeringslinje har i dette punkt st. 53.000.

 

Udbygningen af motorvejen sker ind mod den brede midterrabat, hvor der etableres 3. spor samt bred indre kantbane.

 

Eksisterende nødspor forstærkes på hele strækningen og suppleres med kantopsamling på delstrækninger.

 

Projektet omfatter udlægning af støjdæmpende asfaltbelægninger på delstrækninger.

 

Nærværende udbygningsstrækning, som er fra st. 50.700 – 64.920 (nordgående spor) / 64.940 (sydgående spor) er beliggende i Skanderborg Kommune.

 

I projektets sydlige ende st. ca. 50.700 – 51.300 er det udformet, så alle nødvendige asfaltarbejder i midterrabatten er udført i forbindelse med en eventuel senere udbygning til 6 spor længere mod syd.

 

Eksisterende bygværker skal ikke udbygges eller forstærkes i forbindelse med udbygningen.

 

Dimensioneringshastighed

Det eksisterende tracé bevares i forbindelse med udbygningen, hvilket medfører følgende mindsteværdier:

 

Mindste horisontalradius er 1.500 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 20.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 24.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 26 ‰.

 

Det eksisterende tværfald er 20 ‰, og dette fastholdes efter udbygningen; dog med den undtagelse, at tværfaldet ændres til 25 ‰ (kun på den nye sideudvidelse), når denne har fald ind mod midterrabatten.

 

Motorvejen forventes som i dag at have en tilladt hastighed på 130 km/t, dog med 110 km/t hastighedsbegrænsning omkring forbindelsesanlægget Motorvejskryds Aarhus Syd.

 

Eksisterende rampers tracé ændres ikke, og gældende dimensioneringshastigheder fastholdes.

 

Afvanding

Motorvejen udføres på strækningerne st. 50.700 – 55.350 og st. 59.200 – 60.000 med trug/grøfter, der opsamler overfladevand, som transporteres til regnvandsbassiner. Motorvejen udføres på strækningerne st. 55.350 – 59.200 og st. 60.000 – 64.400 (nordgående spor) / 64.940 (sydgående spor) med tæt afvandingssystem, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger via nedløbsbrønde, hvorfra vandet transporteres til regnvandsbassiner. Afvandingssystemet på skærende hovedlandeveje og kommuneveje bliver ikke berørt af projektet.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Der ændres ikke på de eksisterende tilslutningsanlæg.

 

Sideanlæg

Der ændres ikke på eksisterende sideanlæg.

 

Tværprofil

Motorvejen udbygges symmetrisk fra 4 til 6 spor, og den nuværende motorvejs linjeføring/centerlinje forudsættes bibeholdt.

 

Ved udbygning af motorvejen er kronebredden på 37,00 meter fordelt på følgende elementer:

 

Midterrabat på 7,00 meter inkl. 2 indre kantbaner a 1,50 meter.
2 kørebaner a 11,00 meter, afstribet med 1 kørespor a 3,75 meter, 1 kørespor a 3,50 meter og et kørespor a 3,25 meter og kantbaner a 0,50 meter.
2 belagte nødspor a 2,50 meter. På mindre delstrækninger a 2,00 eller 3,00 meter. Hvor projektet foreskriver kantopsamling, skal nødsporet være 3,00 meter, hvilket indebærer, at nødsporet udvides med 0,50 meter på delstrækninger.
2 yderrabatter a 1,50 meter.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 meter ved eksisterende bygværker.

 

Støjforanstaltninger

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen, men der vil ske udlægning af mindre støjende asfaltbelægninger på delstrækninger. Når anlægget er færdigt, tages der på det tidspunkt stilling til, om der skal foretages yderligere støjforanstaltninger.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer rundt om de regnvandsbassiner, der skal udvides. Arealet har normalt en bredde på 10 meter, men er reduceret til 5 meter eller mindre, hvor det er muligt ved naturbeskyttede arealer.

 

Der etableres anstillingspladser for entreprenøren på rastepladserne Fuglsang Øst og Vest.

 

Faunapassager

Der etableres ikke faunapassager på strækningen.

 

Erstatningsbiotoper

Der etableres ikke erstatningsbiotoper på strækningen.

 

Vildthegn

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

 

Øvrige forhold

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Særlige bestemmelser

 

SKANDERBORG KOMMUNE

Motorvejen st. 50.700 – 64.920

 

St. 50.700 – 51.200

Motorvejens eksisterende profil udformes, så alt asfaltarbejde i midterrabatten er klargjort til en eventuel senere udbygning af motorvejen mod syd til 6 spor.

 

St. 51.170 m.v.s.

Et eksisterende bassin (1) oprenses og udvides.

 

St. 51.200 – 51.300 m.h.s.

Motorvejen udvides fra 2 til 3 spor i nordgående retning.

 

St. 51.400 – 51.600 m.v.s.

Motorvejen udvides fra 2 til 3 spor i sydgående retning.

 

St. 51.530 m.v.s.

Et eksisterende bassin (2) udvides.

 

St. 53.600 m.h.s.

Der etableres et nyt regnvandsbassin (4).

 

St. 54.530 m.v.s.

Et eksisterende bassin (5A) oprenses og udvides.

 

St. 54.670 m.h.s.

Der etableres et nyt regnvandsbassin (5B).

 

St. 54.750 m.h.s.

Der etableres et udsætningsområde.

 

St. 54.940 m.v.s. (langs Skanderborgvej)

Der etableres et nyt regnvandsbassin (6B).

 

St. 55.060

Alle rampekvadranter i tilslutningsanlægget Skanderborg Vest bruges til udsætningsområder.

 

St. 55.450 m.v.s.

Et eksisterende bassin (6A) oprenses.

 

St. 58.030 m.v.s.

Et eksisterende bassin (7) oprenses og udvides.

 

St. 58.710 m.h.s.

Et eksisterende bassin (8) oprenses.

 

St. 58.940 – 59.030 m.h.s.

Forlagt kommunevej Sletten udføres med 4,50 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 meter.

 

St. 59.000 m.h.s.

Et eksisterende bassin (9) oprenses og udvides.

 

St. 59.470 m.v.s.

Et eksisterende bassin (10) oprenses og udvides.

 

St. 60.060 m.h.s.

Et eksisterende bassin (11) oprenses og udvides.

 

St. 60.580 m.v.s.

Et eksisterende bassin (12) oprenses.

 

St. 61.470 m.h.s.

Et eksisterende bassin (13) oprenses og udvides.

 

St. 61.940 m.h.s.

Et eksisterende bassin (14) oprenses og udvides.

 

St. 62.120 m.v.s.

Et eksisterende bassin (15) oprenses og udvides.

 

St. 62.840 m.h.s.

Der etableres et nyt regnvandsbassin (16).

 

St. 63.700 m.h.s.

Et eksisterende bassin (17) oprenses.

 

St. 64.300 – 64.940 m.v.s.

Udbygning af sydgående 3 spor udvides til 4 spor og tilsluttes eksisterende 4 sporet motorvej i st. 64.940.

 

St. 64.470 m.h.s.

Et eksisterende bassin (18) oprenses og udvides.

 

St. 64.920 m.h.s.

Udbygningen af nordgående 3 spor tilsluttes eksisterende 3 sporet motorvej.

 

St. 65.280 m.h.s.

Et eksisterende bassin (19) oprenses og udvides.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede indledningsvis oplyst, om det er udelukket, at der opsættes støjskærme på strækningen, hvor motorvejen udvides fra 4 til 6 spor. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at anlægsmyndigheden vil undersøge, om der skal opsættes støjskærme, når projektet står færdigt, således at det kan vurderes, om støjen er steget på strækningen. I forlængelse heraf oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der som udgangspunkt alene opsættes støjskærme, hvor der er tæt bebyggelse, hvorfor der som udgangspunkt ikke opsættes støjskærme i det åbne landskab. Samtidig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at en støjskærm primært vil være til gavn for dem, der bor lige bag skærmen, idet dens effekt aftager, jo længere afstand der bliver til den.

 

En anden lodsejer ønskede oplyst, om anlægsmyndigheden giver tilskud til støjskærmende foranstaltninger på privat grund. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at anlægsmyndigheden ikke giver tilskud til sådanne foranstaltninger. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at tilskud til lydisolerende vinduer og facadeisolering alene gælder ejendomme, der ligger inden for et vist spænd af støjpåvirkning fra motorvejen.

 

En tredje lodsejer ønskede oplyst, om der sker en forøgelse af støjbelastningen på strækningen, når der samtidig anlægges støjdæmpende asfalt. Dette bekræftede anlægsmyndighedens repræsentanter, idet anlægsmyndighedens repræsentanter henviste til, at hastigheden på størstedelen af strækningen forøges fra nuværende 110 km/t til 130 km/t. Samme lodsejer ønskede oplyst, om der er stor prisforskel mellem almindelig asfalt og støjdæmpende asfalt. Dette bekræftede anlægsmyndighedens repræsentanter, idet anlægsmyndighedens repræsentanter henviste til, at den gamle asfaltbelægning skal fræses væk, inden der kan anlægges støjdæmpende asfalt.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, om overskydende jord fra anlægsarbejdet kan bruges til at forstærke støjvolde på ejendomme beliggende langs motorvejen. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at dette afhænger af en konkret drøftelse, og at det muligvis kræver en landzonetilladelse, såfremt der skal anlægges nye støjvolde, eller eksisterende støjvolde skal udvides. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at rette myndighed i relation til opnåelse af landzonetilladelse er den stedlige kommune.

 

Flere lodsejere ønskede oplyst, om der lægges jernplader ud på de veje, som skal bruges som midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejdet, idet lodsejerne udtrykte bekymring for, om markvejene kan holde til tung trafik i form af lastbiler. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der normalt ikke lægges jernplader ud, men at dette vurderes i hvert enkelt tilfælde. Samtidig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at de veje, der bruges som midlertidige arbejdsarealer, retableres efter anlægsarbejdets udførelse. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det efter anlæggets udførelse afgøres, om der er sket strukturskade på de enkelte ejendomme. Flere lodsejere ønskede endvidere oplyst, om den midlertidige brug af vejene medfører begrænsninger for de enkelte lodsejere i brugen af landbrugsarealer samt adgang til beboelser. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der ikke som følge af den midlertidige brug af vejene sker en indskrænkning af de enkelte lodsejeres vejret, og at adgang til landbrugsarealer og ejendomme vil blive opretholdt i anlægsperioden, om end den kan blive begrænset i perioder. Samtidig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at anlægsmyndigheden vil undersøge nærmere, om visse markveje kan holde til den arbejdstrafik, som henvises hertil.

 

Flere lodsejere gjorde opmærksom på, at et område beliggende sydøst for motorvejen mellem Stilling og Hørning ifølge kommuneplanen udlægges til erhvervsområde. Kommissarius ønskede herefter oplyst, om der tillige er vedtaget en lokalplan for området. Hertil oplyste lodsejerne, at dette ikke er tilfældet, men at Skanderborg Kommune er langt i processen i forhold til at vedtage en lokalplan for området.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 % p.a.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 11. oktober 2017, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2020. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelser af erstatninger er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                             Niels Juel

Albert Vinther Krogh               Karsten Cordtz

/Frederik Jacobi Grøn

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn