Udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller ved Høvsøre, besigtigelsesforretningen den 10. april 2019

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

UDVIDELSE AF NATIONALT TESTCENTER

FOR VINDMØLLER VED HØVSØRE

(Besigtigelsesforretningen den 10. april 2019)

  1. hæfte

Onsdag den 10. april 2019 kl. 10.00 samledes kommissionen på Tangsø Centret, Solvangen 15, Bækmarksbro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller ved Høvsøre.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Eva Pinnerup, Viborg, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Lemvig Kommune mødte Bent Graversen.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

For anlægsmyndigheden, Erhvervsstyrelsen, mødte chefkonsulent Eva Sanvig, arkitekt Janne Christensen, viceinstitutdirektør Peter Hjuler Jensen, DTU, projektleder Freddy Mortensen, DTU og landinspektør Jørgen Knudsen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 2. januar 2019 bemyndiget Erhvervsstyrelsen til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Erhvervsstyrelsen gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Udvidelsen af ”Testcenter for store vindmøller ved Høvsøre” udføres i henhold til lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018, i det følgende kaldet anlægsloven.

Baggrund

Anlægsloven muliggør udvidelse af det eksisterende testcenter for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommune. Der kan etableres yderligere to standpladser for prototypevindmøller med tilhørende infrastruktur syd for det eksisterende testcenter. Der kan på de eksisterende fem standpladser og på de to nye standpladser opstilles og afprøves prototypevindmøller med en totalhøjde på op til 200 meter. I test- og måleområdet vest for standpladserne kan der anlægges pladser til målemaster. Målemasterne opstilles 400 meter vest for møllerækken. I test- og måleområdet kan der desuden opstilles master til lysmarkering og to meteorologimaster.

Ifølge lovens § 15, stk. 2, kan erhvervsministeren for den driftsansvarlige for testcentret ekspropriere fast ejendom inden for vindfeltet og test- og måleområdet, når det er nødvendigt for etablering og drift af testcentret, herunder til nødvendigt nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg og nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder ret til adgang til en ejendom i måleområdet for at foretage tekniske målinger eller for at pleje naturarealer af hensyn til driften af testcentret. Ministeren kan endvidere i medfør af lovens § 15, stk. 3, ekspropriere fast ejendom inden for støjkonsekvensområdet, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcentret.

Den driftsansvarlige for testcentret er Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det eksisterende testcenter er beliggende på arealer, som DTU ejer, dog bortset fra nogle målemaster, som efter aftale er opført på privat ejendom.

Udvidelsen af testcentret betyder, at der skal erhverves areal til større pladser omkring de eksisterende testmøller, areal til pladser omkring de to nye testmøller samt areal til målemaster og lysmarkeringsmaster. De hidtidige målemaster er opført som kraftige gittermaster uden barduner. Der er ifølge anlægsloven mulighed for, at fremtidige målemaster, lysmarkeringsmaster og meteorologimaster fastgøres ved bardunering. Erhvervelse af ret til placering af barduner forudsættes overvejende at ske ved servitutpålæg, idet der dog sker arealerhvervelse, hvor et areal anses for uanvendeligt til landbrugsdrift som følge af defigurering.

Beregning af den samlede støjbelastning i området omkring testcentret viser, at den nordvestligste vindmølle af de i alt fem produktionsvindmøller, der er opstillet syd for Fjaltring, skal nedlægges nu, for at støjgrænserne for testcentret kan overholdes ved bebyggelsen i Fjaltring. I kommuneplanen for Lemvig Kommune er der udlagt arealer til byudvikling i Fjaltring og Lisby. I takt med at der opføres bebyggelse i de udlagte områder, eller hvis der udarbejdes en lokalplan for området, vil området skulle betragtes som støjfølsom arealanvendelse med skærpede støjkrav. Derved vil det kunne blive nødvendigt i fremtiden at ekspropriere yderligere op til fire møller syd for Fjaltring.

Støjberegningerne viser tillige, at fem boliger i området skal nedlægges. Disse fem boliger er alle erhvervet af DTU i frivillige handler, så der bliver ikke behov for at ekspropriere boliger.

Udvidelsen af testcentret inkl. udgifter til etablering og drift, herunder opkøb og eks-propriation af fast ejendom, finansieres fuldt ud af den driftsansvarlige for testcentrene, DTU.

De foran omtalte områder, felter og støjzone fremgår af kortbilag ”Oversigtskort”, der er udarbejdet på baggrund af kortbilag i anlægsloven.

Forholdet til anden lovgivning

Anlægsloven bestemmer, at udvidelse af testcentret, herunder udførelse af afværgeforanstaltninger til sikring af naturbeskyttelsen, ikke kræver tilladelse efter følgende lovgivning:

naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 og 2, jf. §§ 3 (om beskyttede naturtyper)

og 17 (beskyttelseslinjer omkring skove),

planlovens § 35, stk. 1 (landzonebestemmelserne),
planlovens regler om tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner,
skovlovens §§ 8-13 og 26-28 samt
vandløbslovens kapitler 6, 9 og 10.

Museumsloven (lbkg. nr. 358/2014 som ændret ved lov 1715/2016)

Holstebro Museum vil blive orienteret om projektet med henblik på at varetage de arkæologiske interesser i forbindelse med anlægsarbejdet. Inden for anlægsområdet findes et enkelt jorddige i sydskellet for matr. nr. 1v Rysensten Hgd., Bøvling. Målemast M3 er placeret ca. 30 meter nord for diget, og barduner placeres hen over diget. Det vil blive sikret, at anlæg af bardunfundamenter og opspænding af barduner ikke beskadiger diget.

Landbrugsloven (lbkg. nr. 27/2017)

En del af ejendommene i området er undergivet landbrugspligt. Ved ekspropriation af landbrugspligtige arealer bortfalder landbrugspligten. Landbrugsstyrelsen har været hørt om ekspropriationen.

Lov om offentlige veje (lbkg. nr. 1520/2014 med senere ændringer)

Der skal foreligge tilladelse efter lov om offentlige veje til tilslutning af privat fællesvej til en offentlig vej. Lemvig Kommune har ved skrivelse af 8. januar 2019 meddelt tilladelse til etablering af nye overkørsler. Kommunen har samtidig afslået at give tilladelse til opspænding af barduner over offentlig vej. Det har medført en projektændring, således at målemast M6 bliver en selvbærende konstruktion uden behov for barduner.

Bekendtgørelsen om bestemmelser om luftfartshindringer

Lysmarkering af vindmøller i testområderne skal ske i henhold til bekendtgørelsen om bestemmelser om luftfartshindringer, jf. bekendtgørelse nr. 9285 af 21. marts 2013 om bestemmelser om ændring af BL 3-10, bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (BL 3-10A), der med BL 3-11 fastsætter bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastlægger de endelige afmærkningskrav efter en dialog med Forsvaret.

Planloven (lbkg. nr. 287/2018)

Lemvig Kommune har påpeget, at kommuneplanen udlægger arealer til boligbebyggelse ved Lisby og Fjaltring. Det skal sikres, at det skærpede støjkrav til støjfølsom arealanvendelse kan overholdes, når de udlagte områder bliver bebygget, eller der vedtages en lokalplan, der udlægger området til støjfølsom arealanvendelse. Dette kan medføre, at det bliver nødvendigt at ekspropriere yderligere op til fire vindmøller syd for Fjaltring.

Det eksisterende testcenter er omfattet af cirkulære nr. 79 af 25. maj 2000 om planlægning for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommune. Cirkulæret er nu erstattet af anlægsloven.

Miljøbeskyttelsesloven (lbkg. nr. 966/2017 med senere ændringer)

Afløb fra nye bygninger i området ledes til nedsivning.

Byggeloven (lbkg. nr. 1178/2016)

Etablering af et besøgscenter i tilknytning til det eksisterende kontorbyggeri forudsætter byggetilladelse.

Det fremgår af § 11 i lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild, at erhvervsministeren kan stille krav til bygningernes ydre udformning, og ministeren har mulighed for at dispensere for reglerne, hvis der er en funktionel begrundelse herfor.

Kortbilag

Emne Tegningsnummer Tegningsdato Målforhold
Oversigtskort 1808264-003-001, udg. 1 11.12.2018 1:40.000
Anlægsplan 1808264-002-001, udg. 3 15.01.2019 1:5.000
Lodsejerkort 1808264-001-001, udg. 4 15.01.2019 1:5.000
Lodsejerkort, lb. nr. 18 1808264-001-002, udg. 1 28.11.2018 1:5.000

Anlægslovens bestemmelser for udvidelse af testcentret

Generelt

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild) med ikrafttræden den 1. juli 2018. Loven har nu titlen: Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018).

For Høvsøre er der tale om ny lovgivning, idet det hidtidige testcenter i Høvsøre er opført på baggrund af et landsplandirektiv.

Loven regulerer anlæg og drift af ”Testcenter Høvsøre”, herunder spørgsmål om placering af testcentret og udvidelsen heraf, arealanvendelse, naturbeskyttelse, muligheder for arealerhvervelse og erhvervelse af eksisterende produktionsvindmøller, herunder ved ekspropriation, planlægningsmæssige forhold og forholdet til anden lovgivning. Opgaver og beføjelser i henhold til loven er tillagt erhvervsministeren som ressortansvarlig for testcentret.

Anlægsloven muliggør en udvidelse af testcentret med to vindmøller syd for den eksisterende møllerække. Loven udpeger Danmarks Tekniske Universitet som driftsansvarlig og dermed med ansvar for anlæg og drift af testcentret.

Erhvervsministeren er som ressortansvarlig myndighed ansvarlig for at sikre, at der udføres afværgeforanstaltninger af hensyn til dyre- og plantelivet, og kan pålægge den driftsansvarlige at udføre afværgeforanstaltningerne.

Ekspropriationshjemmel

I henhold til § 15, stk. 1, i lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild kan den driftsansvarlige (DTU) med henblik på udbygning og drift af testcentret bl.a. erhverve fast ejendom, herunder ved mageskifte og jordfordeling, og erhverve vindmøller, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcentret.

Ifølge lovens § 15, stk. 2, kan erhvervsministeren for den driftsansvarlige ekspropriere fast ejendom inden for vindfeltet og test- og måleområdet, når det er nødvendigt for etablering og drift af testcentret, herunder til nødvendigt nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg og nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder ret til adgang til en ejendom i måleområdet for at foretage tekniske målinger eller for at pleje naturarealer af hensyn til driften af testcentret.

Ministeren kan endvidere i medfør af lovens § 15, stk. 3, ekspropriere fast ejendom inden for støjkonsekvensområdet, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcentret. Ifølge lovens § 15, stk. 5, sker ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Erhvervsstyrelsen forbereder ekspropriationen efter bemyndigelse fra ministeren, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 8. juni 2018.

Rammer for testcentret

Anlægsloven angiver de maksimale rammer for udbygningen af testcentret med hensyn til antal og højde på møller og støjpåvirkning. Loven indeholder den fornødne hjemmel til at ekspropriere de ejendomme, der er nødvendige for en udnyttelse af de maksimale rammer for etablering og udvidelse af testcentret.

I testcentrets nuværende udformning er udlagt fem standpladser for vindmøller nummereret fra nord mod syd med betegnelserne S1 til S5. Standpladserne ligger på en nord-sydgående linje i et åbent landbrugslandskab ved Høvsøre. De fem standpladser ligger med en indbyrdes afstand på ca. 300 meter. Hver mølleplacering indeholder to detailplaceringer, nemlig en hovedplacering (A), og en biplacering (B), som ligger 30 meter syd for placering A. 250 meter vest for hver mølleplacering er udlagt en plads for opstilling af en målemast. Tre af målemasterne er i de senere år, efter aftale med lodsejerne, flyttet 50 – 75 meter længere mod vest.

Anlægsloven muliggør udvidelse af det eksisterende testcenter med yderligere to standpladser (standplads S6 og S7) for prototypevindmøller med tilhørende infrastruktur syd for det eksisterende anlæg i forlængelse af den eksisterende møllerække.

Loven muliggør endvidere, at totalhøjden for møllerne kan øges til 200 meter fra de nuværende 165 meter. Den maksimale totalhøjde for den nordligste mølle (standplads nr. S1) begrænses til 190 meter med baggrund i reglerne om afstand på minimum 4 gange møllens totalhøjde til nærmeste nabo. Totalhøjen på S1 kan øges til 200 meter, men kun hvis dette kan ske uden yderligere ekspropriation af ejendom. For at opnå den øgede totalhøjde for alle syv møllestande fordrer det, at målemaster skal rykkes mod vest til en afstand på 400 meter fra møllerækken, og at målemasterne bliver højere (115 meter høje).

Udvidelsen af testcentret vil desuden medføre etablering af 2 nye lysmarkeringsmaster i en placering mellem de to nordligste standpladser (standplads nr. S1 og S2) og mellem de to sydligste standpladser (standplads nr. S6 og S7). Lysmarkeringsmasterne placeres 130 meter vest for møllelinjen. Lysmarkeringsmasterne må være 200 meter høje. Lysintensiteten skal være den samme som på de nuværende lysmarkeringsmaster.

Muligheden for at forberede opstilling af en mølle på den alternative placering er fjernet. Fremover er det kun den sydlige placering på hver standplads, der kan udnyttes. Det betyder, at ved fremtidig opstilling af møller på standplads S2 og S4 skal den nye mølle opføres ca. 30 meter syd for den mølle, der står der i øjeblikket.

Den driftsansvarlige har fastlagt den nærmere udstrækning af arealbehovet omkring mølleplaceringerne og målemasterne samt bredden af veje mellem mølleplaceringerne og veje til målemasterne.

Udvidelsen af testcentret inkl. udgifter til etablering og drift, herunder opkøb og eks-propriation af fast ejendom, finansieres fuldt ud af den driftsansvarlige for testcentret, DTU. Den driftsansvarlige oppebærer indtægter ved udlejning af standpladserne til test af prototypevindmøller, således at brugerne af standpladserne afholder udgifterne til anlæg og drift af testcentret, herunder udvidelsen af testcentret.

Beskrivelse af de forskellige områder

Anlægsloven opdeler arealet i følgende områder:

Testområdet er det område, hvor møllerne opstilles, og hvor adgangsveje, målemaster, lysmarkeringsmaster, bygninger og andre tekniske anlæg, herunder transformatorer og ledninger placeres. Testområdet er 850 meter bredt. Der er 510 meter fra møllelinjen til vestgrænsen og 340 meter fra møllelinjen til østgrænsen. Inden for testområdet kan der opstilles yderligere målemaster og andet udstyr til midlertidig brug. Ved midlertidigt brug forstås fra nogle få måneder til flere år.
Måleområdet er 1.700 meter bredt, og der er 850 meter fra møllelinjen til områdebegrænsningen. Inden for måleområdet kan der opstilles målemaster og andet udstyr til midlertidigt brug, tilsvarende som i testområdet.
Vindfeltet er et 3,4 km bredt område beliggende vest, sydvest og nordvest for møllelinjen. Inden for vindfeltet må der ikke udlægges nye arealer til byzone, sommerhusområde, skovrejsning eller anden arealanvendelse, hvis vindfeltets funktion derved ændres eller påvirker testcentret negativt.
Støjkonsekvensområdet er det område, hvor den samlede støjbelastning fra vindmølletestcentret og 6 eksisterende vindmøller ved Volder Mark samt 2 eksisterende vindmøller ved Krogshede sydvest for Bøvlingbjerg er 37 dB(A) (ved vindhastighed 6 m/s) eller derover.
Beskyttelseszonen er 5,1 km vest for testcentret og 2,5 km øst for testcentret. I beskyttelseszonen kan kommunalbestyrelsen kun meddele tilladelse efter den øvrige lovgivning til at opføre vindmøller, hvis beskyttelseszonens funktion ikke derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcentret, jf. anlægs-lovens bilag 3.

De forskellige områder fremgår af oversigtskortet. Områdernes udstrækning er ved anlægsloven ændret i forhold til det tidligere gældende landsplandirektiv. Nogle af områdetyperne fandtes ikke i landsplandirektivet. Med de nye områder skabes ensartethed i forhold til testcentret ved Østerild.

Projektbeskrivelse

Den aktuelle udvidelse af testcentret

Ved projektet gennemføres den fulde udbygning af testcentret som anlægsloven åbner mulighed for.

Der sker således anlæg af de to nye standpladser, standplads S6 og S7, med tilhørende målemaster 400 meter vest for standpladserne, etablering af to nye lysmarkeringsmaster til erstatning for de hidtidige lysmarkeringsmaster samt flytning af de eksisterende målemaster til en linje 400 meter vest for møllerækken.

Ud over de faste målemaster kan der opstilles andet måleudstyr i kortere eller længere perioder inden for et nærmere afgrænset område 600 meter vest for møllerækken og 300 meter øst for møllerækken. Afgrænsningen af dette område fremgår af anlægsplanen. Der eksproprieres til en servitut, der giver den driftsansvarlige ret til at opstille sådant måleudstyr.

Udvidelsen af testcentret for store vindmøller ved Høvsøre fremgår af vedlagte oversigtskort, som er baseret på lovens bilag 2, og ligeledes vedlagte anlægsplan.

Ekspropriationens omfang

Der eksproprieres til:

Arealer til udvidelse af eksisterende standpladser, etablering af 2 nye standpladser, pladser til opstilling af målemaster og lysmarkeringsmaster og nødvendige veje.
Afskårne og/eller defigurerede arealer medeksproprieres.
Midlertidige arbejdsarealer.
Servitutter om ret til placering af barduner og bardunfundamenter.
Servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.
Servitut om beplantningsrestriktioner.

Endvidere eksproprieres en produktionsvindmølle i vindmølleområdet syd for Fjaltring.

Redegørelser

Redegørelse for projektet i forhold til Natura 2000

Den sydligste af de to nye standpladser er placeret inde i Natura 2000-område Nissum Fjord. Der er i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet udarbejdet en vurdering af projektets påvirkninger af de arter og naturtyper, som Natura 2000-området Nissum Fjord er udpeget for, jf. habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Miljøkonsekvensvurderingen viste, at det ikke kan afvises, at placering af en standplads for vindmøller i området kan have negativ påvirkning af fødesøgningsgrundlaget for sangsvaner, kortnæbbede gæs og bramgæs.

Udvidelsen af testcentret ved Høvsøre med den sydligste standplads skal derfor ifølge loven om udvidelse af testcentrene ved Høvsøre og Østerild ske med anvendelsen af en undtagelsesbestemmelse i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, hvorefter beskyttelsen kan fraviges. Europa-Kommissionen skal, jf. habitatdirektivet, orienteres inden igangsættelse af arbejdet, således at Kommissionen har mulighed for at konstatere, at kravene for en fravigelse af beskyttelsen er opfyldt. Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, hvilke kompenserende foranstaltninger DTU skal gennemføre, før nye vindmøller opstilles i forbindelse med udvidelsen af testcentret. Europa-Kommissionen er gennem Udenrigsministeriet orienteret herom den 5. juli 2018. De berørte lodsejere af de udpegede kompenserende arealer er inden udpegningen blevet hørt om udpegningen og herunder orienteret om, hvad det konkret betyder for deres ejendom.

Redegørelse for boliger

Inden for støjgrænsen på 42 dB(A) målt ved vindhastighed på 6 m/s findes der fem boliger, som følgelig skal nedlægges. DTU har erhvervet alle fem boliger, og der bliver således ikke tale om at ekspropriere boliger i forbindelse med udvidelsen af testcentret.

Ifølge bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (bkg. 1590/2014) skal der være en afstand på 4 gange en mølles totale højde til nærmeste nabo. Med den midlertidige højdebegrænsning til 190 meter af mølle på stand S1 er dette krav overholdt ved alle boliger, som ikke nedlægges.

Redegørelse for adgangsveje og ændringer af eksisterende veje

Den nuværende adgangsvej fra Bøvlingvej til testcentret opretholdes som hovedadgang til testcentret. I forbindelse med udvidelsen af testcentret anlægges 3 nye adgange til Høvsørevej, nemlig 2 adgange, hvor den nye nord-sydgående vej gennem testcentret krydser Høvsørevej og 1 adgangsvej til lysmast syd og målemast M7. Vejene anlægges med svingkurver, således at transporter med lange genstande så som møllevinger kan ske.

Lemvig Kommune har ved brev af 8. januar 2018 meddelt tilladelse til tilslutning af de nævnte private fællesveje til Høvsørevej.

Redegørelse for lysmarkeringer

Der er en eksisterende lysafmærkning med to 165 meter høje lysmarkeringsmaster. I forbindelse med udvidelsen etableres to nye lysmarkeringsmaster ligeledes på 165 meters højde med en placering som vist på anlægsplanen. De to eksisterende lysmarkeringsmaster bliver overflødige og nedtages.

Redegørelse for eksisterende forsyningsledninger

Inden for testområdet ligger flere kabelanlæg. I det omfang sådanne kabelanlæg er til hinder for etablering af testcentret, skal der ske omlægning af kabelanlægget.

Redegørelse for nye forsyningsledninger

Forsyningsledninger fremføres som nedgravede ledninger. Der er tale om:

Elforsyning af bygninger, lysmarkeringsmaster m.v.
El-transmissionsledninger til transmission af den producerede elektricitet.
Tele- og datatransmissionsledninger.
Vandforsyningsledninger til forsyning af bygninger.

I testområdet føres forsyningsledninger langs den nord-syd gående vej og langs vejene fra mølleplaceringerne til målemasterne. Tilslutning til de eksisterende forsyningsnet sker efter nærmere aftale med forsyningsselskaberne.

Redegørelse for tekniske anlæg

Efter udvidelsen vil testcentret bestå af 7 møller (nummereret med S1 til S7, med den nordligste mølle som nr. S1) på hver op til 200 meter totalhøjde (dog 190 meter for mølle S1), 7 faste målemaster (nummereret tilsvarende) på hver med en højde på 115 meter samt 2 lysmarkeringsmaster på hver 165 meter. Lysmarkeringsmasterne er betegnet som Lysmast Nord og Lysmast Syd. Derudover er der mulighed for at opstille midlertidige målemaster inden for test- og måleområdet.

I tilknytning til den eksisterende kontorbygning etableres der et besøgscenter.

Forbud mod beplantning

I vindfeltet, måleområdet og testområdet kan der ved ekspropriation pålægges forbud mod rejsning af ny skov, plantning af nye høje læhegn og pålægges forbud mod dyrkning af særlige landbrugsafgrøder såsom pyntegrønt, juletræer, energipil og lignende. Inden for et nærmere afgrænset område 600 meter vest for møllerækken og 300 meter øst for møllerækken, og som det fremgår af anlægsplanen, eksproprieres der til pålægning af en servitut om beplantningsbegrænsninger.

Nedtagning af eksisterende produktionsmøller

Inden for støjkonsekvensområdet, jf. anlægslovens kortbilag 2, kan der ved ekspro-priation erhverves vindmøller med henblik på nedtagning, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring testcentret.

Der eksproprieres en vindmølle i vindmølleområdet syd for Fjaltring.

Afvikling af testcentret

Efter anlægslovens § 26 kan den driftsansvarlige efter godkendelse fra erhvervsministeren beslutte at nedlægge testcentret. I forbindelse med en fremtidig nedlæggelse skal arealet ryddes for alle anlæg og retableres, således at arealet kan tilbageføres til landbrugsdrift.

***************

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer ønskede oplyst, hvornår det fra anlægsmyndigheden blev besluttet, at man ville udvide testcentret i sydgående retning i stedet for i nordgående retning. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at begge løsninger har været vurderet i VVM-redegørelsen, hvor udvidelsen i sydgående retning nød fremme, hvorefter denne løsning blev vedtaget rent politisk i sommeren 2018.

Kommissarius ønskede herefter oplyst det tidsmæssige perspektiv for projektet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at ekspropriationsforretningen er planlagt til at finde sted i september 2019, hvorefter DTU ønsker at igangsætte anlægsarbejdet.

En lodsejer ønskede oplyst, om den vindmølle, der eksproprieres syd for Fjaltring, er et udtryk for, at projektet presses til det yderste rent støjmæssigt. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at den nævnte ekspropriation er nødvendig for, at støjkravene (42 dB ved 6 m/s og 44 dB ved 8 m/s) kan overholdes. Samme lodsejer udtrykte herefter utilfredshed med støjen fra møllerne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at de vindmøller, der opsættes, er sikkerhedsgodkendt, og at testcentret er til for, at støjen kan måles – i første omgang i form af teoretiske beregninger, hvorefter der foretages målinger, der viser den faktiske støjbelastning.

Den fremmødte repræsentant fra Lemvig Kommune ønskede oplyst, hvad der sker, hvis møllerne overskrider støjgrænserne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at møllerne i så fald tages ud af drift.

En fremmødt rådgiver ønskede oplyst, hvor langt inde på de enkelte marker barduner til målemaster ønskes placeret. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det forventes, at barduner anbringes ca. 100 meter inde på enkelte tilstødende marker. Samme rådgiver ønskede herefter oplyst, hvor det midlertidige måleudstyr ønskes placeret. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det ikke på forhånd er fastlagt, hvor dette udstyr skal stå, samt at DTU erhverver ret til arealerne og betaler for de ulemper, der måtte opstå som følge af den midlertidige brug af arealerne. I forlængelse heraf oplyste kommissarius, at der vil blive pålagt en rådighedsindskrænkning på de enkelte ejendomme, for hvilket der skal udredes en erstatning på baggrund af de konkrete ulemper, hvilket besluttes på ekspropriationsforretningen.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorledes det forholder sig, såfremt man som lodsejer pålægges en rådighedsindskrænkning i forhold til beplantning, og man samtidig ønsker at rejse skov. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det fremgår af gældende landsplandirektiv, at der ikke kan ske skovrejsning i en radius på 2,5 km omkring anlægget (inden for vindfeltet), men at der i forbindelse med nærværende projekt også ønskes pålagt en ny rådighedsindskrænkning i forhold til beplantning. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i forlængelse heraf, at en ny rådighedsindskrænkning i forhold til beplantning er begrundet i hensynet til vindmøllernes funktionalitet.

En lodsejer ønskede oplyst, om der lægges op til, at de enkelte lodsejere skal køre med landbrugsmaskiner på de arealer, der pålægges servitut i forbindelse med opsætning af barduner. Lodsejeren oplyste herved, at denne finder det urealistisk, såfremt der skal ske færdsel på disse arealer, og at dette i så fald vil blive mødt af et modkrav. Kommissarius oplyste hertil, at kommissionen vil se på de enkelte lodsejeres ulemper på ekspropriationsforretningen, og at det samtidig er kommissionens opgave at vurdere, hvad der er nødvendigt for projektet.

En lodsejer ønskede endelig oplyst, hvorvidt der vil være en risiko for, at de lodsejere, der berøres af bardunopsætning, påkører disse. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der ved de arealer, der fortsat må dyrkes, vil være en frihøjde på 10 meter til nærmeste bardun.

Ekspropriationskommissionens beslutninger

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om frem mod ekspropriationsforretningen at redegøre for, hvordan anlægsmyndigheden ønsker at håndtere de arealer, der berøres af bardunopsætning.

Kommissionen anmodede derudover anlægsmyndigheden om hurtigst muligt at undersøge mulighederne for eventuel jordfordeling frem mod ekspropriationsforretningen.

Anlægsmyndigheden har efter nærværende besigtigelsesforretnings afholdelse og inden protokollens udsendelse gjort kommissionen bekendt med, at der ikke på besigtigelsesforretningen forelå dispensationer efter naturbeskyttelseslovens §§ 15 om strandbeskyttelseslinje og 17 om åbeskyttelseslinje, hvilket ellers er påkrævet efter anlægsloven. Anlægsmyndigheden har i den forbindelse oplyst, at Kystdirektoratet den 29. maj 2019 har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og at dispensation fra Lemvig Kommune vedrørende åbeskyttelseslinjen forventes at foreligge primo uge 24, 2019. Begge dispensationer indeholder en klagefrist på 4 uger.

Ekspropriationskommissionen besluttede herefter at godkende følgende fremlagte projekt med forbehold for, at der indgives rettidig klage over ovennævnte dispensationer:

Matr. nr. 1c Rysensten Hgd., Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og udvidelse af standpladsarealer ved S2 og S3).

Der eksproprieres afskårne arealer.

Der tillægges ejendommen vejret til matr. nr. 1v over eksproprieret afskåret areal.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 1v Rysensten Hgd., Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (udvidelse af standpladsarealer ved S1, S2 og S3, pladser ved målemaster M1, M2 og M3 og plads ved lysmast NL1).

Der eksproprieres afskårne og defigurerede arealer.

Der eksproprieres til servitut om ret til anbringelse af barduner, bardunfundamenter, forbud mod dyrkning samt ret til færdsel i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ved M1, M2, M3 og NL1.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 1x Rysensten Hgd., Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og udvidelse af standpladsareal ved S1).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 43p Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og udvidelse af standpladsareal ved S5).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 43r Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (udvidelse af standpladsarealer ved S5, plads ved målemast M5).

Der eksproprieres til servitut om ret til anbringelse af barduner, bardunfundamenter, forbud mod dyrkning samt ret til færdsel i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ved M5.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 1s Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og standpladsareal ved S6).

Matr. nr. 1s eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 5a Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (plads ved målemast M7).

Der eksproprieres til midlertidige arbejdsarealer til brug for anlægsarbejdet ved M7 og NL2.

Der eksproprieres til servitut om ret til anbringelse af barduner, bardunfundamenter, forbud mod dyrkning samt ret til færdsel i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ved M7 og NL2.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 4 Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og udvidelse af standpladsareal ved S4)

Matr. nr. 4 eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 11 Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 13 Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 38e Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 7a Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres areal til anlægget (udvidelse af standpladsareal ved S4 og plads ved målemast M4).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 9 Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres areal til anlægget (plads ved målemast M4).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 15c Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 10 Høvsøre Enge, Fjaltring

Der eksproprieres areal til anlægget (plads ved målemast M4).

Der eksproprieres til servitut om ret til anbringelse af barduner, bardunfundamenter, forbud mod dyrkning samt ret til færdsel i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ved M3 og M4.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 15k Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og standpladsareal ved S7).

Matr. nr. 15k eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 13i Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej og standpladsareal ved S7).

Matr. nr. 13i eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 1u Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (standpladsareal ved S6).

Matr. nr. 1u eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 1v Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (standpladsareal ved S6).

Matr. nr. 1v eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 31e Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres den til ejendommen førende adgangsvej.

Ejendommen tillægges vejadgang ad vej gennem testcentret ad vej i stort set samme tracé som den eksproprierede vejadgang.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 1x Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (udvidelse af standpladsareal ved S5 og standpladsareal ved S6).

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Ejendommen afskæres fra adgang til offentlig vej (Høvsørevej).

Ejendommen sikres vejadgang ad veje gennem testcentret.

Matr. nr. 1y Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (udvidelse af standpladsareal ved S5 og standpladsareal ved S6).

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 42p Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej).

Matr. nr. 42p eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 17c Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (veje og standpladsareal ved S7).

Matr. nr. 17c eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 28i Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (vej til målemast M7 og standpladsareal ved S6).

Der eksproprieres den til ejendommen førende adgangsvej.

Ejendommen tillægges vejadgang ad vej gennem testcentret ad vej i stort set samme tracé som den eksproprierede vejadgang.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 45e Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 35co Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (veje til standpladsarealer m.v.).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres den til ejendommen førende adgangsvej.

Ejendommen tillægges vejadgang ad vej gennem testcentret.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 18f Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres den til ejendommen førende adgangsvej.

Ejendommen tillægges vejadgang ad vej gennem testcentret.

Matr. nr. 34k Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til anbringelse af barduner, bardunfundamenter, forbud mod dyrkning samt ret til færdsel i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ved M5.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 44g Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 37d Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 34n Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (plads ved målemast M7).

Der eksproprieres til servitut om ret til anbringelse af barduner, bardunfundamenter, forbud mod dyrkning samt ret til færdsel i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ved M7 og NL2.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 34o Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (plads ved målemast M6).

Matr. nr. 34o eksproprieres i sin helhed.

Matr. nr. 32f Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (veje til standpladsarealer m.v.).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 39l Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres areal til anlægget (udvidelse af standpladsareal ved S7 og veje til standpladsarealer m.v.).

Der eksproprieres afskåret areal.

Der eksproprieres den til ejendommen førende adgangsvej.

Ejendommen tillægges vejadgang ad vej gennem testcentret.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 1ad Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 42g Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 50e Den nordlige Del, Bøvling

Der eksproprieres den til ejendommen førende adgangsvej.

Ejendommen tillægges vejadgang ad vej gennem testcentret.

Der eksproprieres til servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr.

Der eksproprieres til servitut om beplantningsrestriktioner.

Matr. nr. 26i Hovedejerlavet, Fjaltring

Ejendommen eksproprieres i sin helhed, inkl. den på ejendommen opstillede 750 kW vindmølle.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Eva Pinnerup

/Frederik Jacobi Grøn

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn