Vejledning

 

1.  EKSPROPRIATION

Ejendomsretten er ukrænkelig; men når almene interesser kræver det, kan man tvinges til at afstå sin ejendom helt eller delvis eller til at tåle indskrænkninger i sin rådighed over ejendommen. Det er en betingelse, at der er hjemmel i en lov, og at der betales fuld erstatning.

 

2.  EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

Statens ekspropriationer gennemføres efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008). Ekspropriationerne foretages af en kommission, der er uafhængig af alle andre offentlige myndigheder. Kommissionen har 5 medlemmer, hvoraf formanden (kommissarius) er jurist. Af de øvrige medlemmer er 2 udtaget af kommissarius fra en af Transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en liste, hvortil hver af de 42 jyske kommuner udpeger 1 person.

 

3.  BESIGTIGELSESFORRETNING

Inden der kan ske ekspropriation, skal der afholdes en besigtigelsesforretning, hvortil kommissarius med 4 ugers varsel indkalder de berørte lodsejere og en række involverede myndigheder. Under forretningen skal kommissionen kritisk vurdere det projekt, som ønskes gennemført af anlægsmyndigheden, der er den myndighed, som har udarbejdet projektet. Anlægsmyndigheden forklarer projektet for kommissionen og alle andre, der er mødt op. Herefter besigtiger kommissionen forholdene i marken. De fremmødte har ret til at udtale sig, inden kommissionen fastlægger den nærmere udformning af projektet. Kommissionen kan bestemme, at der kun kan gennemføres ekspropriation, hvis der foretages sådanne ændringer i anlægsmyndighedens forslag, som kommissionen finder nødvendige. Kommissionens beslutning kan ikke ændres af anden administrativ myndighed.

 

4.  JORDFORDELING

Ved større vej- og jernbaneanlæg forsøger kommissionen at gennemføre jordfordeling. Dette medfører ofte, at der må afholdes 2 besigtigelsesforretninger. Den første kaldes linjebesigtigelsesforretningen og vedrører projektets hovedlinje, der skal danne grundlag for jordfordelingen. Den anden kaldes detailbesigtigelsesforretningen og vedrører detaljerne, især på de enkelte ejendomme.

I tidsrummet mellem de 2 forretninger bliver der indhentet tilbud fra lodsejerne af en jordfordelingsplanlægger, der udarbejder forslag til jordfordeling. Den endelige jordfordeling fastlægges af ekspropriationskommissionen.

 

5.  EKSPROPRIATIONSBEMYNDIGELSE

Kommissionens beslutning om projektets udformning bliver under besigtigelsesforretningen indført i kommissionens protokol. En udskrift af protokollen sendes til Transportministeriet, der sammen med anlægsmyndigheden afgør, om man ønsker ekspropriationerne gennemført efter det projekt, kommissionen har vedtaget. Ønsker de det, giver ministeriet bemyndigelse til at foretage ekspropriation.

I visse tilfælde får kommissionen bemyndigelsen på forhånd, og så afholdes besigtigelsesforretningen og ekspropriationsforretningen samtidig.

 

6.  EKSPROPRIATIONSFORRETNING

Når kommissarius fra anlægsmyndigheden har modtaget kortmateriale og en såkaldt arealfortegnelse, der viser omfanget af det påtænkte indgreb på den enkelte ejendom, bliver der med 4 ugers varsel indkaldt til en ekspropriationsforretning. Under forretningen bliver indgrebet forklaret for lodsejerne, der får lejlighed til at udtale sig. Kommissionen tager stilling til lodsejernes bemærkninger og træffer den endelige beslutning om ekspropriationens omfang. Herefter foretages ekspropriationen, og erstatningsspørgsmålet behandles.

 

7.  VIRKNINGEN AF EKSPROPRIATIONEN

Når kommissionen har gennemført ekspropriationen, har anlægsmyndigheden ejendomsretten til de eksproprierede arealer fra den dato, kommissionen fastsætter. Fra denne dato skal lodsejeren ligeledes respektere de begrænsninger (servitutter), der er blevet lagt på ejendommen. Alt dette gælder, uanset om der opnås enighed om erstatningsspørgsmålet.

 

8.  ERSTATNING

Under ekspropriationsforretningen fremsætter kommissionen et erstatningsforslag over for lodsejeren og anlægsmyndigheden. Forslaget kan tiltrædes straks ved underskrift i kommissionens protokol. Til en lodsejer, som ikke giver møde under forretningen, og til den, som ønsker at tænke over forslaget, udarbejder kommissionen et skriftligt forslag, som kan overvejes i 14 dage. Bliver forslaget ikke tiltrådt af både lodsejer og anlægsmyndighed, afsiger kommissionen en kendelse om erstatningsspørgsmålet. Kendelsen kan inden 4 uger indbringes for en ny kommission (taksationskommissionen), der ligeledes består af 5 personer, hvoraf formanden er jurist.

 

9.  UDBETALING AF ERSTATNINGEN

Erstatningen kan udbetales, når den er endelig fastsat. Det er den, når

  • der er indgået forlig, eller
  • et skriftligt erstatningsforslag er tiltrådt, eller
  • ekspropriationskommissionen har afsagt kendelse, som ikke ankes, eller
  • taksationskommissionen har afsagt kendelse.

Det er derimod normalt uden betydning for retten til at få erstatningen udbetalt, at taksationskommissionens kendelse er blevet indbragt for domstolene.

Hvis der ikke er aftalt noget andet under ekspropriationsforretningen, bliver erstatningen først udbetalt, når lodsejeren har sendt nødvendige attester og erklæringer til kommissarius. For udgifter til attester m.v. får lodsejeren ved delekspropriation udbetalt et skønsmæssigt fastsat beløb. Ved ekspropriation af en hel ejendom er udgiften indregnet i den samlede erstatning.

Udbetaling af erstatningen sker, med mindre andet aftales, til Nem Konto.

 

10.  RENTER

Erstatningen forrentes fra et tidspunkt fastsat af ekspropriationskommissionen, normalt afståelsesdagen. Renten svarer til Nationalbankens diskonto på ekspropriationstidspunktet. Der betales ikke rentes rente. Rentebeløb vil blive indberettet til skattemyndighederne.

 

11.  REGULERING AF ERSTATNINGEN

Normalt finder udbetaling af erstatningen sted, inden anlægget er afsluttet og opmålt. Viser det sig ved den endelige opmåling, at det afståede areal er væsentlig større end forudsat, vil erstatningen efterfølgende blive reguleret.

 

12.  FORSKUD PÅ ERSTATNINGEN

Selv om erstatningsspørgsmålet af lodsejeren eller anlægsmyndigheden er indbragt for taksationskommissionen, vil der i mange tilfælde være mulighed for at få udbetalt et forskud på erstatningen. Henvendelse herom skal rettes til kommissarius.

 

13.  SAGKYNDIG BISTAND

En erstatningsberettiget, der under sagens behandling har haft en advokat, konsulent eller lignende til at hjælpe sig, kan få en passende godtgørelse herfor i det omfang, den sagkyndige bistand efter kommissionens skøn har været nødvendig.

 

14.  MATRIKEL OG TINGBOG

Der skrives ikke skøde, og der tegnes ikke nye matrikelkort til lodsejerne i anledning af ekspropriation eller arealomlægning (jordfordeling). Der foretages alene en ændring i matriklen og tingbogen. Disse ændringer sker uden udgift for ejerne, men de kan først foretages, når anlægsarbejdet er afsluttet, når endelig opmåling har fundet sted, og når Geodatastyrelsen har ekspederet sagen. Der kan ved større anlæg gå en årrække, før matriklen er bragt i orden.

Indtil sagens afslutning er arealændringerne sikret ved en foreløbig tinglysning.

Den manglende afslutning forhindrer normalt ikke salg eller belåning af de berørte ejendomme. Der kan rettes henvendelse til kommissarius, hvis en erklæring om arealafståelse eller arealerhvervelse skulle blive nødvendig ved salg eller belåning af ejendommen.

 

15.  EJENDOMSSKAT

Efter ekspropriation af en del af en ejendom sørger kommissarius for, at ejendommen bliver omvurderet. Omvurderingen sker pr. den førstkommende 1. oktober, men får først skattemæssig virkning fra 1. januar 15 måneder senere. Ved erstatningsfastsættelsen tager kommissionen derfor hensyn til, at lodsejeren i en vis tid må betale ejendomsskat af det afståede areal. På tilsvarende måde tages der ved overdragelse af arealer hensyn til, at lodsejeren i en vis tid slipper for at betale ejendomsskat af det tillagte areal.

Ved ekspropriation af en hel ejendom fastsættes der en skæringsdag for betaling af skatter og afgifter på samme måde som i en almindelig ejendomshandel.

 

16.  DOMSTOLENE

Spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed kan indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder efter kommissionens beslutning om ekspropriation.

Også spørgsmålet om erstatningens størrelse kan forelægges for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder efter, at taksationskommissionens kendelse er afsendt til lodsejeren.

 

17.  ADRESSE, TELEFON OG E-MAIL

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland – Det Jyske Kommissariat – har følgende adresse:

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

CVR nr. 12 75 89 28

Telefon: 86 52 16 55

E-mail: post@kommissarius.dk