Velkommen til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

 

VEDRØRENDE AFHOLDELSE AF FORRETNINGER UNDER COVID-19:

Indvarslede forretninger gennemføres som planlagt, idet ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud. De indvarslede lodsejere vil modtage direkte besked, hvis der sker ændringer i forhold til den enkelte forretnings afholdelse.

Det bemærkes, at alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19 naturligvis iagttages i forbindelse med ekspropriationskommissionens forretninger.

Berørte lodsejere bedes orientere sig om eventuelle restriktioner, der er gældende for indendørs mødesteder.

 

UDBUD AF LEDENDE LANDINSPEKTØRYDELSER

Kommissarius ved både Statens Ekspropriationer i Jylland og på Øerne kan oplyse, at udbud vedrørende ledende landinspektørydelser er offentliggjort på følgende hjemmeside:

Services – 281310-2021 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Afgivelse af tilbud sker via det elektroniske udbudssystem. Det bemærkes, at Kommissarius (både i Jylland og på Øerne) efter en konkret vurdering har besluttet ikke at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Det er Kommissarius’ vurdering, at rammeaftalen henset til ydelsernes indhold og karakter ikke egner sig til en social klausul om uddannelses-og praktikaftaler.

 

UDBYGNING AF FLYVESTATION SKRYDSTRUP

Her kan De læse ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med udbygningen af Flyvestation Skrydstrup