Udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller ved Høvsøre, besigtigelsesforretning den 10. april 2019

BESIGTIGELSE

Med henblik på udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller ved Høvsøre indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

ONSDAG DEN 10. APRIL 2019

Forretningen begynder kl. 10.00 på Tangsø Centret, Solvangen 15, 7660 Bækmarksbro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 13. marts 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Lemvig Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. februar 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk