Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, besigtigelsesforretning den 21. marts 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udvidelse af E45 fra Vejle N til Skanderborg S indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 21. MARTS 2023

 

Forretningen begynder kl. 13.00 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens. Her gennemgås strækningen fra st. 128.500 syd for afkørsel Horsens S/nr. 57 og mod nord frem til st. 133.210 ved underføringen af Bygholm Å.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 samme sted. Her gennemgås strækningen fra st. 133.210, nord for underføringen af Bygholm Å frem til st. 138.400 syd for kommunevej Østbirkvej.

 

Der vil begge gange blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil den efterfølgende dag, onsdag den 22. marts 2023, foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

************

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 21. februar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice/på Teknisk Forvaltnings kontor i hhv. Horsens og Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. februar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk