Viking Link, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 13. maj 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Viking Link på delstrækningen Houstrup Strand – Revsing vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 13. MAJ 2020

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Avnhøjvej 2, 6600 Vejen og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 173, 177 og 178.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. april 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejen Kommune – enten i fysisk eller i elektronisk form.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside: www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. april 2020

Mette Plejdrup Nielsen