Udbygning af rute 11 i Ribe, besigtigelsesforretningen den 3. september 2018

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

UDBYGNING AF RUTE 11 I RIBE

(Besigtigelsesforretningen den 3. september 2018)

  1. hæfte

Mandag den 3. september 2018 kl. 10.00 samledes kommissionen på Den Gamle Avlsgård, Ribe for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af rute 11 i Ribe. På forretningen blev indgrebene på ejendommene beliggende øst for statsvejene Trojelsvej, Plantagevej og Ringvejen, Ribe gennemgået.

Forretningen fortsatte samme dag samme sted kl. 13.30. På forretningen blev indgrebene på ejendommene beliggende vest for statsvejene Trojelsvej, Plantagevej og Ringvejen, Ribe gennemgået.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Søren Green, Kibæk, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte Søren Schrøder.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, projektleder Mike Boesen, fagprojektleder for vejdesign Einar Arnalds Jonasson, fagprojektleder for arealerhvervelse Birgitte Sandgaard, fagprojektleder for entreprisestyring Jesper Kjærgaard, fagansvarlig for natur og miljø Niels Krogh Kristensen og landinspektør Brian Graugaard.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Projektet omfatter udbygning af eksisterende statsvejsstrækning, der udgør en del af rute 11, som også benævnes hovedlandevej nr. 332, der forløber fra Varde til Ribe.

Projektet indebærer en udbygning af rute 11 i Ribe til to spor i hver retning fra rundkørslen ved Plantagevej til umiddelbart nord for det signalregulerede kryds ved Industrivej/Nørremarksvej samt etablering af en tunnel til fodgængere og cyklister ved krydsningen med Farupvej/Obbekjærvej. Endvidere omfatter projektet etablering af støjskærme på østsiden af rute 11, ombygning af signalregulerede kryds og etablering af to shunts på rundkørslen ved Plantagevej. Endelig etableres en klapbro over Ribe Å, således at høje skibe igen får mulighed for at sejle til skibsbroen i Ribe.

Med ”Trafikaftale 2014 – Udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014” blev der afsat 365,6 mio. kr. (2016-priser) til realisering af en omfartsvej ved Ribe. Dette er siden blevet justeret til 186,6 mio. kr., idet løsningen er mindre vidtgående end først antaget.

Projektet har hjemmel i lov om offentlige veje, §§ 69-97, og finansieres med baggrund i aktstykke nr. 24 af 1. december 2016 med en økonomisk ramme på 186,6 mio. kr. fra 2016-2021.

I forbindelse med detaljeringen af projektet har det vist sig nødvendigt at gennemføre en række ændringer for at forbedre trafiksikkerheden og som følge af mere komplicerede geotekniske forhold end forudsat.

Vejdirektoratet har i notat til Transportministeriet af 19. september 2017 (opdateret 1. december 2017) gjort opmærksom på dette.

Herunder angives ændringer af arealmæssig og nabomæssig betydning:

Det har vist sig nødvendigt at opsætte støttemure flere steder, bl.a. ved Maskinfabrikken nord for Industrivej og langs bilforhandlerne m.fl. syd for Industrivej samt ved en adgangsvej til Nørretoft 2A.

 

Det har vist sig nødvendigt at ændre på den vejgeometriske sammenhæng fra jernbanekrydsningen og syd for Skovgrillen.

 

Det har været nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige årsager at etablere en ny adgangsvej til 11 huse langs Plantagevej (nr. 24-44) langs rute 11 syd for jernbanen. Den nuværende adgangsvej til husene bagved lukkes, og der udføres en adgangsvej syd for Skovgrillen (den nordlige adgangsvej ved Skovgrillen lukkes).

 

Den nye adgangsvej giver mulighed for at opsætte støjskærm for de 11 huse, i lighed med den støjskærm der opsættes nord for det berørte område, og som var planlagt i VVM.

 

På grund af den nye adgangsvej berører projektet mere fredskov, da rute 11 forskydes lidt mod vest.

 

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af rute 11 fra krydset Industrivej/Nørremarksvej til krydset Farupvej/Obbekjærvej i stedet for to enkeltrettede cykelstier øst og vest.

 

Det er besluttet at bygge klapbroen samme sted som den eksisterende bro og lægge en interimsbro med interimsvej mod vest til benyttelse i anlægsperioden. Det giver besparelse samt et bedre vejforløb. Interimsbroen forventes lånt hos Forsvaret uden lejeomkostninger for projektet.

Opsætning af støjskærm syd for jernbaneoverskæringen har vist sig at kunne billiggøres ved at anvende overflødige støjskærmsplader fra et tidligere anlægsprojekt, og derfor er denne støjskærm medtaget i det foreliggende projekt.

Transportministeriet har i mail af 31. januar 2018 meddelt, at Vejdirektoratets notat er taget til efterretning.

Transport-, bygnings- og boligministeren har i brev af 28. november 2017 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

Myndighedsgodkendelser

Strækningen er beliggende i Esbjerg Kommune.

Projektets gennemførelse forudsætter, at anlægsmyndigheden indhenter de nødvendige tilladelser og dispensationer fra andre offentlige myndigheder. Disse er anført i nedenstående:

I brev af 31. maj 2018 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt til udførelse af vejprojektet.

Politiet har i mail af 6. juni 2018 givet samtykke i henhold til færdselslovens § 100 til den overordnede linjeføring. Trafiksikker løsning til fodgængerkrydsning ved Skovgrillen påpeges.

Esbjerg Kommune har i mail af 7. juni 2018 udtalt sig i henhold til vejlovens § 24, stk. 2. Kommunen har følgende bemærkninger:

Med hensyn til udformningen af broen over Ribe Å henvises der til tidligere aftale om Esbjerg Kommunes inddragelse i valg af design m.v.
Vi er fortsat betænkelige ved den viste fodgængerkrydsning af de to spor i hver retning ud for Skovgrillen og har tidligere anmodet Vejdirektoratet om, at dette medtages i en trafiksikkerhedsrevision.
Det bør undersøges, om stiforløbet mellem Plantagevej og den dobbeltrettede sti sydvest for Obbekærvej kan gøres mere dynamisk.
Oversigtsforhold specielt for vejtilslutningen ved Skovgrillen og lokalkørebanen bør sikres.

Til kommunens fire bemærkninger kan Vejdirektoratet tilføje følgende:

Det er aftalt, at Esbjerg Kommune inddrages i valg af design m.v. af broen over Ribe Å.
Der er igangsat tællinger af fodgængere mellem rastepladsen og Skovgrillen. Resultatet heraf vil blive gennemgået ved besigtigelsesforretningen.
Et mere dynamisk stiforløb mellem Plantagevej og den dobbeltrettede cykelsti sydvest for Obbekærvej forsøges indarbejdet i projektet.
Oversigtsforhold sikres ved tinglysning af oversigtsdeklarationer og tages med i betragtningerne ved placeringen af støjskærme.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Miljøstyrelsen i mail af 11. december 2017 vurderet, at den beskrevne ændring af Ringvejen ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 2. Det fører til Miljøstyrelsens vurdering af, at der for den konkrete løsning ikke stilles krav om § 20-godkendelse.

I brev af den 5. april 2018 har Esbjerg Kommune meddelt landzonetilladelse til etablering af 2 regnvandsbassiner.

I brev af den 10. april 2018 har Esbjerg Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 og § 18 til udskiftning af bro over Ribe Å samt til etablering af et midlertidigt vejanlæg og bro, samt etablering af et midlertidigt arbejdsareal, i anlægsperioden.

I brev af den 13. april 2018 har Esbjerg Kommune meddelt tilladelse til udledning af overfladevand efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

I brev af 23. april 2018 har Esbjerg Kommune meddelt dispensation til midlertidig inddragelse af naturbeskyttet eng til arbejdsareal og til midlertidig vej og bro over Ribe Å.

I brev af 7. maj 2018 har Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, meddelt dispensation fra fredningsbestemmelserne for Hovedengen ved Ribe til anlæggelse af 2 shunts.

I brev af 8. maj 2018 har Esbjerg Kommune meddelt dispensation til anlæggelse af shunt i naturbeskyttet eng.

I brev af 20. november 2017 har Miljø- og Fødevareministeriet meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligt.

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
33130-33001 Besigtigelsesplan St. 6.600 – 8.400 1:2.000
33130-33002 Besigtigelsesplan St. 7.840 – 9.200 1:2.000
33130-1015 Oversigtsplan St. 6.700 – 9.010 1:25.000
33130-1016 Plan St. 6.700 – 9.010 1:4.000
33130-2016 Længdeprofil, UF fællessti ved Farupvej 1:400/1:4.000
33130-2017 Længdeprofil, shunts og nordlig ben 1:400/1:4.000
33130-12002 Længdeprofil, fællessti ved Obbekjærvej og Farupvej samt interimsvej 1:400/1:4.000
33130-7002 Normaltværsnit, støjskærm og fællessti m.v. 1:100
33130-7003 Normaltværsnit, østlig og vestlig shunt 1:100
33130-17001 Normaltværsnit, fællessti fra Obbekjærvej m.v. 1:100
33130-17002 Normaltværsnit, interimsvej 1:100

Projektbeskrivelse

Strækningen

Udbygning af den eksisterende rute 11 sker over en strækning på ca. 2,3 km i Ribe.

Strækningen er en delstrækning af hovedlandevej nr. 332, Varde – Ribe, kilometreret fra nord mod syd i km 37.885 – 40.200.

Projektet er stationeret fra nord mod syd st. 6.700 – 9.010.

Strækningen er beliggende i Esbjerg Kommune.

Rute 11 omkring Ribe er den mest belastede strækning på hele rute 11 syd for Esbjergmotorvejen. De største problemer med trafikafvikling på rute 11 opstår på strækningen fra rundkørslen på Plantagevej til nord for krydset ved Industrivej. Det er i høj grad det signalregulerede kryds ved Farupvej/Obbekjærvej samt jernbanens krydsning af rute 11, som skaber ”propper” i trafikken.

Den centrale strækning udbygges derfor til to spor i hver retning, ligesom der etableres en stitunnel til fodgængere og cyklister ved det signalregulerede kryds ved Farupvej/Obbekjærvej. Rundkørslen har for nuværende 1 shunt, men udbygges med yderligere 2 shunts.

Det er forventningen, at en sådan udbygning vil kunne fjerne størstedelen af trængselsproblemerne.

Udbygningen suppleres med etablering af en klapbro over Ribe Å, sådan at høje skibe igen får mulighed for at sejle til Ribe. Lystbådetrafikken er generelt ret begrænset i vadehavsområdet, og det er derfor forudsat, at trafikken ad rute 11 ikke vil blive påvirket nævneværdigt af broåbninger.

En klapbro vurderes bedst placeret på samme sted som den nuværende bro, så trafikken på rute 11 kan afvikles på en midlertidig bro i anlægsperioden. Efter færdiggørelse af klapbroen kan trafikken flyttes hertil, og den midlertidige bro kan fjernes.

Dimensioneringshastighed

Ved udbygningen af rute 11 fra umiddelbart nord for det signalregulerede kryds ved Industrivej/Nørremarksvej til rundkørslen ved Plantagevej anvendes dimensioneringshastigheden 50 km/t.

Der er i projektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved denne hastighed.

Horisontalradius følger eksisterende tracé.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 3.000 meter.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 2.700 meter.

Største gradient i længdeprofilet er 12 ‰.

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden besigtigelsen, og forslag til vandsynsprotokoller vil blive fremlagt ved besigtigelsesforretningen.

Ved udbygningen af rute 11 vil alt vejvand opsamles i rendestensbrønde, der er placeret ved kantopsamlingen, brøndene har afløb til rørledninger og videre til nye regnvandsbassiner, hvorfra det udledes med forsinkelse via drosselledning til en recipient. Ingen regnvandsbassiner har direkte udløb til Ribe Å.

Vejens afvandingssystemer dimensioneres for en regn-intensitet på 140 l/sek/ha belagt areal. Der regnes almindeligvis ikke med afstrømning fra ikke belagte arealer.

Tilslutninger

Der etableres følgende tre tilslutninger:

To shunts i forbindelse med rundkørslen ved Plantagevej. Den sydøstlige forløber fra rute 11 og tilsluttes kommunevejen Plantagevej, mens den nordøstlige forløber fra kommunevejen Plantagevej til rute 11.
Kommunevejene Industrivej og Nørremarksvej tilpasses det nye signalanlæg, der etableres i det 4-benede kryds på rute 11.
Kommunevejene Farupvej og Obbekjærvej tilpasses det nye signalanlæg, der etableres i det 4-benede kryds på rute 11.

Sideanlæg

Den eksisterende rasteplads beliggende på vestlig side af rute 11 ca. st. 7.420 – 7.510 tilpasses udvidelsen.

Der etableres ikke nye rastepladser på strækningen.

Tværprofil

Rute 11’s eksisterende kronebredde er 14,20 meter fordelt på følgende elementer:

2 kørebaner a i alt 9,20 meter (afstribet med 2 kørespor a 4,10 meter og kantbaner a 0,50 meter).

2 enkeltrettede cykelstier a 2,00 meter.

2 yderrabatter a 0,50 meter.

Rute 11’s fremtidige kronebredde er af varierende bredde, der fordeles på følgende elementer:

4 kørebaner a i alt 13,80 meter (afstribet med 2 kørespor a 3,10 meter og 2 kørespor a 3,50 meter med kantbaner a 0,30 meter).

Spærreflade af varierende bredde.

Skillerabat a 1,00 meter.

Dobbeltrettet fællessti a 3,00 meter.

1 yderrabat a 1,00 meter.

1 yderrabat a 0,50 meter.

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår nedenfor under afsnittet: Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

Støjskærme

Der etableres 3 meter høje, transparente støjskærme på rute 11’s østlige side fra Nørremarksvej til umiddelbart nord for Skovgrillen, dog afbrudt af jernbanen.

Stitunnel

Der etableres en stitunnel syd for krydset Farupvej/Obbekjærvej.

Bro

Der etableres en ny klapbro på eksisterende rute 11 som erstatning for den eksisterende faste bro.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over underført fællessti ved Farupvej er efter aftale med vejmyndigheden fastsat til 2,53 meter.

Støjafskærmning

Der etableres 3 meter høje, transparente støjskærme i st. 6.950 – 7.460 på rute 11’s østlige side fra Nørremarksvej til nord for Skovgrillen, dog afbrudt af jernbanen.

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.

Byggelinjer

Arealerne langs statsvejen/rute 11 og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40.

På ejendommene langs hovedlandevej nr. 332, Varde – Ribe, er der den 28. november 1979 tinglyst deklaration om vejbyggelinje med følgende afstande:

I vejens venstre side fra km 37,9 til km 38,7 – 17,50 meter fra vejmidten.

I vejens højre side fra km 37,9 til km 38,4 – 17,50 meter fra vejmidten.

I vejens venstre side fra km 38,7 til km 40,4 – 25,00 meter fra vejmidten.

I vejens højre side fra km 38,7 til km 40,4 – 25,00 meter fra vejmidten.

Ovenstående byggelinjer ændres ikke i forbindelse med dette projekt.

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

Servitut om fri oversigt kan pålægges ejendommen Plantagevej 14 til sikring af nødvendige oversigtsforhold for tilslutningen af cykelsti på den private adgangsvej til ejendommen.

Eventuelle servitutter om fri oversigt, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.

Adgangsbegrænsning

Den eksisterende adgangsbegrænsning, der er tinglyst henholdsvis den 28. januar 1964 og den 12. juni 1964 på hovedlandevej nr. 332, opretholdes.

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet nedenfor under afsnittet: Særlige bestemmelser.

Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10,00 meter.

Endvidere eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

Faunapassager

Der etableres ikke nye faunapassager på strækningen.

Faunapassagen for odderen langs Ribe Å under den eksisterende bro opretholdes såvel i anlægs- som i den efterfølgende driftsfase.

Erstatningsnatur

Der etableres 640 m2 erstatningsnatur til erstatning for inddragelse af 320 m2 naturbeskyttet eng ved anlæggelse af shunts.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for rute 11, der på den berørte strækning både benævnes Trojelsvej, Plantagevej og Ringvejen.

Esbjerg Kommune er vejbestyrelse for de skærende veje Industrivej, Nørremarksvej, Farupvej, Obbekjærvej og Plantagevej.

Stærevej er privat fællesvej.

Efter projektets realisering bliver Plantagevej fra hus nr. 22 til 44 samt ejendommene på Stærevej vejbetjent via ny privat fællesvej over matr. nr. 634as Nørremarken, Ribe Jorder.

Der skal – jævnfør bestemmelserne i privatvejloven – således udarbejdes fordelingsnøgle for udgifter til fremtidig vedligeholdelse.

Den private adgangsvej for ejendommen matr. nr. 15b Østermade, Ribe Jorder, som forløber over egen grund og med tilslutning til den kommunale del af Plantagevej, forventes omklassificeret til kommunal sti med ret for kørende færdsel til ovennævnte ejendom.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Den tekniske del af ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved besigtigelsesforretningen, mens den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen kørte strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Lodsejerne fik herved lejlighed til at udtale sig igen.

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Den Gamle Avlsgård, Ribe, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved de indledende møder.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om anlægsarbejdet starter i den nordlige eller sydlige ende af projektet.

Anlægsmyndigheden oplyste, at det vil være op til entreprenøren at bestemme, hvor der startes. Dog forventes det, at udbygningen mod vest sker først.

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at entreprenøren vil arbejde inden for dagtimerne. Dog kan der være særlige arbejder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Esbjerg Kommune kan som miljømyndighed give tilladelse, hvis der skal foretages arbejder uden for sædvanlig arbejdstid.

Enkelte lodsejere fremsatte ønske om en støjskærm på den østlige side af statsvejen Ringvejen syd for kommunevejen Obbekjærvej.

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det ikke er en del af projektet, samt at der ikke forventes en forøgelse af støjen på ejendommene.

Flere lodsejere ønskede oplyst, om anlægsmyndigheden har overvejet at føre cykelstien ad Nørremarksvej.

Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at vejen langs rute 11 er den mest direkte vej, og at det er anlægsmyndighedens erfaring, at cyklister ønsker at bevæge sig kortest muligt.

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorfor projektet starter/stopper, hvor det gør i den nordlige ende – og hvorfor det ikke er forlænget frem til rundkørslen.

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at man med dette projekt vil afhjælpe trafikopstuvningen i lyskrydsene, og man er klar over, at projektet ikke hermed afhjælper alle problemer.

Flere lodsejere udtrykte bekymring for sætningsskader på deres ejendomme i forbindelse med anlægsarbejderne.

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at der vil ske fotoregistrering af ejendommene, før anlægsarbejderne igangsættes.

Flere lodsejere udtrykte bekymring for, om der lukkes for adgang til ejendommene i anlægsfasen.

Anlægsmyndigheden oplyste, at projektet endnu ikke er færdigprojekteret. Det tilstræbes, at der er adgang til ejendommene i hele anlægsfasen, men at der kan være kortvarige perioder, formentlig kun af timers varighed, hvor adgang ikke er mulig.

Flere lodsejere udtrykte utilfredshed med, at det ved Skovgrillen bliver svært at skelne mellem, hvad der er kørevej, og hvad der er parkering, og fremkom i den forbindelse med flere løsningsforslag.

Flere lodsejere undrede sig over projektet, da der tilsyneladende ikke er nogen, der ønsker klapbroen, ligesom man er uforstående over for projektet set i lyset af kommunens planer om en nærbane med halvtimesdrift.

Ejeren af matr. nr. 634cx Nørremarken, Ribe Jorder fremsatte ønske om en ikke-transparent støjskærm.

Anlægsmyndigheden oplyste på forretningen, at den lille støjskærm på matr. nr. 634ax Nørremarken, Ribe Jorder alligevel ikke ønskes etableret, da den giver en meget begrænset effekt og samtidig vil give dårlige oversigtsforhold.

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation. Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

Kommissionens bemærkninger

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det fremlagte projekt besluttede ekspropriationskommissionen at godkende det fremlagte forslag med følgende bemærkninger:

Frem mod ekspropriationsforretningen anmodes anlægsmyndigheden om at præcisere ekspropriationsgrænserne. Ved besigtigelsen i marken viste det sig, at markeringen af ekspropriationsgrænsen visse steder var misvisende.

Anlægsmyndigheden anmodes om at arbejde videre med projektet vedrørende Skovgrillen.

Anlægsmyndigheden anmodes om at vurdere, om det teknisk og visuelt vil være en mulighed at opsætte en ikke-transparent støjskærm på matr. nr. 634cx Nørremarken, Ribe Jorder.

Ved besigtigelsen i marken kom det frem, at anlægsmyndigheden ønsker at lukke overkørslen tættest på krydset på matr. nr. 477q Nørremarken, Ribe Jorder af hensyn til trafiksikkerheden. Kommissionen tiltrådte lukningen af overkørslen.

På forretningen blev det oplyst, at anlægsmyndigheden og ejeren af matr. nr. 477e Nørremarken, Ribe Jorder har aftalt, at støjskærmen ud for ejendommen forlænges frem til skellet til naboejendommen, hvilket betyder, at havelågen ud mod statsvejen Trojelsvej lukkes permanent. Kommissionen tiltrådte dette.

Kommissionen kan tiltræde, at støjskærmen på matr. nr. 634ax Nørremarken, Ribe Jorder ikke etableres.

På baggrund af de på forretningen foreliggende oplysninger samt afstanden til ejendommene kan kommissionen ikke imødekomme forslaget om en støjskærm syd for Obbekjærvej.

For så vidt angår forslaget om at lede cyklister ad Nørremarksvej kan dette ikke tiltrædes af kommissionen. Ejendommene langs rute 11 skal også have forbindelse til cykelstien.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Særlige bestemmelser

ESBJERG KOMMUNE

Statsvejen, Rute 11 (st. 6.70 – 9.01)

St. 6.70

Udvidelsen af rute 11 påbegyndes.

St. 6.83 – 7.04

Ombygning af signalreguleret kryds ved Industrivej/Nørremarksvej.

Industrivej h.s.

I forbindelse med ombygningen af 4-benet kryds med signalanlæg ved Industrivej/Nørremarksvej sker der en tilpasning af Industrivej. Overkørslen tættest på krydset på matr. nr. 477q Nørremarken, Ribe Jorder lukkes.

 

Nørremarksvej v.s.

I forbindelse med ombygningen af 4-benet kryds med signalanlæg ved Industrivej/Nørremarksvej tilpasses tilslutningerne. På nordlig side således at der bliver plads til, at den eksisterende cykelsti langs med Nørremarksvej udformes således, at der bliver et venteareal til cyklister, der skal mod syd fra Nørremarksvej ad fællesstien langs med rute 11.

Rute 11 fortsat

St. 6.95 – 7.01 v.s.

Der opsættes en 3 meter høj, transparent støjskærm i bagkant rabat.

St. 7.00 – 7.10 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin (lukket rørbassin).

St. 7.00 – 7.23 v.s.

Der opsættes en 3 meter høj, transparent støjskærm i skillerabatten mellem vejbanen og fællesstien.

St. 7.01 v.s.

Haveindgang til ejendommen matr. nr. 477e Nørremarken, Ribe Jorder nedlægges, da der etableres en støjskærm ved skellet mellem ejendommen og rute 11.

St. 7.07 h.s.

Beboelsesbygningen på ejendommen matr. nr. 477t Nørremarken, Ribe Jorder skal nedrives, og de to lejemål eksproprieres.

St. 7.11 h.s.

Overgangen til virksomheden på matr. nr. 477z Nørremarken, Ribe Jorder nedlægges.

St. 7.15 – 7.27

Op til jernbanen etableres der midterheller mellem de to kørselsretninger.

St. 7.20 h.s.

Den eksisterende teknikhytte skal flyttes længere mod nordvest på den nordlige side af banen. Der skal sikres en fortsat adgang dertil.

St. 7.22 – 7.25 v.s.

Der etableres en transparent støjskærm i bagkant rabat, langs matr. nr. 634cx Nørremarken, Ribe Jorder rundt om det sydvestligste hjørne.

St. 7.23 – 7.25 v.s.

Fællesstien anlægges vinkelret på jernbanen.

St. 7.26 – 7.46 v.s.

Der opsættes en 3 meter høj, transparent støjskærm i skillerabatten mellem vejbanen og privat fællesvej/fællesstien.

St. 7.26 – 7.47 v.s.

Der anlægges en kombineret privat fællesvej/fællessti øst for støjskærmen for ejendommene matr. nr. 634au Nørremarken Ribe Jorder til og med matr. nr. 634ax smst.

Den private fællesvej/fællessti består af følgende elementer:

1 kørebane a 4,30 meter (afstribet med 1 kørespor a 4,00 meter og kantbane a 0,30 meter) samt 0,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 4,80 meter.

Den private fællesvej/fællessti medfører, at de ovenfor nævnte ejendomme, som tidligere havde overkørsel direkte til Plantagevej/rute 11, nu får adgang via den private fællesvej med overkørsel i st. 7.50.

St. 7.27 v.s.

Der anlægges en vendeplads på matr. nr. 634au Nørremarken, Ribe Jorder.

St. 7.27 – 7.46

Der etableres spærreflade mellem de to kørselsretninger.

St. 7.46 v.s.

Overkørslen til Stærevej nedlægges. Trafikken ledes fremadrettet rundt om Skovgrillen.

St. 7.46 – 7.47

Der etableres en krydsningshelle for gående til og fra den eksisterende rasteplads.

St. 7.46 – 7.50 v.s.

Den private fællesvej nævnt ovenfor under st. 7.26 – 7.47 v.s. forløber over Skovgrillens P-plads øst om Skovgrillens bygning. Den private fællesvejs elementer består af 1 kørebane a 6,00 meter.

St. 7.46 – 7.52 v.s.

Fællesstien nævnt ovenfor under st. 7.26 – 7.47 v.s. fortsætter langs med rute 11 og trækkes i forbindelse med indkørsel/udkørsel til Skovgrillens P-plads 6,00 meter mod øst.

St. 7.47 – 7.63

Mellem de 2 kørselsretninger etableres venstresvingsbane til Skovgrillen og venstresvingsbane til den eksisterende rasteplads.

St. 7.50 h.s.

Den eksisterende overgang fra rastepladsen flyttes til st. 7.47, hvor der etableres krydsningshelle.

St. 7.64 v.s.

Skovoverkørslen nedlægges. Fornøden vejadgang til skoven er til stede via Obbekjærvej.

St. 7.66 – 7.90

Ombygning af signalreguleret kryds ved Farupvej/Obbekjærvej.

Farupvej h.s.

St. 0.04 – 0.12

I forbindelse med ombygningen af signalanlægget ved Farupvej/Obbekjærvej nedlægges den dobbeltrettede cykelsti, og der sker en tilpasning af Farupvej.

 

Obbekjærvej v.s.

I forbindelse med ombygningen af signalanlægget ved Farupvej/Obbekjærvej sker der en tilpasning af Obbekjærvej.

Rute 11 fortsat

St. 7.80 – 7.88 v.s.

Fællessti fra Obbekjærvej.

Fællessti fra Obbekjærvej

St. 0.00 – 0.11

 

St. 0.00

Fællesstien fra Obbekjærvej tilsluttes 4-benet kryds Farupvej/Obbekjærvej.

 

St. 0.00 – 0.11

Fællesstien fra Obbekjærvej udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og 0,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 0.11

Fællesstien fra Obbekjærvej tilsluttes underført fællessti ved Farupvej i et T-kryds.

Rute 11 fortsat

St. 7.80 – 7.99

Rute 11’s længdeprofil hæves med op til 0,50 meter.

St. 7.874

Underføring af fællessti ved Farupvej.

Underført fællessti ved Farupvej

St. 0.02 – 0.25

 

St. 0.02

Den underførte fællessti ved Farupvej tilsluttes eksisterende dobbeltrettet cykelsti på Farupvej.

 

St. 0.02 – 0.08

Den underførte fællessti ved Farupvej udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og 0,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 0.08 – 0.15

Den underførte fællessti ved Farupvej udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og 2,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

Bredden på rabatten øges for at sikre oversigt til cyklisterne.

 

St. 0.15 – 0.20

Den underførte fællessti ved Farupvej udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

Bredden på rabatten sikrer oversigt til cyklisterne.

 

St. 0.20 – 0.24

Den underførte fællessti ved Farupvej udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og henholdsvis 0,50 meter og 2,00 meter brede yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

Bredden på rabatten øges for at sikre oversigt til cyklisterne.

 

St. 0.21

Den underførte fællessti ved Farupvej tilsluttes fællessti fra Obbekjærvej i et T-kryds.

 

Fællessti til Plantagevej

St. 0.21 – 0.25

Fra T-kryds i st. 0.21 forløber fællesstien fra Plantagevej frem til st. 0.23, hvor den udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og 0,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

Stien føres ud på eksisterende privat adgangsvej til ejendommen matr. nr. 15b Østermade, Ribe Jorder. Fællesstien tilsluttes derfra Plantagevej ved skel mod matr. nr. 15b Østermade, Ribe Jorder.

 

Eksisterende privat adgangsvej/fællessti asfalteres fra Plantagevej frem til skel mod matr. nr. 15b Østermade, Ribe Jorder. Kronebredde på 7,00 meter fordelt på følgende elementer: kørebane på 6,00 meter og 2 yderrabatter a 0,50 meter.

Rute 11 fortsat

St. 7.86 – 7.93 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 7.93

Udvidelsen af rute 11 afsluttes.

St. 7.93

Nyt nordligt ben frem mod eksisterende rundkørsel ved Plantagevej tilsluttes til rute 11’s udvidelse.

Nordlig ben

St. 7.93 – 8.19

 

St. 7.93

Det nordlige ben tilsluttes rute 11’s udvidelse.

 

St. 7.93 – 8.04

Det nordlige ben tilpasser 1 eksisterende kørebane på rute 11 og udvider den eksisterende rute 11 med 2 kørebaner på 4,00 meter inkl. delelinjer og kantbane a 0,50 meter og 1 yderrabat a 1,50 meter. I alt en kronebredde på 9,50 meter.

 

St. 8.04

Ny vestlig shunt frem mod eksisterende shunt tilsluttes til det nordlige ben.

Vestlig shunt

St. 8.04 – 8.20

 

St. 8.04

Den vestlige shunt tilsluttes det nordlige ben (h.s.).

 

St. 8.04 – 8.20

Den vestlige shunt udføres med kørebane på 4,50 meter inkl. 2 kantbaner a 0,50 meter, kantopsamling på 0,50 meter og 2 yderrabatter a 1,50 meter. I alt en kronebredde på 8,00 meter.

 

St. 8.20

Den vestlige shunt tilsluttes den eksisterende shunt.

St. 8.04 – 8.19

Det nordlige ben tilpasser 1 eksisterende kørebane på rute 11 og udvider den eksisterende rute 11 med 1 kørebane på 4,00 meter inkl. kantbane a 0,50 meter og 1 yderrabat a 1,50 meter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 8.19

Det nordlige ben tilsluttes den eksisterende rundkørsel ved Plantagevej.

 

Rute 11 fortsat

St. 8.00 – 8.10 h.s.

Galgemarksgrøften forlægges.

Eksisterende rute 11 fortsat

St. 8.11 v.s.

Den nordøstlige shunt tilsluttes eksisterende rute 11.

Nordøstlig shunt

St. 8.11 – 8.31

 

St. 8.11

Den nordøstlige shunt tilsluttes eksisterende rute 11.

 

St. 8.11 – 8.31

Den nordøstlige shunt udføres med kørebane på 4,50 meter inkl. 2 kantbaner a 0,50 meter, kantopsamling på 0,50 meter og 1 yderrabat a 1,50 meter. I alt en kronebredde på 6,50 meter.

 

St. 8.31

Den nordøstlige shunt tilsluttes Plantagevej.

Eksisterende rute 11 fortsat

St. 8.25 – 8.50 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 8.44 v.s.

Den sydøstlige shunt tilsluttes eksisterende rute 11.

Sydøstlig shunt

St. 8.06 – 8.44

 

St. 8.06

Den sydøstlige shunt tilsluttes Plantagevej.

 

St. 8.06 – 8.44

Den sydøstlige shunt udføres med kørebane på 4,50 meter inkl. 2 kantbaner a 0,50 meter, kantopsamling på 0,50 meter og 1 yderrabat a 1,50 meter. I alt en kronebredde på 6,50 meter.

 

St. 8.10

Eksisterende markoverkørsel til kommunevej nedlægges.

 

St. 8.32 h.s.

Eksisterende markoverkørsel nedlægges.

 

St. 8.37 h.s.

Eksisterende markoverkørsel nedlægges.

 

St. 8.44

Den sydøstlige shunt tilsluttes eksisterende rute 11.

Eksisterende rute 11 fortsat

St. 8.50 v.s.

Eksisterende markoverkørsel nedlægges.

St. 8.71 v.s.

Eksisterende markoverkørsel nedlægges.

St. 8.80 – 8.96 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin (grøftebassin).

St. 8.97 – 9.02

Anlæg af ny klapbro.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Søren Green

/Anne Cathrine Worning Jensen

 Udskriftens rigtighed bekræftes.

​​

Anne Cathrine Worning Jensen